Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den sidste livshistorie (ufortalt)

Den sidste livshistorie der endnu ikke er bragt i et eneste medie nogensinde i hele landet.

Jean Arthur Ascher, Danmarks endnu nulevende gøgler af folk og Guds nåde fylder i år d. 8 august 75 år. (2020)

Historien om en lille halv forvirret, skizofren, genert ung dreng, som trods en alene tilværelse som enebarn med sin noget løs på tråden søde mor og totalt ukendte far, voksede op på Amager, gik til danse undervisning, bliver spejder og patruljefører, flygter hjemmefra som 15 årig, og 3 uger senere returneret af det østrigske politi. På kostskole, mellemskoleeksamen og så ud og sejle på verdenshavene. 4 år senere chefkok på et af AP. Møllers store tankskibe og en halv dusin skibe senere, Brønshøj vandrehjem, Cafeteria i København og Hotel Aviv i Colbjørnsens gade som jødisk kok, ansættes han på Danmarks første kommunistiske byggelegeplads, hvor man 9 måneder senere smides ud p.g.a. usolidaritet, men nu udvikler  han sig til trappevasker, rengørings assistent, grafiker med firmaet Teletryk, musikterapeut under statens åndsvageforsorg, arbejdende for politiets ungdomsklubber og selvstændig vognmand med firmaet Teletrans, Danmarks først selvstændige vognmand med egen mobiltelefon, året er 1974.

I 1976 rejser han til Amerika hvor man påbegynder et livslangt studie af The Urantia Book. Urantia Bogen er den seneste epokegørende åbenbarings præsentation af sandheden til de jordiske væsener på Urantia (Jorden). Den harmonisere filosofi, kosmologi og religion så det står i et rimeligt forhold til den intellektuelle og kulturelle udvikling i en tidsalder med hastige videnskabelige fremskridt.
Bogens mission er at bringe alle folk på jorden forhøjet kendskab til Jesus, og samtidig fortrænge den traditionelle teologiske religion om Jesus med en ny dynamiske, levende fortolkning. Denne beretning i bogen er den mest detaljeret der i dag findes på kloden om Jesu af Nazaret og hans liv og lære. Urantia Bogen delagtiggør læseren i filosofi, kosmologi & åndelig inspiration af universal værdi. Den beretter om en dybt og inderlig kundskab og kosmologi i relation til universernes univers og hvad der eksisterer i kosmisk virkelighed. Jordens tilblivelse og menneskets udvikling findes ikke bedre beskrevet end i de mange hundrede sider ud af 2100. Dette værk burde efter Jeans begrebsforståelse udbredes i et langt større perspektiv end det han selv vedvarende er i gang med.  

Få år senere starter han i samarbejde med forfatteren og turistguiden Gitta Bechshøft verdens første og eneste ethjulet cykel cirkus, som 3 måneder senere har deres første forestilling for Dansk Cyklistforbund, hvor de i midten af 50.000 2 hjulere optræder med ChangHigh cirkus. Herfra accelerede indkøbene af ethjulede cykler i alle størrelser og modeller og med offentlige optrædener hver weekend ved Storkespringvandet, begynder de betalte job at komme ind i en flydende strøm gennem de næste 20 år.

Cirkusset optræder med snesevis af ethjulede børneartister som udfører halsbrækkende numre mange meter over jorden, med ild og meget andet. Jean eller Chango som hans gøglernavn nu er, styre, kommunikere, dirigere, fortæller, snakker. råber og optræder med en sådan iver og kærlighed at der igennem en lang årrække ikke var et eneste marked, skole, byfest, festival og begivenhed som ikke havde lyst til at booke truppen. I slutningen af 80erne, rejser de til Israel, hvor de i de næste 3 vinterhalvår, optræder på natklubber, bordeller og gågader i Jerusalem og Eilat til stor morskab for arabere og jøder uden forskel.

Sommerhalvåret bruges blandt andet til deltagelse i store Europæiske festivaler i Tyskland, England, Sverige, Norge og andre steder, et dusin TV stationer fra mange lande har gennem årene, filmet forestillingerne og  på denne måde repræsenterede cirkusset Danmark i udlandet, hvor Jean sammen med børnene optrådte med kunsten at gøre alt på et hjul hvad alle andre gør på 2 ben.

Jean er autodidaktisk og kan med lidt god vilje lære sig hvad han har lyst til relativt hurtigt og mens cirkusset således udvikler sig gennem firserne, halvfemserne og frem mod årtusinde skiftet, arbejder han parallelt som kok, musikterapeut, vognmand, grafiker og som gadegøgler og cirkus direktør.

Efter årtusindeskiftet helliger han sig udelukkende til Urantia bogens oversættelse til Dansk og sin fortsættelse som gøgler af folk og Guds nåede i det nu berømte, berygtet, forbrændte og beskidte cirkus.

Fyens stiftstidende bringer i anledning af milleniumet en stor artikel om Jean som en af Fyens 20 mest interessante personer, herunden præsenteres Urantia Bogen for første gang for det danske folk.

24. december 2014 offentliggør selv samme avis, en leder og kronik, forfatter og inspireret af Jeans arbejde med Urantia bogen. Et Næstekærligheds budskab til det danske folk fra ham selv og Gud.

Gennem de sidste 8 år har avataren Yman Juran, opereret og optrådt i verdens største  virtuelle verden, Second Life, eller blot SL. Her har Jean skabt verdens første og mest avanceret virtuelle levende  cirkus gruppe, The ChangHigh Sisters Fireshow of Light, Life & Love….Så når mørket falder på de lange vinter aftener, teleportere Yman ind i cyberspace, hvor hun som rejsende cirkus artist og ilddanser optræder over alt  hvor der er brug for hende og hendes 2 samarbejdende ilddansere. Med roterende trapezer, dansende på gående elefanter eller på høj stram ildline, rullende kugler eller sågar ethjulede cykler, med brændende fakler i hænderne og ildstang i munden åbner de enten Statens museum for virtuel kunst, Støtte arrangementer for Afrika, Japan, Haiti, Phillipinerne, Warchild, Kræftens Bekæmpelse (USA), Udstilling for heroiske Kvinder, Præsident Barack Obamas indsættelsesfest, eller mange andre store begivenheder, festivaler overalt i enten den virkelige eller i den virtuelle verden, mens nogle af verdens bedste musikers musik streames live og med budskabet om næstekærlighed har de nu gennemført mere end 200 supershows. Google dem.

