A Light in a black world,

A Light in a black world, on a Black Friday.

Our Creator is like an eternal sparkler – The Light in Center throws its sparks in all directions, into the hearts and souls of each creature, enlightening them in enjoyment on their path forward, inward and upward.

And as the Light shine into the darkening minds of many, it reveals the path to walk, it guide the mind as what to say, it also returns the souls to the destiny from where they left but most of all IT reveal the divine spirit of Love to us all.

We, the upholders of such a Light, the Father fused in cosmic consciousness, must on such a black day as this as well as any other day, remain cool and calm, as the seekers of material gifts, searches the stores while the true free gift of Love never get found in a rush.

22. November 2017

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uffe Elbæk: Vi skal ikke være fucking bange for fremtiden…..

Som et svar til denne titel, skrev jeg:

Frygt for fremtiden er primært en frygt for sig selv. Frygt er en tilstand selvskabt fra sindets uvidenhed, baseret på manglende livserfaring og åndelig erkendelse af universets kosmiske relationer. Når det menneskelige sind i egen selvtænkende fantasi relaterer til det uforståelige, det uafklarede og de sindsforvirrede livs omstændigheder, som altid er tilstede i det jordiske liv, idet disse udgør det aktivitets område i hvilken livet fungere, så skabes de illusioner og selvbedrag som gennem det følelsesmæssige og mentale system forårsager frygt. Frygten er den urgamle overtro, menneskets første religion, som i dag er ved at forsvinde.Vores filosofi kæmper for frigørelse fra dogme og tradition. Vores videnskab er engageret i årelange kampe mellem sandhed og vildfarelse, mens den kæmper for befrielse fra abstraktionens trældom, matematikkens slaveri, og den mekaniske materialismens relative blindhed.Frygt er kun virkelighed i den forstand at tilstanden er selvskabt, den eksistere ikke udenfor skabningens sind. Vanskeligheder vil udfordre middelmådigheden og besejre de frygtsomme men stimulerer kun de Højestes sande børn.Frygt er en mægtig kraft som ethvert individ må overvinde i sin opdagelses rejse på livets underfundige vej mod højere værdier, større mål og mere sandhed. Mennesket har frygtet alt på denne jord .Lige fra mærkelige sten, over spøgelser til ild, sort og hvid magi til tilfældige stjerneskud og alt der imellem, uden at dette har gjort dem klogere og mere lykkelige…

Menneskehedens civilisation har været gennemsyret med frygt, uvidenhed og overtro af enhver slags. Denne udviklingsreligion er født af en enkel og almægtig frygt, den frygt som strømmer gennem det menneskelige sind, når det konfronteres med det ukendte, det uforklarlige, og uforståelige. Religionen opnår til sidst den dybsindige simpel indsigt om en almægtig kærlighed, den kærlighed, der uimodståeligt flyder igennem menneskesjælen, når den vækkes til opfattelsen af den Universelle Faders grænseløse hengivenhed for universets skabninger. Mellem begyndelsen og fuldbyrdelsen af den religiøse evolution, ligger de lange tidsaldre styret af shamaner, der formoder at stå mellem mennesket og Gud som mellemmænd, tolke, og mæglere…

Menneskets største åndelige fare ligger i delvis fremskridt, den vanskelige situation, hvor væksten er ufærdig; udviklingsreligionerne som bygger på frygt uden straks at gribe fat i åbenbaringsreligionens kærlighed. Moderne videnskab, især psykologi, har kun svækket de religioner, som i en vid udstrækning er afhængig af frygt, overtro, og følelser.
En overgangsfase er altid ledsaget af forvirring, og der vil ikke være meget fred og ro i den religiøse verden, indtil den store kamp er afsluttet mellem de tre konkurrerende religionsfilosofier:

1. Den spiritistiske tro (i en forsynets Guddom), i mange religioner.
2. Den humanistiske og idealistiske tro på mange filosofier.
3. De mekanistiske og naturalistiske opfattelser af mange videnskaber.

Disse tre partielle tilgange til kosmisk virkelighed skal med tiden blive bragt i harmoni med hver af de åbenbarende præsentationer af religion, filosofi og kosmologi, som skildrer den trefoldige eksistens af ånd, sind og energi som udgår fra Paradistreenigheden og opnår forening i tid og rum i den Højeste Guddom.

Det kosmiske univers med alle dets guddommelige, semiguddommelige og åndelige skabninger af en uendelig slags, selvstændige uselviske individualiteter med personlighed og sjæle fyldt med skønhed, godhed og sandhed, som alle tjener det højere formål at tilvejebringe et univers i guddommelig Lys, Liv og Kærlighed eksistere ikke kun for sine egne behov og lyst, men tjener og yder omsorg for alle de nyfødte sjæle, guds børn som fremkommer på kloderne i tid og rum, som mennesker… Vi er alle en del af noget større, højere og meget mere virkeligt. Vi er potentielle guddommeliggjorte fusionerede sjæle med en kerne af åndelig medmenneskelighed…

Vi er alle på vandring fremad, indad og opad mod sammensmeltningen med den guddommelige Guddom, som i sin egen egenskab, ene og alen, som uforårsaget årsag har tilvejebragt et kosmisk universernes univers, hvori kærlighed, sandhed, skønhed og retfærdighed kan blomstre i samhørighed mellem alle Guddommens levende skabte personligheder…Frygt ikke Gud men respekt vedkommende.(dagens mantra :-)) Søg visdom og livserfaring i tidens opdaterede kundskab. Den der søger, vil finde mens den som forkaster åndens budskab, vil miste det han har.

