Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karneval 1982

I det Herrens år 1982, hvori danskernes første karneval fandt sted, blev følgende manifest proklameret til det danske folk

KARNEVAL

Er kærlighedens fest, hvor alle mennesker, uanset farve, tro, køn og politisk tilhørsforhold kan mødes og komme hinanden ved. Et arrangement tilrettelagt af folket til folket for folket. En begivenhed, der ikke overgås af andre. En happening, hvori alle er lige, både arrangører og deltagere. En tilkendegivelse af glæde og lykke.

En skabende og levende udvikling af mennesker og livsoplevelser. En frigørelsesproces, der ingen ende har.

En lysets festival.

Alle, uanset hvem og hvorfor de måtte komme,bør deltage på lige og retmæssige vilkår

 Alle, uanset deres sociale status, bør bidrage lige meget til den fælles dag.

 Alle, uanset flertallets magt, kan ikke kræve særbehandling.

 Alle, uanset hvad karnevalskomiteen måtte mene, bør alle stilles lige med hensyn til uddeling af indkomne pengemidler.

Alle, uanset om det er gøglere eller andre kunstneriske personligheder, bør være at betragte som lige værdige.

Alle, uanset alle de andre, er selve karnevalet.

Vi, os – en del af folket og en del af jer, ønsker hermed at tilkendegive, at såfremt der gøres forskelsbehandling, mellem de optrædende deltagere ved karnevalet med hensyn til – i  hvis lommer den frie kapital havner – så vil vi på det kraftigste tage afstand fra disse for os, onde handlinger og tanker.

Vi gøglere af Gud og folkets nåde ønsker hermed at tilkendegive, at såfremt karnevalskomiteen ikke kan anerkende dette manifest, overrakt med dets trykte indhold, så vil vi, folkets gøglere se os nødsaget til at erklære karnevalskomiteen for uønsket og afsat og beder den om at trække sig – ellers ønsker vi ikke at deltage, på disse for os helt urimelige og uretfærdige vilkår.

Vi finder at selve tilblivelsen af denne, alles og vores fælles karneval, bør være tilrettelagt i en ren og god ånd.

Vi ønsker, at kunne betragte denne fest, som en glædens, lykkens og lysets fest.

Vi, børn af alle afskygninger, ønsker på denne dag, at kunne lege og muntre os med vores brødre og søstre i ro og fred.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historien om et frø

Det jeg er, er det jeg blev og det jeg bliver, er det jeg gør, samt det jeg gjorte, er det jeg var,  Det jeg havde, er det der svandt og det der stod, er det der gik, samt det jeg ser, er det jeg så – at alle og en den samme vej må gå – thi i universet er tiden intet og på jorden er den alt, og selvom stjernerne blinker, ved enhver, at kun det halve af historien er fortalt – thi fra de mindste frø kommer også de skønneste blomster og fra de mærkeligste tanke, selve sjælen må rejse sig for i livet at betragte, om intet andet så dog sig selv. For er vi alle ikke, det vi gør og ser vi alle ikke, det vi tør, så er Ånden af i dag dog intet andet, end Gud, der har skabt hver og en, for at leve kærligt i hinandens fælles sind.

Vi er brødre og søstre af samme jord, der gennem tiden må vandre, for hver i sær at beherske kærligheden med alverdens mest positive ord. Når tanken uden ende ikke kan begynde og når verdens ondskab har forvirret vores sjæle, da er dagen kommet, på hvilken vi må spørge: ”Hvad menneske er jeg.? Og er jeg andet end det jeg selv ser og er det jeg ser, et andet jeg end det der så! Og er det jeg der så jeg, et andet jeg end det jeg, der så jeg?”

Som mennesker er vi frø af livets træ, men summen af os alle danner menneskeheden i al dens mangfoldighed og uden indre livskraft vil enhver forgå, som visne blade, der falder til jorden, så snart den mindste vind blæser. Og dog, når den blæser, flyver så dog ikke de letteste frø længst, mens de tungeste falder ved stammens fod og som oftest dør i skyggen, hvorfra de kom.

Åndens uendelige forståelse af universets evighed, er der hvorfra alt levende tager sin oprindelse og hvori kosmisk kærlighed af Guds nåde er blevet spiren i enhver sjæl. Forståelse er sjælens føde, hvormed virkelighedens uendelige potentielle personligheder kan gøre deres liv mere værdifuld og hvorfra tålmodighed fremelskes og indsigt i opfattelsen af universets første og eneste perfekte kærligheds energi vil vokse.

Sindets begrænsning er en ubegrundet illusion, hvormed ånden spærres inde. De ydre materielle livs manifestationer er kun virkelige i et relativt nu af tiden hvoraf de eksistere, mens menneskets frø skifter fra fødsel til fødsel, uafhængig af dets egen begrænsning i tid og rum. Således vil forståelsens evige kosmiske strømme møde den, der vender sig mod det centrale sted, fra hvilken alt liv opstår – som universel kærlighed til alle og den ENE.

 I åndens egen erkendelse af sig selv ligger frøet til evigt liv og viljens beslutsomhed er sjælens frie energi, hvormed den tilkendegiver sig selv i lyset af sin egen forståelse, i gerningernes øjeblik.

Som universets stjerner blinker, evigt i førtid, nutid, og al fremtid                                                         Som tanker fra en fælles skaber, som altid har, er og vil være alt tilstedeværende                             Som kosmisk kærlighed i det jordiske livet, uendeligt                                                                        Således må mennesker blive, for i  forståelsens lys ej at glemme, fra hvem livet blev dem givet.

Har solen ikke altid givet liv til hvert et frø – fra  hvilken frugt du ernærer dig og har jorden ikke altid ydet sit bedste af det bedste til hver en rod, og hvem er ikke, hverken et frø eller en rod !  hvorfra ånden vil vokse, hvis blot regnen er ren, tankerne klare og universel kærlighed er blevet til daglig virkelighed for alle og en.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FUSIONSGLIMTET

FUSIONSGLIMTET

I begyndelsen, engang langt tilbage, før tiden og rummet var en eksistentialitet og hvor den Absolutte og Ultimative, ene og alene i egen værdighed, fremstod som suveræn kærlighed, hvilende i harmonisk balance lige midt imellem evigheden og uendeligheden.

I dette perspektiv fremkom viljen til næstekærlighed, ønsket om at dele sig selv med ligesindede. Herfra udgik energien til skabelsen, primært til en sand dobbelthed, en ligestillede til sig selv. Med samme evner og egenskaber, men dog et afkom og samtidig opstod evighedens første årsag og centrum. Dernæst, som følge af dette fremkom den underfundige ånd som bandt dem sammen i en treenighed, hvorefter det syvfoldige opstod. I dette øjeblik blev jeg født.

Konceptualiseringen af kærlighedens uendelige variationer fremstod nu som potentielle fragmenter af personlighed, hvis potentiale kunne preaktualiseres i en kommende udviklende fremtid, gennem det uendelige rum, hvis tilblivelse var en konsekvens af syvfoldighedens tilblivelse.

Kærlighedens kredsløb flyder som en strøm ud fra evighedens centrum, indeholdende den samlede mængde af alle universelle værdier, som personligheden kræver for at opnå de essentielle kvaliteter som kan, skal og vil bringe identiteten fremad og indad mod sin perfekte fuldkommenhed. Viljen til at opnå guddommelighed og sammensmeltning med kærlighedens kilde.

Bevidsthed om denne begivenhed har jeg ikke. Jeg er ikke engang et embryon eller indeholder en eneste genetisk kode, der vil danne det fysiske grundlag for min fremkomst. Jeg er slet ikke hverken skabt i ånden eller i et legeme og hvem mine potentielle forældre vil blive er ej heller en kosmisk aktualitet. Jeg er en ukendt tanke i evighedens tilblivelse men kærlighedens sjæls kerne indeholder det ultimative for at jeg og alle andre kan blive virkeliggjort på rette måde, i rette tid og på rette vis.

Hvornår min rejse, som mytologisk koncept begyndte, ved jeg ikke og hvor lang tid der er gået fra starten og til mit første skrig er ligeledes ukendt. Alle de transcenderende processer fra tanke til baby og videre til personlighedens første vilje beslutning, er helt usynlig og ubevidst gemt bort i tidens historik. Da evigheden ingen begyndelse har i tid og rum, hvor min nuværende dualistiske livsbane forgår, så må jeg efter bedste evne og med min minimale visdom erkende, at min indtrædelse og tilsynekomst, mellem 2 atombomber, frembragt af en enlig mor, en kvinde som havde forladt sit jødiske tyske hjem og det meste af familien, flygtet til Danmark og videre til Sverige, hvor en ukendt orientalsk mand gør hende gravid, lover ægteskab og derefter forsvinder sporløst, er i august 45 tidspunktet, hvor verden er klar til denne begivenhed.