Sommeren 2011, stoppes jeans sommerferieaktiviteter for børn p.g.a. Fyns politis forkvaklet begrebsopfattelse af våbenloven. 124 knive og økser konfiskeres og han må ikke undervise i denne cirkusdisciplin længere. Han anklages. men gennem en yderst kompliceret og mere end 3 års lang opslidende molboagtig kommunikations dialog med samtlige juridiske  embedspersoner i Justitsministeriet, Rigspolitiet og  utallige andre organer indenfor samfundet, afsluttes sagen i 2015 med at han bliver lovliggjort som Danmarks historiens først legale kniv- og øksekaster med tilladelse til at undervise alle ned til 12 år i det offentlige rum.

Jean har 2 børn. I dag er begge voksne og klarer sig selv. Han er ugift og lever afsondret og isoleret i udkanten af Hesbjergskoven, sammen med sine 37 høns, 8 gæs og 16 ænder, samt nogle rotter.

 Her arbejder han i fred og ro med færdiggørelsen af oversættelse af Urantia Bogen, og håber at nå en revidering og redigering og forhåbentlig en færdiggørelsen i 2018. Efterfølgende oversætter han flere amerikanske og et etnisk Urantia hæfte, til brug for kontakt med cirka 100 danske potentielle læsere, som dog selv i dag 2020 ikke har ført andet med sig end nogle mindre samtaler. Ingen dansker har til dags dato favnet interesse eller motivation til at læse Urantia Bogens 2100 sider på engelsk.

Løbende gennem de sidste 20 år har jeg forfattet flere artikler og forsøgt at korrespondere med mange af landets filosofer, videnskabsfolk, biskopper og andre lærde, og uanset at de alle har modtager Urantia Bogen, gratis som gave (engelsk udgave, da den danske endnu ikke er trykt.) så har de alle valgt at forblive total tavse, så absolut ingen reaktion og det selv om mine henvendelser til dem alle var baseret på deres egne offentlige artikler og omtale i landets aviser eller andre medier.

Ja, jeg startede som kammerdreng på Birgitte Torm og da koksmaten ( kokkedreng) blev agterudsejlet i Buenos Aires, Argentina, så blev jeg kokkedreng og herfra udviklede mit liv sig til at jeg i dag ca.53 år senere er Danmarks første lovlige legale kniv & øksekaster, og stadig selvstændig gøgler af folk og Guds nåde udover at være initiativtager til verdens første virtuelle levende cirkus i SecondLife.. En af landets tidligere gøglere professor Labri havde en særlig sætning som ingen hvis rigtig forstod, men jeg tror at jer gør, nemlig: ”Kom og oplev frikadellens flugt over plankeværket med en gaffel i ryggen, skarpt efterfulgt af to røgede sild…”  så fra kokkeelev til knivkaster er vel meget passende.. -)

SE også CV som vedhæftet fil. http://www.changhigh.dk/cv/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

08.09.2017 Odense Dagbog_erindringsindsamling

Dagens tanker i relation til dagen i dag.

På forunderligste vis synes aristokratiet, magteliten og hele kongehuset at være besat af selvbedragets illusion om at de gør det rigtige, det retfærdige og ærlige arbejde i samfundet. Når man ser på hvad denne dags aktiviteter fremviser af kærlighedens frugter synes befolkningens liv ikke at være harmonisk, fyldt med skønhed og godhed.

Verdens situationen drøfter Nordkoreas atomoprustning og herhjemme ønsker Kræftens bekæmpelse at oprette sorggrupper til Guds børn som har mistet en forælder.

Sådanne sorggrupper vil aldrig rigtig kunne forløse de følelsesmæssige konflikter som berører de overlevende, men vil modsat lænke deres tanker til den hykleriske illusion om at livet i sin kødelige form, altid har en negativ afslutning. Denne fejltagelse, denne indgroet traditionelle opfattelse om at livet er afsluttet med ophøret af tankevirksomhed og blodets cirkulation, fastholder barnet i en manipuleret løgn, som alt for ofte vil forårsage selvdestruktive reaktioner, når det kosmiske gudgivende liv ikke fører andre steder hen end til døden.

Jesu sagde engang, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

“En stor del af menneskets sorg er født af skuffelse i deres ambitioner og såret af deres stolthed. Selvom menneskerne skylder sig selv pligten til at få det bedste ud af deres liv på jorden, burde de siden de således alvorligt har anstrengt sig, med glæde acceptere deres skæbne og med opfindsomhed få det bedste ud af det, der er givet til dem. Alt for mange af menneskets problemer opstår i frygtens grobund i dets eget naturlige hjerte.

”Målestokken på den voksende sjæls åndelige kapacitet er jeres tro på sandheden og jeres kærlighed til mennesket, men målestokken for jeres menneskelige karakterstyrke er jeres evne til at lade være med at bære nag og til at gå og ruge over en dyb sorg. Nederlaget er det sande spejl i hvilket I oprigtigt kan se jeres virkelige selv i.”

”I kan ikke undgå at leve et indsnævret og usselt liv hvis I kun lærer at elske dem som elsker jer. Menneskets kærlighed kan godt være gensidig, men den guddommelige kærlighed er udadrettet i al sin søgen efter at tilfredsstille. Jo mindre kærlighed som findes i en skabnings natur, jo større er behovet for at blive elsket, og desto mere søger den guddommelige kærlighed at tilfredsstille det behov. Kærligheden er aldrig selvopsøgende, og den kan ikke rettes mod en selv. Guddommelig kærlighed kan ikke holdes indenfor rammerne af en selv; den må gives uselvisk.”

”Den sande troende bliver ikke træt af at udføre gode gerninger bare fordi resultaterne udebliver. Vanskeligheder er en stimulus for den som elsker sandheden, mens forhindringer kun udfordre udholdenheden hos den som med liv og lyst bygger Guds rige.”