Jesu af Nazaret sagde engang:
“Du har lært, at du bør” frygte Gud og holde hans bud, for dette er menneskets eneste pligt. “Men jeg er kommet for at give dig et ny og højere bud. Jeg vil gerne lære dig, at du skal “elske Gud og lære at gøre hans vilje, for det er Guds befriede sønners højeste privilegium.” Jeres fædre lærte at “frygte Gud – den almægtige konge.” Jeg lærer dig: ‘Elsk Gud – den alt igennem barmhjertige Fader.”

Dagens tanker i relation til dagen i dag.

På forunderligste vis synes aristokratiet, magteliten og hele kongehuset at være besat af selvbedragets illusion om at de gør det rigtige, det retfærdige og ærlige arbejde i samfundet. Når man ser på hvad denne dags aktiviteter fremviser af kærlighedens frugter synes befolkningens liv ikke at være harmonisk, fyldt med skønhed og godhed.
Verdens situationen drøfter Nordkoreas atomoprustning og herhjemme ønsker Kræftens bekæmpelse at oprette sorggrupper til Guds børn som har mistet en forælder.

Sådanne sorggrupper vil aldrig rigtig kunne forløse de følelsesmæssige konflikter som berører de overlevende, men vil modsat lænke deres tanker til den hykleriske illusion om at livet i sin kødelige form, altid har en negativ afslutning. Denne fejltagelse, denne indgroet traditionelle opfattelse om at livet er afsluttet med ophøret af tankevirksomhed og blodets cirkulation, fastholder barnet i en manipuleret løgn, som alt for ofte vil forårsage selvdestruktive reaktioner, når det kosmiske gudgivende liv ikke fører andre steder hen end til døden.

Jesu sagde engang, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

“En stor del af menneskets sorg er født af skuffelse i deres ambitioner og såret af deres stolthed. Selvom menneskerne skylder sig selv pligten til at få det bedste ud af deres liv på jorden, burde de siden de således alvorligt har anstrengt sig, med glæde acceptere deres skæbne og med opfindsomhed få det bedste ud af det, der er givet til dem. Alt for mange af menneskets problemer opstår i frygtens grobund i dets eget naturlige hjerte.

”Målestokken på den voksende sjæls åndelige kapacitet er jeres tro på sandheden og jeres kærlighed til mennesket, men målestokken for jeres menneskelige karakterstyrke er jeres evne til at lade være med at bære nag og til at gå og ruge over en dyb sorg. Nederlaget er det sande spejl i hvilket I oprigtigt kan se jeres virkelige selv i.”

”I kan ikke undgå at leve et indsnævret og usselt liv hvis I kun lærer at elske dem som elsker jer. Menneskets kærlighed kan godt være gensidig, men den guddommelige kærlighed er udadrettet i al sin søgen efter at tilfredsstille. Jo mindre kærlighed som findes i en skabnings natur, jo større er behovet for at blive elsket, og desto mere søger den guddommelige kærlighed at tilfredsstille det behov. Kærligheden er aldrig selvopsøgende, og den kan ikke rettes mod en selv. Guddommelig kærlighed kan ikke holdes indenfor rammerne af en selv; den må gives uselvisk.”

”Den sande troende bliver ikke træt af at udføre gode gerninger bare fordi resultaterne udebliver. Vanskeligheder er en stimulus for den som elsker sandheden, mens forhindringer kun udfordre udholdenheden hos den som med liv og lyst bygger Guds rige.”

Ja sådanne tanker, lærdomme burde skolerne og de højere uddannelses steder undervise i, frem for udelukkende at beskæftige samfundets opvoksende ungdom med materialistiske videnskaber. I samfund som det danske, med kristendommen indskrevet i grundloven, burde i sandhed i dag 2024 år efter Jesu fødsel, den 21. august år -7, være i stand til at udvikle sine borgere, til åndelige ophøjede individer med ærlighed og kærlighed dybt forankret i deres hjerter, frem for som det nu er, at foregøgle dem den institutionaliserede religions frygt, rædsel og mareridt, med statskirke, hykleriske og farisæiske bisper og præster og et magtapparat finansieret af statskroner, hvis væsentligste opgave er at opretholde deres egen elite tilværelse, som eksklusive forkynder af den sorte bogs forstokkede doktriner om synd, frelse og forsoning. Disse mørke mennesker, hvis livsarbejde er at bedrage (med frygt, falskhed og i fejhed) de sande søgende sjæle, de guds børn, som oprigtigt ønsker at leve et ærligt, moralsk og etisk liv i samhørighed med vores guddommelige Skaber, i relation til formaningen om at tilpasse deres frie vilje til Faders vilje, for på denne måde at udvikle deres personlighed og sjæl i overensstemmelse med den næstekærlighed som Jesu var fortaler for, nemlig et broderskab mellem alle mennesker baseret på et Faderskab i Gud.