Ud af urkraften, den universelle, absolutte og ultimative fremkommer livets lys, som gnister der enten kan sætte en verden i brand eller vise vejen fremad mod højere guddommelige mål. Kærlighedens kraft har altid fyldt verden, med alt hvad der heri findes, selvom mennesket ikke altid ville have det eller ligefrem har modarbejdet dets tilstedeværelse.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter.

Livs transformationerne er utallige og lidt ligesom vinden hvirvler støvet op på landevejen eller som havets kraft skubber de dybere liggende lag op til overfladen, således strømmer kærlighedens energi ud fra evighedens centrum, ud mod universerne i tid og ud, hvor livets begyndelse opstår på alle de billioner af evolutionære planeter som cirkulerer rundt om centrum, selve Paradiset. I evigheden har tiden ingen virkelig relevans og da universerne i tid og rum er omkredset af uendeligheden, så sker begivenhederne i en harmonisk velafbalanceret og smuk proces, Alt i fuld overensstemmelse med kærlighedens ønske og vilje om at opnå maksimal godhed for det størst maksimalt mulige. Intet er overladt til tilfældigheder, selvom livets forunderligste veje tilsyneladende synes at indikere dette, så er intet tilfældigt. Livet har en årsag og en oprindelse og når vi som frie potentielle koncepter svæver som ultimatoner (1/100 af et elektron) gennem tyngdekraftens kredsløb for engang i fremtiden at opstå som frie personligheder i nutid, så er der en mening med dette.

Realiseringen af selvets sjæl i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, gennem den vedvarende skuffelse.

Når samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger på ét men selv lever efter helt andre regler. Når ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier, så er der noget helt galt

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet forårsager, at ”det falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafikker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Et relativt ukendt fænomen, hvis indkøbspris og installation i bilen beløb sig til ca. 25.000,- kr. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser med mere end 250 forestillinger i cyberspace samt som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21, dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Nogle andre særlige usædvanligheder i mit liv er, at jeg aldrig har set en død, aldrig været til et sportsstævne, aldrig deltaget på en festival hvor jeg ikke optrådte, aldrig dyrket sex med beskyttelse, aldrig blevet gift og ej heller de sidste 30 år har været i biografen og at jeg kan gå med det samme tøj i årevis, blot det vaskes jævnlig. Har ingen tatoveringer eller andre selvdestruerende metaller hængende i mine kødelige dele, selvom min første uddannelse var til søs, hvor jeg sejlede verden rundt flere gange. Ens naturlige legeme, kan ikke forskønnes med tuschtegninger og metal. Sådanne handlinger er degraderende for den skønhed man er skabt i, uanset hvordan ens fremtoning end er.

Der har været sociale kampe, verbale stridigheder, flere endda mellem samfundet og mig. Uoverensstemmelser med skat, moms misforståelser, færdselsregulering, spildevands urimeligheder, forurenings problemer, våbenlovs idioti o.a. men alle disse sager, hvoraf nogle har strakt sig over flere år har dog aldrig ført til domsfældelse mod mig, men tværtimod givet mig medhold og alle er udkæmpet ene og alene mod systemet.

Kærligheden har været en oplevelse, som har præget mig gennem hele livet. Både de lidt sporadiske såvel som de længerevarende, men især om et vil jeg gerne berette. Det forhold sig således, at gennem de cirka 10 år hvor vi elskede hinanden, nedskrev hun sine erindringer og da den 400 siders kærlighedsroman, ”En cirkusprinsesses erindringer” kom tilbage fra tredje forlag med nogle skarpe bemærkninger om, at bogen var alt for følsom og intim, så brændte hun den. Jeg græd, da jeg mange år senere blev gjort opmærksom på denne historie.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Den danske oversættelse kan findes her:

https://www.urantia.org/da

http://urantia.nyc/dan01/toc.html?cc4840&cc4840

Af årsager, som er mig ubekendt, reagerede ingen af de mere end 50 personligheder, der modtog boggaven, på nogen måde. Frygten for kulter, sekter, hemmelige loger, ja næsten alt, der på nogen måde synes at relatere til religion, er ret udbredt blandt den brede danske befolkning og især i kultureliten, men sådan behøves det naturligvis ikke at være i al fremtid.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne som engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en dvaletid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.
Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran mig.

Det jeg gerne ville, nemlig forsøge at selvudvikle og uddanne min sjæl for at opnå et niveau, hvor jeg kunne modtage fusionsglimtet og dermed forlade jorden uden at dø, sådan rent fysisk. Jeg vil forberede min sjæl på næste niveau, allerede mens jeg stadig er her, ved at harmonisere mit indre væsen og natur med det guddommelige fragment som er iboende i mig og som beriger mig med guddommelighed mens jeg modsat beriger den med kærlig menneskelighed.

Det er netop denne opgave eller test om man synes, der er udfordrende og prisværdig. Forsøget på at guddommeliggøre det menneske man er, samtidig med at man menneskeliggør den Guddommelige. For kan uddannede himmelske guddommelige Sønner kvalificere sig til at komme ned til os, således som Jesu af Nazaret og andre før ham gjorde, så skulle det vel også være muligt for os mennesker at uddanne og kvalificere os til en opstigning på guddommelig vis.

Det er sket tidligere og kan sagtens ske igen og selvom jeg ikke selv, hverken kan vurdere eller har indsigt i hvorvidt den vej jeg nu engang har valgt, vil fører mig mod dette mål, i et passende tempo med de rette kvalifikationer, så finder jeg eksperimentet eksperientielt muligt.

Der, hvor jeg i dag er, synes det at være muligt. Den erfaring og visdom som er opsamlet gennem hele livet, peger fremad og der er intet i min nuværende åndelige tilstand som på nogen måde signalerer eller indikerer at denne tanke om fusion med det guddommelige ikke er en kosmisk realitet.  Det er for mig meget mere end et eventyr eller en science fiction fantasi – det er selve den kosmiske virkelighed, hvorfra jeg kom og hvortil jeg nu forsøger at vende tilbage, dog ikke som en tanke men som en veluddannet semiguddommelig ånd.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God consciousness / Gud bevidshed

In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”

“Nonsense,” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”

The first replied, “Nonsense. And moreover, if there is life, then why has no one ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery, there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”

“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her, this world would not and could not exist.”

Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”

Maybe this was one of the best explanations of the concept of GOD.

I en mors mave var to babyer. Den ene spurgte den anden: “Tror du på livet efter fødslen?” Den anden svarede: “Hvorfor, selvfølgelig. Der skal være noget efter levering. Måske er vi her for at forberede os på, hvad vi bliver senere.”

“Pludder,” sagde den første. ”Der er intet liv efter fødslen. Hvilken slags liv ville det være?”

Den anden sagde: “Jeg ved det ikke, men der vil være mere lys end her. Måske går vi med benene og spiser fra munden. Måske vil vi have andre sanser, som vi ikke kan forstå nu.”

Den første svarede: ”Det er absurd. At gå er umuligt. Og spiser vi med munden? Latterlig! Navlestrengen leverer næring og alt, hvad vi har brug for. Men navlestrengen er så kort. Livet efter fødslen skal logisk set udelukkes.”

Den anden insisterede: “Nå, jeg tror, ​​der er noget, og måske er det anderledes, end det er her. Måske får vi ikke brug for denne fysiske ledning længere.”

Den første svarede: ”Pludder. Og desuden, hvis der er liv, hvorfor er der så aldrig kommet nogen tilbage derfra? Levering er livets afslutning, og i efterleveringen er der intet andet end mørke og stilhed og glemsel. Det fører os ingen vegne.”

“Nå, jeg ved det ikke,” sagde den anden, “men vi skal helt sikkert møde mor, og hun vil tage sig af os.”

Den første svarede ”Mor? Tror du virkelig på mor? Det er til grin. Hvis mor eksisterer, hvor er hun så nu?”

Den anden sagde: “Hun er overalt omkring os. Vi er omgivet af hende. Vi er af hende. Det er i hende, vi lever. Uden hende ville og kunne denne verden ikke eksistere.”

Den første sagde: “Nå, jeg ser hende ikke, så det er kun logisk, at hun ikke eksisterer.”

Hvortil den anden svarede: “Nogle gange, når du er i stilhed, og du fokuserer og lytter, kan du opfatte hendes tilstedeværelse, og du kan høre hendes kærlige stemme, kalder ned oppefra.”

