Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father

My Father

by Jean Ascher

You were before I was born
You will always be
You are behind me, in me and always in front
You encircle reality, create it, yes you are the cosmic singularity itself
You are everywhere where no one is and you are in eternity where everyone comes
You hear each single voice, even the dumb and the deaf
You listen to the voice of the personality, the one who follows your will
You see everything, even the darkest shadow of darkness, while the light illuminates everyone there is in you
You know the unknown, even your own destiny
You know what everyone is looking for, even those who do not seek you
You understand the incomprehensible, even those who do not understand themselves
You are who you are by virtue of being the first source
You remain a mystery even for the wisest and the genius
You exist as the non-existent without an existence
You are the same yesterday, today and tomorrow
You are past, present and all future
You are the will, the strength and the power of our souls, even of the soulless
You are the ultimate personality in whom we all reflect, even those who are pure spirit
You give us all our highest wish unsaid, life free of charge,

even if it is the most precious gift we own

You enrich our consciousness with truth, beauty and goodness,

despite the fact that we destroy most things around us
You help the helpless, even those who think they do not need help
You uplift the sick minds, even those who in their own stupidity have caused the disease
You guide and teach everyone who is lost in life’s great, confused labyrinth, even those with compasses and maps
You support everyone with honesty, even the liars
You give love in equal amount to everyone no matter who and what they do

You are much more of all this than what my creativity can articulate

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father—a Prayer

Let me travel in peace and harmony toward the Center of Eternity,

guided on my path between galaxies and all stars,

help in my evolutionary progression to be the one you decided a long time ago

and make my experiential experience to be one of beauty, goodness, and truth,

so that my conscious consciousness can turn to sharing and loving,

support my attempts to obtain self-mastery and perfection

and advise me of your light when trouble and darkness are near,

teach me to be patience and seek your wisdom so as a child of you, the Most High,

I do my service by offering my daily energy and all the power I have,

I want to share your divinity with you and dedicate the research of my soul by exposing you,

I accept the circumstances of universal reality and acknowledge the seriousness of your spirit, your will, your creativity and all your divine creations.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiaman 75 år

Selvstændig fri mand, med egen virksomhed indenfor underholdning søger tilsvarende personlighed med en kærlig sjæl og en varm ånd. Som kosmologisk søgende efter sandheder, livsvisdom og kundskab søger jeg en ligesindet som også arbejder med selvudvikling, hvad enten denne er autodidaktisk eller professionel.

Lider ikke af nogen lidelser, hverken fysisk, sjælelig, åndeligt eller spirituelt.
Indtager ingen stimulanser med henblik på beruselse, forgiftning eller opnåelse af kunstig bevidsthed, uanset om disse kan drikkes, ryges eller indtages intravenøst.

Ønsker at finde et menneske af hunkøn som forstår at værdsætte  en personlighed som den jeg er. En mand som kan lave mad, gøre rent, passe børn, ordne eget tøj, klare dagen af vejen med enhver slags fysisk arbejde, tjene til livets opretholdelse, uden at skulle belaste andre med dagligdagens almindelige fornødenheder og samfundets sociale infrastruktur,

Hvad jeg søger kan læses mellem linjerne og jeg finder det i øvrigt særdeles svært at definere en ukendt kærlighed med ord,  men hvis jeg skal ….er det nærmeste jeg kan komme vel en  ærlig naturlig kærlighed.
Ærlighed til kærlighedens sjæl iklædt naturlighedens og visdommens kåbe.

Absolut Selvstændig Fri M.
Kærligheden bydes velkommen i sindet og ikke i hjertet af kød og blod. Er 75 og har siden ungdommen søgt skønhed, godhed og sandhed, ikke kun i mennesket men i universet. Stadig aktiv, både i erhvervslivet som privat. Eget landsted, solceller og lidt fjerkræ. Sund og rask. Søger ærlighed til kærlighedens sjæl iklædt naturlighedens og visdommens kåbe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiamans lille profiltekst

Dybsindig, 75årig med interesse i kosmologi, filosofi og livsbaseret erfaring søger ukompliceret, individualistisk ligestillet dualitet, hvis essentielle værdier er kærlighed, i betydningen af at give og hvis søgen efter svar på menneskets mest underfundigste spørgsmål endnu ikke er stoppet.
Hverken golf, rødvin, papegøjer, museum, dans hele natten, film, koncerter, blomster, politik, grille i haven, vandreture eller meget andet relativt tidsfordrivende selvaktiverende aktiviteter har min interesse. Er primært involveret og engageret i beherskelse, forståelse og  implementering af livserfaring gennem sindskontrol og visdom.