Den guddommelige gave, som hvert menneske har fået af Skaberen, nemlig en del af denne, som er iboende i den enkelte og hvis guddommelighed i samarbejde med menneskets menneskelighed, dets personlighed vil udvikle sjælen, så denne, når dagen kommer og det gør den jo for alle, er forberedt og relativ klar til opdatering til næste niveau.

Jesu sagde ligeledes, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

”Mist ikke modet over at opdage at I er mennesker. Menneskenaturen kan have tilbøjelighed mod det onde, men den er ikke i sig selv syndig. Bliv ikke nedslået af at I ikke helt er i stand til at glemme oplevelser, i helst havde været foruden. De fejltrin I ikke kan glemme efter en tid, vil blive glemt i evigheden. Gør sjælens byrder lettere ved hurtig at oparbejde et langsigtet perspektiv på jeres skæbne, en univers udvidelse af jeres karriere.”

”Begå ikke den fejl at lade sindets mangler eller kroppens lyster bestemme værdsættelsen af sjælen. Døm ikke sjælen eller vurder dens skæbne udefra en enkelt ulykkelig livserfaring. Jeres åndelige skæbne afhænger kun af jeres åndelige længsler og formål.”

”Religion er udelukkende en åndelige erfaring i et gudkendende menneskets udviklende udødelige sjæl, men moralsk kraft og åndelig energi er stærke kræfter som kommer til udnyttelse når man skal takle vanskelige sociale situationer og indviklede økonomiske problemer. Disse moralske og åndelige evner gør menneskets liv rigere og mere meningsfyldt på alle niveauer.”

”Ihærdige ambitioner, klogt omdømme og moden visdom er de vigtigste kriterier for at opnå materiel succes. Godt lederskab beror på naturlige evner, diskretion, viljestyrke og beslutsomhed. For at nå det åndelige mål kræves der tro, kærlighed og hengivenhed til sandheden – hunger og tørst efter retfærdighed – det helhjertede ønske efter at finde Gud og blive som ham.”

Vores Fader, den Himmelske Skaber, gud og universets Opretholder, fornyr i kosmisk virkelighed altid sin kærlighedsgave til sine skabte levende elskede skabninger, uanset hvilken slags, uanset hvor i hele det beboede univers, når det oprindelige (tidligere), originale budskab, uanset årsag, er blevet for grumset, sløret, fordrejet, forkvaklet eller forplumret på enhver verden i universet.

Det ville, i al sin simpelhed, være et bedre samfund, såfremt de lovgivende, dømmende og udøvende repræsentanter i dagens Danmark, turde bekende sig til Jesu næstekærlighed og i denne ånd regerer og lovgive tilsvarende. Som det er i dag den 8. september 2017, så arbejder disse repræsentanter mere selvisk og ultraegoistisk for egen vinding skyld med grådighed, mammon og magt for øje.

Enhver kan uden den store analyse gennemskue regeringens finanspolitiske udspil, og selv om mange eksperter, journalister og andre alle tydeligt kan se falskheden og de farisæiske tilbøjeligheder, se løgnen om det danske fællesskab, så synes de færreste at ville ændre på dette. Mange, rigtig mange af landets oplyste repræsentanter, indflydelsesrige personligheder af mange slags, lige fra forfattere, kunstnere, politikere, teologer, videnskabsfolk, professorer og andre samfunds bidragende debattører, vælger alle tavshedens sprog.

Hvor utroligt det end syntes så forholder disse repræsentanter sig alle til deres jordbundet materialistiske begrebsopfattelse om livets fysiske værdier, mens de helt forsømmer at tilgodese deres sjæls vækst. Hvad hjælper det at føde kroppen med luksus mad, hvis sjælen sulter ihjel.

Bedre ville det være om disse repræsentanter, af egne fri vilje ønskede at udvikle sig mod større religiøs åndelig motivation, for derved at få livet til at blive mere værdifuldt, mens det fyldes med høje formål, som giver det værdighed med sine ophøjede værdier og inspirerer det med storartede motiver samtidig med at den opmuntrer menneskesjælen med et ophøjet og udholdenhedsgivende håb. Sand religiøsitet er designet for at mindske belastningen af eksistensen; den frigiver tro og mod til at mestre dagliglivet og stiller sig uselvisk til tjeneste for andre. Troen giver åndelig vitalitet og bringer retfærdig frugtbarhed.

Det er ikke en ny religion af Jesus der her omtales, men en sand kosmisk forståelse af selv samme.
Graden af disse samfunds repræsentanters kærlighed til deres medmennesker, er den med hvilken den udviser og er vejledt af den himmelske Faders ånd, som bor i deres indre. Denne Faderens ånd er en del af Faderens kærlighed, og når den dominerer mennesker fører det ufejlbarligt mod guddommelig tilbedelse og kærlige omtanke og respekt for ens medmennesker.
Og dermed til et mere modent og moderne udviklende samfund som en helhed.

“Vi bør alle huske, at mennesker i krop og sind – følelsesmæssigt – reagerer individuelt. Det eneste ensartet hos mennesker er ånden i deres indre. Selvom de guddommelige ånder kan variere noget i arten og omfanget af deres erfaringer, reagerer de ensartet på alle åndelige appeller. Kun gennem, og ved appellen til denne ånd, kan det enkelte menneske og som sådan menneskeheden nogensinde opnå enighed og broderskab.”

Et samfund baseret på sandt broderskab mellem dets borgere, samtlige medmennesker, vil alt andet lige, virke stærkt opbyggende for dets befolkning på mange forskellige niveauer. Ikke kun i relation til sundhed og åndeligt velvære og værdi men ligeledes på samtlige kulturelle, uddannelsesmæssige, politiske og samfunds sociale niveauer. Sunde mennesker lever nu bedst i et gennemsyret samfund hvor moral, retfærdighed og etik er gennemgående træk i al lovgivningen på samtlige niveauer og hvor landets grundlov er baseret på broderskab og næstekærlighed i sin grundlæggende essens.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dagens Dagbog den 6. september 2017

PÅ foranledning af National museumets idé om indsamling af dagens dagbøger/rapporter skrev jeg nedenstående.

Dagens tanker i relation til dagen i dag.

På forunderligste vis synes aristokratiet, magteliten og hele kongehuset at være besat af selvbedragets illusion om at de gør det rigtige, det retfærdige og ærlige arbejde i samfundet. Når man ser på hvad denne dags aktiviteter fremviser af kærlighedens frugter synes befolkningens liv ikke at være harmonisk, fyldt med skønhed og godhed.

Verdens situationen drøfter Nordkoreas atomoprustning og herhjemme ønsker Kræftens bekæmpelse at oprette sorggrupper til Guds børn som har mistet en forælder.

Sådanne sorggrupper vil aldrig rigtig kunne forløse de følelsesmæssige konflikter som berører de overlevende, men vil modsat lænke deres tanker til den hykleriske illusion om at livet i sin kødelige form, altid har en negativ afslutning. Denne fejltagelse, denne indgroet traditionelle opfattelse om at livet er afsluttet med ophøret af tankevirksomhed og blodets cirkulation, fastholder barnet i en manipuleret løgn, som alt for ofte vil forårsage selvdestruktive reaktioner, når det kosmiske gudgivende liv ikke fører andre steder hen end til døden.

Jesu sagde engang, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

“En stor del af menneskets sorg er født af skuffelse i deres ambitioner og såret af deres stolthed. Selvom menneskerne skylder sig selv pligten til at få det bedste ud af deres liv på jorden, burde de siden de således alvorligt har anstrengt sig, med glæde acceptere deres skæbne og med opfindsomhed få det bedste ud af det, der er givet til dem. Alt for mange af menneskets problemer opstår i frygtens grobund i dets eget naturlige hjerte.

”Målestokken på den voksende sjæls åndelige kapacitet er jeres tro på sandheden og jeres kærlighed til mennesket, men målestokken for jeres menneskelige karakterstyrke er jeres evne til at lade være med at bære nag og til at gå og ruge over en dyb sorg. Nederlaget er det sande spejl i hvilket I oprigtigt kan se jeres virkelige selv i.”

”I kan ikke undgå at leve et indsnævret og usselt liv hvis I kun lærer at elske dem som elsker jer. Menneskets kærlighed kan godt være gensidig, men den guddommelige kærlighed er udadrettet i al sin søgen efter at tilfredsstille. Jo mindre kærlighed som findes i en skabnings natur, jo større er behovet for at blive elsket, og desto mere søger den guddommelige kærlighed at tilfredsstille det behov. Kærligheden er aldrig selvopsøgende, og den kan ikke rettes mod en selv. Guddommelig kærlighed kan ikke holdes indenfor rammerne af en selv; den må gives uselvisk.”

”Den sande troende bliver ikke træt af at udføre gode gerninger bare fordi resultaterne udebliver. Vanskeligheder er en stimulus for den som elsker sandheden, mens forhindringer kun udfordre udholdenheden hos den som med liv og lyst bygger Guds rige.”

Ja sådanne tanker, lærdomme burde skolerne og de højere uddannelses steder undervise i, frem for udelukkende at beskæftige samfundets opvoksende ungdom med materialistiske videnskaber. I samfund som det danske, med kristendommen indskrevet i grundloven, burde i sandhed i dag 2024 år efter Jesu fødsel, den 21. august år -7, være i stand til at udvikle sine borgere, til åndelige ophøjede individer med ærlighed og kærlighed dybt forankret i deres hjerter, frem for som det nu er, at foregøgle dem den institutionaliserede  religion, med statskirke,  hykleriske  og farisæiske bisper og  præster og et magtapparat finansieret  af statskroner, hvis væsentligste opgave er at opretholde deres egen elite tilværelse, som eksklusive forkynder af den sorte bogs forstokkede doktriner om synd, frelse og forsoning. Disse mørke mennesker, hvis livsarbejde er at bedrage de sande søgende sjæle, de guds børn, som oprigtigt ønsker at leve et ærligt, moralsk og etisk liv i samhørighed med vores guddommelige Skaber, i relation til formaningen om at tilpasse deres frie vilje til Faders vilje, for på denne måde at udvikle deres personlighed og sjæl i overensstemmelse med den næstekærlighed som Jesu var fortaler for, nemlig et broderskab mellem alle mennesker baseret på et Faderskab i Gud.

Den guddommelige gave, som hvert menneske har fået af Skaberen, nemlig en del af denne, som er iboende i den enkelte og hvis guddommelighed i samarbejde med menneskets menneskelighed, dets personlighed vil udvikle sjælen, så denne, når dagen kommer og det gør den jo for alle, er forberedt og relativ klar til opdatering til næste niveau.

Jesu sagde ligeledes, omformuleret til moderne fraseologi, følgende tanker:

”Mist ikke modet over at opdage at I er mennesker. Menneskenaturen kan have tilbøjelighed mod det onde, men den er ikke i sig selv syndig. Bliv ikke nedslået af at I ikke helt er i stand til at glemme oplevelser, i helst havde været foruden. De fejltrin I ikke kan glemme efter en tid, vil blive glemt i evigheden. Gør sjælens byrder lettere ved hurtig at oparbejde et langsigtet perspektiv på jeres skæbne, en univers udvidelse af jeres karriere.”

”Begå ikke den fejl at lade sindets mangler eller kroppens lyster bestemme værdsættelsen af sjælen. Døm ikke sjælen eller vurder dens skæbne udefra en enkelt ulykkelig livserfaring. Jeres åndelige skæbne afhænger kun af jeres åndelige længsler og formål.”

”Religion er udelukkende en åndelige erfaring i et gudkendende menneskets udviklende udødelige sjæl, men moralsk kraft og åndelig energi er stærke kræfter som kommer til udnyttelse når man skal takle vanskelige sociale situationer og indviklede økonomiske problemer. Disse moralske og åndelige evner gør menneskets liv rigere og mere meningsfyldt på alle niveauer.”

”Ihærdige ambitioner, klogt omdømme og moden visdom er de vigtigste kriterier for at opnå materiel succes. Godt lederskab beror på naturlige evner, diskretion, viljestyrke og beslutsomhed. For at nå det åndelige mål kræves der tro, kærlighed og hengivenhed til sandheden – hunger og tørst efter retfærdighed – det helhjertede ønske efter at finde Gud og blive som ham.”

Disse og mange flere tanker strømmer gennem mit sind denne dag, mens jeg siddende foran 3 store PC skærme, arbejdende på oversættelsen af The Urantia Book, Urantia Bogen til dansk.

Den danske oversættelse kan findes her:

http://urantia-bogen.org/
http://www.urantia.nyc/DLCindex.html#Danish

Undertegnede arbejder løbende med opdatering og forbedring af teksten, i anden omgang som på nuværende tidspunkt er gennembearbejdet frem til kapitel 156 uf af 196. Samlet sideantal  2100.

Bogen, The Urantia Book, eller på dansk Urantia Bogen, er denne tidsalders guddommelige overdragelse (den femte) til menneskeheden, ligesom Jesu var den tidligere, den fjerde. Bogen synkroniser videnskab, kosmologi, filosofi og religion.

Makiventa Melkisedek, var den tredje, Adam & Eva den anden og længere tilbage i tiden findes den første, omtalt som Caligastia, Planetprinsen.

Vores Fader, den Himmelske Skaber, gud og universets Opretholder, fornyr i kosmisk virkelighed altid sin kærlighedsgave til sine skabte levende elskede skabninger, uanset hvilken slags, uanset hvor i hele det beboede univers, når det oprindelige (tidligere), originale budskab, uanset årsag, er blevet for grumset, sløret, fordrejet, forkvaklet eller forplumret på enhver verden i universet. Urantia Bogen er denne åbenbaring, det skrevne ord, mens Jesu af Nazaret var det talte ord.

Disse guddommelige opdateringer er en naturlig evolutionær bestanddel af univers administrationens tjeneste til samtlige levende skabninger beriget med personlighed og sjæl.

Urantia Book (Urantia er den himmelske navn på vores verden) er en imponerende samling af åbenbarede skrifter, der omfatter over 2100 sider i den mest sammenhængende konsekvente præsentation af filosofi, teologi, kosmologi, og verdenshistorien jeg nogensinde er stødt på.

Det ville, i al sin simpelhed, være et bedre samfund, såfremt de lovgivende, dømmende og udøvende repræsentanter i dagens Danmark, turde bekende sig til Jesu næstekærlighed og i denne ånd regerer og lovgive tilsvarende. Som det er i dag den 6. september 2017, så arbejder disse repræsentanter mere selvisk og ultraegoistisk for egen vinding skyld med grådighed, mammon og magt for øje.

Enhver kan uden den store analyse gennemskue regeringens finanspolitiske udspil, og selv om mange eksperter, journalister og andre alle tydeligt kan se falskheden og de farisæiske tilbøjeligheder, se løgnen om det danske fællesskab, så synes de færreste at ville ændre på dette. Mange, rigtig mange af landets oplyste repræsentanter, indflydelsesrige personligheder af mange slags, lige fra forfattere, kunstnere, politikere, teologer, videnskabsfolk, professorer og andre samfunds bidragende debattører, vælger alle tavshedens sprog.

(Navneliste udeladt med vilje, men kan tilføjes om dette ønskes. Med Absolut diskretion.)

Hvor utroligt det end syntes så forholder disse repræsentanter sig alle til deres jordbundet materialistiske begrebsopfattelse om livets fysiske værdier, mens de helt forsømmer at tilgodese deres sjæls vækst. Hvad hjælper det at føde kroppen med luksus mad, hvis sjælen sulter ihjel.

Bedre ville det være om disse repræsentanter, af egne fri vilje ønskede at udvikle sig mod større religiøs åndelig motivation, for derved at få livet til at blive mere værdifuldt, mens det fyldes med høje formål, som giver det værdighed med sine ophøjede værdier og inspirerer det med storartede motiver samtidig med at den opmuntrer menneskesjælen med et ophøjet og udholdenhedsgivende håb. Sand religiøsitet er designet for at mindske belastningen af eksistensen; den frigiver tro og mod til at mestre dagliglivet og stiller sig uselvisk til tjeneste for andre. Troen giver åndelig vitalitet og bringer retfærdig frugtbarhed.

Det er ikke en ny religion af Jesus der her omtales, men en sand kosmisk forståelse af selv samme.

Graden af disse samfunds repræsentanters kærlighed til deres medmennesker, er den med hvilken den udviser og er vejledt af den himmelske Faders ånd, som bor i deres indre. Denne Faderens ånd er en del af Faderens kærlighed, og når den dominerer mennesker fører det ufejlbarligt mod guddommelig tilbedelse og kærlige omtanke og respekt for ens medmennesker.

Og dermed til et mere modent og moderne udviklende samfund som en helhed.

“Vi bør alle huske, at mennesker i krop og sind – følelsesmæssigt – reagerer individuelt. Det eneste ensartet hos mennesker er ånden i deres indre. Selvom de guddommelige ånder kan variere noget i arten og omfanget af deres erfaringer, reagerer de ensartet på alle åndelige appeller. Kun gennem, og ved appellen til denne ånd, kan det enkelte menneske og som sådan menneskeheden nogensinde opnå enighed og broderskab.”

Et samfund baseret på sandt broderskab mellem dets borgere, samtlige medmennesker, vil alt andet lige, virke stærkt opbyggende for dets befolkning på mange forskellige niveauer. Ikke kun i relation til sundhed og åndeligt velvære og værdi men ligeledes på samtlige kulturelle, uddannelsesmæssige, politiske og samfunds sociale niveauer.  Sunde mennesker lever nu bedst i et gennemsyret samfund hvor moral, retfærdighed og etik er gennemgående træk i al lovgivningen på samtlige niveauer og hvor landets grundlov er baseret på broderskab og næstekærlighed i sin grundlæggende essens. 

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

 

Jean Ascher, Hesbjergvej 10, 5491 Blommenslyst. Fyn

I tillæg til ovenstående.

Fra Urantia Bogen:

Standarden for sande værdier skal søges i den åndelige verden og i den evige virkeligheds guddommelige niveauer. For en opstigende dødeliges vedkommende, må alle lavere og materielle standarder ses som forbigående, delvis, og ringere. Videnskabsmanden, som sådan, er begrænset til opdagelsen af forholdet mellem de materielle kendsgerninger. Rent teknisk har han ingen ret til at påstå at være enten en materialist eller idealist, for hvis han gør det, har han taget sig den frihed at opgive holdningen hos en sand videnskabsmand, eftersom at alle sådan påstande af en holdning er selve essensens i ​​filosofi.

Medmindre menneskehedens moralske indsigt og åndelige opnåelse er proportionalt forstørret så kan den ubegrænsede udvikling af en rent materialistisk kultur i sidste ende blive en trussel mod civilisationen. En ren materialistisk videnskab skjuler i sig det potentielle frø til destruktion af alle videnskabelige bestræbelse, for selve denne holdning varsler den ultimative kollaps af en civilisation, som har opgivet sin sans for moralske værdier og forkastet dens åndelige udvikling.

Den materialistiske videnskabsmand og den ekstreme idealist er altid bestemt til at være på kant med hinanden. Dette gælder ikke for de forskere og idealister, der har en fælles standard for høje moralske værdier og åndelige test niveauer. I enhver tidsalder har forskerne og religionsudøverne indset, at deres skæbne er afgjort indenfor det menneskelige behovs domstol. De skal tage afstand fra al gensidig krigsførelse mens de tappert skal forsøge at retfærdiggøre deres fortsatte eksistens ved at øge deres engagement til at tjene det menneskelige fremskridt. Hvis en såkaldt videnskab eller religion i enhver tidsalder er falsk, så må den enten rense sine aktiviteter eller forsvinde før fremkomsten af ​​en materiel videnskab eller åndelig religion af en sandere og værdigere natur.

Sandheden kan ikke defineres med ord, kun gennem at den leves ud i livet. Sandheden er altid mere end viden. Viden refererer til ting som observeres, men sandheden transcenderer sådanne rent materielle niveauer i det den omgås med visdommen og omfatter sådanne usikkerhedsmomenter som menneskelig erfaring og endda åndelige og levende realiteter. Viden stammer fra videnskaben, visdommen, fra sand filosofi, sandheden fra det åndelige livs religiøse oplevelse. Viden handler med fakta, visdommen, med relationer, sandheden, med virkeligheds værdier.

Mennesket har en tendens til at krystallisere videnskaben, formulere filosofien i formler og dogmatisere sandheden, fordi det er mentalt doven med at tilpasse sig til den fortsatte kamp i livet, mens det også er frygtelig bange for det ukendte. Naturens menneske er langsomt til at ændre deres tankevaner og deres levevis.

Åbenbaret sandhed, personlig opdaget sandhed, er menneskesjælens højeste glæde; det er det materiale sind og den iboende ånds fælles skabelse. Den evige frelse af denne sandhedssøgende og skønheds elskende sjæl, er sikret af den sult og tørst efter godhed som får dette menneske til at udvikle en klar fornemmelse af formålet i at gøre Faderens vilje, for at finde Gud og at blive som ham. Der er aldrig nogen konflikt mellem sand viden og sandhed. Der kan være en konflikt mellem viden og menneskelige overbevisninger, overbevisninger farvet af fordomme, forvrænget af frygt, og domineret af rædsel for at møde nye kendsgerninger, som resulterer i materielle opdagelser eller åndelige fremskridt.

Sandheden kan aldrig blive menneskets besiddelse uden udøvelse af tro. Dette er sandt, fordi menneskets tanker, visdom, etik og idealer aldrig stiger højere end hans tro, hans sublime håb. Alt sådan sand tro er baseret på dyb refleksion, oprigtig selvkritik, og kompromisløs moralsk bevidsthed. Tro er inspirationen til den åndeliggjorte skabende fantasi.

Tro har den virkning at den frigør de overmenneskelige aktiviteters guddommelige gnist, den udødelige kim, der bor i det menneskelige sind, og som er potentialet til evig overlevelse. Planter og dyr overlever i tiden gennem den måde, hvorpå de fra den ene generation til den følgende transmitterer identiske partikler af sig selv. Den menneskelige sjæl (personlighed) overlever den jordiske død ved identitetsforbindelse med den indre guddommelighedsgnist, som er udødelig, og som fungerer for at bære den menneskelige personlighed til et fortsat og højere niveau af progressiv eksistens i universet. Det skjulte frø af den menneskelige sjæl er en udødelig ånd. Den anden generation af sjælen er den første i en række af personligheds manifestationer af åndelig og progressiv eksistens, og vil kun ophører, når denne guddommelige enhed når oprindelsen af ​​sin eksistens, den personlige kilden til al eksistens, Gud, den Universelle Fader.

Menneskelivet fortsætter – overlever – fordi det har en universfunktion, opgaven at finde Gud. Den af troen ​​aktiverede sjæl kan ikke stoppe, før den har opnået dette skæbnemål. Når den engang har opnået dette guddommelige mål, kan det aldrig ophøre, fordi det er blevet ligesom Gud – evig.

Åndelig udvikling er en oplevelse, af den stigende og frivilligt valg af godhed, kombineret med en tilsvarende og progressiv reduktion af muligheden for ondskab. Når den endelige grænse i udvælgelsen af ​​godhed og den afsluttende kapacitet til at sætte pris på sandheden er opnået, opstår der en sådan perfektion af skønhed og hellighed at den ledsagende retfærdighed for evigt forhindrer muligheden for, at selv tanken om potentiel ondskab skulle opstå. En sådan Gud alvidende sjæl kaster ikke skygge af tvivlende ondt når den fungerer på et så højt åndeligt niveau af guddommelig godhed.

Tilstedeværelsen af Paradisånden i menneskets sind udgør åbenbaringens løfte og trosbekræftelsen af en evig eksistens af guddommelig progression for enhver sjæl, der stræber efter at identificere sig med denne udødelige og iboende ånds fragment af den Universelle Fader.

Fremskridt i universet er kendetegnet ved øget personligheds frihed, fordi den er forbundet med en progressiv opnåelse af højere og højere niveauer af selvforståelse og deraf følgende frivillig selvbeherskelse. Opnåelsen af ​​en dyb åndelig selvbeherskelse betyder det samme som hele universets frihed og personlig uafhængighed. Tro fremmer og bevarer den menneskelige sjæl midt i forvirringen af ​​dets tidlige orientering som sådan et stort univers forårsager, mens bønnen bliver den storslået forener af de forskellige inspirationer fra den skabende fantasi og trosimpulserne i en sjæl forsøger at identificere sig selv med åndens idealer af den iboende og tilhørende guddommelige tilstedeværelse.

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brev til Min Datter

Til Min Datter Catjaya

 

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Menneske modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

 

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Et hemmeligt kærligheds ønske

Et hemmeligt kærligheds ønske

 

At udtrykke sin kærlighed i dette universernes univers, hvor skønheder af enhver slags vandre lige forbi dig, hver gang du gå en tur i det offentlige rum, er lidt af en livs udfordring.

Selvom et smil kan gøre underværker, svæver det som oftest blot gennem luften mellem jer for at falde til jorden som et vissent blad.

Jeres øjne kan mødes et sted i rummet imellem jer, som en tilfældig sammenkobling, der aldrig bliver til virkelighed, i svæver i hver jeres egen retning.

Du kan række hånden ud, sådan lidt diskret og berører et anonym område på ærmet eller ryggen, som at sætte ens usynlig mærke, hun vil vandre videre men i al stilfærdighed, uopdaget og ubevidst.

Måske burde man gå direkte hen og fortælle hende at skønheden udstråler fra hendes sjæl som lyset fra vores nærmeste stjerne, men man ved godt at kommer man for tæt på brænder man bort på ganske få sekunder.

At forære hende det uventede, en levende blomst, en gave, eller blot en overraskelse er måske en mulighed, men hvordan kommer man så tæt på at denne handling kan gennemføres uden at man bliver en uønsket pestilens eller stalker.

Bedre er det vel heller ikke om man sendte hende et brev, hvori man bekendtgjorde sine følelser, thi følte hun intet, hørte man jo intet og følte hum blot det mindste ville hun højst tænkeligt ikke reagere af frygt for det ukendte.

At udveksle adresser siddende ved bordet burde være en mulighed, men yderst sjældent fører dette til andet end forglemmelse.

At være på bølgelængde, et øjebliks kredsløbs kortslutning mellem 2 ens tanker kan sagtens skabe en ide der dog næppe bliver patenteret.

At udveksle vores 7 milliliter kropsvæske i et tilfældigt rum er aldrig andet en dyrisk ligegyldighed.

Behøves man overhovedet at udtrykke sin kærlighed, på en eller anden måde? Er det ikke lige som om, at uanset hvordan og hvorledes dette gøres – så er det mangelfuldt og ufuldkommen.

Ville det ikke være bedre om man dybt i sit hjerte, sind, sjæl og ånd gemte den næstekærlighed som bevæger sig som elektriske vibrationer gennem ens krop og hoved, for i sidste instans at blive krystalliseret i ens personlighed som uopnåelig og guddommelig

Måske skulle man blot gå hen til hende, om ikke falde på knæ i blind tilbedelse, men åben og ærlig udtrykke ønsket om at I kunne mødes igen en anden gang.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Doors

I came to your Doorhouse
without  any preconceived  vision or idea
walked through  number One – all the way to eight
just to be delighted to learn that someone searched the way

I read the many sayings – not knowing who said what
reflected upon some and nod my head to the rest
wondering  over the many answers
asked by anyone

in the mist of it all – i stood and gazed
upon the  questions no one asked
where is the creator of love ?
the upholder of it all !

Did i miss the beat, did i overlook something
or is there  a hidden agenda somewhere
step by step, room by room- all the way
and no where was my Father mention.

Guess one can reach into  the mind of Man
in search for cosmic truth and  wisdom
but find no more than free flowing thoughts
streaming from a mind of uncertainty.

This evolutionary experience i well knew
and now i once again stand by the entrance
i feel  i like to give the love i found
from more than 34 years roaming the world

So be it, please Stranger accept my gift
just a book  but a Book that open doors
black ink on white paper into a  universe of colours
step into my house and love, light and life is yours.

In the center is the The First source, the unreason cause
living as a personality  in infinite eternity
and surrounded by truth, beauty and goodness
here Our Father rule with ultimate Love, Light and Life.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seek the God of Love

 

Seek the God of Love in your soul and in heaven.
Seek the Breath Giver which through its essence gives you life every second.
Seek the Great Light, which through wisdom and experience helps you to understand.
Seek the Great Spirit, which brings you insight into life and its infinite mystery.
Seek the Supreme Chieftains divinity, which leads you to perfection.
Seek the Great Teacher, which through education enriches your personality.
Seek the One Truth instead of the many, so you do not get lost in your own derangement.
Seek the One Source of Life, the living that leads you toward infinity eternity.
Seek the God of Gods, the creator of anything between nothing and everything.
Seek the God of Love, wherever you are, because he is present in life’s existence in the universe of universes, in your mind, regardless of your inability to detect it.

Posted in Uncategorized | Leave a comment