Måske var dette en af ​​de bedste forklaringer på begrebet GUD.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Spirit in Human Mind

The spirit in the human mind which is in God’s cosmic reality grows and since this is a part of God, God’s spirit grows in the momentum of creation, both inward and outward and everything follows proportionally.

As the human mind is linked and guided by the 7 adjutant spirits from the daughters of the Mother Spirit of Paradise, as well as by the Spirit of Truth sent by the Son, all of whom are intertwined, connected and absolutely integrated with the Spirit of God in the human mind, it follows that there is a direct energy connection between the Creator and the created., manifested through the associated intelligence circuit of consciousness within the human mind..

DANISH på DANSK:

Ånden i menneskesindet som er i Guds kosmisk virkelighed vokser og da denne er en del af Gud, vokser Guds ånd i skabelsens momentum, både indad og udad og alt følger proportionalt med.

I og med at menneskesindet er knyttet og vejledt af de 7 hjælpeånder fra Paradisets moderånds døtre, samt af den af Sønnen udsendte  Sandhedsånd, som alle er sammenflettet, forbundet og  absolut integreret med Gudsånden i menneskets sind, så følger det, at der er en direkte energi forbindelse mellem Skaberen og de skabte, manifesteret gennem bevidsthedens  associeret intelligens kredsløb i menneskesindet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The DEITY ALGORITM

To seek God in the algorithm of life

As long as you take the absolute ultimate essence out of life – what’s left?

When god (with small g) and God (with big G) are removed from life’s algorithm, then the algorithm contains an error, no matter how refined and mathematically correct it otherwise looks and is. So when modern science in these times pays homage to Stephan Hawkings for the invention (not discovery) of black holes, then one mocks the highest sense. God has not created the universes of the universe with holes in it. It is rubbish of the worst kind and the only black holes are those that are in the false cosmic consciousness of the believers. Even Einstein understood this when he said, “So God does not roll the dice.”

As long as society’s leadership refuses to implement the development of the spirit and cosmic conceptual understanding to its young citizens, antisocial behavior and crime will be a significant part of society’s biggest problems.

As long as the politicians in the governing bodies refuse to include and exemplify morality and righteous behavior in their actions and deeds of life, so long will the people do as they please. When the leaders of society can’t lead themselves, how can they then expect the people to listen and follow them.

 As long as the same politicians do not want to implement justice and equal dignity in their legislation, so long will the governments have to fight headwinds to improve society.

As long as the country’s theologians and clergy, wandering around in confusion and permanent mental bewilderment, preaching fundamentalist thought control in the name of charity, so long will religious radicalization affect and disrupt the social order.

As long as they themselves the same clerical false prophets with the Ministry of the Church as the warming and backing group practice condemnation and doctrines of sin to the people, all the while in the holy fake name of egoism of hypocrisy and the greed of selfishness and pretend to be pure and god-loving, so long will religion be the basic cause of dismantling the structure of society.

As long as the social elite, with the constitution and the bible, choose to reject the love of the universal life and of the people, then everything else in the real world will be degraded and broken down. When the self-appointed spiritual experts in the media in the name of falsehood proclaim and exhilarate “values ​​of life” without God, as the central unconditional unfounded fact, they are not only misleading the human children and the present generation but they are gradually degrading charity, which is the fundamental strength and power in every living individualized and personalized individual.

There is, of course, a major reason why many children and adolescents, in addition to adults, exhibit severe mental self-destructive behavior. Even destruction, such as self-torture, suicide, confusion, social apathy, shame, guilt, grief, pangs of conscience all have a cause in the basic misconstruction of the true algorithm of God.

As long as fear, ignorance and mental confusion are allowed to take root in the human mind, propagate, causing distorted, confused and obscured concepts and where truth is something relatively insignificant, the human spirit and thus the individual earthly creatures souls will lose touch with cosmic reality and the experiential doctrine which is the nourishment of life will directly decay in the soul and its associated personality.

A child taught early that he is a child of God, he lives and moves and has his being in God as such has free will and infinite strength available to overcome the difficulties in life, will handle life more easily and most likely get more out of it than the child who is mislead to acknowledge as born in a random universe where love is defined as physical matter, as consisting exclusively of human emotions, innate in the genome and where the meaning of life is a relative indifference, such a child with everything else equal, find it difficult to act in goodness, beauty and truth.

As long as the administration of society manipulates and acts in the best hypocritical way in the name of self-assertion and greed, all the while increasingly sanctifying and at the same time ridiculing itself in mere selfishness and lost public deception, so long will development not be progressive or in any way progressive in the direction of humanity — peace, harmony, and charity.

As long as the spirit’s perception of cosmic values ​​is neglected to personal belief, without basis in experience and historical knowledge and when the human intellect only reaches a height which is bordering on the ridiculous but especially on the grotesque and absurd, and when the spiritual reason can’t change this, then the explanation is probably that one has chosen that stupidity and abuse of power are means that one finds suitable to carry out the control and surveillance that keeps the majority in ignorance at the expense of the unbearable cynicism of the minority.

A government consisting of ignorance is narrower rather than sober analysis is one of the greatest risks to the nation and the world.

Words alone in time and space do not create charity. These values are created only through charitable deeds, performed by the individual who walks the path of life, as opposed to those who in the pleasant life of selfishness practice laziness, bordering on spiritual suicide.

If we, those of us who seek truth and who through our own lives will change ourselves and the world, will see charity flourish in the minds and spirits of those of God’s children who, of their own free will, choose to walk the path of charity, then is it more than absolutely time, yes it is ultimately and essentially necessary and important that love is given the opportunity to sprout and grow in the minds of both children and adults in today’s society and the associated culture and civilization.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Min datters fødselsdags brev -26 juli 2022

Til Min Datter AyajtaC 🙂

Fødselsdagsbrev påbegyndt 3 juli 2022

Dagen er din egen, således er dit liv også dit eget, selvskabt, konstrueret, vilje besluttet og  bestemt af dig og ingen andre. Du skaber via dine handlinger, de årsager som  forårsager konsekvenser i  dagligdagen og dem som du omgiver dig med, men især din søn og din far, som nok nogle af de nærmeste du har.

Når du således lever efter egne valg, former livet sig derefter både hvad angår værdifulde erfaringer men også via fravalget af andre erfaringer, hvoraf du nu gennem cirka 7 år har besluttet at din søn skal vokse op uden at kende sin morfar og omvendt.

Årsagen hertil er velkendt, du har fravalgt din far og hans væsen, natur og karakter. Dette er du naturligvis i din gode ret til, men konsekvensen for din søn vil være straffende idet han jo ikke har noget ønske af en sådan slags.

Forgæves har jeg forsøgt tidligere at få kontakt med dig gennem udveksling af breve, men du fastholder vedvarende din totale tavshed  og manglende motivation. At jeg, din far skulle være en sådan frastødende type menneske som  du ikke ønsker kontakt med er et for mig uforklarligt mysterium som kun du elv kender svaret til.

Hvorfor har du glemt dit gamle digt !!

” God helps those who help themselves” – hvori du bl.a . skriver ….“ She flew in her dreams, of thoughts that made her see her way. She felt a sudden sunny warmth from above, woke up, got strong and fought, for life. The time was hard. Friends returned with laughs and happy tears at her victory. She looked up at God, smiled thankfully, and flew further……

 Den Gud, du engang så, er jo forsvundet fra dit sind og tilmed har du plantet tvivlen i din søns sind….. så…      to where did you flew further ?  der er intet længere væk end tanken om ingen Gud, en fornægtelse af den første og eneste årsag og kilde. 

Så hvor er du kommet hen ! Har du fundet noget som er bedre end din kosmiske skaber? Ikke at jeg tror, at du har. For den vej du har valgt, kun at ville vandre udad, men ikke indad og opad fører nemlig ikke til erkendelse og guddommeliggørelse men til tomhedens hule hul, hvor udsigten er tåget, sløret og uigennemsigtig. Mange har, både gennem livets mange filosofier og religiøse doktriner forsøgt at vandre gennem tilfældighedernes impulsive fantasier og de urgamle mytologier, uden på en eneste måde at finde den kosmiske visdom, sandhed og åndelig lys  som fører til sammensmeltningen, fusionen, sammenfletningen mellem det skabte og skaberen. Ja vejen er åben men kun de færreste søger i sindets dybde efter den iboende guddommelighed, der som vejviser kan guide dig fremad, indad og opad, i livets underfundige labyrint.