Ja sådanne tanker, lærdomme burde skolerne og de højere uddannelses steder undervise i, frem for udelukkende at beskæftige samfundets opvoksende ungdom med materialistiske videnskaber. I samfund som det danske, med kristendommen indskrevet i grundloven, burde i sandhed i dag 2024 år efter Jesu fødsel, den 21. august år -7, være i stand til at udvikle sine borgere, til åndelige ophøjede individer med ærlighed og kærlighed dybt forankret i deres hjerter, frem for som det nu er, at foregøgle dem den institutionaliserede religion, med statskirke, hykleriske og farisæiske bisper og præster og et magtapparat finansieret  af statskroner, hvis væsentligste opgave er at opretholde deres egen elite tilværelse, som eksklusive forkynder af den sorte bogs forstokkede doktriner om synd, frelse og forsoning. Disse mørke mennesker, hvis livsarbejde er at bedrage de sande søgende sjæle, de guds børn, som oprigtigt ønsker at leve et ærligt, moralsk og etisk liv i samhørighed med vores guddommelige Skaber, i relation til formaningen om at tilpasse deres frie vilje til Faders vilje, for på denne måde at udvikle deres personlighed og sjæl i overensstemmelse med den næstekærlighed som Jesu var fortaler for, nemlig et broderskab mellem alle mennesker baseret på et Faderskab i Gud.

Den guddommelige gave, som hvert menneske har fået af Skaberen, nemlig en del af denne, som er iboende i den enkelte og hvis guddommelighed i samarbejde med menneskets menneskelighed, dets personlighed vil udvikle sjælen, så denne, når dagen kommer og det gør den jo for alle, er forberedt og relativ klar til opdatering til næste niveau.

Jesu sagde ligeledes, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

”Mist ikke modet over at opdage at I er mennesker. Menneskenaturen kan have tilbøjelighed mod det onde, men den er ikke i sig selv syndig. Bliv ikke nedslået af at I ikke helt er i stand til at glemme oplevelser, i helst havde været foruden. De fejltrin I ikke kan glemme efter en tid, vil blive glemt i evigheden. Gør sjælens byrder lettere ved hurtig at oparbejde et langsigtet perspektiv på jeres skæbne, en univers udvidelse af jeres karriere.”

”Begå ikke den fejl at lade sindets mangler eller kroppens lyster bestemme værdsættelsen af sjælen. Døm ikke sjælen eller vurder dens skæbne udefra en enkelt ulykkelig livserfaring. Jeres åndelige skæbne afhænger kun af jeres åndelige længsler og formål.”

”Religion er udelukkende en åndelige erfaring i et gudkendende menneskets udviklende udødelige sjæl, men moralsk kraft og åndelig energi er stærke kræfter som kommer til udnyttelse når man skal takle vanskelige sociale situationer og indviklede økonomiske problemer. Disse moralske og åndelige evner gør menneskets liv rigere og mere meningsfyldt på alle niveauer.”

”Ihærdige ambitioner, klogt omdømme og moden visdom er de vigtigste kriterier for at opnå materiel succes. Godt lederskab beror på naturlige evner, diskretion, viljestyrke og beslutsomhed. For at nå det åndelige mål kræves der tro, kærlighed og hengivenhed til sandheden – hunger og tørst efter retfærdighed – det helhjertede ønske efter at finde Gud og blive som ham.”

Disse og mange flere tanker strømmer gennem mit sind denne dag, mens jeg siddende foran 3 store PC skærme, arbejdende på oversættelsen af The Urantia Book, Urantia Bogen til dansk.

Den danske oversættelse kan findes her:

http://urantia-bogen.org/http://www.urantia.nyc/DLCindex.html#Danish

Undertegnede arbejder løbende med opdatering og forbedring af teksten, i anden omgang som på nuværende tidspunkt er gennembearbejdet frem til kapitel 156 uf af 196. Samlet sideantal  2100.

Bogen, The Urantia Book, eller på dansk Urantia Bogen, er denne tidsalders guddommelige overdragelse (den femte) til menneskeheden, ligesom Jesu var den tidligere, den fjerde. Bogen synkroniser videnskab, kosmologi, filosofi og religion.

Makiventa Melkisedek, var den tredje, Adam & Eva den anden og længere tilbage i tiden findes den første, omtalt som Caligastia, Planetprinsen.

Vores Fader, den Himmelske Skaber, gud og universets Opretholder, fornyr i kosmisk virkelighed altid sin kærlighedsgave til sine skabte levende elskede skabninger, uanset hvilken slags, uanset hvor i hele det beboede univers, når det oprindelige (tidligere), originale budskab, uanset årsag, er blevet for grumset, sløret, fordrejet, forkvaklet eller forplumret på enhver verden i universet. Urantia Bogen er denne åbenbaring, det skrevne ord, mens Jesu af Nazaret var det talte ord.

Disse guddommelige opdateringer er en naturlig evolutionær bestanddel af univers administrationens tjeneste til samtlige levende skabninger beriget med personlighed og sjæl.

Urantia Book (Urantia er den himmelske navn på vores verden) er en imponerende samling af åbenbarede skrifter, der omfatter over 2100 sider i den mest sammenhængende konsekvente præsentation af filosofi, teologi, kosmologi, og verdenshistorien jeg nogensinde er stødt på.

Det ville, i al sin simpelhed, være et bedre samfund, såfremt de lovgivende, dømmende og udøvende repræsentanter i dagens Danmark, turde bekende sig til Jesu næstekærlighed og i denne ånd regerer og lovgive tilsvarende. Som det er i dag den 8. september 2017, så arbejder disse repræsentanter mere selvisk og ultraegoistisk for egen vinding skyld med grådighed, mammon og magt for øje.

Enhver kan uden den store analyse gennemskue regeringens finanspolitiske udspil, og selv om mange eksperter, journalister og andre alle tydeligt kan se falskheden og de farisæiske tilbøjeligheder, se løgnen om det danske fællesskab, så synes de færreste at ville ændre på dette. Mange, rigtig mange af landets oplyste repræsentanter, indflydelsesrige personligheder af mange slags, lige fra forfattere, kunstnere, politikere, teologer, videnskabsfolk, professorer og andre samfunds bidragende debattører, vælger alle tavshedens sprog.

(Navneliste udeladt med vilje, men kan tilføjes om dette ønskes. Med Absolut diskretion.)

Hvor utroligt det end syntes så forholder disse repræsentanter sig alle til deres jordbundet materialistiske begrebsopfattelse om livets fysiske værdier, mens de helt forsømmer at tilgodese deres sjæls vækst. Hvad hjælper det at føde kroppen med luksus mad, hvis sjælen sulter ihjel.

Bedre ville det være om disse repræsentanter, af egne fri vilje ønskede at udvikle sig mod større religiøs åndelig motivation, for derved at få livet til at blive mere værdifuldt, mens det fyldes med høje formål, som giver det værdighed med sine ophøjede værdier og inspirerer det med storartede motiver samtidig med at den opmuntrer menneskesjælen med et ophøjet og udholdenhedsgivende håb. Sand religiøsitet er designet for at mindske belastningen af eksistensen; den frigiver tro og mod til at mestre dagliglivet og stiller sig uselvisk til tjeneste for andre. Troen giver åndelig vitalitet og bringer retfærdig frugtbarhed.

Det er ikke en ny religion af Jesus der her omtales, men en sand kosmisk forståelse af selv samme.

Graden af disse samfunds repræsentanters kærlighed til deres medmennesker, er den med hvilken den udviser og er vejledt af den himmelske Faders ånd, som bor i deres indre. Denne Faderens ånd er en del af Faderens kærlighed, og når den dominerer mennesker fører det ufejlbarligt mod guddommelig tilbedelse og kærlige omtanke og respekt for ens medmennesker.

Og dermed til et mere modent og moderne udviklende samfund som en helhed.

“Vi bør alle huske, at mennesker i krop og sind – følelsesmæssigt – reagerer individuelt. Det eneste ensartet hos mennesker er ånden i deres indre. Selvom de guddommelige ånder kan variere noget i arten og omfanget af deres erfaringer, reagerer de ensartet på alle åndelige appeller. Kun gennem, og ved appellen til denne ånd, kan det enkelte menneske og som sådan menneskeheden nogensinde opnå enighed og broderskab.”

Et samfund baseret på sandt broderskab mellem dets borgere, samtlige medmennesker, vil alt andet lige, virke stærkt opbyggende for dets befolkning på mange forskellige niveauer. Ikke kun i relation til sundhed og åndeligt velvære og værdi men ligeledes på samtlige kulturelle, uddannelsesmæssige, politiske og samfunds sociale niveauer.  Sunde mennesker lever nu bedst i et gennemsyret samfund hvor moral, retfærdighed og etik er gennemgående træk i al lovgivningen på samtlige niveauer og hvor landets grundlov er baseret på broderskab og næstekærlighed i sin grundlæggende essens.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Jean Ascher

Hesbjergvej 10

5491 Blommenslyst. Fyn

I tillæg til ovenstående.

Fra Urantia Bogen:

Standarden for sande værdier skal søges i den åndelige verden og i den evige virkeligheds guddommelige niveauer. For en opstigende dødeliges vedkommende, må alle lavere og materielle standarder ses som forbigående, delvis, og ringere. Videnskabsmanden, som sådan, er begrænset til opdagelsen af forholdet mellem de materielle kendsgerninger. Rent teknisk har han ingen ret til at påstå at være enten en materialist eller idealist, for hvis han gør det, har han taget sig den frihed at opgive holdningen hos en sand videnskabsmand, eftersom at alle sådan påstande af en holdning er selve essensens i ​​filosofi.


Medmindre menneskehedens moralske indsigt og åndelige opnåelse er proportionalt forstørret så kan den ubegrænsede udvikling af en rent materialistisk kultur i sidste ende blive en trussel mod civilisationen. En ren materialistisk videnskab skjuler i sig det potentielle frø til destruktion af alle videnskabelige bestræbelse, for selve denne holdning varsler den ultimative kollaps af en civilisation, som har opgivet sin sans for moralske værdier og forkastet dens åndelige udvikling.


Den materialistiske videnskabsmand og den ekstreme idealist er altid bestemt til at være på kant med hinanden. Dette gælder ikke for de forskere og idealister, der har en fælles standard for høje moralske værdier og åndelige test niveauer. I enhver tidsalder har forskerne og religionsudøverne indset, at deres skæbne er afgjort indenfor det menneskelige behovs domstol. De skal tage afstand fra al gensidig krigsførelse mens de tappert skal forsøge at retfærdiggøre deres fortsatte eksistens ved at øge deres engagement til at tjene det menneskelige fremskridt. Hvis en såkaldt videnskab eller religion i enhver tidsalder er falsk, så må den enten rense sine aktiviteter eller forsvinde før fremkomsten af ​​en materiel videnskab eller åndelig religion af en sandere og værdigere natur.

Sandheden kan ikke defineres med ord, kun gennem at den leves ud i livet. Sandheden er altid mere end viden. Viden refererer til ting som observeres, men sandheden transcenderer sådanne rent materielle niveauer i det den omgås med visdommen og omfatter sådanne usikkerhedsmomenter som menneskelig erfaring og endda åndelige og levende realiteter. Viden stammer fra videnskaben, visdommen, fra sand filosofi, sandheden fra det åndelige livs religiøse oplevelse. Viden handler med fakta, visdommen, med relationer, sandheden, med virkeligheds værdier.

Mennesket har en tendens til at krystallisere videnskaben, formulere filosofien i formler og dogmatisere sandheden, fordi det er mentalt doven med at tilpasse sig til den fortsatte kamp i livet, mens det også er frygtelig bange for det ukendte. Naturens menneske er langsomt til at ændre deres tankevaner og deres levevis.

Åbenbaret sandhed, personlig opdaget sandhed, er menneskesjælens højeste glæde; det er det materiale sind og den iboende ånds fælles skabelse. Den evige frelse af denne sandhedssøgende og skønheds elskende sjæl, er sikret af den sult og tørst efter godhed som får dette menneske til at udvikle en klar fornemmelse af formålet i at gøre Faderens vilje, for at finde Gud og at blive som ham. Der er aldrig nogen konflikt mellem sand viden og sandhed. Der kan være en konflikt mellem viden og menneskelige overbevisninger, overbevisninger farvet af fordomme, forvrænget af frygt, og domineret af rædsel for at møde nye kendsgerninger, som resulterer i materielle opdagelser eller åndelige fremskridt.

Sandheden kan aldrig blive menneskets besiddelse uden udøvelse af tro. Dette er sandt, fordi menneskets tanker, visdom, etik og idealer aldrig stiger højere end hans tro, hans sublime håb. Alt sådan sand tro er baseret på dyb refleksion, oprigtig selvkritik, og kompromisløs moralsk bevidsthed. Tro er inspirationen til den åndeliggjorte skabende fantasi.

Tro har den virkning at den frigør de overmenneskelige aktiviteters guddommelige gnist, den udødelige kim, der bor i det menneskelige sind, og som er potentialet til evig overlevelse. Planter og dyr overlever i tiden gennem den måde, hvorpå de fra den ene generation til den følgende transmitterer identiske partikler af sig selv. Den menneskelige sjæl (personlighed) overlever den jordiske død ved identitetsforbindelse med den indre guddommelighedsgnist, som er udødelig, og som fungerer for at bære den menneskelige personlighed til et fortsat og højere niveau af progressiv eksistens i universet. Det skjulte frø af den menneskelige sjæl er en udødelig ånd. Den anden generation af sjælen er den første i en række af personligheds manifestationer af åndelig og progressiv eksistens, og vil kun ophører, når denne guddommelige enhed når oprindelsen af ​​sin eksistens, den personlige kilden til al eksistens, Gud, den Universelle Fader.

Menneskelivet fortsætter – overlever – fordi det har en universfunktion, opgaven at finde Gud. Den af troen ​​aktiverede sjæl kan ikke stoppe, før den har opnået dette skæbnemål. Når den engang har opnået dette guddommelige mål, kan det aldrig ophøre, fordi det er blevet ligesom Gud – evig.

Åndelig udvikling er en oplevelse, af den stigende og frivilligt valg af godhed, kombineret med en tilsvarende og progressiv reduktion af muligheden for ondskab. Når den endelige grænse i udvælgelsen af ​​godhed og den afsluttende kapacitet til at sætte pris på sandheden er opnået, opstår der en sådan perfektion af skønhed og hellighed at den ledsagende retfærdighed for evigt forhindrer muligheden for, at selv tanken om potentiel ondskab skulle opstå. En sådan Gud alvidende sjæl kaster ikke skygge af tvivlende ondt når den fungerer på et så højt åndeligt niveau af guddommelig godhed.

Tilstedeværelsen af Paradisånden i menneskets sind udgør åbenbaringens løfte og trosbekræftelsen af en evig eksistens af guddommelig progression for enhver sjæl, der stræber efter at identificere sig med denne udødelige og iboende ånds fragment af den Universelle Fader.

Fremskridt i universet er kendetegnet ved øget personligheds frihed, fordi den er forbundet med en progressiv opnåelse af højere og højere niveauer af selvforståelse og deraf følgende frivillig selvbeherskelse. Opnåelsen af ​​en dyb åndelig selvbeherskelse betyder det samme som hele universets frihed og personlig uafhængighed. Tro fremmer og bevarer den menneskelige sjæl midt i forvirringen af ​​dets tidlige orientering som sådan et stort univers forårsager, mens bønnen bliver den storslået forener af de forskellige inspirationer fra den skabende fantasi og trosimpulserne i en sjæl forsøger at identificere sig selv med åndens idealer af den iboende og tilhørende guddommelige tilstedeværelse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En vandringsrejse

En vandring

Som  et levende livets træ vandrer jeg gennem universernes univers, som en skovsnegl på stien, fremad mod evighedens højsletter udi uendeligheden. Tiden er ophørt, kun stilhedens lyd hviler fredsommeligt over træernes skygger.

En dag står jeg universernes 3 dimensionelt hjørne, som frøen ved åløbet, klar til at tage springet  og stemmen, som hele livet har vandret ved min side, siger ” Spring!” – Det er hverken et spring udi intetheden, nedad eller opad, men ind i transformationen fra hvad jeg er til hvad jeg nu bliver, fra hvad jeg var til noget nyt.

På evighedens højslette er træets rødder ikke gemt væk i muldens mørke jord, hvor den henter sin næring og energi, men snarere er rødderne som lysets stråler klart synlige udadgående, medbringende kærlighedens kraft og styrke, som i alt sin enkelthed beriger de sjæle som nåede hertil.

Og stadig er jeg levende, vandrende alene gennem guddommelighedens mysteriums jungle med alle dens utallige skabninger af enhver slags, hvor ikke 2 er ens og min lige aldrig kan findes, kun symbiosen er fuldkommen mellem det originale og kopien. Forskellen er udvisket, du er blevet det frø hvorfra træet havde sin oprindelse. Herfra begyndte din vandring, nu er den fuldkommen.

Fusionen mellem tanke og virkelighed er blevet en sand kosmisk realitet. Opgaven, at selvudvikle, kultivere og realisere sjælens fødsel og vækst gennem det jordiske liv er tilendebragt. Sjælen og åndens evolution kan nu begynde sin rejse over højsletten fremad, indad mod lysets kilde og center.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Viljen til at ville fusionere i sjælen

I begyndelsen, engang langt tilbage, før tiden og rummet var en eksistentialitet og hvor den Absolutte og Ultimative, ene og alene i egen værdighed, fremstod som suveræn kærlighed, hvilende i harmonisk balance lige midt imellem evigheden og uendeligheden.

I dette perspektiv fremkom viljen til næstekærlighed, ønsket om at dele sig selv med ligesindede. Herfra udgik energien til skabelsen, primært til en sand dobbelthed, en ligestillede til sig selv. Med samme evner og egenskaber, men dog et afkom og samtidig opstod evighedens første årsag og centrum. Dernæst, som følge af dette fremkom den underfundige ånd som bandt dem sammen i en treenighed, hvorefter det syvfoldige opstod. I dette øjeblik blev jeg født.

Konceptualiseringen af kærlighedens uendelige variationer fremstod nu som potentielle fragmenter af personlighed, hvis potentiale kunne preaktualiseres i en kommende udviklende fremtid, gennem det uendelige rum, hvis tilblivelse var en konsekvens af syvfoldighedens tilblivelse.

Kærlighedens kredsløb flyder som en strøm ud fra evighedens centrum, indeholdende den samlede mængde af alle universelle værdier, som personligheden kræver for at opnå de essentielle kvaliteter som kan, skal og vil bringe identiteten fremad og indad mod sin perfekte fuldkommenhed. Viljen til at opnå guddommelighed og sammensmeltning med kærlighedens kilde.

