Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Min Far

Min Far

 • Du var før jeg blev
 • Du vil altid være.
 • Du er bag mig, i mig og altid foran
 • Du omkranser virkeligheden, skaber den, ja du er selve den kosmisk singularitet
 • Du er alle vegne hvor ingen er og du er i evigheden hvor alle kommer
 • Du hører hver en stemme, selv den stumme og den døve
 • Du lytter til personlighedens stemme, den der følger din vilje
 • Du ser alt, selv mørkets mørkeste skygge, mens lyset oplyser alle der er deri
 • Du kender det ukendte, selv din egen skæbne
 • Du ved hvad alle søger, selv dem som ikke søger dig
 • Du forstår den uforståelige, selv dem som ikke forstår sig selv
 • Du er den du er i kraft af at være den første kilde
 • Du forbliver et mysterium selv for den klogest og geniet
 • Du eksistere som den eksistensløse uden  en eksisten
 • Du er den samme i går, i dag og i morgen
 • Du er fortid, nutid og al fremtid
 • Du  er viljen, styrken og kraften i vores sjæle, selv i de sjæleløse
 • Du er den ultimative personlighed i hvem vi alle spejler os, selv dem som er ren ånd
 • Du forærer os alle vores højeste ønske usagt, livet vederlagsfrit, selv om det er det dyrebareste vi ejer
 • Du beriger vores bevidsthed med sandhed, skønhed og godhed, uagtet at vi destruerer det meste omkring os
 • Du hjælper de hjælpeløse, selv dem som tror de ikke har brug for hjælp
 • Du opløfter de syge sind, selv dem, som i egen stupiditet har forårsaget sygdommen
 • Du vejleder og guider alle der er faret vild i livets store forvirrede labyrint, selv dem med kompas og kort
 • Du støtter alle med ærlighed, selv de løgnagtige
 • Du uddeler kærlighed i lige mængde til alle uanset hvem og hvad de gør

Min Far – En Bøn

Lad mig rejse i fred og harmoni mod Evighedens Center
vejledt på min vej mellem galakser og alle stjernerne
hjælp med i min evolutionære progression til at være den, du engang for længe siden besluttede og få min oplevelsesmæssige oplevelse til at være en af skønhed, godhed og sandhed så min bevidste bevidsthed kan vende sig mod at dele og elske, støtte mine forsøg på at opnå selvbeherskelse og perfektion

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father

You were before I was born                                                          You will always be                                                                 You are behind me, in me and always in front                                           You encircle reality, create it, yes you are the cosmic singularity itself                               You are everywhere where no one is and you are in eternity where everyone comes                           You hear each single voice, even the dumb and the deaf                                   You listen to the voice of the personality, the one who follows your will                                You see everything, even the darkest shadow of darkness, while the light illuminates everyone there is in you                                                                        You know the unknown, even your own destiny            You know what everyone is looking for, even those who do not seek you                                          You understand the incomprehensible, even those who do not understand themselves                             You are who you are by virtue of being the first source                                     You remain a mystery even for the wisest and the genius                                    You exist as the non-existent without an existence                                         You are the same yesterday, today and tomorrow                                          You are past, present and all future                                                      You are the will, the strength and the power of our souls, even of the soulless                            You are the ultimate personality in whom we all reflect, even those who are pure spirit                        You give us all our highest wish unsaid, life free of charge, even if it is most precious we own                     You enrich our consciousness with truth, beauty and goodness, despite the fact that we destroy most things around us                                                                     You help the helpless, even those who think they do not need help                          You uplift the sick minds, even those who in their own stupidity have caused the disease                           You guide and teach everyone who are lost in life's great confused labyrinth, even those with compasses and maps                                                                         You support everyone with honesty, even the liars                                          You give love in equal amount to everyone no matter who and what they do
You are much more of all this than what my creativity can articulate

My Father - a prayer
Let me travel in peace and harmony toward the Center of Eternity,                          guided on my path between galaxies and all stars,                                      help in my evolutionary progression to be the one you decided a long time ago and make my experiential experience to be one of beauty, goodness, and truth,so that my conscious consciousness can turn to sharing and loving,support my attempts to obtain self-mastery and perfection and advise me of your light when trouble and darkness are near,teach me to be patience and seek your wisdom so as a child of you, the Most High,I do my service by offering my daily energy and all the power I got,I want to share your divinity with you and dedicate the research of my soul by exposing you,I accept the circumstances of universal reality and acknowledge the seriousness of your spirit,your will, your creativity and all your divine creations.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En vandring

En vandring

Som  et levende livets træ vandrer jeg gennem universernes univers, som en skovsnegl på stien, fremad mod evighedens højsletter udi uendeligheden. Tiden er ophørt, kun stilhedens lyd hviler fredsommeligt over træernes skygger.

En dag står jeg ved universernes 3 dimensionelle hjørne, som frøen ved åløbet, klar til at tage springet  og stemmen, som hele livet har vandret ved min side, siger ” Spring!” – Det er hverken et spring udi intetheden, nedad eller opad, men ind i transformationen fra hvad jeg er til hvad jeg nu bliver, fra hvad jeg var til noget nyt.

På evighedens højslette er træets rødder ikke gemt væk i muldens mørke jord, hvor den henter sin næring og energi, men snarere er rødderne som lysets stråler klart synlige udadgående, medbringende kærlighedens kraft og styrke, som i alt sin enkelthed beriger de sjæle som nåede hertil.

Og stadig er jeg levende, vandrende alene gennem guddommelighedens mysteriums jungle med alle dens utallige skabninger af enhver slags, hvor ikke 2 er ens og min lige aldrig kan findes, kun symbiosen er fuldkommen mellem det originale og kopien. Forskellen er udvisket, du er blevet det frø hvorfra træet havde sin oprindelse. Herfra begyndte din vandring, nu er den fuldkommen.

Fusionen mellem tanke og virkelighed er blevet en sand kosmisk realitet. Opgaven, at selvudvikle, kultivere og realisere sjælens fødsel og vækst gennem det jordiske liv er tilendebragt. Sjælen og åndens evolution kan nu begynde sin rejse over højsletten fremad, indad mod lysets kilde og center.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meditations refleksion

29-01-2019 kl. 19:13 skrev Yourantiaman:

 • Det er yderst særpræget, i min begrebsverden, at spirituelt motiverede personligheder, finder behag i fælles meditation, som jo er stilhed sammen med andre. (Tanke refleksion) Dette kan efter min bedste indsigt bedst ske alene. Når jeg meditere,  reflektere jeg med min indre Tankeretter dvs, den stemme som taler med mig, når jeg taler med mig selv, enten i anden eller tredje person.
 • Hvorvidt det at dele livssyn med hinanden er særligt frugtbart, har jeg min tvivl om, jeg er meget mere  fokuseret på at uddanne og udvikle min sjæls guddommelige kvalifokationer, min personligheds  menneskelighed og min ånds guddommelighed.
 • Mine kllder til dette, er gennem studier/læsning af bøger, forfattet af andre, som på hver deres måde har fordybet sig i livets sværeste spørgsmål i en ærlig søgen efter sandheder, skønhed og godhed….eller mere præcis efter ægte næstekærlighed i sin egen essens. Implementering af den Gyldne Regel i ens eget liv. Dette er for mig det eksistentielle. Social samvær, fællesspisning med vegetarisk inspiration og forskellige øvelser i opmærksomhedstræning kan jeg godt selv finde ud af.
 • Det er udmærket at være interesseret i alle former for eksistentielle emner og fænomener, som kan vendes og drejes  når man mødes, men bedre var det om visdommens lys blev rettet mod  den mest værdifulde og højeste kilde som vi mennesker har adgang til i dag. Der findes i dag en epokegørende åbenbaringsbog, som de færreste kender, Urantia Bogen og jeg foreslå i al beskedenhed at dem af jer der virkelig ønsker at finde svar og visdom, tager et nærmere syn på denne kilde, fremfor at bruge debataftener på snesevis af menneskeskabte filosofier.
 • Men naturligvis er ethvert individ så absolut frit stillet til at fra- eller tilvælge hvad som helst, men tiden her på kloden er dog ikke uendelig,så jeg har personligt valgt at optimere tiden til det, der for mig er mest frugtbart og erfaringer har lært mig at dele denne min viden med andre. Dette hermed gjort.
 • Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Juledag 2020

Til Catjaya, min datter                                                                                     24.12.2020

Naturligvis savner jeg jer, I er min familie med alt hvad dette indebære og desværre så har begivenheder år tilbage fået vores forhold til at gå i baglås.

Det er dog umuligt sådan helt at undgå at omtale årsagen, da denne, såfremt den ikke bliver anerkendt gensidigt, vil forblive som en mur mellem os.

Min datter C****** – Der er absolut ingen tvivl i mit sind på guds eksistens. Intet andet har optaget min søgen siden jeg var 15 år med så stor en interesse og den dag for cirka 7 år siden, hvor vi alle 3 sad i sofaen og Benji med overbevisning i stemmen udtrykte, via sit spørgsmål til dig, som et svar til mig om, at du havde lært ham, at gud ikke eksisterede men at han selv måtte finde ud af hvad han mente om denne sag.

Den erklæring fra Benji skubbede os væk fra hinanden, fra dag 1.

Du blev tavs og alt kontakt ophørte, som om selve forbindelserne var ophørte.

Jeg forsøgte flere gange at skrive til dig, men da alle dine svar udviste ligegyldighed og som ofte kom flere uger senere, forstod jeg godt at du ikke ønskede den.

Når vi forældre, for det er vi jo begge, undlader at oplyse vores børn om de erkendende sandheder vi har fundet gennem vores rejse her på jorden,( og jeg er yderst tvivlende for om du ”virkelig” har erkendt at Gud er ikke eksisterende)  så fratager vi børnene muligheden for selv at finde, da de i sådanne tilfælde ofte i blind erfaring og forståelse følger deres forældre. For når forældrene siger, at Skaberen i sin egenskab af, at hans skabninger kalder vedkommende  ”gud”, omtaler eksistensen som værende ”ikke eksisterende” så tror børnene på dette. Voksne er jo deres autoritet.

Jeg havde lært dig at gud eksisterede, så hvorfor var du nu forankret i en bevidsthed om at guddommen ikke eksisterede !. Som din far havde jeg talt herom mange gange, både med dig og når du som ung overhørte samtaler med andre.

Mest usædvanligt var det at erfare, at selvom du i en ung alder opfordrede mig, din far til at oversætte Urantia Bogen, så var jeg på daværende tidspunkt ikke klar hertil. Men da jeg så mange år senere havde gjort det, så var du komplet ligeglad, uinteresseret ( din interesse var minimal og læse oversættelsen havde slet ingen interesse.)  og da jeg igen senere oversatte det hæfte som Benji den dag sad foran og kiggede i, ” Den Kosmiske rejse” Vores største Eventyr, så udviste du en så ligegyldig motivation for at læse for ham og da spørgsmålet om guds eksistens dukkede om mellem linjerne, så spurgte han dig og du svarede ”Det ved jeg ikke – det må du selv finde ud af.”

Efterfølgende forklarede du, at det var hvad du opfattede som det frie valg og alt andet ville være religiøst manipulation, en form for hjernevask.

Det er ikke manipulation og hjernevask at lære sit barn, hvad der er rigtigt og forkert, tværtimod. Men her vil du nok indvende at ethvert emne uanset dets sandhedsværdi eller dets urealistiske ikke eksistens er underordnet  men skulle et sådan postulat  have en gyldighed i indlæring, så  ville intet, ingen begreber, opfattelser og forståelse kunne videregives og deles med sin næste.…så vil forældrenes manglende vejledning  ofte blive retningsgivende for den videre udvikling. Et barn kender ikke vejen gennem livet, kan ikke læse skiltene, besidder ikke grundlæggende livserfaring  og er der ingen til at vejlede individet, så vil dette som ofte vandre hjælpeløst og fortvivlet omkring hele livet igennem…den evige rundkørsel, et skridt frem og et tilbage, statisk stationære individer hvis liv mest er fyldt med undskyldninger, bort- og modsigende forklaring, manglende evne til selvrealisering udover selve livets opretholdelse, de er opgivende, praktisk taget uproduktive hvad angår kreativ udfoldelse på det åndelige niveau, opgivende og i mange tilfælde fungerende som  om livet med alt hvad det indbærer af sandhed er noget relativt uforståeligt  ..og den type mennesker er der rigtig mange af i dag på kloden Urantia, det ved du.

Hvorfor du priori som mor havde valgt at oplyse Benji, din søn om, at gud ikke eksisterede selvom jeg havde lært dig det modsatte, ved jeg naturligvis ikke præcist, men jeg erkende at jeg måske ikke grundig nok har informeret dig korrekt.(Har dog min tvivl på dette.) Måske er årsagen snarere den at du, som ung voksen med eget liv kom i kontakt med mennesker hvis overbevisning om guds ikke eksistens påvirkede dig så kraftigt at de kunne ændre din opfattelse. Og dette kom så til udtryk senere, da Benji og du fik de første samtaler om gud. Ja måneder eller nogle få år før vi alle 3 sad i sofaen. Det er altid bedre at vejlede end at vildlede pga. af uvidenhed. Selv Jesus erkendte dette da han udtrykte ”Hvorledes kan de blinde lede de blinde?”

At Benji i alle disse år har været frataget retten til at se sin morfar og at han ligeledes gennem din viljebeslutning og følelser har været afskåret fra at reflektere over sin guddommelige oprindelse, er da yderst alarmerende. Har du tænkt over dette?

Hvem kan undervise ham, hjælpe ham gennem den forvirring og ignorance som findes i dag i millioner af sind hos rigtig mange mennesker, hvis ikke hans morfar!

I min søgen gennem hele menneskehedens evolution har ”konceptet GUD” været det mest centrale, vores dvs. dine og mine forfædre, lang tid før Melkisedek, Abraham, ja før det Israelske folk opstod, endda før Adam og Eva, spurgte menneskerne sig selv om guds eksisterede. Hele vores historie er fyldt med disse beretninger i utallige variationer fra samtlige af verdens kulturer og civilisationer. Fra ukendte usynlige ånder, gennem mystik og fri fantasi, til polyteisme og videre mod monoteisme som grundlæggende havde sin opstart efter ankomsten af Adam og Evas, frem til Melkisedek og videre udmøntet gennem Jesus. Disse lærere som alle kom fra den højere kosmiske virkelighed, univers administrationen, kom alle for at vejlede og hjælpe os mennesker fremad mod guddommeligheden og forståelses heraf. Vi er ikke alene…..

At Benji ikke skulle præsenteres for disse historiske kendsgerninger, er noget ingen forældre burde påføre deres børn. Jo dybere og højere indsigt bevidstheden opnår gennem sin tidlige jordiske tilværelse af indlæring gavner dets fremtid ultimativt og beriger sjælen med guddommelige kvaliteter, som får anvendelse på næste livsniveau.

Ved godt at du blev vred, da du opdagede min Yourantia Blog, hvori dine breve med dit navn befandt sig. Du anmodede om at få brevene fjernet, dette nægtede jeg, så anmodede du om at dit navn blev fjernet og dette gjorde jeg. Og helt ærligt, så tvivler jeg på, at du selv den dag i dag er bekendt med, hvornår dette skete..at du aldrig har tjekket efter, men stadig tror at brevene er der med dit navn. For efter fjernelsen af dit navn, fortsatte du i dine sporadiske breve med at kræve dit navn fjernet.

I alle dine unge år, havde du gentagende gange anmodet mig om at undersøge Ascher relationerne til Tyskland og min far. Dette arbejdede jeg på i mange år og da jeg afslutningsvis fik forbindelse til Snublestens organisationen og gennemførte en nedlæggelse af en sådan, havde det slet ikke din interesse… dit svar kom 21 senere efter nedlæggelse og du ønskede ikke at være en del heraf.

Disse emner er muren mellem os og dette brev er mit forsøg på at rive muren ned.

Med kærlig hilsen  din Far…ja, det er jeg stadig…

Selv om jeg har skrevet” det modsatte.” i forståelse af, at du ikke ønskede at være min datter J) Ikke kun af kød, blod og knogler men i ånden.

NB: Desværre er Benjis julegave ikke nået frem, sender den når jeg modtager den….Håber i alle 3  er ved godt helbred og at I må få en rolig  overgang til 2021, uden vanskeligheder og sygdom.

Far

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“de hellige søstre”

Søstrene ….

 Ja, det hun siger er at Jesus – ja selveste Jesus i egen person, viste sig foran hende. Omgivet af et skinnende lys (uagtet at alle lys er skinnende)  og  begyndte at tale til hende  mens hun sat der helt alene, forladt, uafklaret, sindsforvirret på bænken i  en af de hundredevis katolske kirker som Vatikanet har opstillet langs pilgrimsruten.

Ingen andre ser Joshua ben Joseph, kun hende og hun er den eneste der høre hans ord……Ikke gennem ørene og ikke via nogen form for direkte øjenkontakt men gennem sindet. Ja, faktisk ser hun slet ikke hans ansigt, det er nemlig sådan på mystisk vis indhyllet i  hans glorie lys og skjuler hele hans ansigts udtryk og karakter.

Hvad han end siger, hører og husker hun slet ikke klart, for bagefter erkender hun at hun slet ikke forstod sproget, da de for hende antaget cirka 20 minutter er gået og ”synet eller hologrammet” som hun kalder det, er forsvundet,  befinder hun sig nu lige pludselig i en slags ubestemmelig højstemt lykke fornemmelse som frembringer glæde i hendes sind.

Hvor heldig kan man være ?  At blive udvalgt ! at opnå at se Jesus i levende live sådan lige foran sig !!!   ..og selvom man indtil netop denne dag, slet ikke har  været den mindste smule spirituel eller åndelig  motiveret til at søge guddommelighed og højere kosmisk  forståelse, kundskab og visdom, så sidder man nu pludselig her og er blevet ”troende.” Eller sådan fornemmer man det i hvert fald.

Man vandrer nu på lyserøde skyer og ens tanker flyver som lysår og stjerneskud gennem ens indre – man er opstemt, sådan lige som at være høj på syre, selvom man ikke ved hvordan  dette så end er.

Straks efter hjemkomsten til sin bolig, begynder man nu forberedelserne til hvorledes man bedst kan udbrede dit evangelium om at Jesus er i live og man skal blot tro  der på.

Tiden går, der snakkes med andre  lignende tilfælde på Facebook, man opsøger, leder,  roder rundt indtil man en dag har fået fodfæste og der ligger 3 selvskrevne bøger omhandlende  ”de troendes tro på troens tro.”   Nu er man klar til hele verden…Man har ikke råd til at rejse til Jerusalem, så man nøjes med at oprette sit eget lille forlag og påbegynder  udbredelse af egne tanker gennem email nyhedsbreve og  alle de offentlige medier som finder budskabet meningsfyldt.

Alle med lignede oplevelser støtter op om projektet og snart føler man sig ”virkelig udvalgt” og  som en af ”de hellige og heldigste.”

Alle som man kommer i kontakt med  skal naturligvis være enige med” den ophøjede hellige” ellers  afskrives  det påbegyndende venskab som  uvenligt.

Det at være dømmende på en førpersonlig kontakt er vel ikke lige i Jesu ånd !!! At være forudindtagede uden saglig begrundelse og uden den mindste kendskab til en fremmed, er at have følelser, hvis rødder ender i egocentrisk begrebsopfattelse og egenrådighed. Et klassisk tegn på en underudviklet personlighed med et storhedsvanvid om egen selvværd. Umodenhed og manglende selvkritisk sans for kosmisk realitet og menneskelige erfaring. Måske var det derfor at Jesus viste sig for dig, for at hjælpe dig ud af en sådan socialpsykologisk fangenskab, som rigtig mange mennesker er i i dag, på grund af deres manglende kosmiske indsigt i sandhed, godhed og skønhed. Men måske er du også blot en “sveske”- blød udvendig men hård som en sten indeni.:-)) ja, der er sådanne ligheder, som din veninde siger på FaceBook, at Jesus har kaldt jer.

Op til julen 2020, bliver søster Charlotte helt egocentrisk. På grund af covid 19 situationen,er alle store forsamlinger over 10 personer nu forbudt, så hendes foredrags række er aflyst – men hvad gør man så ? Jo, Charlotte er skam en smart elitær individ..Hun lynopretter nu en hjemmeside hvor man via video link kan købe hendes forprogrammerede debat foredrag..kun 150 kr for en time… da hendes bogsalg er nedadgående skal der jo skaffes kapital på anden måde og salg af indspillede foredrag, er således hendes nye prædikestol….betal til mig,.. så fortæller jeg… DIG… -om mig og Jesus…

Hele sommeren har hun afviklet podcast, seks i alt i et forgæves forsøg på at finde Jesus – “jagten på Jesus” kalder hun det. ….og hun leder, snakker og finder intet.

Det kan virkelig undre at hun efter et yderst kort “møde” med Jesus, sådan lige pludselig udvikler en fanatisk tro, som hun så med alle tilstedeværende midler, energi og kræfter forsøger at sprogliggøre til en “tro på troen om Tro.” Endda på trods af at hun ved “mødet med Jesus” slet ikke forstod en eneste ord af hvad han sagde (det fremgår af hendes skriftlige beretninger om mødet.)

Hvis Jesus i kosmisk virkelighed, viste sig for hende (og dette er er ikke umuligt for Jesus) og overbragte hende en erkendelses gave om åndelig eksistens og Faderskabet med Gud, så må man undre sig over at hun efterfølgende i selvetableret seriøsitet vælger at kapitalisere, berige sig på budskabet.

Hvorledes kan man sælge evangeliet (budskabet) for sølle mammon og vedvarende bilde sig selv ind at man har fundet troen på sandhed, godhed og skønhed, ..at den gave Jesus gav skulle omsættes i berigelse af en økonomisk karakter. Selvbedraget er ganske åbenlyst.

Den erkendelse Jesus tilsynekomst har medført for jer er ikke, at i er udvalgte, snarere tværtimod.  Måske var i på grænsen, eller tæt på, kosmisk selvmord og da den guddommelige barmhjertighed altid hjælper et menneske i nød, fik i et kosmisk glimt, men det er menneske selv som må vælge om de ønsker at modtage og ikke senere misbruge erkendelsen ved at foregøgle sig selv i at være “hellig”.  Det er et klassisk træk således at misfortolke guddommelig indsigt, mange har gjort dette før dig… der findes flere bøger om personer som dybt seriøst opfatter sig selv som Jesus genopstået og i Jerusalem er myndighederne, i sær psykiatrisk afd. velkendt med begrebet “Jesus syndromet” om at være noget man ikke er..

Grundlæggende handler livet slet ikke om hvad man tror Charlotte-  Gud er relativ ligeglad med dine tanker om dig selv, du har frit valg (spil) til at tænke frit, kreativt og fantasifuldt – det vores Far er engageret i, i relation til sine skabte børn er  hvorvidt vi lever, handler i overensstemmelse med hans vilje,  og ikke udelukkende vores egen selvrådige.

“Kom og lyt og tal i trygge omgivelser.” Oplev livets vand ” således kalder du andre ind i din fold….for at overbevise dem om at køber dine 3 bøger…. Ja- så er de vel frelst ..!!! eller hvad…men jeg siger til dig….. Frygt ikke andre end dig selv…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Juleræset

Julejagten

De hvileløse vandre gade op og gade ned, ind og ud af utallige forretninger i en endeløs ugidelig søgen efter netop lige det som ikke findes men som deres hjerte, sind og  ego  ønsker allerbedst  og allermest, som repræsenterende deres kærlige selvforherligende næstekærlighed.

De julesøgende intellektuelle, jagter på forunderligste vis alt det de hele året har haft adgang til i deres daglige liv, i håbet om at de netop i denne forgyldte, glimmer blinkende måned kan finde en variant af ukendt karat af masse forbrugerismens plagiat produktion

De julemotiverede leder efter juletræer og ægte jul, men finder intet andet end kunstig  hygge, fremstillet  i skyggen af forurening eller på fabrikker i Kina.

De juleglade naive og uvidende danskers for hvem julen er forgiftet flæskesteg, alkoholisk gift indtagelse og en uægte hellighed til deres gifteløfte,  flakser om julen, som døgnfluer om møddingen, som var dommedag den 31.

De julekiggende mediefokuserende følger julekalenderne på kanalerne og håber at opleve eventyr, gys, spænding og fantasi, gennemkogt sammen med nisser, aliens, spøgelser og demoniske skabninger, mens uskyldighedens uvidende børn forsøger at løse universets mysterium. Alt er forgæves, dramaet, krimien, videnskab, legender alt er  sammenblandet til en total ukendelig masse af sort materie, som forsvinder hurtigere end lyset i de fiktive sorte huller.

De enlige, for hvem højtideligheden, kun sjældent betyder noget udover at glæde sig selv og deres børnebørn, de søger lykken på landets  talrige  julemarkeder, både i byen som på landet, hvor alskens ragelse sælges til højstbydende, mens en bitte klejne varme tungen, mens kulden rumstere i deres legemer.

De lykkelige, dem som har ALT på det tørre, undtagen deres egen sjæls kosmiske bevidsthed, flygter ind i hygge land, væk fra pengerigets tyranni, i et spæd forsøg på at få  opløftet deres ånd, ud af egoismens klør  og ind i gavmildhedens stenalder hule.

De juleløse ønsker julegaver, gratis og anonymt, donationer og  hjælpsomhed, men rækker man hånden ud for personligt at yde en ydmyg middag, mødes man af sociale regler og regulativer som gør det problemfyldt at være kærlig.

Alle jagter de julen, men ingen finder den. For julen er ikke sådan noget man kan forholde sig til hvis man kun tænke på næstekærlighed denne ene gang om året. Julen er ikke næstekærlig i sig selv. Julen er ikke andet end en falsk forloren hedensk fridag, som den moderne samfund og industri, ja faktisk  hele civilisationen  har  overtaget og gjort til ”hvide dage” i lighed med  de ”sorte” og alle de grå, for slet ikke at minde jer om de grønne, røde og gule som hele året rundt i en uendelig rækkefølge præsenteres som særlige, uagtet at ingen er det.

Så nu da vi har valgt at fejre Jesu af Nazarets fødselsdag i december, selv om den er i august, lad os da være fornuftige og ydmyge, lad os ændre julens mange traditioner, så de bedre passer med Jesus budskab?

Burde vi ikke først og fremmest hele året rundt seriøst bestræbe os på at leve naturligt og sundt!

Burde vi ikke i ærlig og seriøs oprigtighed altid forholde os til sandhed, skønhed og godhed uden selvisk egoisme!

Burde vi ikke være et godt eksempel for vores næste og fremtidens børn!

Burde vi ikke denne ene gang om året, efter bedste evne udvikle en kærligheds tradition som er i overensstemmelse med kosmisk virkelighed!

At ære og fejre Jesu af Nazarets fødselsdag burde kunne gøres – med gaver til sin næste, til dem der mangler og ikke kun med gaver til ens nærmeste.

At hylde og ære en levende guddommelighed, ikke ved at danse rundt om et dødt forgiftet juletræ, men ved en eftertænksom vandring i naturen til ære for skaberen som har bragt liv, lys og kærlighed herned.

At man åbner sit hjem for de fattige og sultne hjemløse og deler hvad man har, frem for at æde og drikke sig fra sans og samling, blot fordi man kan og har tid.

Ved at udvise næstekærlighed og økonomisk hjælpe hvor behovet er, i stedet for at formøble tusindvis af kroner til egen familie og venner.

Med respekt, at markere den, som har tilvejebragt den næring og styrke som måltidet giver, ved behørig at anerkende det usynlige fødselsdags barn æresplads ved bordet.

At samles i samtale og samhørighed for at dele forståelse om de mennesker der gennem historien har arbejdet på at bringe fred og god vilje mellem mennesker her på jord.

Sådanne ændringer ville være opløftende for hele vores kulturelle åndelige niveau og livsstil.

At inspirere ved eget eksempel er det højeste man kan gøre, såfremt man seriøst og oprigtigt ønsker at leve i næstekærlighedens ånd og når alt er sagt – så er dette den eneste måde menneskene kan udvikle sig fremad mod en verden i fred og fordragelighed.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den Katolske “fake ” lære

(Nogle vigtige “doktriner i The Urantia Book, for at holde tingene” retfærdige og afbalancerede. ”)

Jesus og hans 12 personligt valgte og uddannede apostle prædikede evangeliet om riget for mængden, og han sagde, at hans tilhængere skulle prædike rigets evangelium … (Matt 9:35) (Luk 8: 1) (Matt 4:23 ) (Mattæus 24:14), men kristne forkynder i stedet deres evangelium om korset og har gjort dette næsten siden dag et fra kristendommen, deres lære om mennesker, nemlig en mand ved navn Paul, som Jesus aldrig hørte om, og som ikke var en af Jesu personligt valgte og uddannede apostle. Faktisk har ingen nogensinde hørt om Paulus i bibelen, før Paul dukkede op for at tale om Paul. Men som Paul sagde: “Da jeg er sløret, fangede jeg dig med svaghed.” (2Co 12:16) Denne selvudnævnte “apostel” siger videre, at vi vil blive forbandet, hvis vi forkynder noget andet evangelium end hans (Galaterne 1: 8). Så hvis du prædiker evangeliet om det rige, som Jesus forkyndte, og at Jesus bad sine tilhængere om at prædike, siger Paulus, at du vil blive forbandet. Det er en af ​​måderne, måske den vigtigste måde, hvorpå kristendommen i det væsentlige har forbudt Jesu evangelium om riget fra at blive forkyndt, og dermed blev det undertrykt og glemt. Når kristendommen havde hævet tanken om, at Paulus ‘ord var Guds ord, så var hans “forbandelse, hvis du ikke prædiker mit evangelium”, nok til at sætte kibosh til at prædike evangeliet om riget fra Jesus, og det var tabt. Og overvej, at efter 2000 år med forkyndelse af korset i stedet for det evangelium, som Jesus sagde, at hans folk skulle prædike, rigets evangelium, er kun 1/3 af verden endda nominelt kristen, og halvdelen af ​​dem er katolikker, der kalder præster “Fader ”og bede til døde mennesker. Jeg så en artikel i dag, der sagde, at kristendommen var verdens største religion, men det er vildledende, idet to ud af tre mennesker i verden IKKE er kristne. Og Islam er den hurtigst voksende religion efter 2000 år med kristne, der forkyndte det forkerte evangelium, et evangelium IKKE fra Jesus. Forestil dig, hvordan verden kunne have været i øjeblikket, havde de kristne forkyndt evangeliet om det rige, som Jesus bad dem om at prædike.

Hvad skal vi gøre? Bør vi følge Jesus eller følge kristne læresætninger om mænd og praksis?

Jesus siger at kalde ingen mand “far” (Matt. 23: 9), fordi han siger, at der kun er en, din far, og han er i himlen, men den katolske kirke trodser ham og kalder alle slags præster, flere hundrede tusinder af dem, “far “og kræver, at medlemmerne gør det samme, for ikke at nævne deres overpræst,” paven “, som de kalder” Den Hellige Fader “, et udtryk, der kun anvendes en gang i bibelen af ​​Jesus til at henvise til Gud i himlen. Det er blasfemi at kalde enhver mand “Den Hellige Fader”, og det er strengt imod Jesu lære. Men kloge mænd i den katolske kirke har haft 2000 år på at udarbejde deres spidsfindigheder med hensyn til hvorfor Jesus ikke mente det, han sagde, og / eller hvorfor Jesu klare lære ikke gælder for dem. Pas på deres spidsfindigheder. Bedre endnu, underholde dem ikke engang. Drej væk. Gør hvad Jesus sagde, ikke hvad den katolske kirke siger. En katolsk lære om mennesker, der relateret til mig, er, at “Den katolske kirke taler for Gud.”

Jesus siger, at når du beder, skal du bede til Faderen (Matt. 6: 6), men den katolske kirke trodser ham og opfordrer dens medlemmer til at bede til døde mennesker, “hellige” og engle. I en bestemt bøn beder katolikker til ånden fra en død italiensk mand ved navn Tony om at hjælpe dem med at finde deres mistede ting. Hvordan dette åndevæsen formidler informationen tilbage til individet vides ikke, men på en eller anden måde kommunikerer katolikker med denne åndsvæsen, og han kommunikerer tilbage til dem. Katolikker beder: “Tony, Tony, kig dig omkring. Noget er tabt og skal findes!” Som en katolik fortalte mig: “Hvorfor finder jeg altid mine nøgler? I går hjalp St. Anthony mig med at finde min checkbog. For et par uger siden hjalp han mig med at finde en manglende flip-flop.” Fantastisk. Trods Jesus fortalte denne samme katolik mig, “Jeg vil anbefale, at folk undertiden beder til Maria eller en af ​​de hellige. Lad bønslivet have en række variationer.” Efter min mening vil kun Satan anbefale dig at bede til døde mennesker. Enhver tid, der bruges til at bede til døde mennesker, er spildt tid og tid, der ikke bruges på at bede til Gud Faderen. Men sådan er den katolske kirke. For dem, der ikke er bekendt med katolsk tænkning, er her en af ​​deres bønner til Maria med en doktrin om mennesker, som kommenteres i slutningen af netop denne katolske person:

“Hil dig, barmhjertighedens dronning, vort liv, vor sødme og vort håb. Til dig græder vi, stakkels landflygtige børn af Eva. Til dig løfter vi vores sorg og græder i denne tårernes dal. Vend da, o elskværdig moder, dine barmhjertigheds øjne mod os, og efter denne vores eksil, vis os den velsignede frugt af dit liv, Jesus. O milde, o kærlige, o sød jomfru Maria. ” “Ubesmittet Maria, dine roser vi synger. Du regerer nu i pragt med Jesus vores Konge.” At afvise den katolske kirke er at afvise Gud.

Maria hersker i pragt med Jesus, en anden katolsk lære om mennesket “At afvise den katolske kirke er at afvise Gud.” De har så mange!

Dejlig hvad? 1/2 af kristendommen er denne halvdel, der kalder præster “Far” og beder til døde mennesker. En milliard mennesker abonnerer på dette, og de kan “bevise” alt, hvad de siger, og hvis ikke ved bibelen, tyr de til, “Paven sagde det, og paven er ufejlbarlig, fordi Jesus udnævnte Peter til at være den første pave.” De har en lukket kreds af argumenter, du ikke kan bryde ind i. Du skal blot afvise det og gå væk. Bed til Faderen, sagde Jesus. Den katolske kirke gør, hvad den vil gøre, uanset hvad Jesus sagde. Det betyder ikke kun at fokusere for meget på katolicismen, men de har langt de fleste læresætninger for mennesket fra enhver kristen sekt. Det er sjovt.

Nej, der er ingen kommunikation med de døde. St. Anthony hænger ikke rundt og flagre over alle huse i verden og venter på den næste bønne opkald for at hjælpe nogen, der har mistet en af ​​deres vanter. St. Christoffer også. De beder til ham, en anden død person. De slår endda medaljer på hans profil for at bære rundt om halsen som en talisman for at holde dem i sikkerhed. Han er skytshelgen for tandpine, tilsyneladende blandt meget andet ifølge den katolske kirke. Og som nævnt har de en milliard medlemmer, en sjette del af menneskeheden. Udover at antallet af dem sandsynligvis er stort, fordi de praktiserer barnedåb og afskyr p-piller. Fødselsbekæmpelse er en synd, siger de. Interessant nok synes jeg ikke, at der er nogen barnedåb i bibelen. Men den katolske kirke gør det. Det hjælper med at forsikre at få “dem” tidligt og bevare dem. Som min onkel sagde: “Engang en katolik altid en katolik.” (Det er faktisk et velkendt katolsk ordsprog.) De siger, at du aldrig virkelig kan forlade kirken, hvis du gør det, er du en “faldet katolik”, men stadig en katolik. Så meget for din Gud givet fri vilje. De spiller endda et tankespil, hvor de siger, at når du først er døbt katolsk, selv mod din spædbarnsvilje, så vil du have en uudslettelig plet på din sjæl for evigt, og i himlen vil englene grine af dig og pege på dig, fordi du var en katolik, der forlod kirken. En katolik fortalte mig, at “enhver, der forlader kirken, begår den samme synd som Judas Iskariot, Benedict Arnold og Tokyo Rose.”

Jesus siger, at hvis du tilgiver andres synder, vil Gud tilgive dig dine (Mat 6:14), men kristne lærer, at dine synder kun er tilgivet, hvis du tror på deres lære om mennesker, at Jesus døde for dine synder. Skal vi tro og følge Jesus, eller skal vi tro og følge kristne læresætninger om mennesker?

Jesus siger videre, hvis du ikke tilgiver andre, vil Gud ikke tilgive dig (Matt 6:15), tilsyneladende uanset hvem du tror døde for dine synder. Hvem skal vi tro på Jesus eller kristne læresætninger om mennesker?

Jesus taler med foragt for menneskers lære (Matt 15: 8-9). Ikke desto mindre er kristendommen og katolicismen i tilsyneladende tro eller uvidenhed fyldt med menneskers doktriner. Faktisk er det dybest set, hvad de handler om på dette tidspunkt, 2000 år efter Jesus. Nogle eksempler:

Bibelen er Guds ord eller blot Guds ord. Dette er en lære om mennesker. Noget af bibelen kunne have været skrevet af Satan selv, folkedrab, voldtægter og mord. Det er blasfemi at forbinde Gud med tanken om, at han “inspirerede” eller forfattede noget af det usle materiale i Bibelen. Og det er også den nuværende bibliolatri, der er udbredt og på mode blandt de grundlæggende kristne, begyndte kun relativt for nylig på Niagara Bibelskonference, en årlig samling af Fundamentalister, der blev afholdt i cirka 20 år i slutningen af ​​1800-tallet. Denne kristne fundamentalistiske gruppe udviklede “Niagara Trosbekendelse”. Og hvad var det første princip i Niagara Trosbekendelse? Var det en tro på Gud? Nej, ingen tro. Deres første princip var en tro på: “Skriftens verbale, plenære inspiration i de originale manuskripter.” Bortset fra det faktum, at der INGEN “originale manuskripter” er, så ser det ud til, at det var her, grundlæggende bibliolatri begyndte. Har du hørt om apostlenes trosbekendtgørelse og den nikenske trosbekendtgørelse, to store udsagn om kristen tro? Læs dem. De nævner ikke Bibelen. Hvordan gik kristendommen fra det i apostlene og de nikenske trosbekendelser til den bibliolatri, de beskæftiger sig med nu?

** Jesus kom for at dø for vores synder.

Jesus modsiger direkte denne doktrin om mennesker:

“Til dette formål blev jeg født, og af denne grund kom jeg til verden for at vidne om sandheden.” (Johannes 18:37) De kristne kan tilsyneladende ikke acceptere det almindelige, klare udsagn fra Jesus, fordi det forstyrrer deres lære om mennesker, døde-på-korset-for-vores-synder evangelium af Paulus, og det ugyldiggøre deres lære.

Der er ingen frelse uden for den katolske kirke. (Modsat i Bibelen i Luke 10: 25-28.)

Du kan ikke blive frelst, medmindre du tror, ​​at Jesus døde for dine synder, som de kristne siger. (Igen, modsat i Bibelen i Luk 10: 25-28.) Jesus og hans lærdom forudindtager disse læresætninger om mennesker.

Bibelen er ufejlbarlig. Latterlig. En lære af mennesker om mennesker.

Paven er ufejlbarlig. Se ovenfor.

Jesus grundlagde den katolske kirke og udnævnte Peter til den første pave. En lære af mennesker om mennesker.

Jesus døde for dine synder, det kristne evangelium om korset. En lære af mennesker om mennesker. Jesus og de 12 udvalgte apostle prædikede aldrig et sådant evangelium, mens Jesus var i live, de forkyndte evangeliet om Guds rige.

Kristendommen (kristendommens og katolicismens doktriner) er kompleks, bygget på lag på lag af menneskers doktriner, men Jesu doktriner er enkle.

Vil du blive frelst? Elsk din næste, som du elsker dig selv (Luk 10:25) (Johannes 15:12)

Vil du have dine synder tilgivet? Tilgiv andre (Mat 6:14). Det er svært, er det ikke? Nemmere at tro, at nogen kunne og døde for dine synder, ikke? Nemmere og mindre besvær end at tilgive andre.

Hvad mere skal du vide? Frelse og tilgivelse af dine synder er begge dækket ovenfor i to enkle læresætninger af Jesus. Hvad er der i bibelen, som Jesus ikke sagde, at du har brug for at vide for din frelse? Forestil dig, at hvis du tog Jesus og hans læresætninger alvorligt, kunne bibelen reduceres til dette:

I begyndelsen osv …………. og derefter …

“Elsk din næste, som du elsker dig selv og tilgive andre.” Slut.

** Gør disse ting, antyder Jesus, og du vil blive frelst, og dine synder vil blive tilgivet.

Befri dig selv fra slaveri af menneskers doktriner og følg Jesus og hans meget få enkle læresætninger.

** Flere lærdomme om mennesker, fra Paulus igen, den selvudnævnte apostel, som Jesus aldrig hørte om:

2Tim 3:16 Alle skriftsteder er givet ved inspiration fra Gud. Total vrøvl. Sådanne udsagn fornærmer folks intelligens. Enhver læsning af bibelsk skrift viser en objektiv person, at alt ikke kan være “med inspiration fra Gud.”

** Maria var en jomfru da hun blev befrugtet.

** Maria blev befrugtet af Gud.

** Maria var jomfru hele sit liv. (En unødvendig katolsk lære om mennesker.)

** Den ubesmittede befrugtning (En anden unødvendig katolsk lære om mennesker. Ingen af ​​disse doktriner om mennesker har noget at gøre med din frelse, og det er det, der gør dem unødvendige.) De stabler doktriner af mennesker oven på menneskelige doktriner.) Den Katolske lære er en af ​​de største religiøse uheld i hele menneskeheden, den lånte mange af dens ritualer fra Mitraismen, den hedenske religion, der var forud for den, og sammenlignelig med tibetansk buddhisme. Kan du lide jul? Glædelig Mitras Dag, Mitras blev angiveligt født den 25. december. Meget af katolicismen er hentet fra tidligere hedenske religioner. I beskrivelse af tibetansk buddhisme siger Urantia bogen, at den er: “et vokset broderskab af præster med barberede hoveder, der praktiserer et udførligt ritual, der omfavner klokker, sang, røgelse, processioner, rosenkranse, billeder, charms, hellig vand, smukke dragter og kunstfærdige kor. De har stive dogmer og krystalliserede trosbekendelser, mystiske ritualer og særlige faste. Deres hierarki omfavner munke, nonner, abbed og den Store Lama. De beder til engle, helgener, en hellig Mor og guderne. Deres klostre er omfattende og deres katedraler storslåede. De opretholder en endeløs gentagelse af hellige ritualer og mener, at sådanne ceremonier skaber frelse. Bønner er fastgjort til et hjul, og med dets drejning mener de, at andragenderne bliver effektive. Blandt ingen andre mennesker i moderne tid kan findes overholdelse af så meget fra så mange religioner, og det er uundgåeligt, at en sådan kumulativ liturgi ville blive unødvendigt besværlig og utålelig byrdefuld.”

Det meste af ovenstående beskriver også den katolske kirke.

** Noget om Urantia-bogens lære:

(Er Urantia-bogen “doktriner af mennesker”? Måske, men ikke hvis man tror, ​​at Urantia-bogen er, hvad den siger, den er, en ny åbenbaring fra Guds himmelske regering (se nedenfor), og den hverken viser eller hævder nogen menneskelige forfattere, kun åndelige væsener.)

** Urantia-bogen er den femte epoke-åbenbaring af religiøs sandhed til vores verden fra Guds himmelske regering. (De fire foregående ‘epokale åbenbaringer’ var Jesu besøg for 2000 år siden, Melkisedeks ophold med Abraham for 4000 år siden (Melkisedek, ligesom Gabriel, begge himmelske personligheder, der arbejder for Jesus / Mikael Guds søn), Adam og Evas mission til jorden for 38.000 år siden, og den tidligste, Planetprinsen Caligastia, som vi nu kalder Djævelen, for 500.000 år siden.) De fleste af menneskets problemer kan spores til misligholdelse af repræsentanterne for Guds regering, nemlig Adam og Eva, og den planetariske Prins, der deltog i Lucifer-oprøret.

** “Af al menneskelig viden er det, der er af største værdi, at kende Jesu religiøse liv og hvordan han levede det.” -196: 1.3

(Hvem – i kristendommen – ville være uenig med det?) Og den komplette historie om “Jesu religiøse liv og hvordan han levede det” er i Urantia-bogen. Som Johannes skrev: “Og der er også mange andre ting, som Jesus gjorde, hvilket, hvis de skulle skrives hver enkelt, formoder jeg, at verden ikke selv kunne indeholde de bøger, der skulle skrives.” (Johannes 21:25) Nej, verden kunne ikke have indeholdt informationen, da bøger blev skrevet på klipper og dyrehud, men den kan indeholde den nu på digitale hukommelser på størrelse med dit miniaturebillede og på moderne tyndt papir. Det hele står i Urantia-bogen, de sidste 700 sider, Jesu komplette liv og lære.

** Treenigheden består af den Universelle Far, den Evige Søn og den Uendelige Ånd. Jesus er ikke en del af treenigheden. Jesus er en “skabersøn”, en af ​​700.000 “enbårne” skabersønner, hver suveræn over 10 millioner beboelige planeter / verdener i universet. Og 700.000 skabersønner gange 10 millioner beboelige verdener kommer til 7 billioner beboelige verdener i Guds univers, som det er på dette tidspunkt. Naturligvis er universet ikke statisk. Om to milliarder år vil Andromeda-galaksen bevæge sig ind i vores Mælkevejs-galakse, hvilket sandsynligvis udløser en ny episode af stjerne- og planetdannelse.

** Jesus er frelseren, idet han viste vejen til frelse ved at gøre Faderens vilje og formaner os til at gøre Faderens vilje. “Vær derfor perfekte, ligesom din far, der er i himlen, er perfekt.” (Mat 5:48) Hvis jeg ikke tager fejl, siger kristne, at vi ikke kan være perfekte, men Jesus siger, at vi kan det ved at gøre Faderens vilje. Hvem skal vi tro på Jesus eller kristne læresætninger af mennesker om mennesker.

** Jesu himmelske navn er Mikael, afsløret i Urantia-bogen. Mikael er ikke en ærkeengel, Mikael har en ærkeengel, og hans navn er Gabriel. Begge disse “kendsgerninger” er i bibelen. Mikaels ærkeengel Gabriel viste sig for Maria. Bibelen henviser til “Mikael, den store prins.” (Daniel 12: 1) “En prins er søn af en konge, da Jesus / Mikael er en Guds søn. Ærkeengler er tjenere i kongens (Guds) hus. Ærkeengler er ikke fyrster eller medlemmer af det kongelige hus. Judas 1: 9 skulle læse: “Alligevel er Mikaels ærkeengel [Gabriel], da han strides med djævelen, hvor han bestred Moses legeme, ikke ved at bringe en direkte beskyldning imod ham, men sagde: Herren irettesætter dig.” Og selvfølgelig, Gabriel ville ikke kæmpe med djævelen for Moses legeme. Hvem ved hvad det handler om?

** Der er et før-personligt fragment af Gud Faderen indeni ethvert normalt sindet menneske over 5 år, når barnet har truffet sit første moralske valg. Jesus lærte dette også i bibelen, men det er gået tabt og mistet af kristendommen. Jesus sagde, “… se, Guds rige er inden i dig.” (Lukas 17:21) Men kristne siger, at Jesus ikke mente det, de siger, at han mente i nærheden af ​​dig eller i nærheden af ​​dig eller blandt dig eller omkring dig, men Jesus mente nøjagtigt, hvad han sagde. Dette er en åbenbaret sandhed i Urantia-bogen, en ogentagelse af en mistet lære om Jesus.

** Urantia-bogen afslører, at vi kan opnå “fusion” (blive som en) med det før-personlige fragment af Gud, der er i os, og således ” graduerer” til Palæverdnerne (som Jesus talte om i Johannes 14: 2), forbigående den normal dødelig død, hvis og når vi perfekt tilpasser vores vilje med Guds vilje. Dette er en anden lære, der er mistet for kristendommen, og den er faktisk i bibelen. Dette er, hvad der skete med Enok og Elias, da de tilpassede deres vilje med Guds vilje. Elia blev ført i en “vogn” af åndelig ild efter hans fusion, og Enok blev ligeledes “graduerer” direkte til “himlen” (Palæverdnerne) “Graduerer” betyder at skifte fra et stof til et andet. Nogle kristne har i et forsøg på at forklare, hvad de ikke kan forklare, sagt, at ordet er “transporteret”, men det er det ikke. Det er graduerer. Enok og Elia blev gradueret (fra det fysiske til det åndelige) OG transporteret. (Enok, graduerede: Hebræerne 11: 5) (Elias, ildvogn: 2Kob 2:11) Fusion og graduering er dybe sandheder, der er i bibelen, men de er gået tabt for de kristne. Urantia-bogen afslører dem igen. Og hvis denne fusion med Faderfragmentet ikke sker her på jorden, kan det ske senere på Palæverdnerne. Så vær med glæde.

** Der er ikke noget helvede. Paul havde ret. “Syndens løn er død” (Romerne 6:23). Ikke “sjæledød”, men personligheds udryddelse. Borte for evigt, aldrig at dukke op i universet igen. Og selvfølgelig er der heller ikke nogen “Skærsild”, en anden opfindelse af den katolske kirke.

** Der er ingen reinkarnation. Det vil sige, du kommer ikke tilbage her i kødet. Dit næste og fortsatte liv, hvis du klarer det (og sandsynligvis vil du gøre det), vil være på Palæverdnerne med et legeme som det Jesus havde efter opstandelsen. Og nej, Jesus steg ikke op i sin menneskelige krop. Derfor siger Jesus til Maria: ”Rør mig ikke, for jeg er endnu ikke steget op til min Fader; men gå til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min Fader og din Fader og til min Gud og din Gud (Johannes 20:17) Den kristne lære, at Thomas rørte ved Jesus sår er forkert. De to vers er 10 vers fra hinanden, og de modsiger hinanden.

** Der er ingen kommunikation med de døde, de kære er gradueret, indtil du når Palæverdnerne.

** Urantia-bogen taler også om “autoritetens religioner” og de mennesker, der foretrækker dem. Jeg kan forestille mig, at nogle af dem ville være katolicisme, Jehovas vidner, måske mormonerne, Amish, visse grundlæggende kristne sekter og bestemt islam. Den siger, at nogle mennesker foretrækker disse autoriteter, hvor alt besluttes for dem, og alle svarene er ude af og afviklet, og alle ritualerne er formelle, at padle deres egen åndelige kano, så at sige. (Min fortolkning.)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Et BUDSKAB til det Danske folk, December 2020

Et BUDSKAB til det Danske folk, en bøn til alle hvis forfædre for omkring 1000 år siden blev kristne af Harald Blåtand.

I den kommende tid vil I i Jesu navn, fejre hans fødselsdag. I vil fordøje tonsvis af medicin- og kemikaliefyldt kød af enhver slags, forbruge millioner på nytteløse materielle goder, I vil nedsvælge alkohol på størrelse med Gudenåen, I vil jagte jeres egoistiske behov for at dokumentere ægte næstekærlighed, jeres hjem bliver fyldt med glitter og små pap nisser, huse og haver med blinkende farvestrålende LED lys, alt i mens I fejrer det spirituelle, kulturelle og sociale fællesskab ved den klassiske dødedans rundt om industri profittens falske gift og gave træ imens I ærer og dyrker sangens skønhed med ord I ikke allerdybest inde kender eller forstår og slet ikke lever efter – alt sammen i Jesu navn og til hans ære.

Men er det nu meningen med Jesu liv og lære?

Budskabet om at elske sin næste som vor Fader elsker os – budskabet om, at med god vilje at være og dele med sin næste – budskabet om at elske ikke kun dem man kender men især de fremmede – at bestræbe sig på, at ens vilje må være i overensstemmelse med Guds – at god vilje og fred må udvikle sig på jorden – er alle essentielle guddommelige opfordringer til enhver med et sind, sjæl og personlighed som eksistentielt fungerer normalt.

Joshua Ben Joseph alias Jesus af Nazaret blev født om eftermiddagen d. 21. august B.C.7 i Betlehem, Israel og hans liv og lære har gennem tiden virket som inspiration og hjælp til milliarder af mennesker, som gennem livet har søgt efter svar.

Ville det ikke være ærefuldt at ændre på julens mange traditioner, så de bedre passede med Jesus budskab? Så vi efter bedste evne udvikler en næstekærligheds tradition som er i overensstemmelse med kosmisk virkelighed!

At ære og fejre Jesu af Nazarets fødselsdag burde kunne gøres – med gaver til sin næste, til dem der mangler. At åbne sit hjem for de fattige og sultne fremmede hjemløse. At inspirere ved eget eksempel er det højeste man kan gøre, såfremt man seriøst og oprigtigt ønsker at leve i næstekærligheden.

Det er i hvert fald tydeligt, at verden med dens 7 billioner menneskebørn ikke i dag, mere end 2000 år efter Jesus afrejse er med fred og kærlighed.

Sandhed er ikke et absolut, ubøjeligt og noget ultimativt, men snarere en yderst personlig indsigt som ikke kan klassificeres og organiseres i fællesskaber.

Religiøsitet fortolket til religions tro er intet andet end spiritualitet / åndelig forståelse omsat til litteratur. En stat kan ikke være religiøs, religiøsitet er altid et personligt levende forhold mellem et menneske og dets skaber. Religiøsitet er en individuel personlig sjæls indsigt i livet.

Ingen, absolut ingen fødes som kristen, muslim, jøde eller ateist eller noget som helst andet, udover at være et menneskebarn, skabt af gud og i hans billede, som fri selvstændig personlighed, med evnen til at løfte sig ind i guddommeligheden.

Den Gyldne Regel eller reciprocitetsetikken er et moralsk princip, som findes i forskellige varianter i mange kulturer og religioner. Helt grundlæggende lyder princippet: “Behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet.”

Lad os gøre plads ved fødselsdagsfesten, ikke kun ved bordet men nærmere i vores hjerter, sind og personlighed til de fremmede og ikke kun Jesus og de nærmeste.                                                                       
Undertegnede ønsker Jesus Tillykke med dagen, men især ønsker jeg at rigtig mange af hans venner, fans og troende ikke kun i ånden men i gerning vil leve i balance og harmoni med budskabet om, at det ikke er vores vilje der bør råde men vor Fars.

I Jesu navn og til hans Ære

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den sidste livshistorie (ufortalt)

Den sidste livshistorie der endnu ikke er bragt i et eneste medie nogensinde i hele landet.

Jean Arthur Ascher, Danmarks endnu nulevende gøgler af folk og Guds nåde fylder i år d. 8 august 75 år. (2020)

Historien om en lille halv forvirret, skizofren, genert ung dreng, som trods en alene tilværelse som enebarn med sin noget løs på tråden søde mor og totalt ukendte far, voksede op på Amager, gik til danse undervisning, bliver spejder og patruljefører, flygter hjemmefra som 15 årig, og 3 uger senere returneret af det østrigske politi. På kostskole, mellemskoleeksamen og så ud og sejle på verdenshavene. 4 år senere chefkok på et af AP. Møllers store tankskibe og en halv dusin skibe senere, Brønshøj vandrehjem, Cafeteria i København og Hotel Aviv i Colbjørnsens gade som jødisk kok, ansættes han på Danmarks første kommunistiske byggelegeplads, hvor man 9 måneder senere smides ud p.g.a. usolidaritet, men nu udvikler  han sig til trappevasker, rengørings assistent, grafiker med firmaet Teletryk, musikterapeut under statens åndsvageforsorg, arbejdende for politiets ungdomsklubber og selvstændig vognmand med firmaet Teletrans, Danmarks først selvstændige vognmand med egen mobiltelefon, året er 1974.

I 1976 rejser han til Amerika hvor man påbegynder et livslangt studie af The Urantia Book. Urantia Bogen er den seneste epokegørende åbenbarings præsentation af sandheden til de jordiske væsener på Urantia (Jorden). Den harmonisere filosofi, kosmologi og religion så det står i et rimeligt forhold til den intellektuelle og kulturelle udvikling i en tidsalder med hastige videnskabelige fremskridt.
Bogens mission er at bringe alle folk på jorden forhøjet kendskab til Jesus, og samtidig fortrænge den traditionelle teologiske religion om Jesus med en ny dynamiske, levende fortolkning. Denne beretning i bogen er den mest detaljeret der i dag findes på kloden om Jesu af Nazaret og hans liv og lære. Urantia Bogen delagtiggør læseren i filosofi, kosmologi & åndelig inspiration af universal værdi. Den beretter om en dybt og inderlig kundskab og kosmologi i relation til universernes univers og hvad der eksisterer i kosmisk virkelighed. Jordens tilblivelse og menneskets udvikling findes ikke bedre beskrevet end i de mange hundrede sider ud af 2100. Dette værk burde efter Jeans begrebsforståelse udbredes i et langt større perspektiv end det han selv vedvarende er i gang med.  

Få år senere starter han i samarbejde med forfatteren og turistguiden Gitta Bechshøft verdens første og eneste ethjulet cykel cirkus, som 3 måneder senere har deres første forestilling for Dansk Cyklistforbund, hvor de i midten af 50.000 2 hjulere optræder med ChangHigh cirkus. Herfra accelerede indkøbene af ethjulede cykler i alle størrelser og modeller og med offentlige optrædener hver weekend ved Storkespringvandet, begynder de betalte job at komme ind i en flydende strøm gennem de næste 20 år.

Cirkusset optræder med snesevis af ethjulede børneartister som udfører halsbrækkende numre mange meter over jorden, med ild og meget andet. Jean eller Chango som hans gøglernavn nu er, styre, kommunikere, dirigere, fortæller, snakker. råber og optræder med en sådan iver og kærlighed at der igennem en lang årrække ikke var et eneste marked, skole, byfest, festival og begivenhed som ikke havde lyst til at booke truppen. I slutningen af 80erne, rejser de til Israel, hvor de i de næste 3 vinterhalvår, optræder på natklubber, bordeller og gågader i Jerusalem og Eilat til stor morskab for arabere og jøder uden forskel.

Sommerhalvåret bruges blandt andet til deltagelse i store Europæiske festivaler i Tyskland, England, Sverige, Norge og andre steder, et dusin TV stationer fra mange lande har gennem årene, filmet forestillingerne og  på denne måde repræsenterede cirkusset Danmark i udlandet, hvor Jean sammen med børnene optrådte med kunsten at gøre alt på et hjul hvad alle andre gør på 2 ben.

Jean er autodidaktisk og kan med lidt god vilje lære sig hvad han har lyst til relativt hurtigt og mens cirkusset således udvikler sig gennem firserne, halvfemserne og frem mod årtusinde skiftet, arbejder han parallelt som kok, musikterapeut, vognmand, grafiker og som gadegøgler og cirkus direktør.

Efter årtusindeskiftet helliger han sig udelukkende til Urantia bogens oversættelse til Dansk og sin fortsættelse som gøgler af folk og Guds nåede i det nu berømte, berygtet, forbrændte og beskidte cirkus.

Fyens stiftstidende bringer i anledning af milleniumet en stor artikel om Jean som en af Fyens 20 mest interessante personer, herunden præsenteres Urantia Bogen for første gang for det danske folk.

24. december 2014 offentliggør selv samme avis, en leder og kronik, forfatter og inspireret af Jeans arbejde med Urantia bogen. Et Næstekærligheds budskab til det danske folk fra ham selv og Gud.

Gennem de sidste 8 år har avataren Yman Juran, opereret og optrådt i verdens største  virtuelle verden, Second Life, eller blot SL. Her har Jean skabt verdens første og mest avanceret virtuelle levende  cirkus gruppe, The ChangHigh Sisters Fireshow of Light, Life & Love….Så når mørket falder på de lange vinter aftener, teleportere Yman ind i cyberspace, hvor hun som rejsende cirkus artist og ilddanser optræder over alt  hvor der er brug for hende og hendes 2 samarbejdende ilddansere. Med roterende trapezer, dansende på gående elefanter eller på høj stram ildline, rullende kugler eller sågar ethjulede cykler, med brændende fakler i hænderne og ildstang i munden åbner de enten Statens museum for virtuel kunst, Støtte arrangementer for Afrika, Japan, Haiti, Phillipinerne, Warchild, Kræftens Bekæmpelse (USA), Udstilling for heroiske Kvinder, Præsident Barack Obamas indsættelsesfest, eller mange andre store begivenheder, festivaler overalt i enten den virkelige eller i den virtuelle verden, mens nogle af verdens bedste musikers musik streames live og med budskabet om næstekærlighed har de nu gennemført mere end 200 supershows. Google dem.

Sommeren 2011, stoppes jeans sommerferieaktiviteter for børn p.g.a. Fyns politis forkvaklet begrebsopfattelse af våbenloven. 124 knive og økser konfiskeres og han må ikke undervise i denne cirkusdisciplin længere. Han anklages. men gennem en yderst kompliceret og mere end 3 års lang opslidende molboagtig kommunikations dialog med samtlige juridiske  embedspersoner i Justitsministeriet, Rigspolitiet og  utallige andre organer indenfor samfundet, afsluttes sagen i 2015 med at han bliver lovliggjort som Danmarks historiens først legale kniv- og øksekaster med tilladelse til at undervise alle ned til 12 år i det offentlige rum.

Jean har 2 børn. I dag er begge voksne og klarer sig selv. Han er ugift og lever afsondret og isoleret i udkanten af Hesbjergskoven, sammen med sine 37 høns, 8 gæs og 16 ænder, samt nogle rotter.

 Her arbejder han i fred og ro med færdiggørelsen af oversættelse af Urantia Bogen, og håber at nå en revidering og redigering og forhåbentlig en færdiggørelsen i 2018. Efterfølgende oversætter han flere amerikanske og et etnisk Urantia hæfte, til brug for kontakt med cirka 100 danske potentielle læsere, som dog selv i dag 2020 ikke har ført andet med sig end nogle mindre samtaler. Ingen dansker har til dags dato favnet interesse eller motivation til at læse Urantia Bogens 2100 sider på engelsk.

Løbende gennem de sidste 20 år har jeg forfattet flere artikler og forsøgt at korrespondere med mange af landets filosofer, videnskabsfolk, biskopper og andre lærde, og uanset at de alle har modtager Urantia Bogen, gratis som gave (engelsk udgave, da den danske endnu ikke er trykt.) så har de alle valgt at forblive total tavse, så absolut ingen reaktion og det selv om mine henvendelser til dem alle var baseret på deres egne offentlige artikler og omtale i landets aviser eller andre medier.

Ja, jeg startede som kammerdreng på Birgitte Torm og da koksmaten ( kokkedreng) blev agterudsejlet i Buenos Aires, Argentina, så blev jeg kokkedreng og herfra udviklede mit liv sig til at jeg i dag ca.53 år senere er Danmarks første lovlige legale kniv & øksekaster, og stadig selvstændig gøgler af folk og Guds nåde udover at være initiativtager til verdens første virtuelle levende cirkus i SecondLife.. En af landets tidligere gøglere professor Labri havde en særlig sætning som ingen hvis rigtig forstod, men jeg tror at jer gør, nemlig: ”Kom og oplev frikadellens flugt over plankeværket med en gaffel i ryggen, skarpt efterfulgt af to røgede sild…”  så fra kokkeelev til knivkaster er vel meget passende.. -)

SE også CV som vedhæftet fil. http://www.changhigh.dk/cv/

Posted in Uncategorized | Leave a comment