Hvis kosmiske, universelle og guddommelige sandheder var umulig at finde, ville vi og verden være et helt andet sted end hvor vi i dag er. Ganske vist synes den fysiske verden, at være en slags kaotisk kaos uden struktur og retfærdighed, men man skal se gennem de menneskelige handlinger og den tilsyneladende sindsforvirring som hersker i mange mennesker, og dermed også sig selv, for at få øje på den guddommelige mening med kærlighedens udbredelse  via de sandheds søgendes sjæls energier, deres arbejde og livs udfoldelser. Klarsyn er ikke noget man kan undervises i, men noget man udvikler via egen vilje, helt uafhængig af samfundets karakter og system. Guderkendelse er altid og kun en individualiserende proces som ikke kan overføres til andre via intelligens men alene erhverves via viljen til at ville det bedste, til at opnå den højeste fuldkommelse af selvudvikling gennem selvrealisering af de forståede guddoms tanker som er erkendt.

5. Juli

Den historie, menneskets evolutionsudvikling som du er bekendt med er fyldt med fejl, mangler og er gennem tiden blevet udvasket, forplumret og forfalsket til næsten ukendelighed men alligevel fastholder du stædigt systemets indoktrinering og ”de selvbestaltede ”kloge hoveders”  manipulerende  beretninger om ligegyldighedernes tilfældighed og uforklarlighedens paradokser om livets  tilblivelse som var det et videnskabeligt faktum at  alt er relativt og grundlæggende uden betydning i den lille såvel som den store sammenhæng.

Du er trådt ud i mudderet, der hvor åndsudviklingen er en tung støvledans på stedet, i et forsøg på at få fodfæste, og selvom vejen er åben og ligger ligefor, så ser du den ikke. Hvor mange flere år skal der gå før du tør erkende din egen oprindelse og dens værdier og kvaliteter, som gudsskabende.

Når vores vuggestue tid er overstået, og det vil den være for os alle, her på jorden, engang, så er det lidt for sent at erkende at livet fortsætter…..det besværliggøres  af at sindet og sjælen ikke er opdateret  tilstrækkelig til at kunne erkende og være forberedt på første klasse. Min og din afrejse (ophør af de livsnødvendige energifunktioner) er helt uafhængig af hinanden men hvorfor ønsker du at øge afstanden mellem os, som var jeg en spedalsk, byldebehængt udskud af en lovløs mønsterforbryder med hang til druk, hor og løgn.? Hvad har jeg egentlig gjort, siden du stadig  den dag i dag er vred, sur, utilfreds med din fysiske far. Hvad har jeg gjort der gør, at du stædig, vedvarende og iskoldt  fastholder afstanden mellem din søn og mig.  Er min indflydelse af en så nedbrydende, skadelig og ødelæggende karakter at en hver kontakt med hans morfar er farlig, destruktiv og på alle måde noget du så absolut ikke ønsker !!!!???

Mange gange har jeg undret mig over din adfærd…din fornærmelse, som jeg antager den kan klassificeres som.  Hvad har jeg egentlig gjort der fortjener en sådan afvisning af enhver kontakt ???

Jeg har allerede for mange år siden forstået at du ikke ønskede at dit navn var indskrevet i min blog, så fjernede jeg dette engang i 2016 eller deromkring, men alligevel fortsatte du tavsheden.

Selv Kenan havde du ikke meget interesse for, mens jeg helt blev afvist.

Hvis jeg er en sådan helt uelskelig far, der fortjener din kolde skulder og totale afvisning i alle de mange år der er gået, ja..så må jeg jo være noget af det værste du har oplevet af et menneske.

Men det er også OK, jeg anerkender din ret og frie vilje til at fravælge din far, både ham den fysiske, såvel som ham den spirituelle og guddommelige. Den ret har alle både til deres fysiske kødelige såvel som deres guddommelige Skaberfar. Vi kan godt leve med, at vores nærmeste nægter at relatere til os…alle har ret til selvbestemmelse, når blot de også er parate til at tage konsekvenserne af egne valg.  Uanset om de kender disse eller ej. For konsekvenser er der, for årsag og handling hænger sammen, lige så tæt som liv og død. Vi skaber vores egen skæbne, den er ikke forudbestemt, men ligger foran os, som potentielle muligheder, alt efter hvilken valg vi vælge at tage i vores liv. Hvor længe vil du udskyde dine valg? Synes du virkelig at Benji har fortjent det sådan, at hans mor ikke kan træffe det mest essentielle og absolutte mest værdifulde valg i sit liv, men skødesløst overlader det til drengen selv engang i hans voksenliv selv at søge efter svaret, til trods for at du, som den voksne er den ansvarlige i dag. Dette er ikke fair, rimeligt eller retskaffen adfærd. Jeg gjorte ikke sådan til dig, da du var hverken 5 eller 10 år. Jeg involverende mig i det mest dybtgående studie et menneske kan foretage sig i livet, nemlig at søge svarene på de sværeste spørgsmål vi kan stille hinanden. Jeg gav dig mange forklaringer/svar, men alligevel valgte du at afvise sandhedens lys i disse da du blev voksen.

 Du ville, hvis du vælger, at ville læse Urantia bogen bliver  mere end blot forbavset og overvældet med nysgerrighed og mange spørgsmål om livet, ikke kun på vores lille blå planet men i hele universet,  Vi står foran store opdagelser, først  om os selv, om livet i universet, ja i selve vores eget solsystem, som endnu ikke engang er udforsket særlig meget. De historier du indtil nu har hørt og lært om er for intet at regne i forhold til hvad der venter forude….vinduet til storuniverset er langsomt ved at blive åbnet og de afsløringer og åbenbaringer som dette medfører vil udgøre de største epokale forandringer jorden ind til dags dato har set og oplevet.. Vi står på tærsklen til gensidig kosmisk kontakt og en helt ny erkendelse om guddommeligheden og livet i rummet (storuniverset). Den åndelige, spirituelle side af disse begivenheder vil fremskynde og kraftig påvirke tankesættet, den kosmiske bevidsthed hos hele menneskehedens  forståelse af gud og skabelsen, uanset hvad den jordiske videnskab  prøver at forklare det med. Vi er ikke alene, har aldrig været det og ved opdagelsen af andre levende mennesketyper på andre planeter, vil vores verdens billede helt ændre sig. ER du klar til dette? Forberedt og i stand til at involvere dig i kosmisk bevidstheds udvidelse og forståelse…hvor du nødvendigvis skal tage stilling til mange af de forhold, koncepter du i dag  har anerkendt som værende  de såkaldte rigtige ?? På trods af deres generelle hypotetiske unøjagtigheder, deres menneskeskabte teorier og kendsgerninger.

I alle de mellemliggende år, siden jeg forlod Rentemestervej har jeg studeret, undersøgt, ja beskæftiget mig med at udvikle min åndsbegavelse til det maksimale opnåelige. Jeg har ikke kun oversat Urantia bogen men yderligere 10 andre bøger knyttet dertil. Jeg har udviklet en levende avatar som optræder med Urantia shows, mere end 350 har jeg gennemført. Jeg har designet plakater, Urantia plakater og meget andet, udover at have været på flere store og små bogmesser. Holdt ChangHigh Cirkus rullende og udviklet kniv- og øksekastning som Danmarks første lovlige og legaliseret knivkaster med ret til undervisning. Og intet af alt dette ønskede du at være en del af.

Kan du virkelig ikke se at din holdning er helt malplaceret og unødvendig, at din fornærmelse og stolthed er selvkonstrueret og selvskabt uden grund. Hver gang du bad om hjælp/støtte, stod jeg ved din side og den dag hvor du valgte at vende din far ryggen, havde jeg intet gjort der berettigede dertil. Din stolthed var så egocentreret at da jeg gjorte dig opmærksom på din åndelige fejl konklusion, så valgte du at rejse dig, tage Benji i hånden og forlod huset, dybt fornærmet med en følelse af stor uretfærdighed, som havde jeg på det nærmeste voldtaget dig åndeligt.  I dag små 10 år senere er du stadig lige så følelsesladet fornærmet, på trods af, at jeg i alle årene har forsøgt at kommunikere med dig gennem breve og små gaver til jer begge. Du er tavs som lå du allerede i graven uden mulighed for genopstandelse, forberedt til næste klasse /liv, på morontia verden nr. 1 således som Urantia bogen beskriver det. Når jeg omtaler muligheden af genopstandelse så er det med en klare indsigt, at dette netop er hvad Jesus demonstrerede  for menneskeheden for omkring 2.000 år siden. Kendsgerningen om at livet her på jorden var begyndelse på en evig rejse og at vi ville, når vores jordiske hylster ikke længere kunne varetages og opretholde den naturlige livsenergis kredsløb, ville blive genoplivet, med vores levende sjæl i et nyt legeme, med henblik på fortsættelse af vores livs eventyr. En gudsgiven gave fra Skaberen af alt liv.

Når den dag kommer, hvor medie verden overalt på jorden, i bedste sendetid meddeler, at der er opnået kontakt med en anden type menneske race inde i vores solsystem og når disse medier samtidig oplyser at der allerede i 1955 fandtes en bog, som oplyste om dette, så vil du måske begynde at tænke lidt dybere over hvad det er, der egentlig foregår. Ja, ikke kun dette, men når det oplyses at denne bog indeholder mere end 800 sider med Jesus af Nazarets liv og lære detaljeret genfortalt og berettet ned i de mindste detaljer, og når hele storuniversets konstruktion, kosmologisk & astronomisk er fremlagt og beskrevet som var det et univers landkort og hvor alle sektioner og lokaluniverser er optegnet samt at der findes beskrivelser af flere trillioner af beboede planeter og at den himmelske administration styrer og regulere alt dette, og hvor flere hundrede sider udførligt redegør for Guds væsen, natur og egenskaber, beskriver treenigheden og hele den kosmiske skabelse, i en så gennemgribende  indsigt, at en hver der læser dette ikke kun bliver berørt heraf med  opnår en stærk følelse af sandhed og kosmisk erkendelse…FOR hvis der findes en SANDHED – så er den indeholdt i Urantia bogen, for der er ingen anden kilde på denne klode/planet det blot tilnærmelsesvis  indeholde blot en hundrede del af hvad denne bog  gør. Bogen er distribueret i nogle få millioner eksemplarer, oversat til ca. 25 sprog, og enhver som af egen fri vilje har valgt at ville læse den, er ikke i tvivl om ægtheden, når de efter læsning lukker bogen.(men du har endnu dette tilgode)  Vi er alle forandret, vores jordiske tvivl er fordampet og tilsvarende er der fremkommet en dyb oprindelig overbevisning om den kosmiske virkelighed med alt hvad denne indeholder, både evighedens begyndelse, universernes livs begyndelse, alt livs begyndelse, galaksernes begyndelse , jorden begyndelse, menneskets begyndelse, evolutions begyndelse og helt frem til uendelighedens begyndelse, selvom denne ikke som sådan har en sådan men hvor Gud  i sin sjæls dybde  udtrykker en af sine første tanker, lang tid før han udtrykker ønsket om at der skal komme lys. Gud er og har altid været, Guddommen findes på de højeste tænkelige niveauer ikke som en begyndelse før Gud og ejheller en ende / endelighed efter Gud. Gud er en til enhver tid altid levende tilstedeværende personlighed med en kærligheds livskraft uden ophør. I en vedvarende altid eksisterende evighed er Gud den kerne hvor omkring uendeligheden er til stede og hvori alt liv i kærlighed har sin tilstedeværelse i al evighed.

6 juli

Sad i haven og læste og intuitivt vågnede jeg op til, at især du udover de få andre jeg tidligere og for nuværende kender, er den person som vedvarende og længst bestandigt har fornægtet min eksistens. Spøjst.

Dette er bekymrende men jeg fornægter ikke dig og har i samme lange tidsperiode flere gange forsøgt og bestræbt mig på at få forbindelse med dig, men du reagerer som eksisterede jeg slet ikke.

Hvor du end er på vej hen, så synes du at øge afstanden, år efter år og jeg håber virkelig at du må finde harmoni, fred og glæde, hvorhen du end vælger at bevæge dig hen. Hvis du har fundet næstekærlighed, søster og broderskab og guderkendelse, så Tillykke min datter. Jeg ønsker dig intet andet og jeg har ikke glemt dig, men tilgiver dig gerne din afvisende adfærd og den absolutte tavshed du udviser i dit væsen og natur med hensyn til mig. Ingen, ikke engang Gud tvinger dig til noget som helst andet end hvad du selv ønsker at gennemleve.. du er alene ansvarlig for de konsekvenser som følger af egne valg.

11 juli

 Der er mange begivenheder, som er hændt mig siden vi sidst talte sammen og jeg synes ikke det egentlig vil være fornuftigt, her i dette brev at fortælle om dem, da de grundlæggende ikke har den helt store betydning i mit liv, selvom de har påvirket mig på flere forskellige måder. Ja, jeg har forsøgt at komme i kontakt med mange andre mennesker end dig, men sjovt nok, så opfører og handler de næsten alle lige som dig…tavsheden er den højstlydende lyd  jeg hører, en uforklarlig lammelse i de indre hjerne og sjæle kamre, som tilsyneladende og kun tilsyneladende forhindre dem i at udtrykke sig på anden måde. Alle har  egen fri vilje, og uanset hvor forundret jeg end kan blive ved at opleve at majoriteten af dem som jeg kommer i kontakt med vælger denne løsning, så får det mig ikke til at tvivle på, at det jeg er involveret i er det mest fornuftige et menneske i dag kan beskæftige sig med. Overraskelser venter forude..:-))

Der er noget i samfundet som har lammet den almindelige kommunikation, og det er ikke de sociale medier som direkte modsat udspyer kommentarer,  ja irrelevante relative meningsløse bemærkninger,  antagelser og præfabrikeret meninger om alt muligt ligegyldigt. Helt utroligt at menneskesindet giver involverer sig i komplette materialistiske ”sygdomsplagede” (læs psykoplagede) ligegyldigheder fra antal prikker på en mariehøne til ”den gule febers” udbredelse over hele landet om en flok menneskers trampen i pedalerne, blot for at vinde en papegøje prikket eller gul t-shirt , samt nogle lidt mere regnbuefarvede, alt imens de bag kulissen særbehandles for bylder, ”brændsår” og vabler i  og omkring endetarmen. Disse individer synes totalt at være hjernedøde og deres  øldrikkende, højtråbende, hujende og flag viftende publikum, synes ligeledes at have mistet enhver jordforbindelse med fornuft og  anstændighed. Hvis det er i dette tempi at menneskeheden udvikle sig, så går det godt nok MEGET LANGSOMT. Men vær sikker på, at det går fremad, for intet vi mennesker kan foretage os, er muligt uden at de himmelske hjælpere, af enhver slags er tilstede, for at vejlede os i den rigtige retning, uanset hvad vi selv mener og synes. Vi er ikke alene, forladt, efterladt i et stort sindsforvirrende kaotisk moras af idioti, ligegyldighed og den totale meningsløshed, uanset hvorledes perspektivet, set med menneskeøjne ser ud.

I psykiatrien, er antallet af mentalt syge, sindsforvirrede og de semi retarderende i stigning og eneste svar samfundet har, er flere penge……..MEN  jeg finder denne løsning helt malplaceret set i lyset af at ingen spørger ”hvorfor så mange, især unge bliver syge i sindet, i ånden og i sjælen. !!!??? For de er  ikke født syge som sådan, selvom der naturligvis findes sådanne i en meget mindre målestok.

“Jeg har et forvarsel om et Danmark i mine børns eller børnebørns tid – når Danmark er en service- og informationsøkonomi; når næsten alle fremstillingsindustrierne er smuttet til andre lande; når fantastiske teknologiske kræfter er i hænderne på meget få, og ingen, der repræsenterer den offentlige interesse, kan fatte problemerne; når folk har mistet evnen til at sætte deres egne dagsordener eller bevidst stille spørgsmålstegn ved autoriteterne; når de griber om deres krystaller og nervøst konsulterer deres horoskoper, når vores kritiske evner er i tilbagegang, ude af stand til at skelne mellem, hvad der føles godt, og hvad der er sandt, glider vi næsten uden at bemærke det tilbage til overtro og mørke. Når danske videnskabsfolk fremtoner på skærmene med løgn, bedrag og vrøvl, udråbt som værende de visse sten. Når højeste folkelige fællesnævner er mad, øl og forbrug, anvendes som bedøvelsesmiddel til at lamme enhver sund tankegang. Når uddannelsessystemet med de kongelige som højeste moralske intelligent, forbyder undervisning i landets offentlige skoler i fag som spiritualitet, gudsbevidsthed og erkendelse og åndelig selvudvikling, så agerer de som moralske diktatorer og når Danmarks fordummelse ses mest tydelig i det langsomme forfald af indholdsmæssigt indhold i de enormt indflydelsesrige medier, de 30 sekunders lydbites programmering med laveste fællesnævner – som især er en slags fejring af uvidenhed, så fremstår svaret klart.”

Når samfundets styrende organer dvs. Rigspolitiet, justitsministeriet og rigsadvokaten samt politikkerne og regeringsstyrelsen er underlagt sær regulativer som legaliserer og lovliggøre ulovligheder og når disse organer kan agere som var de en myndighed i myndigheden, uden på nogen måde at skulle stå til regnskab for egne handlinger men skødeløst kan udspy falske udokumenteret påstande om hvad som helst eller forblive tavse som døde østers, når dette er en bedre løsning end åbenhed, så er det helt tydeligt at Danmarks befolkning er underlagt en skjult dagsorden som forårsager de mange årsager til de fleste store sociale sygdomme.(Dette er ikke en konspirations teori)   Når kongehusets personage bruges som kristne moralske vogtere og alle myndigheds personer skynder sig i kirke når en af deres egne er afgået ved døden, for at illustrerer deres sande kristne næstekærlighed, som om denne var at finde i en murstensbygning, der mest minder om en krigsborg end Guds hus, alt i mens de selv samme personer med lov forbyder at al spiritualitet, gudsbevidsthed, kosmisk erkendelse og åndelig selvudvikling er forbudt at undervise i i landets offentlige skoler.så har hykleriet nået en højde der har overskredet enhver fornuft og visdom. Så er det klart at rigtig mange af de unge sind ikke kan gennemskue dette rænkespil og den kompleksitet som udgør magtens indflydelse og som en følge af, at kosmisk sandhed ikke er tilgængeligt i det offentlige rum, men holdes skjult, så opstår der sindsforvirring i de unge udviklende sind som kommer til udtryk på mange yderst uheldige måder, lige fra alkoholisme, narkotika, ludomani, spiseforstyrrelser, stress, ADHD, PTSD, DID, OCD, kønsforstyrrelser og mange andre….Som betegnelserne angiver er det psykiatriske diagnoser, altså sinds tilstande og som sådan bør de behandles….medicin er sidste udvej, ikke den første. Sindsforståelse, indsigt i åndsforståelse og visdom.  Guderkendelse er ligeledes et essentielt element i sinds udvikling. Åndelig identitets forståelse er et absolut, men når menneskebørnene bliver fortalt at de udelukkende er et fysisk individ, uden en overlevende sjæl, så fratages individet selve tanken om at fortsætte sin eksistens, og hvad betyder tiden så her på kloden, hvis det hele er en stor ligegyldighed, tilfældighed og man kun levet en kort stund. Værdien af ens tilstedeværelse er således reduceret til et ego (jeg) tilstedeværelse, uden anden mening end  spis, drik, skid og knep, hop, dans på stedet og glem alt….alt  efter bedste evne og mest muligt, uanset hvad andre tænker og på deres bekostning om muligt, bedøv dig (din indre tanke, stemme)  i hvad som helst, lyv, stjæl og slå endda ihjel, for hvad betyder det egentlig hvis der intet andet er. Hvis moral, ærlighed, retfærdighed, skønhed, godhed og sandhed ikke er andet end højtravende filosofiske symbol værdier (metaforer) som grundlæggende kun er fiktive intellektuelle begreber af filosofisk teoretisk karakter men uden egentlig kosmisk realitets tilstedeværelse.

Hvis livet er et flygtigt bekendtskab med egen eksistens og intet andet, hvad er det så?  Når det slutter, ophører bekendtskabet og intet er tilbage…dit legeme  nedbrydes og de få minder i sindet på dem du kendte, består en kort tid, indtil selv disse en dag  ikke er mere. Og så er der intet. Og skulle historien, menneskehedens evolutions historie erindre dig med navns nævnelse, hvad er så dette så værd som andet end en erindring. Er vi intet andet!!!.  Hvem husker hvem og for hvad hvis alt forgår. NEJ, dette er ikke hvad der sker og dette er ikke menneskets kosmiske skæbne. Denne analyse er hverken grebet ud af luften og ej heller er den et mentalt fatamorgana i mit eller andres sind, men en konstatering som desværre har sin rod i det nuværende kapitalistiske system……og det kræver mod at gennemskue tågerne. Den store sindsforvirring som frembringes for at sløre hvad der egentlig foregår. Det liv, der bydes dig er ikke en fri, næstekærlig social retfærdig eksistens. Du har ikke lænkerne om anklerne mere men nu sidder de godt skjult i dybden af din forståelse,(gennem din uddannelse)  hvor man har rodfæstet den til en forskruet begrebsopfattelse uden en egentlig mening.. ja den er nærmest som et sort hul..som de endda påstår er eksisterende i  universet..tror du også der er hvide, grønne, blå, gule eller røde huller ?  Løgnen har ingen ende og det ved løgneren. Og selve videnskabets sidste nye opsendte teleskop, kan ikke se til begyndelsen af universet……….for der er IKKE en sådan, som sådan. Guds tilstedeværelse udenfor tid og rum er evig og uendelig, gud er alt og vi er del heraf. Vi er Guds børn, en guddommelig forlængelse, udvidelse af guds egen eksistens og guds sind er via tankeretteren iboende og medlevende i alt.

12 juli

Er i haven, veksler mellem læsning og knivkastning, og lidt skriverier til dig…for jeg vil gerne færdiggøre mine planer i god tid og du er ikke den eneste jeg er knyttet til.

Om du bare havde været mere modtagelig for påvirkning fra højere cirkler, så havde vi begge været et helt andet sted end hvor vi nu er, men menneskets evolution er nødvendigvis langsom og man må være tålmodig i de fremskridt som sker. 

Hver dag ændre bevidstheden sig, nye erfaringer indenfor kosmologi, arkæologi, psykologi og mange andre  ’gier ændres efterhånden som vi udvikler os og desværre så er der rigtig meget som i dag er antaget til at være ”rigtigt” men som er forkert indenfor de mange forskellige emneområder som menneskeheden er bekendt med.

Ethvert barn som vokser, således som Benji gør for nuværende vil, såfremt de ikke tilføres den bedst tænkelige og højeste erkendelse, må nødvendigvis skulle finde den senere i livet. Men hvorfor vente med at udvikle de unge sind, velvidende at de ældre sind grundlæggende skal bruge meget mere tid, energi og kræfter på at lære noget, (de fysiologiske grundfaktorer i det neurologiske sind) som det unge sind med lethed kan kapere og forstå, hvis blot det får lov og har lyst..

Men hvorfor vente med at vande en smuk blomst til den er halvvejs indtørret før man erkender at det skulle være sket langt tidligere. Et menneskesind kan ikke druknes i viden og indsigt, eller i guddommeligheds forståelse og slet ikke de unge opvoksende sind som din søn har. Nysgerrighed er en naturlig egenskab der bør stimuleres og den eftertænksomhed som opstår når sindet modtager information som i en vis grad overstiger dets nuværende fatte evne, vil blot henlægge sådanne  data, i gemmekassen (hukommelsens indre kamre.)  til senere studier og anvendelse..

20 juli

Ja, det var varmt i dag og jeg tilbragte dagen i skyggen udenfor med læsning, knivkastning og andet havearbejde, samt  med noget Urantia oversættelse på PCen.

Der er rigtig mange virkelige gode artikler skrevet at Urantia læsere som udbredes i al stilhed.

Så i stedet for at skrive til dig i dag, indsætter jeg denne artikel og håber du finder den relevant.

Den er skrevet som et indlæg i debatten om kvinders ligeberettigelse.

I Vesten har kristendommen (gennem sine mange fraktioner) holdt kvinders status nede i årtusinder. Deres religiøse påstand om, at kvinders rettigheder er mindre end mænds, finder sine rødder i en af ​​de første bibelske historier: Adam og Eva.

Den historie fortalt i Første Mosebog har et stort problem: den giver ingen mening. Det kunne måske give mening, hvis vi kendte den faktiske historie, den forsøger at fortælle, men det gør vi ikke.

Genesis er så metaforisk, at det ikke er helt nyttigt. På overfladeniveau tilbyder det kun lidt, bortset fra som et hint til noget dybere: bogstaveligt taget er det en ikke-starter.

Så jeg vil fortælle dig en version af Adam og Eva, der giver mening og viser, hvad det betyder for kvinder.

Tre hurtige stykker baghistorie

Til at begynde med er min kilde ikke Bibelen, det er Urantia bogen. Du har aldrig hørt om det, tro mig. Det er en lang bog om religion, videnskab og filosofi. Hvis du vil vide mere om det, har jeg skrevet en kort intro til det her.

For det andet skabte Gud kosmos og alt i det. Vi er ikke en ulykke. Men han gjorde det ikke, som Bibelen beskriver. I stedet brugte han videnskab, evolution og et stort hold af engle. Videnskaben blev brugt til at skabe kosmos, engle plantede guddommeligt designet DNA på Jorden (sammen med livsgnisten), og evolutionen klarer mere eller mindre resten.

For det tredje tager nogle engleholds medlemmer fra tid til anden en menneskelig form og lever et menneskeliv for at hjælpe os direkte. Adam og Eva påtog sig en sådan opgave. Det gjorde Melkisedek også. Det gjorde Jesus også. Der var også andre, men jeg gætter på, at disse tre er mest kendte for dig.

Nogen spørgsmål? Hvis ja, se venligst Urantia bogen på 2000 sider. Ryd det hele op i et snuptag.

Nu videre med historien.

Adam og Eva

Adam og Eva var ikke de første mennesker på Jorden. Kan du huske livsgnisten og DNA? De blev placeret på Jorden millioner af år før A&E, så der er allerede en relativt lille (men voksende!) befolkning af mennesker på planeten, når de dukker op.

A&E har flere mål at nå på Jorden, men vi vil kun fokusere på ét for nu: den kulturelle og biologiske forbedring af menneskeheden.

Ved ankomsten fik A&E engledesignede kroppe – ikke evolutionære. Englene designede jo jordens originale DNA, så det er ikke noget problem at lave næsten perfekte materielle legemer til A&E. Deres kroppe og deres DNA var langt bedre end evolutionært menneskeligt DNA.

For eksempel var de immune over for en lang række naturlige sygdomme; deres børn kunne gifte sig sammen og få børn uden genetiske sygdomme, arvelige deformiteter eller dysfunktion; deres naturlige levetider var et multiplum af indfødte menneskelige levetider og så videre.

Forbedringsplanen indebar, at A&E (og deres generationer af ren-line børn) levede og fik børn sammen, indtil de talmæssigt var lig med den oprindelige menneskelige befolkning.

På det tidspunkt ville de begynde den meget lange, meget langsomme proces med at gifte sig med mennesker, få børn med dem og opdrage blandede familier. Denne blanding ville kombinere ikke kun DNA, men også kombinere menneskelig kultur med den fredelige og spirituelle kultur, som efterkommerne af A&E bragte.

Denne sammensmeltning ville dramatisk forbedre den samlede kvalitet af den menneskelige race på mange niveauer. Til sidst ville ethvert menneske på planeten finde en livspartner i en efterkommer fra A&E. På det tidspunkt ville planen være færdig.

Men tingene gik ikke efter planen.

Genesis fik nogle ting rigtigt.

Afvigelser fra planen

Som du kan forestille dig, tager det lang tid at skabe en hel race fra ét par, selvom hvert medlem af den nye race kan leve i hundreder eller tusinder af år. Tålmodighed var meget vigtig.

Men hundrede år inde var der kun få fremskridt at vise. Både A&E begyndte at blive utålmodige, men især Eva tog det til sig. Hun ønskede at sætte fart på tingene, hjælpe med planen og yde sit eget unikke bidrag. Desværre er det præcis, hvad der skete.

Og Lucifer var glad for at “hjælpe”.

Lucifer?!

Som om tingene ikke kunne blive slemt nok af sig selv, træder Lucifer ind på scenen.

Som universets første ateist lancerede Lucifer sit oprør mod ideen om, at Gud ikke eksisterede. Han rekrutterede så mange engle som muligt til sin sag og dedikerede alle til at modstå, fortryde eller afvikle enhver plan, der blev iværksat i Guds “fiktive” navn. Og det ville indebære en bedre menneskelighed.

Mens den store bedrager ikke var personligt til stede på Jorden, var hans medarbejdere det. Først prøvede de at kommunikere direkte med A&E og forsøgte at sælge alle mulige tvivlsomme “forbedringer”, men det var for indlysende. Deres direkte involvering rejste så mange røde flag, at det gjorde parret immune over for alle deres forslag.

Så de prøvede en flankerende manøvre og koncentrerede sig kun om Eva. De arbejdede gennem en intetanende menneskelig høvding, en fra en stamme, der var særlig venlig og betroet af A&E.

“Hej hr. høvding, Eva har en god idé til at få Den Store Plan til at gå hurtigere. Hun har brug for hjælp fra en betroet ven. Du vil gerne hjælpe hende, vil du ikke? Kunne du tænke dig at yde et særligt bidrag og tjene en hædersplads? Selvfølgelig vil du!”

Det tog år at gøre fremskridt, men med tiden holdt Eva og høvdingen mange private møder for at diskutere deres lille virksomhed.

Til sidst overbeviser den sandt-troende og fuldstændig oprigtige høvding Eva, at intet kan gå galt med gode hensigter, især når de sigter mod det bedste resultat. Gennem smiger, overtalelse og entusiasme overbeviser høvdingen hende.

Faktisk forfører Hr.Høj Mørk og ganske godt Udseende hende. Før hun helt kunne indse, hvad der præcist sker, er planen fuldført.

Eva er gravid med den første baby med blandet DNA.

At indse, hvad der skete

Næsten øjeblikkeligt ved engleværter på jorden, at noget er galt. Adam, med sin åndelige følsomhed, opfanger det.

Han beder Eva om at mødes med ham for at diskutere, hvad der foregår, og hører for første gang den private historie om de lukkede dørs møder, hun havde med høvdingen, og det hemmelige projekt, de udtænkte for at tilføje deres individuelle bidrag til den overordnede plan.

Eva havde misligholdt den oprindelige plan, som hun og Adam blev enige om at følge. Det første blandede barn kommer snart, men der var ikke en blandet familie at opdrage ham i.

For at give børn den bedste chance, skulle stabile, blandede forældreforhold gå forud for dem. Forældre fra forskellige kulturer havde brug for babyfri tid til at løse de mange problemer med kulturelle forskelle og blive enige om en samlet tilgang. Men det skulle ikke ske.

Hvad ville Adam gøre nu? Hvad ville alle A&Es børn gøre nu? Skulle de bare gå videre med planen, før de havde nok folk? Skal de vente? Og hvad med den nye baby, som Eva bærer på, undfanget alt for tidligt?

Forbedringsplanen blev ødelagt allerede før den begyndte. De rådgivende engle, der havde hjulpet A&E med at formulere strategien, som de svor deres troskab til, kunne ikke længere hjælpe dem. Da de gik fra den lange og omhyggeligt udformede plan, den som alle var enige om, må A&E nu fortsætte med deres rent personlige planer så godt de kunne uden yderligere englevejledning eller hjælp.

Eva måtte alligevel fortsætte. Adam var fri til at opgive sin opgave og vende tilbage til sin tidligere englestatus, da han ikke havde gjort noget forkert.

Endnu.

Adams valg

Adam stod over for den alvorligste beslutning i sin jordiske karriere.

På den ene side havde han ikke gjort noget forkert, han kunne trække sig tilbage fra denne englekommission. Men konsekvenserne var enorme.

Jorden ville ikke længere modtage sit fulde mål af biologisk og kulturel forbedring, og denne mangel ville give genlyd gennem utallige generationer. Vejen mod en bedre menneskelighed, forbedret kultur og en mere human verden var nu meget mørkere og mere farlig.

Ligesom han blev fristet til at trække sig fra denne mission, så blev alle hans allerede fødte børn også fristet, og til sidst ville omkring to tredjedele af dem trække sig. Lidt kunne ses på vejen til at forblive loyal over for missionen og hans makker, bortset fra ekstreme vanskeligheder og håb mod håb.

På den anden side var Eva kærligheden i hans evige liv. De havde været sammen i årtusinder, før de ankom til Jorden, og han elskede hende med en overjordisk hengivenhed.

Så stærk som Adam var i både hjerte og sind, tanken om at skilles fra sin elskede i utallige år fremover, for at leve og arbejde i det bredere kosmos som en ensom svend, indtil hun fuldendte sin ensomme tid på jorden, var simpelthen mere end han kunne holde ud.

“Det var i fortvivlelsen over erkendelsen af ​​fiasko, at Adam dagen efter Evas fejltrin opsøgte Laotta, den. . . kvinde, der var leder af de vestlige skoler i haven (edens), og med overlæg begik Evas dårskab. Men misforstå ikke; Adam blev ikke forført; han vidste nøjagtig, hvad han handlede om; han valgte bevidst at dele Evas skæbne.” — Urantia bogen, 75:5.2 (843.4)

Eva narrede ikke Adam. Hun er ikke forføreren, lederen af ​​mænd til det onde. Hele den fortælling er falsk.

Hun begik en fejltagelse, og det havde forfærdeligt udfald for alle involverede, men da hun kunne se klart, afslørede hun alt for sin partner og stod direkte over for konsekvenserne, som den modige kvinde, hun var. Der var intet bedrag, kun det mest menneskelige af alle ting: fejltagelser.

Adam så hende som sin ligemand i livet, i kærligheden og i deres arbejde sammen. Efter fuldt ud at have forstået situationen og alle dens konsekvenser sluttede han sig til hende af egen fri vilje.

Han troede, at hun var hans ligemand, ikke blot fordi han elskede hende så, men fordi det var sandt.

Nedbrydning af fiktionen om kvinders ulighed

Mange tragedier er vokset ud af forstenede fortolkninger af Bibelen, men kvindernes ulighed er især afskyelig.

Hvilket samfund ville bevidst hæmme bidraget fra halvdelen af ​​dets medlemmer? Hvilken civilisation ville bevidst hæmme sig selv ved at begrænse de intuitive, følelsesmæssigt stærke og strategisk tænkende medlemmer til enhver position med mindre end fuld status?

Retoriske spørgsmål, jeg ved det.

Tid til at alt det ændrer sig.

Der er ingen historisk begrundelse for undertrykkelsen af kvinders status. Der er intet åndeligt grundlag for det, ingen logisk støtte for det, intet følelsesmæssigt eller intellektuelt stillads, der kan bære den ulidelige vægt af den grusomme fiktion.

Der er ingen grund til det. Helt bestemt

Det “edentiske” ideal omfattede mænds og kvinders fulde deltagelse i livets eventyr. Adam gav Eva sit fuldstændige mål af tillid før misligholdelsen, så igen efter det skete.

Hvorfor?

For han vidste, hvor værdifuld hun var; fordi han vidste, at ingen af dem kunne klare det alene; fordi et ægte team ikke hindrer, begrænser eller forpurrer sine medlemmer.

Hvis vi ville leve op til det åndelige ideal, der blev legemliggjort for så længe siden, skulle vi stræbe efter at gøre intet mindre.

———–

Dette er en yderst kort beskrivelse som i Urantia bogen er mere detaljeret.

Lørdag formiddag 23 Juli

Havde en længere samtale med Odense Ugeavis journalist som ville bringe et portræt af mig, men efter 30 minutters kommunikation og 2 emails var det helt klart, at han ikke ønskede andet end at fremstille en artikel, hvori jeg på overfladisk vis skulle præsenteres. Spaltepladsen var jo begrænset og avisens redaktion mente ikke lige, at Urantia bogen var relevant på nogen måde…det var jo ikke underholdning….næ..de ville skrive om sjove cirkus oplevelser og andet relativt ligegyldigt, intet seriøst og slet ikke noget kosmisk. Så jeg afsluttede i al venlighed samtalen med at fravælge muligheden for en portræt artikel, som jo egentlig, hvis den var blevet skrevet, ikke ville være en sådan.

Så vidt jeg er orienteret, så har Eva været i Danmark og hun gennem de sidste 4 år malet 2 portrætter af mig og jeg tænker at du og Kenan måske gerne vil have et hver. !!

Pakken indeholder også lidt til Benji, ikke noget særligt men alligevel lidt til den kreative side i ham.

Du ønskes  Tillykke med dagen – 48 år

De kærligste hilsner til jer begge fra MorFAR…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My birthday wish

The Transformation wish, age 77, 8th of august.

I spotted you – up on the wall

Static, frozen, quite as if you was dead

as if you was stiffened, lost in your escape

surrendered with no more energy

and no more power to fly.

A very soft gentle touch – you turned alive

Set off and flew straight at me

But for unknown reason

vanished in the air.

It was as if you entered my mind

made me sing my song of freedom

while I searched the room for your presence

but found you not.

The fusion from caterpillar to butterfly

You did as perfect and in stile

And now I stand and wait

For me to do the same.

The thought of taking leave

from earth when my work was done

had grown for years

and now it seems as real.

I am like you, awaits a very gentle soft touch

To activate my ascension up high

the 21th. day of august

if my birthday wish of today is fulfilled.

SE post: 30 august 20 _ Viljen til at ville fusionere i sjælen & FUSIONSGLIMTET

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Profile

My TUB story can be read in Saskia´s book “How I found The Urantia Book, page 178.” Been affiliated and involved with TUB since 1976. Done several readings and still do, made various library placements here in Denmark, participated in half a dozen fairs and hold some home study groups, published some danish pamphlets and distributed the book free to app. 40 people all over these years. I began translation into danish ca. in 1995 and up until 2005.(http://urantia-bogen.org/) I completed the Urantia Book translation in 2018. I comtinued and have now translated
The Danish version of Stuart R.Kerr III book: The Urantia Book and the Art of Robert Venosa.
The Danish version of Stuart R.Kerr III book: The Social Impact of the Kingdom.
The Danish version of Stuart R.Kerr III book: Guardian Seraphim
The Danish version of Stuart R.Kerr III book: Jesus, the Living Spirit of Truth
The Danish version of Stuart R.Kerr III book: The Fourth Triunity and the Generation of Cosmic Energy
The Danish version of Hara Davis: Urantia Ascenders Handbook.
The Danish version of Henno Käo:The Cosmic Voyage: Our greatest adventure (a children book) 8. The Danish version of The Great Debate of the scale of Orvonton: Tom Allen
The Danish version of Jesus Travels and Appearances, UB
The Danish version of Midwayers by Richard E. Warren
I have over the years collected a huge collection of secondary work and still do. From the year 2007(February) i joined a virtual world called Second Life,created a avatar Yman Juran and “she”, yes i created a female, since i was completely unaware of the complexities and the virtual worlds overlapping of the real world and I wanted to create a virtual circus performing group, similar to my real circus (ChangHgih Circus) and this virtual circus I called The ChangHigh Sisters Fireshow of Light, Life and Love. My idea was and still is to blend live performances with spiritual information and this was possible inside Second Life (SL). Since my first show with back in June 2007 and up until today I have done app. 210 shows all over the grid and matrix and am one of the most advanced live virtual performer in the world. The shows are a coordinated blend of various circus acts, such as firedancing in rotating trpezes, on walking elephants, rolling balls, high-wire. Firejumps through burning rings, and a series of very real life advanced acrobatic animations, all done to music from Pato Banton, Tony Gerber,Grace Buford,Francyl Gawryn and Night Ark. In between generally 2-3 times during the one hour show, my DJ will speak small personal (all written by me) messages , touching upon issues from TUB. I have also established a little 2-5 people studying group inside SL, who meet somehow once a months and I have done several library placement also here and spoken with people about the book.I have created a full virtual readable version of TUB which people can pick up free on my land plot.

As a spark of Light, Life & Love, You begin your individualized, personalized identity as a human being on a grain of Earth in a created Universe to learn, grow and progress your universal potentialities of endowments, geniality and creativity – and as you advance your experimental journey from mortality to eternity your qualifications as a soul. spirit and child of The Most High will grant your access into divinity and to the supreme and highest cosmic realization of Light, Life and Love.
This profile is basically UB orientated.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Danmark

“Jeg har et forvarsel om et Danmark i mine børns eller børnebørns tid – når Danmark er en service- og informationsøkonomi; når næsten alle fremstillingsindustrierne er smuttet til andre lande; når fantastiske teknologiske kræfter er i hænderne på meget få, og ingen, der repræsenterer den offentlige interesse, kan fatte problemerne; når folk har mistet evnen til at sætte deres egne dagsordener eller bevidst stille spørgsmålstegn ved autoriteterne; når de griber om deres krystaller og nervøst konsulterer deres horoskoper, når vores kritiske evner er i tilbagegang, ude af stand til at skelne mellem, hvad der føles godt, og hvad der er sandt, glider vi næsten uden at bemærke det tilbage til overtro og mørke. Når danske videnskabsfolk fremtoner på skærmene med løgn, bedrag og vrøvl, udråbt som værende de visse sten. Når højeste folkelige fællesnævner er mad, øl og forbrug, anvendes som bedøvelsesmiddel til at lamme enhver sund tankegang. Når uddannelsessystemet med de kongelige som højeste moralske intelligent, forbyder undervisning i landets offentlige skoler i fag som spiritualitet, gudsbevidsthed og erkendelse og åndelig selvudvikling, så agerer de som moralske diktatorer. Danmarks fordummelse er mest tydelig i det langsomme forfald af indholdsmæssigt indhold i de enormt indflydelsesrige medier, de 30 sekunders lydbites programmering med laveste fællesnævner – men især en slags fejring af uvidenhed.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment