Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Father

Father,

As we pause in this moment of time and space let us consider you, our creator and upholder. Give us clear vision that we might recognize our significance within the cosmos you have so generously supplied as a womb for all things you have placed just beyond your infinite universe. We are small in this very moment but your Divine Spirit within has a grand plan for each of us. Help us individually and collectively to appropriate the humility that should accompany our current position and help us walk through that doorway as a true pilgrim journeys on with confidence even though the final destination may be obscured. Let us proceed with the assurance that Your Light will guide us. Amen

Father, You are whole and holy: the source of my being. As you are help me to be. As you do, help me to have done in my spirit, my mind and my body. May Your Spirit be my provider and may I always seek more of you in all that is. Don’t’ let me be deceived by conditions but let me always know what is real in you. For you are, were, and always will be the source of life and love for creation. The Gods are my caretakers; I shall not stray; Side by side they lead me in the beautiful paths and glorious refreshing of life everlasting. 

I shall not, in this Divine Presence, want for food nor thirst for water.
Though I go down into the valley of uncertainty or ascend up into the worlds of doubt,
Though I move in loneliness or with the fellows of my kind,
Though I triumph in the choirs of light or falter in the solitary places of the spheres,
Your good spirit shall minister to me, and your glorious angel will comfort me.
Though I descend into the depths of darkness and death itself,
I shall not doubt you nor fear you,
For I know that in the fullness of time and the glory of your name

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En bøn til min Far

    Guderne tager hånd om mig, så jeg ikke fare vild;
    Side ved side leder de mig til det evige livs smukke stier og herlige forfriskelser.
    Her i den Guddommelige Tilstedeværelse skal jeg ikke mangle føde eller tørste efter vand.
    Hvis jeg går ned i usikkerhedens dal eller stiger op til tvivlens verden,
    Hvis jeg vandre i ensomhed eller sammen med mine egne slags,
    Hvis jeg sejre i Lysets kor eller vakler i sfærernes enlige steder,
    Skal din gode ånd tag pleje om mig, og din herlige engel vil trøste mig.
    Hvis jeg nedstiger til mørkets og selve dødens dyb,
    Skal jeg ikke tvivle på dig eller frygte dig,
    For jeg ved at du ved tidens fylde og til dit navns ære
    Skal løfte mig op for at sidde ved din side på muren med tinder i højden.

En bøn

Til dig min Far, som er lysets, livets og kærlighedens ånd, til dig min uendelige mor, sandheden, sandheden og skønhedens essens og til dig sammensmeltning af begge dele, som den evige søn af kærlighed, barmhjertighed og venskab,

Jeg retter min kosmiske bevidsthed mod dig som en personlighed af dødelig oprindelse, mens jeg beder, i taknemmelighed og med oprigtighed. Jeg takker dig for alle de mange gaver, der er skænket min sjæl og min jordiske eksistens. Jeg takker dig for mine medbrødres kosmiske skabelse og deres mange individualiseringer af enhver slags. Jeg takker dig for solens opstigning og min hvile om natten. Jeg takker dig  for at være den ENE I ALLE, hvor omkring universerne i universet cirkulerer og for at have delt DIN perfekte visdom og guddommelige bevidsthed med os alle.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tanke refleksion

Den 29-01-2019 kl. 19:13 skrev Yourantiaman:

Det er yderst særpræget, i min begrebsverden, at spirituelt motiverede personligheder, finder behag i fælles meditation, som jo er stilhed sammen med andre. (Tanke refleksion) Dette kan efter min bedste indsigt bedst ske alene. Når jeg meditere,  reflektere jeg med min indre Tankeretter dvs, den stemme som taler med mig, når jeg taler med mig selv, enten i anden eller tredje person.

Hvorvidt det at dele livssyn med hinanden er særligt frugtbart, har jeg min tvivl om, jeg er meget mere  fokuseret på at uddanne og udvikle min sjæls guddommelige kvalifokationer, min personligheds  menneskelighed og min ånds guddommelighed.

Mine kllder til dette, er gennem studier/læsning af bøger, forfattet af andre, som på hver deres måde har fordybet sig i livets sværeste spørgsmål i en ærlig søgen efter sandheder, skønhed og godhed….eller mere præcis efter ægte næstekærlighed i sin egen essens. Implementering af den Gyldne Regel i ens eget liv. Dette er for mig det eksistentielle. Social samvær, fællesspisning med vegetarisk inspiration og forskellige øvelser i opmærksomhedstræning kan jeg godt selv finde ud af.

Det er udmærket at være interesseret i alle former for eksistentielle emner og fænomener, som kan vendes og drejes  når man mødes, men bedre var det om visdommens lys blev rettet mod  den mest værdifulde og højeste kilde som vi mennesker har adgang til i dag. Der findes i dag en epokegørende åbenbaringsbog, som de færreste kender, Urantia Bogen og jeg foreslå i al beskedenhed at dem af jer der virkelig ønsker at finde svar og visdom, tager et nærmere syn på denne kilde, fremfor at bruge debataftener på snesevis af menneskeskabte filosofier.

Men naturligvis er ethvert individ så absolut frit stillet til at fra- eller tilvælge hvad som helst, men tiden her på kloden er dog ikke uendelig,så jeg har personligt valgt at optimere tiden til det, der for mig er mest frugtbart og erfaringer har lært mig at dele denne min viden med andre. Dette hermed gjort.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trailblazer

One must embrace cosmic consciousness to reveal the Love, Light & Live of a creator Son.
If my “Letter from God” seem to appear self-assertive, increasing tension in some ones mind, permit me the author, to say that i attempted with my best effort to be pure in heart, expressing the spirit of enlightenment, as i perceived mankind’s status quo as related to Jesus teaching. as we all enter into high season of celebrating the bestowal and birth of Michael of Nebadon.

Of all the emergency selectmen on Urantia, none is charged with a more solemn obligation than your group. “You who hear this message are the men and women who have been called to take the first steps in offering the new light to a frustrated church and distracted world. You are the salt of the Urantia revelation, the first light to illuminate the path of deliverance from the chaos, confusion, and darkness of the present planetary dilemma. “I commend your loyalty, but I am somewhat amazed at your relative indifference to the importance of the mission which has been entrusted to your hands. I admonish you ever to be alert to the importance of the extraordinary trust which has been placed upon you. “You who have dedicated your lives to the service of the Urantia revelation and the ensuing Urantia Brotherhood of men, little realize the import of your doing. You will live and die without fully realizing that you are participants in the birth of a new age of religion on Urantia. “You are the pioneer group; you are trailblazers. “May you all become valiant soldiers of the circles — wholeheartedly enlisted in the solid ranks of those mortals who shall go forth in this coming battle for truth against error under the unfaltering leadership of the mighty seraphim of progress.” We are the torchbearers for a new age of religion on this world.

194:3.12
The secret of a better civilization is bound up in the Master’s teachings of the brotherhood of man, the good will of love and mutual trust.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Universe scaling

If all the sand of all all the deserts and beaches on the planet represented the universe, our sun, which is 333,333 times the mass of earth, would not even register as a single gain of sand (there are an estimated 2 trillion galaxies each with an estimated average of 300 billion stars, or, 600,000,000,000,000,000,000,000 stars!).

Another way to look at it, the visible universe is about 98 billion light years in diameter; the diameter of the earth about 0.04 light seconds, or 98 billion years to 0.04 seconds.

In scale to the universe, the earth (any planet really) is tiny tiny tiny. Indeed, if you took all the nuclei and electrons of every atom of/in/on earth, they would collapse into the size of a domed stadium.

The earth is also really small compared to our sun. 99.8% of all the mass of the solar system is in the sun. All the planets, their moons, space dust, astroids/astroid belt, comets, rings combined account for just 0.2%. And, half of that is Jupiter!

The Sun alone is about 864,575 miles in diameter. It would take 1.3 million Earths to fill up the sun.

It is about 93 million miles from Earth to the sun. Roughly 11,746 Earths could fit in the space between the Earth and the Sun. But Earth is still close to the Sun.

At its closest approach to the Sun, Neptune is 2.77 billion miles from the Sun. So, 341,017 Earths could fit between the Sun and Neptune. We haven’t included the entire solar system yet.

The Oort Cloud is about 9.3 trillion miles from the Sun. 117,461,320 Earths could fit in the space between the Earth and the Oort Cloud. And this is just the space inside our solar system.

Whether it is infinite or 93 billion light years across ( A light year is 5,878,625,373,183.6 miles) the universe is so vast that relative to it the earth, indeed the entire solar system, is so small as to be entirely negligible. If you could scale our galaxy alone down to the size of a common Frisbee, Earth would be sub-microscopic – perhaps smaller than a subatomic particle.

On a universal scale our planet, our solar system – indeed, our entire galaxy – is insignificant.

That was fun. Thanks.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

THE GREAT INVOCATION

The Great Invocation

>From our Father of light within the soul of his Spirit, let light steam forth into the minds of all humankind. Spirit illuminates the souls on earth.

>From our Fathers Love center where the will of Spirit is known, let good purpose guide the little wills of all humankind, the good purpose which the ‘enlightened ones’ know and serve.

>From the center of universal Life, let the plan of love and light flow out and, may it seal the door where evil dwells within the race of humankind. Let love and light in power restore our Fathers plan on earth.

So be it and, so it is. Amen.

Brother Jean

Jean Arthur Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INDKALDELSE:

Den store indkaldelse

> Fra lysets Fader i hans Ånds sjæl, lad lys strømme ud i alle menneskehedens sind. Lad Ånden oplyser sjælene på jorden.

> Fra vores Fædres kærlighedscenter, hvor Åndens vilje er kendt, lad det gode formål lede hele menneskehedens små vilje, det gode formål, som de ‘oplyste’ kender og tjener.

> Fra midten af det universelle liv, lad kærligheds- og lysplanen flyde ud, og lad den lukke døren, hvor det onde bor inden for menneskehedens racer. Lad kærlighed og lys i kraft genoprette vores fædres plan på jorden.

Sådan må det være og, sådan er det. Amen.

Bror Jean

Jean Arthur Ascher

—————————————–LUCIS TRUST:

Den store indkaldelse

Fra lysets punkt i Guds sind
Lad lys strømme ud i menneskers sind.
Lad lyset falde ned på jorden.

Fra kærlighedens punkt i Guds hjerte
Lad kærligheden strømme ud i menneskers hjerter.
Måtte Kristus* vende tilbage til Jorden.

Fra midten, hvor Guds vilje er kendt
Lad hensigt guide de små vilje fra mennesker –
Formålet, som mestrene kender og tjener.

Fra det centrum, som vi kalder menneskehedens race,
lad kærligheds- og lysplanen fungere,
og må den forsegle døren, hvor ondt bor.

Lad lys og kærlighed og magt genoprette planen på jorden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Glæden ved Livet

Glæden ved Livet,  – er Livets glæder  og det er det som kommer, uventet, helt af sig selv, når man allermest har brug for det, som styret af en tanke, tænkt af nogen, man ved ikke hvem.

At vågne, når kragerne er dit vækkeur – en stille morgen, i harmoni med universet og sig selv, velvidende at dagen indeholder, nye forbrydelser mod menneskebørnene og livet er en labyrint, hvori du ene og alene, skal finde vej til lykke og kærlighed.

At gennemleve dagen, ved at gøre dit yderste på bedste måde, for at alle andre kan have det som dig.

At falde i søvn, træt og glad flere timer over midnat, erkendende, at det, som skulle ske, skete og det som Livet er – er det som dagen var – det er Livets glæde.

Når smerten i dit hjerte, er som flammerne ved sommerens Sct. Hans bål, når længselen efter lykke i dit sind, er som ørkenen uden regn, når kærligheden i din sjæl, er som en bidende snestorm, når bevidstheden i dit hoved, er som det uendelige univers, da er du i Livets centrum og glæden er din.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Min Far

Min Far

 • Du var før jeg blev
 • Du vil altid være.
 • Du er bag mig, i mig og altid foran
 • Du omkranser virkeligheden, skaber den, ja du er selve den kosmisk singularitet
 • Du er alle vegne hvor ingen er og du er i evigheden hvor alle kommer
 • Du hører hver en stemme, selv den stumme og den døve
 • Du lytter til personlighedens stemme, den der følger din vilje
 • Du ser alt, selv mørkets mørkeste skygge, mens lyset oplyser alle der er deri
 • Du kender det ukendte, selv din egen skæbne
 • Du ved hvad alle søger, selv dem som ikke søger dig
 • Du forstår den uforståelige, selv dem som ikke forstår sig selv
 • Du er den du er i kraft af at være den første kilde
 • Du forbliver et mysterium selv for den klogest og geniet
 • Du eksistere som den eksistensløse uden  en eksisten
 • Du er den samme i går, i dag og i morgen
 • Du er fortid, nutid og al fremtid
 • Du  er viljen, styrken og kraften i vores sjæle, selv i de sjæleløse
 • Du er den ultimative personlighed i hvem vi alle spejler os, selv dem som er ren ånd
 • Du forærer os alle vores højeste ønske usagt, livet vederlagsfrit, selv om det er det dyrebareste vi ejer
 • Du beriger vores bevidsthed med sandhed, skønhed og godhed, uagtet at vi destruerer det meste omkring os
 • Du hjælper de hjælpeløse, selv dem som tror de ikke har brug for hjælp
 • Du opløfter de syge sind, selv dem, som i egen stupiditet har forårsaget sygdommen
 • Du vejleder og guider alle der er faret vild i livets store forvirrede labyrint, selv dem med kompas og kort
 • Du støtter alle med ærlighed, selv de løgnagtige
 • Du uddeler kærlighed i lige mængde til alle uanset hvem og hvad de gør

Min Far – En Bøn

Lad mig rejse i fred og harmoni mod Evighedens Center
vejledt på min vej mellem galakser og alle stjernerne
hjælp med i min evolutionære progression til at være den, du engang for længe siden besluttede og få min oplevelsesmæssige oplevelse til at være en af skønhed, godhed og sandhed så min bevidste bevidsthed kan vende sig mod at dele og elske, støtte mine forsøg på at opnå selvbeherskelse og perfektion

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father

You were before I was born                                                          You will always be                                                                 You are behind me, in me and always in front                                           You encircle reality, create it, yes you are the cosmic singularity itself                               You are everywhere where no one is and you are in eternity where everyone comes                           You hear each single voice, even the dumb and the deaf                                   You listen to the voice of the personality, the one who follows your will                                You see everything, even the darkest shadow of darkness, while the light illuminates everyone there is in you                                                                        You know the unknown, even your own destiny            You know what everyone is looking for, even those who do not seek you                                          You understand the incomprehensible, even those who do not understand themselves                             You are who you are by virtue of being the first source                                     You remain a mystery even for the wisest and the genius                                    You exist as the non-existent without an existence                                         You are the same yesterday, today and tomorrow                                          You are past, present and all future                                                      You are the will, the strength and the power of our souls, even of the soulless                            You are the ultimate personality in whom we all reflect, even those who are pure spirit                        You give us all our highest wish unsaid, life free of charge, even if it is most precious we own                     You enrich our consciousness with truth, beauty and goodness, despite the fact that we destroy most things around us                                                                     You help the helpless, even those who think they do not need help                          You uplift the sick minds, even those who in their own stupidity have caused the disease                           You guide and teach everyone who are lost in life's great confused labyrinth, even those with compasses and maps                                                                         You support everyone with honesty, even the liars                                          You give love in equal amount to everyone no matter who and what they do
You are much more of all this than what my creativity can articulate

My Father - a prayer
Let me travel in peace and harmony toward the Center of Eternity,                          guided on my path between galaxies and all stars,                                      help in my evolutionary progression to be the one you decided a long time ago and make my experiential experience to be one of beauty, goodness, and truth,so that my conscious consciousness can turn to sharing and loving,support my attempts to obtain self-mastery and perfection and advise me of your light when trouble and darkness are near,teach me to be patience and seek your wisdom so as a child of you, the Most High,I do my service by offering my daily energy and all the power I got,I want to share your divinity with you and dedicate the research of my soul by exposing you,I accept the circumstances of universal reality and acknowledge the seriousness of your spirit,your will, your creativity and all your divine creations.

Posted in Uncategorized | Leave a comment