Livserfaren selvstændig autodidaktisk sjæl med egen rede og diverse køretøjer på hjul.
Kosmisk bevidst og universel livsforståelse, uden at tilhører nogen jordisk organisation eller anden type kult.
75 år, og frit stillet i alle livets forhold. Uafhængig af enhver kunstig stimulans uanset art.
Er levende aktiv både i virkeligheden og i virtuality.
Arbejder på at forbedre migselv og verden, i en harmonisk koordineret sammenhæng..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiaman Profil:

Mød en mand der………

1: Kan klare sig selv.
2: Kan leve uden at drikke.
3: Kan leve uden at ryge noget som helst.
4: Kan være alene i årevis.
5: Kan kommunikere med hvem som helst.
6: Kan arbejde og lave næsten hvad som helst.
7: Kan fungere maximalt som selvstændig autodidaktisk individualitet.

Både kan slagte en and og stege den.
Både styre en bil og sit eget liv.
Både tjene penge og holde regnskab.
Både ligne en bums og have en million i lommen.      
Både være alene og ikke ensom.
Både føle sig sensuel og være spirituel.                                                                                          Både være kendt af 1000 vis af mennesker men har færre end 3 venner.

Ikke har været i biografen i 20 år.
Ikke har været involveret i kriminalitet siden sit 21 år.
Ikke har et stort forbrug af tøj.
Ikke har gæld.
Ikke har tatoveringer.
Ikke har alvorlige sygdom.

Ikke har taget en eneste c19 test eller nogen skud med afhængighedsskabende immunvax.

Og ikke er sjælelig åndsforvirret eller lider af mental klaustrofobi af nogen slags.
men har været selvstændig hele livet, uden arbejdsløshedskasse, socialstøtte, kulturstøtte eller  enhver anden form for økonomisk backup
men har klaret til dagen og vejen af egen kraft,
har fundet de fleste svar vi mennesker kan stille os selv,
har sat sit præg på meget uden væsentligt at være omtalt i medierne,
har en kvindelig optrædende avatar i cyberspace indeni the matrix and on the grid,
har læst mere end de fleste,
og har undervist 10.000vis af børn.

En som søger efter absolut og relativ sandhed
samt prøver at forstå perfektion,
forsøger at finde kærlighedens dybeste natur og væsen,
der gerne vil beherske egne kræfter og drifter,
som ønsker at erkende det maksimale.
og finde ind i visdommens mysterium
for at blive elsket og elske…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historien om Ham…

Historien om Ham som ingen kender men som alle ved hvem er. Ham som alle ikke kan undgå i deres liv men ham ingen lever med. Ham som forbliver usynlig i alle livets forandringer, selv om ham er den mest synlige i dagligdagen. Ham som alle taler om når de har behov herfor men ham som ingen taler med. Ham der bringer kærlighed i sorgens time men hvem ingen rigtig elsker

Ham som verdens befolkning hylder som frelser men som de selv siger ” Ham der ikke kunne frelse sig selv.” Ham som de i denne tid fejrer som vidunderbarn og supermand men som ingen inviterer med til bords. Ham hvis fødselsdag de ærer med fællesspisning af døde grise og fugle selv om ham fortalte dem, at de ikke skulle slå ihjel. Ham de lovpriser med sang og kirkegang, trods det at han ikke ønskede at blive tilbedt som Gud.

Ham hvis navn alle har lært, men ham som ingen ønsker Tillykke på dagen. Ham som i sandhed symboliserer Livet og Lyset men som ingen ønsker at efterleve. Ham som kaldte alle mennesker for Guds børn men som de færreste forstod betydningen af. Ham som ernærede menneskesjælen med åndelig føde og fortalte dem om dets tempel men vis ord kun et fåtal forstår. Ham som gennemlevede og illustrerede et menneskeliv i harmoni og skønhed men hvis eftermæle er indsmurt med blod, vold og mord. Ham som frembragte verdens første kosmiske bevidsthed men hvis kærlige budskab blev forvandlet til organiserede ritualistiske doktriner fyldt med vrøvl, fraser og floskler.

 Dette menneske hvis ankomsts dag på jorden ikke er d. 24. december men d.21. august og hvis afrejse ikke var en forsoning eller frelse fra menneskehedens syndere, men udelukkede og alene en gerning udført af fundamentalistiske religiøse galninge. Dette menneske, denne personlighed og vedkommendes sjæl hvis oprindelse var guddommelig og kærlighedsgivende, han erindres i denne tid, som en allerede afdød gammel olding, hvis visdom de færreste finder af værdi i at efterleve.

Denne mand, hvis legeme af kød og blod, der vandrede for ca. 2000 år siden her på jorden, ham er der ikke mange som tager alvorligt eller forholder sig til. Den mand, som levede sine 36 dødelige år, og hvis kærlighed udstrakte sig til alle mennesker, uanset deres åndelige og religiøse tilhørsforhold, eller race, køn eller identitet, ham finder samfundet ikke behov for.

Hans lære, undervisning og budskab som i sin simpleste form er Den Gyldne Regel at:

Elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.

