Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ONE h’OUR

[00:03] Yman Juran: Hi Moss–Yeah nice music..look like you can answer this ? The person Keely which theme “Between The Stars won.. Do you know his last name… want to send him a small greeting sister Yman
Moss: one moment please
Yman Juran: Irie
Moss: my chat logs poofed, so Drop a notecard on Freia Guillaume or iSkye Silverweb!
Moss: i don’t even have a calling card for ya
Yman Juran: well I am the winner of the poster competition
Yman Juran: and wanted to send Keely a Thank you message
Moss: definitely ask one of those two, because they are listed on the theme presentation page
Moss: https://docs.google.com/document/d/1j7fQdgsTJJECWarcznhKL8qwp-aFpaYaTIpuJFhvWhA/edit
Moss: but keely’s legacy surname is not present
Yman Juran: precisely…
Moss: or have them send out a thank – you notice
Moss: to the burn2 groups
Yman Juran: TY I will solve it somehow
Moss: i think you may have success if you scour the group membership list
Yman Juran: I found her Pic but still only first name
Moss: aw
Moss: i will see if i can also reach out
Moss: thank you for asking me, i like to feel helpful with such matters as an event lead
Yman Juran: If you use the LM i send, you can see the exhibition of the posters to be placed on the playa…for the event
Moss: nice
Second Life: Teleport offer sent to Moss (visiblydistorted)
Moss: i would love to see what you have come up with – sorry for leaving early during the discussion the other day, i felt it too patronizing for your benefit, and wished to busy myself with more pressing matters
Moss: those are well put together
Yman Juran: Oh i had nothing of this type of mind in mind.. never occur to me that you left..
Moss: might i suggest you make them phantom for ease of access to the playa?
Yman Juran: welcome
Moss: i love what you have compiled
Yman Juran: Herbie provided the frames
Moss: they seem to resonate with different avi archetypes – were you inspired by folks in the collective at burn2?
Yman Juran: No, my inspiration is all personal
Moss: good good
Yman Juran: The theme title was what started it
Yman Juran: so I created several, in fact about 75 different “Between the stars but within the human mind
Yman Juran: so I selected themes of high importance to many
Yman Juran: from many different fields of interest
Yman Juran: wantd to express universality within difference
Yman Juran: if you look closely and try to guess the theme.. you can have a bit of fun
Moss: that is beautiful conceptually, and seems to fit the theme well
Yman Juran: or be inspired by the multiverse conceptuatizations
Yman Juran: conceptualization
Moss: well, i suppose art is up to the interpretation of the observer as much as the intent of the artist
Yman Juran: within the human mind, spirit, soul and personality
Moss: it changes, based on your varying experiences with each piece
Moss: it can change each viewing, or between moments of the same viewing\
Moss: just like from concept to finished piece, it transforms
Yman Juran: well art is basically a spirit/ mind changer as such ..it initiate new thoughts
Moss: if they were very slow gif images or animated textures at a slow, high frame rate, i would imagine that to be transformative in itself. but static as they seem to be, i think looking at each one is a journey of it’s own
Moss: very good
Moss: i like it when new experiences are established
Yman Juran: it stimulate creativity within
Yman Juran: and all various variations are all part of higher consciousness
Yman Juran: in fact touching upon cosmic consciousness
Moss: 26-28 has an image i saw in my freshman year of high school embedded on it, i like that it is a reminder of times past and theories of the universe i was familiar with as a young mind
Yman Juran: yeah I have selected from many sources
Moss: awesome
Yman Juran: theories of the grand universe is truly a subject with many varaitions
Moss: oh, absolutely
Moss: i see it as all possibilities unfolding… and then some
Moss: but that’s my visionary side
Moss: anyway, thank you for the demo. i hope they are admired during the event
Yman Juran: But to “zoom” in on what IS within such universes of universes is truly one of the highest cosmic values a mind can be involved in
Moss: ah yes
Yman Juran: so the theme was perfect for one like me to work with
Moss: i don’t see why it wouldn’t be possible to look more deeply in time
Yman Juran: look closely into the mind of the heavenly Creator
Yman Juran: into eternity, infinity and beyond
Yman Juran: knowledge, understanding and wisdom is ther keys to godly consciousness
Moss: cool, enjoy
Yman Juran: 🙂 be welcome…With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don’t forget to “Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world.”
Moss: i don’t think it is
Moss: but it’s close i am sure
Yman Juran: What can be more greater ?
Moss: i think something less anthropocentric
Yman Juran: how can anything less be more ?
Moss: the good life, or some kind of essence of creativity other than love, specifically, or even, just the neutral basis for anything to unfold in a fair way
Moss: not sure, haven’t worked it out completely
Moss: but there is certainly balance and certainly a groundwork for something as virtuous as love
Yman Juran: with you all the best…but deep thinking will reveal that the keys to supreme perfection is still knowledger, understanding and wisdom.. or Beauty, goodness and truth
Moss: i have heard those theories and i like them
Moss: i am just unconvinced
Yman Juran: well no one , can prove ought… the concept is to trust yourself and the inspirational insight beyond any proof
Moss: i definitely do some of that work
Moss: have a good one, Yman
Moss: ♥
Yman Juran: if so, then you are growing in divine consciousness and truth
Yman Juran: self education is part of spiritual progression and development… human intergration into cosmic awareness
Yman Juran: Only You can learn to master yourself…not even the almighty can or will do it for you..
Moss: i definitely wouldn’t want that anyway. goodnight.
Yman Juran: the less anthropocentric YOU seek will guide you to cosmic reality… and even the creator is at the center such a individuality is not centric or anthropo….Love as a personalization is truly a option
Yman Juran: GodNight
Yman Juran: TY 4 a positive inspiring talk Moss
Moss: Yman, I think you have a good head on your shoulders and i am happy you have faith
Moss: be well.
[01:02] Yman Juran: we all seek godheads dont we ?? :-))

Posted in Uncategorized | Leave a comment

24 juli 2015 Til Gøglerne af Danmark, hvis der er nogen !

Den 24. jul. 2015, Yman Juran <ChangHigh@mail.dk> skrev:
Til dem af jer med genetisk gennemsyret gøglerblod i årene.
Til dem af jer der endnu er i live, ikke så meget i kødet der som sådan ikke kan rejse sig men som kan opløfte sin identitet til nye højder.
Til dem af jer hvis sjæle vedvarende hungre efter højere nydelse af kosmisk art.
Til dem af jer der stadig i hukommelse kan huske løgnen og bedraget der ved optakten til 2000 års milleniumet begav sig ud på den lange rejse mod "stedet", passeret dette og aldrig vendte tilbage.
Til dem af jer hvis hjerter stadig banker i takt til livets kosmiske rytme og hvis personlighed endnu kan huske hvad der ikke skete.
Til dem af jer der ikke lod sig forføre ind i fantasifostrenes illusioner og magien tryllebindende selvbedrag.
Til dem af jer hvis etiske værdier ikke kan måles i mammon, øl og falsk kærlighed.

Du er hermed inviteret til lørdag d. 15 august til Hesbjergvej 10, i anledning af gøgleren Changos halvfjerdsindstyvende årsdag.
Dagen er uformel, gratis og du behøver ikke at melde din ankomst i forvejen og ligeledes er du ikke forventet eller forpligtet, hverken moralsk eller på anden vis, til at medbringe andet end dig selv eller melde afbud.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

What is the size of the universe?

If infinity can be measured, then you got your answer.

Both eternity and the universe of universes are eventuated events appearing as The Quantum Plenum and Space Potency , a technical concept inherited from quantum physics, This nonliving energy that is inherently resident in space itself as space potency – ALONG WITH THE DIVINE ENERGY OF LIFE ITSELF -”proceeds” from the Father-Infinite in a beginningless and endless stream to all universes.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Do the universe’s forces merge into one?

Quite the opposite. All energy, forces, power, gravity and other types of circuits all have there origin from one nuclear core, The Isle of Paradise. These circuits expand out from paradise and will eventually return and merge back into the Isle of Paradise to be transmuted, discharged and recharged for a new circuit.

In the grand uinverse of universes, there is no edge or end.

The present days telescope are simply not technically so advanced that they are able see the edge of an expanding and contracting universe even if there was such one. Initially, it is a cosmic fact that the master universe expands and contracts.

For further insight and understanding, I suggest reading The Urantia Book from which the wisdom below is written.

We do not know the actual mechanism of space respiration; we merely observe that all space alternately contracts and expands. This respiration affects both the horizontal extension of pervaded space and the vertical extensions of unpervaded space which exist in the vast space reservoirs above and below Paradise. In attempting to imagine the volume outlines of these space reservoirs, you might think of an hourglass.

11:6.2 As the universes of the horizontal extension of pervaded space expand, the reservoirs of the vertical extension of unpervaded space contract and vice versa. There is a confluence of pervaded and unpervaded space just underneath nether Paradise. Both types of space there flow through the transmuting regulation channels, where changes are wrought making pervadable space nonpervadable and vice versa in the contraction and expansion cycles of the cosmos.

11:6.3 “Unpervaded” space means: unpervaded by those forces, energies, powers, and presences known to exist in pervaded space. We do not know whether vertical (reservoir) space is destined always to function as the equipoise of horizontal (universe) space; we do not know whether there is a creative intent concerning unpervaded space; we really know very little about the space reservoirs, merely that they exist, and that they seem to counterbalance the space-expansion-contraction cycles of the universe of universes.

11:6.4 The cycles of space respiration extend in each phase for a little more than one billion Urantia years. During one phase the universes expand; during the next they contract. Pervaded space is now approaching the mid-point of the expanding phase, while unpervaded space nears the mid-point of the contracting phase, and we are informed that the outermost limits of both space extensions are, theoretically, now approximately equidistant from Paradise. The unpervaded-space reservoirs now extend vertically above upper Paradise and below nether Paradise just as far as the pervaded space of the universe extends horizontally outward from peripheral Paradise to and even beyond the fourth outer space level.

11:6.5 For a billion years of Urantia time the space reservoirs contract while the master universe and the force activities of all horizontal space expand. It thus requires a little over two billion Urantia years to complete the entire expansion-contraction cycle.

( Urantia = earth.)

Isle of Paradise = Center of eternity and residential area of the Universal Creator and closely related equals, such as Ithe Infinite Spirit and the Eternal Son (The Trinity). Many other perfected celestial beings of various orders and class also have their habitation in close proximity to the Isle of Paradise.

Keep in mind that all types of universe energy, force, gravity and other basic circuits of powers all have their origin from nether Paradise. The universes of time and space circulate around the central core of eternity.

There cant be time without eternity. And there cant be infinite eternity without time. The universes of time and space occupy the outer area of eternity (think of it as a disk) and beyond and surrounding the universes of time and space, with eternity an center, there circulate at present 4 gigantic huge outer space rings, containng trillions upon trillions of uninhabited galaxies. All are a slowly transforming stage to be prepared for future habitation.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What does it mean that the universe was born from nothing? The laws of the universe are also created from nothing.

The laws of the Universe of Universes are designed, formulated and implemented by a God of Love, in accordance to Ultimate wisdom.

Laws of Love can’t emerge from nothing, just as the universe cant come from a singularity, the big bang, a random expansion of unknown origin of absolute energy, force, gravity and all other kinds of electric, chemical and spiritual forms of active energy. It all have a divine origin, even the human soul with its individualized personality comes form the same first Source and Center.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What will the world lose if we let go of religion?

Spiritual consciousness and integrated awareness of cosmic reality, is an endowment in all humans.

It may and do manifest itself in many different ways, as religions, philosophies,and many types if isme, but you cant eradicate divine endowments, only can they be delayed in active participation of the spiritual evolutionary progress of your soul and its personality.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What is on the outside of the universe?

Good morning Maya Hill

There is no outside as such. The grand Universe is infinite.

In the grand universe of universes, there is no edge or end.

The present days telescope are simply not technically so advanced that they are able see the edge of an expanding and contracting universe even if there was such one. Initially, it is a cosmic fact that the master universe expands and contracts.

We do not know the actual mechanism of space respiration; we merely observe that all space alternately contracts and expands. This respiration affects both the horizontal extension of pervaded space and the vertical extensions of unpervaded space which exist in the vast space reservoirs above and below Paradise. In attempting to imagine the volume outlines of these space reservoirs, you might think of an hourglass.

11:6.2 As the universes of the horizontal extension of pervaded space expand, the reservoirs of the vertical extension of unpervaded space contract and vice versa. There is a confluence of pervaded and unpervaded space just underneath nether Paradise. Both types of space there flow through the transmuting regulation channels, where changes are wrought making pervadable space nonpervadable and vice versa in the contraction and expansion cycles of the cosmos.

11:6.3 “Unpervaded” space means: unpervaded by those forces, energies, powers, and presences known to exist in pervaded space. We do not know whether vertical (reservoir) space is destined always to function as the equipoise of horizontal (universe) space; we do not know whether there is a creative intent concerning unpervaded space; we really know very little about the space reservoirs, merely that they exist, and that they seem to counterbalance the space-expansion-contraction cycles of the universe of universes.

11:6.4 The cycles of space respiration extend in each phase for a little more than one billion Urantia years. During one phase the universes expand; during the next they contract. Pervaded space is now approaching the mid-point of the expanding phase, while unpervaded space nears the mid-point of the contracting phase, and we are informed that the outermost limits of both space extensions are, theoretically, now approximately equidistant from Paradise. The unpervaded-space reservoirs now extend vertically above upper Paradise and below nether Paradise just as far as the pervaded space of the universe extends horizontally outward from peripheral Paradise to and even beyond the fourth outer space level.

11:6.5 For a billion years of Urantia time the space reservoirs contract while the master universe and the force activities of all horizontal space expand. It thus requires a little over two billion Urantia years to complete the entire expansion-contraction cycle.

( Urantia = earth.)

Isle of Paradise = Center of eternity and residential area of the Universal Creator and closely related equals, such as Ithe Infinite Spirit and the Eternal Son (The Trinity). Many other perfected celestial beings of various orders and class also have their habitation in close proximity to the Isle of Paradise.

Keep in mind that all types of universe energy, force, gravity and other basic circuits of powers all have their origin from nether Paradise. The universes of time and space circulate around the central core of eternity.

There cant be time without eternity. And there cant be infinite eternity without time. The universes of time and space occupy the outer area of eternity (think of it as a disk) and beyond and surrounding the universes of time and space, with eternity an center, there circulate at present 4 gigantic huge outer space rings, containng trillions upon trillions of uninhabited galaxies. All are a slowly transforming stage to be prepared for future habitation.

As you may understand this respiration is of such a scale and designed in such that stability, control and balance is maintained forever.

The nuclear cosmic centre, point zero of eternity, (so to speak) the Isle of Paradise are the cosmic generator of all true energy, gravity and force. This Isle of Paradise, cant stop and has never begun. So the flow, the stream of energy, the many various circuits of ultimatons and all other electrochemical energies, all kinds of gravity circuits and many unknown force are in constant flow from lower part of Paradise, out into all space, in a circular manner. (like a turned upside down spring water) It moves into space in all directions, in certain celestial control m going through several transformations, changes and other transcending mutations only later to return back to Paradise, streaming in and down from above.. Picture a torus, where the energy stream out underneath and make a huge curved journey into space and time to return back coming in from the top going down into the torus.

There is no increase or decrease of energy density, only it go through various integrated transmutations. If any increase or decrease was a fact, the speed of breathing would be effected, causing the gravity circuit to speed up/ slow down the movement of all physical matter. From galaxies to neutrons and electrons and this would cause havoc in all inhabited space not to mention chaotic turbulences and violent eruptions in all circuits , both in eternity as well as in all outer space levels.

For further insight and understanding, I suggest reading The Urantia Book from which the wisdom below is written.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Will all of the planets (within a galaxy) head towards the black hole at the center of its galaxy?

Please understand, black holes,white holes, green holes, blue holes, yellow holes, pink holes, violet holes what ever color..are all imaginary illusion, deceptions, manipulation from the people of science.

t is all theoretical rhetoric, based on mathematical mysticism plus an unknown amount of atheistic philosophy minus love, plus a severe dosis of mental speculation reduced by the lack of cosmic consciousness.

At best his hypothesis can be classified as medium sci fi with a touch of craziness plus a splash of unlimited fantasy.

God (with little g), God (with big G) and GOD (with capital) have not created the universe of universes with holes in. (No matter the color) How silly to think so childish.

it can’t happen. Black holes is a Stephan Hawkings illusion. Their functionality is an impossibility. They would, if they was real, act as a torus, recycling itself, dragging its own edge into itself and on the other side, it would have to repeat this, and this would be ongoing in all eternity, getting more and more compact.

But such a hole is not a created part of the universe design. but invented to be used as a manipulation to explain something which science simply dont understand ala black matter. Areas in space seemingly black or with very few stars visible. Such areas are not holes into which all items, including light and other universes by a heavy gravity get sucked in, only to disappear, to be crushed, smashed and broken into microscopic elements to evaporate (disappear) forever.(Or to be streamed out in the opposite end. )

Such funny ideas are made by slothful minds without wisdom, knowledge and true understanding of the cosmic universe.

But true it also is that big bangs can happen, but such an event always take place within the mind and is generally called enlightenment. An expansion of cosmic consciousness, an uplift of insight and in certain occasion also a amalgamation of spirit and soul which

Hawking’s work has no apparent usefulness at all, and illustrates that insight into the nature of the Universe is its own reward. And that is that free fantasy is unlimit. The mind itself contains endowment of such a nature. It can spin illusions, fatamorgana, deceptions, dreams, fantasy what ever and none of it need be real.

Interesting..However Stephan Hawking and Einstein was friends and today SH as a theoretical mathematician believe and claim BB and BH as cosmic reality, even without any evidence. Perhaps SH soon, now in the afterlife also will regret his promotion of such childish concepts as the singularity and especially that God makes holes in the universe…and whether these holes are white, green, yellow, blue , red or black is completely insignificant. Illusions are illusions.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Earth is in a solar system, the solar system is in a galaxy, etc. Is the universe in something? Like is space home to multiple universes?

Solar system, Local System, Constellation, Local Universe, Minor Sector, Major Sector, Superuniverse, The Central Universe and Paradise Isle.

There is no outside as such. The grand Universe is infinite.

In the grand universe of universes, there is no edge or end.

The present days telescope are simply not technically so advanced that they are able see the edge of an expanding and contracting universe even if there was such one. Initially, it is a cosmic fact that the master universe expands and contracts.

We do not know the actual mechanism of space respiration; we merely observe that all space alternately contracts and expands. This respiration affects both the horizontal extension of pervaded space and the vertical extensions of unpervaded space which exist in the vast space reservoirs above and below Paradise. In attempting to imagine the volume outlines of these space reservoirs, you might think of an hourglass.

Isle of Paradise = Center of eternity and residential area of the Universal Creator and closely related equals, such as Ithe Infinite Spirit and the Eternal Son (The Trinity). Many other perfected celestial beings of various orders and class also have their habitation in close proximity to the Isle of Paradise.

Keep in mind that all types of universe energy, force, gravity and other basic circuits of powers all have their origin from nether Paradise. The universes of time and space circulate around the central core of eternity.

There cant be time without eternity. And there cant be infinite eternity without time. The universes of time and space occupy the outer area of eternity (think of it as a disk) and beyond and surrounding the universes of time and space, with eternity an center, there circulate at present 4 gigantic huge outer space rings, containng trillions upon trillions of uninhabited galaxies. All are a slowly transforming stage to be prepared for future habitation.

As you may understand this respiration is of such a scale and designed in such that stability, control and balance is maintained forever.

The nuclear cosmic centre, point zero of eternity, (so to speak) the Isle of Paradise are the cosmic generator of all true energy, gravity and force. This Isle of Paradise, cant stop and has never begun. So the flow, the stream of energy, the many various circuits of ultimatons and all other electrochemical energies, all kinds of gravity circuits and many unknown force are in constant flow from lower part of Paradise, out into all space, in a circular manner. (like a turned upside down spring water) It moves into space in all directions, in certain celestial control m going through several transformations, changes and other transcending mutations only later to return back to Paradise, streaming in and down from above.. Picture a torus, where the energy stream out underneath and make a huge curved journey into space and time to return back coming in from the top going down into the torus.

There is no increase or decrease of energy density, only it go through various integrated transmutations. If any increase or decrease was a fact, the speed of breathing would be effected, causing the gravity circuit to speed up/ slow down the movement of all physical matter. From galaxies to neutrons and electrons and this would cause havoc in all inhabited space not to mention chaotic turbulences and violent eruptions in all circuits , both in eternity as well as in all outer space levels.

For further insight and understanding, I suggest reading The Urantia Book from which the wisdom above is taken

Posted in Uncategorized | Leave a comment

If the universe began with the Big Bang, what created the Big Bang, and what created the thing that created the Big Bang?

Big Bang is a huge illusion.There has NEVER been a sound, an explosion or such a singularity. The universe of universes are a created and eventuated event into a part of the grand universe with time and space. There are parts of the Grand universe outside time. Time as such is a cosmic consequence of eternity. There cant be time without eternity. Eternity is the centre and outside the huge circulation circuit of the universes of time and space, are several outer space rings, at present uninhabited, all in the making into potential future inhabited universes.

It is all theoretical rhetoric, based on mathematical mysticism plus an unknown amount of atheistic philosophy minus love, plus a severe dosis of mental speculation reduced by the lack of cosmic consciousness.

At best his hypothesis can be classified as medium sci fi with a touch of craziness plus a splash of unlimited fantasy.

God (with little g), God (with big G) and GOD (with capital) have not created the universe of universes with big bangs and black holes in. (No matter the color) How silly to think so childish.

The universe of time and space eventuated from divine thoughts and wisdom from an existential Deity, as such a creator, by the free will, decided to create a universe of time and space, within eternity. This is the divine attitude of a loving Deity, to share eternal life with its own created creatures.

The universe of time and space rotate, as a huge circuit around the center of eternity, within an infinite universe.

The idea of BB is invented by slothful human minds in a poor atempt to explain a begining, that never happen, but the mind of man have an inherent tendency to think in straight lines, instead of creation as a perfect event. As a cause in relation to an effect. Duality in the cosmic universe is an essenitlal part. There cant be time and space without eternity. The univers of time and space is an inherent consequence of divine eternity and as such a creation from a creature with potential creative existential experientials to create whatever an universal creator wish.

Both eternity and the universe of universes are eventuated events appearing as The Quantum Plenum and Space Potency , a technical concept inherited from quantum physics, This nonliving energy that is inherently resident in space itself as space potency – ALONG WITH THE DIVINE ENERGY OF LIFE ITSELF -”proceeds” from the Father-Infinite in a beginningless and endless stream to all universes.

But true it also is that big bangs can happen, but such an event always take place within the mind and is generally called enlightenment. An expansion of cosmic consciousness, an uplift of insight and in certain occasion also a amalgamation of spirit and soul.

The absonite level of reality is characterized by things and beings without beginnings or endings and by the transcendence of time and space.

The absolute level is beginningless, endless, timeless, and spaceless. For example: On Paradise, time and space are nonexistent; the time-space status of Paradise is absolute.

The concept of the I AM is a philosophic concession which we make to the time-bound, space-fettered, finite mind of man, to the impossibility of creature comprehension of eternity existences — nonbeginning, nonending realities and relationships. To the time-space creature, all things must have a beginning save only the ONE UNCAUSED — the primeval cause of causes. Therefore do we conceptualize this philosophic value-level as the I AM, at the same time instructing all creatures that the Eternal Son and the Infinite Spirit are coeternal with the I AM; in other words, that there never was a time when the I AM was not the Father of the Son and, with him, of the Spirit.

The ability to discern and discover mind in universe mechanisms depends entirely on the ability, scope, and capacity of the investigating mind engaged in such a task of observation. Time-space minds, organized out of the energies of time and space, are subject to the mechanisms of time and space. Motion and universe gravitation are twin facets of the impersonal time-space mechanism of the universe of universes. The levels of gravity response for spirit, mind, and matter are quite independent of time, but only true spirit levels of reality are independent of space (nonspatial). The higher mind levels of the universe — the spirit-mind levels — may also be nonspatial, but the levels of material mind, such as human mind, are responsive to the interactions of universe gravitation, losing this response only in proportion to spirit identification. Spirit-reality levels are recognized by their spirit content, and spirituality in time and space is measured inversely to the linear-gravity response.

The universes of time and space are gradual in development; the progression of life — terrestrial or celestial — is neither arbitrary nor magical. Cosmic evolution may not always be understandable (predictable), but it is strictly nonaccidental.

Time and space are indissolubly linked; there is an innate association. The delays of time are inevitable in the presence of certain space conditions.

In science the human self observes the material world; philosophy is the observation of this observation of the material world; religion, true spiritual experience, is the experiential realization of the cosmic reality of the observation of the observation of all this relative synthesis of the energy materials of time and space. To build a philosophy of the universe on an exclusive materialism is to ignore the fact that all things material are initially conceived as real in the experience of human consciousness. The observer cannot be the thing observed; evaluation demands some degree of transcendence of the thing which is evaluated.

May I for further insight into cosmic concepts and spirituality of divine origin, suggest you read the Urantia Book from which the quotes above comes.

Posted in Uncategorized | Leave a comment