Bevidsthed om denne begivenhed har jeg ikke. Jeg er ikke engang et embryon eller indeholder en eneste genetisk kode, der vil danne det fysiske grundlag for min fremkomst. Jeg er slet ikke hverken skabt i ånden eller i et legeme og hvem mine potentielle forældre vil blive er ej heller en kosmisk aktualitet. Jeg er en ukendt tanke i evighedens tilblivelse men kærlighedens sjæls kerne indeholder det ultimative for at jeg og alle andre kan blive virkeliggjort på rette måde, i rette tid og på rette vis.

Hvornår min rejse, som mytologisk koncept begyndte, ved jeg ikke og hvor lang tid der er gået fra starten og til mit første skrig er ligeledes ukendt. Alle de transcenderende processer fra tanke til baby og videre til personlighedens første vilje beslutning, er helt usynlig og ubevidst gemt bort i tidens historik. Da evigheden ingen begyndelse har i tid og rum, hvor min nuværende dualistiske livsbane forgår, så må jeg efter bedste evne og med min minimale visdom erkende, at min indtrædelse og tilsynekomst, mellem 2 atombomber, frembragt af en enlig mor, en kvinde som havde forladt sit jødiske tyske hjem og det meste af familien, flygtet til Danmark og videre til Sverige, hvor en ukendt orientalsk mand gør hende gravid, lover ægteskab og derefter forsvinder sporløst, er i august 45 tidspunktet, hvor verden er klar til denne begivenhed.

Ud af urkraften, den universelle, absolutte og ultimative fremkommer livets lys, som gnister der enten kan sætte en verden i brand eller vise vejen fremad mod højere guddommelige mål. Kærlighedens kraft har altid fyldt verden, med alt hvad der heri findes, selvom mennesket ikke altid ville have det eller ligefrem har modarbejdet dets tilstedeværelse.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter.

Livs transformationerne er utallige og lidt ligesom vinden hvirvler støvet op på landevejen eller som havets kraft skubber de dybere liggende lag op til overfladen, således strømmer kærlighedens energi ud fra evighedens centrum, ud mod universerne i tid og ud, hvor livets begyndelse opstår på alle de billioner af evolutionære planeter som cirkulerer rundt om centrum, selve Paradiset. I evigheden har tiden ingen virkelig relevans og da universerne i tid og rum er omkredset af uendeligheden, så sker begivenhederne i en harmonisk velafbalanceret og smuk proces, Alt i fuld overensstemmelse med kærlighedens ønske og vilje om at opnå maksimal godhed for det størst maksimalt mulige. Intet er overladt til tilfældigheder, selvom livets forunderligste veje tilsyneladende synes at indikere dette, så er intet tilfældigt. Livet har en årsag og en oprindelse og når vi som frie potentielle koncepter svæver som ultimatoner (1/100 af et elektron) gennem tyngdekraftens kredsløb for engang i fremtiden at opstå som frie personligheder i nutid, så er der en mening med dette.

Realiseringen af selvets sjæl i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, gennem den vedvarende skuffelse.

Når samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger på ét men selv lever efter helt andre regler. Når ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier, så er der noget helt galt

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet forårsager, at ”det falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafikker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Et relativt ukendt fænomen, hvis indkøbspris og installation i bilen beløb sig til ca. 25.000,- kr. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser med mere end 250 forestillinger i cyberspace samt som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21, dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Nogle andre særlige usædvanligheder i mit liv er, at jeg aldrig har set en død, aldrig været til et sportsstævne, aldrig deltaget på en festival hvor jeg ikke optrådte, aldrig dyrket sex med beskyttelse, aldrig blevet gift og ej heller de sidste 30 år har været i biografen og at jeg kan gå med det samme tøj i årevis, blot det vaskes jævnlig. Har ingen tatoveringer eller andre selvdestruerende metaller hængende i mine kødelige dele, selvom min første uddannelse var til søs, hvor jeg sejlede verden rundt flere gange. Ens naturlige legeme, kan ikke forskønnes med tuschtegninger og metal. Sådanne handlinger er degraderende for den skønhed man er skabt i, uanset hvordan ens fremtoning end er.

Der har været sociale kampe, verbale stridigheder, flere endda mellem samfundet og mig. Uoverensstemmelser med skat, moms misforståelser, færdselsregulering, spildevands urimeligheder, forurenings problemer, våbenlovs idioti o.a. men alle disse sager, hvoraf nogle har strakt sig over flere år har dog aldrig ført til domsfældelse mod mig, men tværtimod givet mig medhold og alle er udkæmpet ene og alene mod systemet.

Kærligheden har været en oplevelse, som har præget mig gennem hele livet. Både de lidt sporadiske såvel som de længerevarende, men især om et vil jeg gerne berette. Det forhold sig således, at gennem de cirka 10 år hvor vi elskede hinanden, nedskrev hun sine erindringer og da den 400 siders kærlighedsroman, ”En cirkusprinsesses erindringer” kom tilbage fra tredje forlag med nogle skarpe bemærkninger om, at bogen var alt for følsom og intim, så brændte hun den. Jeg græd, da jeg mange år senere blev gjort opmærksom på denne historie.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Den danske oversættelse kan findes her:

https://www.urantia.org/da

Af årsager, som er mig ubekendt, reagerede ingen af de mere end 50 personligheder, der modtog boggaven, på nogen måde. Frygten for kulter, sekter, hemmelige loger, ja næsten alt, der på nogen måde synes at relatere til religion, er ret udbredt blandt den brede danske befolkning og især i kultureliten, men sådan behøves det naturligvis ikke at være i al fremtid.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne som engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en dvaletid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.
Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran mig.

Det jeg gerne ville, nemlig forsøge at selvudvikle og uddanne min sjæl for at opnå et niveau, hvor jeg kunne modtage fusionsglimtet og dermed forlade jorden uden at dø, sådan rent fysisk. Jeg vil forberede min sjæl på næste niveau, allerede mens jeg stadig er her, ved at harmonisere mit indre væsen og natur med det guddommelige fragment som er iboende i mig og som beriger mig med guddommelighed mens jeg modsat beriger den med kærlig menneskelighed.

 Det er netop denne opgave eller test om man synes, der er udfordrende og prisværdig. Forsøget på at guddommeliggøre det menneske man er, samtidig med at man menneskeliggør den Guddommelige. For kan uddannede himmelske guddommelige Sønner kvalificere sig til at komme ned til os, således som Jesu af Nazaret og andre før ham gjorde, så skulle det vel også være muligt for os mennesker at uddanne og kvalificere os til en opstigning på guddommelig vis.

Det er sket tidligere og kan sagtens ske igen og selvom jeg ikke selv, hverken kan vurdere eller har indsigt i hvorvidt den vej jeg nu engang har valgt, vil fører mig mod dette mål, i et passende tempo med de rette kvalifikationer, så finder jeg eksperimentet eksperientielt muligt.

Der, hvor jeg i dag er, synes det at være muligt. Den erfaring og visdom som er opsamlet gennem hele livet, peger fremad og der er intet i min nuværende åndelige tilstand som på nogen måde signalerer eller indikerer at denne tanke om fusion med det guddommelige ikke er en kosmisk realitet.  Det er for mig meget mere end et eventyr eller en science fiction fantasi – det er selve den kosmiske virkelighed, hvorfra jeg kom og hvortil jeg nu forsøger at vende tilbage, dog ikke som en tanke men som en veluddannet semiguddommelig ånd.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Søg Kærlighedens Gud

Søg Kærlighedens Gud.

Søg Kærlighedens Gud i din sjæl og himmelrummet.

Søg Ånde Giveren, som gennem sit væsen giver dig livet hvert sekund.

Søg Det Store Lys, som gennem visdom og erfaring hjælper dig til at forstå.

Søg Den Store Ånd, som bringer dig indsigt i Livets uendelige mysterium.

Søg Den Højeste Høvdings guddommelighed, som fører dig til fuldkommenhed.

Søg Den Store Lærer, som gennem undervisning beriger din personlighed.

Søg den Ene Sandhed i stedet for de mange, så du ikke fare vild i egen sindsforvirring.

Søg Den Eneste Kilde til Livet, den levende som fører dig mod uendelighedens evighed.

Søg Gudernes Gud, skaberen af alt mellem intet og det hele.

Søg Kærlighedens Gud, hvor end du er, for han er til stede i tilværelsens eksistens, i universernes univers, i dit indre, uagtet din manglende formåen til at opdage det.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den Gyldne Regel

Ses her fra hele verden, fra alle tider og på hver sin måde.

Menneskets forhold til Gud er altid og kun personligt og udtrykkes individuelt.

Hvad der synkronisere med et menneskes hjerte, sind og ånds sjæl, kan være men er ikke nødvendigvis, påvirket af den kultur hvori man er født – den iboende stemme er universel, guddommelig og besidder fri vilje til at udtrykke kosmisk bevidsthed.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Et hemmeligt kærligheds ønske

At udtrykke sin kærlighed i dette universernes univers, hvor skønheder af enhver slags vandre lige forbi dig, hver gang du gå en tur i det offentlige rum, er lidt af en livs udfordring.

Selvom et smil kan gøre underværker, svæver det som oftest blot gennem luften mellem jer for at falde til jorden som et vissent blad.

Jeres øjne kan mødes et sted i rummet imellem jer, som en tilfældig sammenkobling, der aldrig bliver til virkelighed, i svæver i hver jeres egen retning.

Du kan række hånden ud, sådan lidt diskret og berører et anonym område på ærmet eller ryggen, som at sætte ens usynlig mærke, hun vil vandre videre men i al stilfærdighed, uopdaget og ubevidst.

Måske burde man gå direkte hen og fortælle hende at skønheden udstråler fra hendes sjæl som lyset fra vores nærmeste stjerne, men man ved godt at kommer man for tæt på brænder man bort på ganske få sekunder.

At forære hende det uventede, en levende blomst, en gave, eller blot en overraskelse er måske en mulighed, men hvordan kommer man så tæt på at denne handling kan gennemføres uden at man bliver en uønsket pestilens eller stalker.

Bedre er det vel heller ikke om man sendte hende et brev, hvori man bekendtgjorde sine følelser, thi følte hun intet, hørte man jo intet og følte hum blot det mindste ville hun højst tænkeligt ikke reagere af frygt for det ukendte.

At udveksle adresser siddende ved bordet burde være en mulighed, men yderst sjældent fører dette til andet end forglemmelse.

At være på bølgelængde, et øjebliks kredsløbs kortslutning mellem 2 ens tanker kan sagtens skabe en ide der dog næppe bliver patenteret.

At udveksle vores 7 milliliter kropsvæske i et tilfældigt rum er aldrig andet en dyrisk ligegyldighed.

Behøves man overhovedet at udtrykke sin kærlighed, på en eller anden måde? Er det ikke lige som om at uanset hvordan og hvorledes dette gøres – så er det mangelfuldt og ufuldkommen.

Ville det ikke være bedre om man dybt i sit hjerte, sind, sjæl og ånd gemte den næstekærlighed som bevæger sig som elektriske vibrationer gennem ens krop og hoved, for i sidste instans at blive krystalliseret i ens personlighed som uopnåelig og guddommelig

Måske skulle man blot gå hen til hende, om ikke falde på knæ i blind tilbedelse, men åben og ærlig udtrykke ønsket om at I kunne mødes igen en anden gang.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Søg Kærligheden – Searching for Love

Hvad er det mest essentielle et menneske kan finde ?

Det er at finde Kærligheden.

Ikke den fysiske, jordiske men den guddommelige.

Skaberen af alt, som  kontinuerligt udsender sin Kærlighed fra sit indre væsen, natur og sjæl. Når du har fundet denne Kærligheds kredsløb, har du fundet Gud og  når du finder Gud, synkronisere  du, ja du fusionere og jeres natur sammenflettes således at du transformeres til et  barn af  denne Gud, når du i dit eget væsen og af fri vilje praktisere denne Kærlighed i alle dine gerninger til alle andre skabninger.

What is the most essential thing a human being can find?

It is to find Love.

Not the physical, the mortal but the divine.

The creator of everything who continually emits his Love from his inner being, nature and soul. When you have found this circuit of Love, you have found God and when you find God, you synchronize, yes you fuse and your nature is intertwined so that you are transformed into a child of this God, when you practice this love in your own being and of your own free will, in all your works to all other creatures.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selvbedraget

Har man blot engang hørt en syttenårig  ung mand forsøge at forklare universets skabelse med selvskabte sorte selveksploderende  huller , hvis egenskab er tilfældigheder  som i 13.5 milliarder år har reageret og forvandlet sig til hvad vi i dag ser og er, så forstår man den åndelige skade og gigantiske sindsforvirring Stephan Hawkings har forvoldt og opnået sin falske berømmelse på.

Som Tweet:
At høre en syttenårig ung mand forsøge at forklare universets skabelse med selvskabte sorte aktive huller, hvis egenskab i 13.5 milliarder år har forvandlet sig til hvad vi i dag ser og er, så forstår man den åndelige skade og gigantiske sindsforvirring #Hawkings har forvoldt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ONE h’OUR

[00:03] Yman Juran: Hi Moss–Yeah nice music..look like you can answer this ? The person Keely which theme “Between The Stars won.. Do you know his last name… want to send him a small greeting sister Yman
Moss: one moment please
Yman Juran: Irie
Moss: my chat logs poofed, so Drop a notecard on Freia Guillaume or iSkye Silverweb!
Moss: i don’t even have a calling card for ya
Yman Juran: well I am the winner of the poster competition
Yman Juran: and wanted to send Keely a Thank you message
Moss: definitely ask one of those two, because they are listed on the theme presentation page
Moss: https://docs.google.com/document/d/1j7fQdgsTJJECWarcznhKL8qwp-aFpaYaTIpuJFhvWhA/edit
Moss: but keely’s legacy surname is not present
Yman Juran: precisely…
Moss: or have them send out a thank – you notice
Moss: to the burn2 groups
Yman Juran: TY I will solve it somehow
Moss: i think you may have success if you scour the group membership list
Yman Juran: I found her Pic but still only first name
Moss: aw
Moss: i will see if i can also reach out
Moss: thank you for asking me, i like to feel helpful with such matters as an event lead
Yman Juran: If you use the LM i send, you can see the exhibition of the posters to be placed on the playa…for the event
Moss: nice
Second Life: Teleport offer sent to Moss (visiblydistorted)
Moss: i would love to see what you have come up with – sorry for leaving early during the discussion the other day, i felt it too patronizing for your benefit, and wished to busy myself with more pressing matters
Moss: those are well put together
Yman Juran: Oh i had nothing of this type of mind in mind.. never occur to me that you left..
Moss: might i suggest you make them phantom for ease of access to the playa?
Yman Juran: welcome
Moss: i love what you have compiled
Yman Juran: Herbie provided the frames
Moss: they seem to resonate with different avi archetypes – were you inspired by folks in the collective at burn2?
Yman Juran: No, my inspiration is all personal
Moss: good good
Yman Juran: The theme title was what started it
Yman Juran: so I created several, in fact about 75 different “Between the stars but within the human mind
Yman Juran: so I selected themes of high importance to many
Yman Juran: from many different fields of interest
Yman Juran: wantd to express universality within difference
Yman Juran: if you look closely and try to guess the theme.. you can have a bit of fun
Moss: that is beautiful conceptually, and seems to fit the theme well
Yman Juran: or be inspired by the multiverse conceptuatizations
Yman Juran: conceptualization
Moss: well, i suppose art is up to the interpretation of the observer as much as the intent of the artist
Yman Juran: within the human mind, spirit, soul and personality
Moss: it changes, based on your varying experiences with each piece
Moss: it can change each viewing, or between moments of the same viewing\
Moss: just like from concept to finished piece, it transforms
Yman Juran: well art is basically a spirit/ mind changer as such ..it initiate new thoughts
Moss: if they were very slow gif images or animated textures at a slow, high frame rate, i would imagine that to be transformative in itself. but static as they seem to be, i think looking at each one is a journey of it’s own
Moss: very good
Moss: i like it when new experiences are established
Yman Juran: it stimulate creativity within
Yman Juran: and all various variations are all part of higher consciousness
Yman Juran: in fact touching upon cosmic consciousness
Moss: 26-28 has an image i saw in my freshman year of high school embedded on it, i like that it is a reminder of times past and theories of the universe i was familiar with as a young mind
Yman Juran: yeah I have selected from many sources
Moss: awesome
Yman Juran: theories of the grand universe is truly a subject with many varaitions
Moss: oh, absolutely
Moss: i see it as all possibilities unfolding… and then some
Moss: but that’s my visionary side
Moss: anyway, thank you for the demo. i hope they are admired during the event
Yman Juran: But to “zoom” in on what IS within such universes of universes is truly one of the highest cosmic values a mind can be involved in
Moss: ah yes
Yman Juran: so the theme was perfect for one like me to work with
Moss: i don’t see why it wouldn’t be possible to look more deeply in time
Yman Juran: look closely into the mind of the heavenly Creator
Yman Juran: into eternity, infinity and beyond
Yman Juran: knowledge, understanding and wisdom is ther keys to godly consciousness
Moss: cool, enjoy
Yman Juran: 🙂 be welcome…With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don’t forget to “Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world.”
Moss: i don’t think it is
Moss: but it’s close i am sure
Yman Juran: What can be more greater ?
Moss: i think something less anthropocentric
Yman Juran: how can anything less be more ?
Moss: the good life, or some kind of essence of creativity other than love, specifically, or even, just the neutral basis for anything to unfold in a fair way
Moss: not sure, haven’t worked it out completely
Moss: but there is certainly balance and certainly a groundwork for something as virtuous as love
Yman Juran: with you all the best…but deep thinking will reveal that the keys to supreme perfection is still knowledger, understanding and wisdom.. or Beauty, goodness and truth
Moss: i have heard those theories and i like them
Moss: i am just unconvinced
Yman Juran: well no one , can prove ought… the concept is to trust yourself and the inspirational insight beyond any proof
Moss: i definitely do some of that work
Moss: have a good one, Yman
Moss: ♥
Yman Juran: if so, then you are growing in divine consciousness and truth
Yman Juran: self education is part of spiritual progression and development… human intergration into cosmic awareness
Yman Juran: Only You can learn to master yourself…not even the almighty can or will do it for you..
Moss: i definitely wouldn’t want that anyway. goodnight.
Yman Juran: the less anthropocentric YOU seek will guide you to cosmic reality… and even the creator is at the center such a individuality is not centric or anthropo….Love as a personalization is truly a option
Yman Juran: GodNight
Yman Juran: TY 4 a positive inspiring talk Moss
Moss: Yman, I think you have a good head on your shoulders and i am happy you have faith
Moss: be well.
[01:02] Yman Juran: we all seek godheads dont we ?? :-))

Posted in Uncategorized | Leave a comment