Eller sagt på anden måde:

Kære Brødre & Søstre

Hele menneskeheden er en stor familie – og denne verden vores hjem
Vi sover under ét tag – stjernehimlen
Vi varmer os foran en arne – den brændende sol
Vi står på et lag af jord – og indånder en luft og drikke et vand og
gå ud om natten under en selvlysende månen
Børn af én Gud, er vi,
og brødre af ét blod
og medlemmer i en verdensomspændende familie af Gud.

Vi er et folk, der ånder den samme luft, drikker det samme vand, får vores fælles livsenergi fra den samme ene jord mens vi deler det samme liv, indeholdende det samme blod og alle er vi børn af den samme ene Gud.

Det er absolut religiøs begrebsforvirring at antage at andre end en selv kan diktere ens Guds begreb. Det personlige Guds forhold er altid personlig, aldrig et kollektivt forhold.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Urantian in Second Life

A Urantian in Second Life

From Journal – November 2021, By Jean Ascher, Denmark on October 14, 2021

(Editor’s Note: Jean Ascher is the translator of Urantia Bogen, the Danish version of The Urantia Book. He also assists students of the book by translating their articles and secondary works into Danish. Jean is a talented circus artist and uses his creative talents in unique ways to spread the Urantia Book teachings.)

My show name is Yman Juran and I was born inside my first real life virtual game, called Second Life (SL) on the 27th of February 2007. I was almost like a newborn babe, had never before played any computer game, and knew absolutely nothing about any game, its ethics, way of function, style, or what I was able to do and experience, but I was soon to learn.

Second Life is a virtual space where imagination, fantasy, fiction, and historic reality can be expressed with beauty, goodness, and intelligence. But before we start the journey into Second Life, into the grid and on the many simulators (sims), the reader needs to know a few basics. A sim is 256 m x 256 m (65,536 m²) of land and total grid size is 2065 km2. You initially join the world by creating yourself as an avatar. Whatever you select to be, you can always change later. An avatar is basically just a living creature, and you can be whatever you like from superhuman, to angel, magician, elf, yourself, robot, mermaid, dragon, beetle, crow, or even animals such as a seadryke or a snail.  But be aware that behind each living creature you meet is a living personality sitting behind his or her computer somewhere in the world. You can either chat (type) or talk directly with them, even Skype.

For those readers familiar with 3D designer programs, it is possible within SL to create almost anything. Besides the 3D creativity, which is quite advanced and amazing, there are also particle effects. The best comparison is to say it is like fireworks, (pyrotechnics) but you can shape it into any form such as rings, mist, smoke, steams, clouds and make it do as you like. The SL world contains landscapes, mountains, rivers, hills, underground, trees, and animals (animated), as well as weather and time. And you can activate rain, thunder, fire, snow and other natural effects as well as unnatural ones. You can make water yellow and turn daylight to midnight in an instant. You can, besides walking, also fly, swim, teleport yourself, drive and bicycle. I have participated in Second Life for 14 years and if you are interested in the details, and there are many, please contact me by email by clicking here: Yman Juran

Jean Ascher in Sydney 2011

In real life, I am a performer and have been traveling with my Danish ChangHigh Circus for 40 years. It is a very special children’s circus, where we teach and travel with kids of all ages all over Scandinavia, Europe, and the Middle East.

I joined the virtual world with one purpose: To create a virtual entertainment circus similar to the one I had in reality in action, style, and function. My free home time as of the last few years grew larger just as I grew older and I needed new challenges and when I one day read about Second Life I decided to check it out. “I joined up, flew in and never got out.”

Jean Ascher playing flute on unicycle 1982

Likewise I had all my life been a notorious book reader, especially interested in philosophy, cosmology, and universal revelations of all kinds so it was natural for me to add various specialized designed spiritual talks into the performance, since what I had decided to create was not  going to be an entertainment show only, but rather an “edutainment” and a highly live experience with a message of wisdom, peace, enlightenment, and love which would and could uplift the listeners and the whole culture inside Second Life. I remembered a saying from my younger days which somehow had been lingering within my mind. “What you find missing in this world – create it.”

So in short …I wanted to create a Urantia show which was much more than just a virtual show for fun and enjoyment but a performance which would enrich and elevate the souls and spirits of the ones who happen to be present. I wanted to create a spiritual impression within the minds of the audience which would last beyond long down time… and into the reality of the future.

From the 23rd of June 2007, and until today, 14 years later, we have done nearly 350 shows.

I had made contacts with various DJs and uploaded  their songs to the stage program text, so when we walk on stage for a show I have an American DJ, a Portuguese, a Dutch, and a German dancer and myself from Denmark all cooperating together, ready to do one full hour of live performances in synchronization as close as possible to the speed of light making acrobatic animations, fire dancing in rotating trapezes, walking elephants, high-wire and rolling  balls all alive, jumping through fire rings with fire pois and sticks in hand and mouth and fire helmets on our heads, spiced with the colors of the spectrum, spinning, exploding, flying, streaming out from us and all around intermixed with various enlightened talks and music  interspersing/wrapping the show into a complex fascinating spiritual experience—reaching an audience from all over the world.

Each show is written with text designed and formulated to that particular event, but always will I have my DJ saying: 

The Opening

“We welcome all of you to (name of sim).” And, “We welcome you to a performance done in inspiration and appreciation to The Mighty Acts of the Gods—who support humanity in its progressive future of creativity and culture here in SL as well as in reality.”

“The show is an attempt to morph true cosmic reality with ultimate virtuality, a morphing of spiritual experience with existential cosmic consciousness.”

The high mission of any art is, by its illusions, to foreshadow a higher universe reality, to crystallize the emotions of time into the thought of eternity. [Paper 48:7.23, page 557.7]

“With this saying in mind…Please turn yourself on to a Universe of Light, Life and Love… and let us share our joy in a forever immortal conquest for truth, goodness, and beauty.”

“Because truly ‘Life is the ultimate gift of love’…so keep your faith in the creativity of the Gods. They created you and all within the universes of universe.”

Later in the show

“The Spirit in me greets the Spirit in you all and I invite you to dance as Solace lights up this magical event.”

“We are gathered here tonight to celebrate you the magnificent people of Sanctuary….the residents and citizens from Second Life.”

“A true documentation of mortal and divine creativity and how it can be merged into higher perceptions of cosmic reality.”

“A virtual space where imagination, fantasy, fiction and historic reality can be expressed with beauty, goodness, and intelligence.”

“A universe where human potentials and the highest and most advanced technology can be utilized for the benefit of mankind and its future.”

“We, The ChangHigh Trinity Sisters and I, would like to encourage each of you to work for the sister- and brotherhood of man as a goal wherever your work takes you.”

“Because Life, in whatever form, shape, kind, or style, is the ultimate gift of Love.”

Still later…

“We are all children of the Most High, no matter if we consciously or unconsciously know this, and no matter what faith, belief or understanding we have accepted as true within our lives…. we are all given immortality as a birthday present from the moment when we consciously choose to live this life as it is given to us, and we all have the choice to either accept this life or deny it. We can either walk forward or backward. We can choose by our free will to live in the Light of Love or walk in its shadow.”

“So we, the ChangHigh Trinity Sisters, like to encourage each of you to give from your heart, mind, soul, spirit, and personality… give Life the best you can.”

“Because Life is the ultimate gift of Love.”

Later again inside the show

“Keep in mind my kings and queens, brothers and sisters, friends and fellow beings …to nurture the thoughts in your spirit, soul, and personality. That….

All humankind is one vast family and this world our home. We sleep beneath one roof—the starry sky.”

“We warm ourselves before one hearth—the blazing sun.”

“Upon one floor of earth, we stand and breathe one air and drink one water and walk the night beneath one luminescent moon.”

“The children of one God, we are the brothers and sisters of one blood and members in one worldwide Family of God.”

And in the finale

“May I have the honor to present The ChangHigh Trinity Sisters,  Miss Melvin Starbrook, Miss Nikira Naimarc, Miss Kerstin, and Miss Yman Juran.”

“We hope you all have enjoyed the legendary sisters and their Show of Life, Light, and Love…”

“We thank you all, and may your journey through the labyrinth of your mortal existence be blessed and filled with Light, Life and Love…”

“My name is Ktahdn Vesuvino, the sisters and your DJ narrator.”

“Feel free to roam the universe of Light, Life and Love …because it is made for you and me.”

“The show was held in appreciation to the Universal Creator of the universe of universes who filled it with Light, Life and Love for all of us to share…”

“So take care of it because it is the most precious gift ever given and it is for us to learn and grow within, our walk toward our ultimate destiny as immortal children of the Most High. “

“You have just witnessed a cosmic conceptualization of divine creativity of Light, Life and Love.”

“So… see you in the future… and may peace prevail among you all.”

As the DJ says these words, we go to the front of stage, stop, make a back flip into the air and out of sight (actually under the floor), change into white garments like lightening white angels, return up and kneel three times, teleport out, and the show is finished.

__________________________________________________________________________

This is one way of communicating a message so as to stimulate the listener to think or reflect without actually saying anything about the source itself.  I find this idea of watering human imagination and fertilizing the mind with new insight is a good way to stimulate people’s curiosity, so they feel an urge to take an initiative to investigate the perceptions planted within.

One can plow the furrows of cerebral matter, fertilize the spirit of a being and be watering the growing sprout of a spiritual personality and never know when the fruits will blossom.

One may perhaps never see or directly reap the harvest, but this is insignificant. To be of service is to share and not expect anything in return.

I have created within SL a fully readable version of The Urantia Book for anyone to pick up by a vendor.

The Urantia Book is, as such, one huge fertilizing bomb prepared to initialize the explosion of light, life, and love within anyone who gets hit by it.

YOUTUBE:   Second Life 16-year birthday, June 23, 2019. https://www.youtube.com/embed/HlyH58FtknU?feature=oembed

Also see Urantia Book in Second Life https://www.youtube.com/embed/pHLmewOL-6Q?feature=oembed

See you in the future. Feel free to roam the universe of Light, Life and Love… because it is made for you and me.

In closing, I would like to extend an invitation to you, the reader to visit us inside SL.

I can be contacted inside SL as Yman Juran.

https://community.secondlife.com/profile/763178-yman-juran/content/

We wish all of the Urantia community a positive blessing for the upcoming year and hope the power of life, light, and love will be with you as we all walk forward on our progressing path toward perfection.

Yman Juran (aka) Yourantiaman (aka) Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fireogtres originale Urantia bog koncepter

Af Dr. William Sadler

I dette uformelt offentliggjorte kapitel, skitserer Dr. William Sadler 64 vidensbegreber, som han beskriver som originale i Urantia bogen baseret på hans egen forståelse og forskning. Datoen for disses forberedelse kendes ikke, men det gættes på, at de blev udarbejdet i midten af ​​det tyvende århundrede.

Oversat fra engelsk til dansk af Jean Ascher

1. Paradisets evige søn: For første gang i menneskelige optegnelser er den evige søn klart udpeget og personligt identificeret. Kapitler 6-7

2. Den Unikke Samforener: Den detaljerede koncept for den tredje guddomsperson er både unik og original i Urantia kapitlerne. Kapitler 8-9

3. Paradis-treenigheden: I Urantia bogen finder Paradis Treenigheden sin eneste nuværende identifikation og anerkendelse. Kapitel 10

4. Guddommens centrale geografiske opholdssted: For første gang, ved verden præcis, hvor Gud bor – Paradis. Kapitler 11-12

5. Paradiset, den Absolutte Ø: Den originale koncept af Paradiset som det absolutte af ikke-guddoms virkelighed og dens placering i det geografiske centrum af uendeligheden diskuteres i nogle detalje. Kapitel 11

6. Flere Skabersønner: Anerkendelse og diskussion af eksistensen af ​​mere end 700.000 af Paradisets Skabersønner er givet for første gang i Urantia bogen. Kapitler 20-21

7. Begrebet af Absolutter: Begrebet *Egenskabsløs*, Universel, and Guddoms Absolutter er original med Urantia bogen. Forord. ( *JA. Udefinerbart, Ikke egenskabsbestemt/egenskabsbestemt)

8. Doktrin om evolutionær guddom: Mens jeg [Sadler] så en antydning af endelig guddom i en af ​​Pratts bøger på tidspunktet for Urantia kapitlernes fremkomst, er jeg sikker på, at begreberne om det Højeste Væsen og Gud den Ultimative er originale. Kapitler 115–118

9. Begrebet af Trefoldighederne: Trefoldighederne og Treoderne er originale Urantia bogs koncepter. Kapitel 104

10. Havona universet og de indfødte: Milliardverdenen beskrivelsen af Havonas Centralunivers og dets indbyggere er et helt nyt og originalt koncept præsenteret i Urantia bogen. Kapitler 12–14

11. Rumbegrebet: På trods af teorien om et “eksploderende kosmos”, er rumkonceptet i Urantia bogen nyt og originalt. Kapitel 15

12. Stor- og Mesteruniverset: Det overordnede kosmologiske begreb om Mesterkosmos er ikke kun originalt, men det overskrider langt alle tidligere ideer. Kapitler 11-15

13. De syv ordener af Treenighed skabte Dage/Sønner: Mens en af ​​disse syv ordener, “Dagenes Ældste”, er nævnt i Bibelen, er hele præsentationen både ny og original. Kapitel 18

14. Guds Paradissønner: Historien om Administrations- og Treenighedens Undervisende Sønner foruden Skabersønner er helt original med Urantia bogen. Kapitel 20

15. Guds Treenigede Sønner: Historien og teknikken om treeniggørelsen af ​​guddommelige sønner er unik og original i Urantia bogen. Kapitel 22

16. De syv Mesterånder: Mens Bibelen gør omtale af Guds syv Ånder, er det kun i Urantia Bogen, at disse Ånder er identificeret og deres arbejde fuldt ud beskrevet. Kapitel 16

17. Samforenerens store familie: Den stor og fjerntliggende familie af den Uendelige Ånd, Sindets gud – supernafer, sekonafer, Enlige Budbringere er kort omtalt i den bibelske fortælling om serafer og keruber. Kapitler 23–28

18. De universelle kredsløb: Tyngdekraften, personlighed, ånd og sinds kredsløb er original lære fra Urantia bogen. Kapitler 3, 7 og 9

19. Universel refleksion* – Majeston: Den fantastiske historie om universel refleksion er en helt ny og original præsentation i Urantia åbenbaringen. Kapitel 17 ( *JA: Afspejling)

20. Styrkeledere – Kraftorganisatorer: Helhedsbegrebet om intelligent og målrettet kontrol af kosmisk energi er original i Urantia bogen. Kapitel 29

21. Evolution af energi og stof: Mens nogle faser af Urantia historien om energiens udvikling kan have været forudsat af videnskabelig opdagelse, ikke desto mindre, så er konceptet som helhed nyt, som det er præsenteret i Urantia bogen. Kapitel 139

22. Ultimatonen: På tidspunktet for forslaget af ultimatonen i Urantia bogen havde jeg aldrig hørt om sådan et koncept i videnskabelig litteratur. For nylig har der været en videnskabelig spekulation om den mulige eksistens af en eller anden partikel* analog med ultimaton konceptet. Kapitler 41, 42 (* JA: Higgs: Guds partiklen)

23. Solsystemets oprindelse: Mens Urantia beretningen om solsystemets oprindelse omfatter nogle funktioner af Moulton-Chamberlain-teorien, så er hele historien så komplet og unik at den praktisk talt udgør en original præsentation. Kapitel 57

24. De arkitektoniske verdener: Begrebet verdener lavet på bestilling til specifikke formål er original med Urantia bogen. Kapitler 15, 43, 46

25. Universadministration: Fra de beboede verdener til forvaltningen af ​​det store univers, hele den administrative ordning præsenteret i Urantia bogen er fuldstændig ny. Kapitel 33

26. Livsbærerne: Aldrig før er konceptet med Livsbærere nogensinde blevet foreslået til menneskeheden i alle tidligere tiders historie. Kapitler 20, 58–63

27. Den menneskelige races oprindelse: Mens Urantia historien om menneskehedens oprindelse bekræfter doktrinen om evolutionen, så præsenterer den en så detaljeret og unik fortælling som næsten udgør en original præsentation af mennesket oprindelse. Kapitler 62–63

28. De farvede racers oprindelse: Urantia beretningen om oprindelsen af ​​Sangik racerne er den eneste sådanne fortælling i hele menneskehedens eksistens. Kapitel 64

29. Personlighedens kilde og karakter: Mens Urantia Bogen, ligesom videnskaben, undlader at definere personlighed, så belyser den oprindelsen som en direkte overdragelse fra Gud og skildrer glædeligt dens betydning for mennesker og deres storslåede skæbne. (Hele bogen)

30. Begrebet Tankeretteren: Mens Bibelen taler om det “sande lys, som oplyser ethvert menneske der kommer til verden,” så er historien om Tankeretteren åbenbaret i Urantia bogen så fyldestgørende og unikt, at den udgør en ny og original historie. Paper 107-111

31. Sjælens udvikling: Begrebet om oprindelse, natur og udvikling af sjælen og menneskets ansvar for dens vækst er original i Urantia bogen. Kapitel 110

32. Identifikation af Helligånden: Påpegningen af Helligånden som tilstedeværelsen af ​​ lokaluniversets Moderånd, en datter af den Uendelige Ånd, er helt ny og original i Urantia bogen. Kapitel 34

33. De syv Sindshjælpeånder: Mens Bibelen nævner syv ånder og i Esajas delvist identificerer dem, så er Urantia beretningen så fuldstændig og unik at den nærmest gør den til en original præsentation. Kapitel 36:5

34. Lokaluniversets Gudesønner: Hele historien om Lokaluniversets Sønner er ny og originalt. Kapitel 35

35. Opstigningsplanen for at “være perfekt”: Mens Jesus fremsatte mandatet “Vær fuldkommen”, osv., så er udfoldelsen af Paradisets opstigningsplan i Urantia Bogen et næsten nyt originalt koncept. Kapitler 1, 7, 14, 26

36. De syv Mansoniaverdner: Mens mesteren hentydede til “mansoniaverdnerne”, som det er bemærket i Bibelen, så er hele historien om deres natur og formål både ny og original. Kapitel 17

37. Morontia konceptet: Hele den morontielle opfattelse af stadiet mellem det materielle og det åndelige er ny og original i Urantia bogen. Kapitler 30:4; 392;48

38. Himmelske Håndværkere og Omvekslingslederne: Begge disse begreber er nye i Urantia bogen. Begrebet om himmelske lege og spirituel humor er praktisk talt helt nyt. Paper 30:3; 48:4

39. Begrebet om permanent kosmisk medborgerskab: Dette er helt original i Urantia bogen. Kapitler 30:2; 31:5; 37:9; 40:10.

40. Urantias Mellemvæsener: Mens det Gamle Testamente henviser til “Nephilim”, så er citatet så ubestemt derfor udgør Urantia historien om Mellemvæsenerne en ny og original fortælling. Kapitler 30:9; 66:4; 77:6

41. Den overmenneskelige planetregering: Historien om de Højestes planetariske funktioner, Reservekorpset, og de planetariske serafer er originale, uanset hentydningen til de Højestes arbejde i Biblen. Kapitel 114

42. Milliarder af beboede verdener: På tidspunktet for ankomsten af ​​Urantia kapitlerne, var der ingen litteratur som omhandlede andre beboede verdener end vores verden. Tanken var ny. I de senere år støder vi ofte på spekulationer om andre beboede planeter. Urantia bogens omfattende udlægning af ​​emnet er originalt. Kapitler 12, 15

43. Præcisering af synd og oprør: Den unikke præcisering af ondskab, synd, uretfærdighed og oprør er original i Urantia bogen. Kapitel 2:2

44. Adam & Evas identitet: Fortællingen om den legendariske historie om Adam og Eva som tildelte personligheder, Materielle Sønner og Døtre, er original i Urantia bogen. Kapitler 37:9; 74

45. Præcisering af Melkisedek: Historien om Melkisedek som individ og som navnebetegnelse af et korps af universets lærere præsenteret i Urantia bogen er et nyt og originalt koncept. Kapitler 45:4; 93

46. ​​Begrebet lysets og livets tidsalder: Udførelsen (Gennemførelsen) af dødelig evolution portrætteret som lysets og livets tidsalder er helt nyt og originalt. Kapitel 55

47. En forenet historie om Urantia (Jorden): Ingen andre steder i det menneskelige udtryk kan du finde en konsekvent og forenet historie om vores verdens – dens oprindelse, natur og skæbne. For første gang har vi en kronologi over menneskelige anliggender. Del III af Urantia bogen.

48. Sygdomme: Bogen præsenterer en ny og original forklaring på mikrobielle sygdomme. Kapitler 65:2; 76:5; 90:3

49. Antityngdekraft: Hele konceptet med antityngdekraft er unik og original i Urantia kapitlerne. Først for nylig har nogen videnskabsmand udsendt en teori om antityngdekraft. Kapitler 9:3; 11; 15:8; 42

50. Jesu fødselsdag: For første gang i løbet af den kristne æra kender vi Jesu egentlige fødselsdag – august 21, 7 f.Kr. Kapitel 122

51. Eksperimentelplanet: Det faktum, at Urantia er udpeget som en decimalplanet, og på hvilken Livsbærerne havde tilladelse til at afprøve nye funktioner i biologisk evolution, er information, der ikke hidtil er kendt på planeten. Kapitel 49

52. Religionsudvikling: Mens du kan læse meget om religionens udvikling på Urantia, ikke desto mindre er fortællingen i Urantia kapitlerne unik og original. Kapitel 86

53. Den unikke grund til Jesu overdragelse: Urantia bogen præsenterer en ny, unik og original grund og kontekst for Jesu liv og død på vores verden – hans syvende overdragelsesmission som en lokalunivers Skabersøn. Kapitel 120

54. En kronologisk historie om Jesu liv: Bogen præsenterer den eneste fuldstændige fortælling om Jesu liv på denne verden inklusive hans religiøse liv og hvordan han levede det. Del IV af Urantia bogen.

55. Identifikation af de tolv apostle: Urantia fortællingen er første gang detaljerne om apostlenes identiteter og udvælgelsen er fuldstændig afklaret. Kapitler 138; 139

56. Marias unikke historie: Historien om Maria, Jesu mor, hendes egentlige afstamning, hendes rolle i Jesu overdragelsesmission, og hendes forhold til sin søn, er unik og original i Urantia bogen. Kapitel 122

57. Vandet og vinen: Så vidt jeg [Sadler] ved, præsenterer Urantia bogen en original forklaring på dette formodede mirakel. Kapitel 137

58. Forklaring af utilsigtede mirakler: Bogen præsenterer en mulig forklaring på talrige utilsigtede mirakler. Kapitel 136

59. Jesu holdning til kunst og atletik og kvinder: Mesterens holdning til kunst, atletik, og kvinder er ingen andre steder afsløret ( eller åbenbaret) . Kunst–Kapitel 142:4,Atletik– Kapitel 124:3, Kvinder– Kapitel 133:2, 138:8, 143:5,149:2

60. Bjergprædikenen: Jeg er selvfølgelig ikke bekendt med al litteraturen om Bjergprædikenen. Men så vidt jeg ved, er fortolkningen af ​​denne diskurs i Urantia bogen ny og original. Kapitel 140

61. Kvindeevangelistkorpset: Denne historie er ny, uagtet den korte omtale af denne sag i det Nye Testamente. Kapitel 150: 1

62. Rodan af Alexandria: Hele denne historie er original i Urantia bogen. Kapitel 160

63. Historien om Abner: Denne unikke historie om lederen af Johannes Døberens apostle er original i Urantia bogen. Kapitler 144, 162, 166, 167

64. David Zebedæus efterretningskorps: Hele denne historien findes udelukkende i Urantia bogen. Kapitler 149; 154:5; 157:6; 186:3

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BogForums tale:

Den Gyldne Regel er nøglen til både sindets dybde, dets rod og udvikling og oprindelse, ligesom den også er nøglen der åbner porten til  universernes univers af Liv, Lys og Kærlighed. Den Gyldne regel er ikke en tros forståelse eller koncept, ej heller en moralsk overbevisning men essensen af guddommelig visdom formuleret i en tankesætning. Den er Guds første realiseret tanke i skabelsens begyndelse – før evighedens  og uendelighedens absolutte tilsynekomst. Den er kernen i guds kærlighed og dens udstrækning strømmer fra førskabelsens begyndelse, gennem  Paradisets Centrale Kerne, ud i universerne af tid og rum og videre ind i de ydre universer udenfor tid og rum og helt  frem til  øjeblikket for fremtids skabelsens  tilsynekomst, videre igennem denne potentielle kosmiske realitet og endnu længere ind i uendeligheden.

Om Urantia Bogen

Denne bog indeholder det essentielle i samtlige af alle de bøger som i dag findes her, på denne bogmesse.Det er uden tvivl bogmessens mest usædvanlige bog. Den eneste uden menneskelig forfatterskab.

Vi søger alle sandhed, men de færreste af os ved hvor.  Tør vi virkelig kende den sandhed der handler om  os som  mennesker skabt i gud, vores  faders billede og  tør vi forfølge sandheden uanset hvor den tager os hen. ?

Einstein søgte de sidste 30 år af sit liv på at forbinde, på at finde en forende teori af de kræfter som styrede/forbandt kosmos med den atomare mikroverden. En fysisk teori som forbandt tyngdekraften med quantum princippet og derved forandre vores opfattelse af rum og tid.

Han havde håb om at dette ville lykkes i de kommende årtier..Og Ja. Urantia bogen indeholder netop sådan en  begrebsforståelse og forklaring, som sammenfletter det mindste med det største, i en harmonisk  smuk synkronisering.

De beretninger som i dag findes i samtlige af alle verdens hellige bøger, er alle indeholdt i Urantia Bogen.

De erkendelser som sjælen og personligheden har brug for, for at vokse i kærlighed findes detaljeret  beskrevet i denne bog.

Bogen  åbenbare og belyser det som den menneskelige historiske evolution i mange årtusinder har gennemgået og som i dag er årsagen til de vanskeligheder  civilisationen i dag kæmper med.

Den  kosmiske bevidsthed som Urantia Bogen præsenterer er uden tvivl den mest avancerede  beretning  som i dag er tilgængelig for enhver på denne klode.

Urantia bogen er en kosmisk åbenbaring i forlængelse af Jesu, Melkisedek og Adam og Eva.

Den begivenhed som for 200.000 år siden  førte til det globale åndelige mørke som efterfølgende bestod i knap 160.000 år og som i dag stadig delvis er ukendt for størstedelen af menneskeheden, er berettet yderst detaljeret og i nøjagtig gengivelse af begivenhederne gang.

Ligeledes  beskriver Urantia bogen en sandfærdig  fyldestgørende og særdeles detaljeret beretning om en gudesøns tilstedeværelse her på jorden, i skikkelse af en menneskesøn. En beretning som for første gang fortæller om Jesu liv og lære, men ikke fra et manipulerende sofistikeret menneskeskabt synspunkt, men fra et kosmisk perspektiv. formuleret af himmelske væsener som på egen hånd, i levende live var tilstede sammen med ham, mens han vandrede her på Urantia.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den Gyldne Regel

Den Gyldne Regel er nøglen til både sindets dybde, dets rod og udvikling og oprindelse, ligesom den også er nøglen der åbner porten til  universernes univers af Liv, Lys og Kærlighed. Den Gyldne regel er ikke en tros forståelse eller koncept, ej heller en moralsk overbevisning men essensens af guddommelig visdom formuleret i en tankesætning. Den er Guds første realiseret tanke i skabelsens begyndelse – før evighedens  og uendelighedens absolutte tilsynekomst. Den er kernen i guds kærlighed og dens udstrækning strømmer fra førskabelsens begyndelse, gennem  Paradisets Centrale Kerne, ud i universerne af tid og rum og videre ind i de ydre universer udenfor tid og rum og helt  frem til  øjeblikket for fremtids skabelsens  tilsynekomst, videre igennem denne potentielle kosmiske realitet og endnu længere ind i uendeligheden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment