Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

LOMMEFILOSOFI

Lommefilosofi:

Der er frit valg på alle livets utallige forskellige hylder af kosmisk bevidsthed, åbenbarings forståelse, visdom, kosmologi, filosofi, psykologi,mental selvudvikling, spiritualitet, og åndsindsigt – meget lig de mange forskellige cirkusforretninger som blomstre og visne på nettet med et udvalg, udsalg og besynderlige redskaber, som enhver artist, gøgler, kunstner eller klovn frit kan købe, og i begge verdner gælder den samme gyldne regel ” At ved man ikke hvem man er, hvad man vil og hvilken aktivitet der på bedste og mest frugtbare måde bringer udøveren til højeste skabende niveau af potentielle muligheder, mens man befinder sig her på Urantia – så har man slet ikke kontrol, hverken over egne evner eller ens egne tanker og liv, men flyder som affald ned af livets flod, mod det store ukendte.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

At tænke sig

At tænke sig:
at de uvidende og umodne kun kan reagerer med tavshed og at de velvidende og social kultiverede taler i timevis er yderst alarmerende og blot fordi de er i flertal, så bringes sandheden ikke frem i lyset. Det er kun den åbne og afbalancerede søgende sjæl som kan belyse kompleksiteten i individets og samfundets væsen.

De uvidende og umodne reagerer med tavshed og de velvidende og social kultiverede taler uafbrudt, men alle er uoplyst intet sker katastrofalt

Gud er ligesom en ufejlbarlig uendelig evigheds computer og vi mennesker er de data som gennem vores kærlighed og positive gerninger opdaterer Den Højeste, som omvendt udruster os med evnen til at forny den guddommelige virkelighed som kan frembringes i enheden mellem.hvad vi ønsker og hvad der er muligt,

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Elevator UB talk

A:

And here is John’s entry: “Well, it’s the closest thing I’ve ever found to answering the 3 great questions of life. Who am I? Where did I come from? and Where am I going – what’s my destiny? If you’re curious like I am – always wondering about things and people and places – you’d probably find this book hard to put down. I’ve been reading and rereading it for over ten years and I’m still finding answers, and then I get more questions and then, sure enough, even more answers. Check it out on the web at www.urantiabook.org! Here’s a card. I got to get off here. Have a good day!”

Og her er Johns indtastning:

“Ja, det er det tætteste, jeg nogensinde har fundet til at besvare de 3 store spørgsmål i livet Hvem er jeg, Hvor kom jeg fra, og hvor skal jeg hen – hvad er min skæbne.  Hvis du ‘.?? Hvis du er nysgerrige ligesom jeg – og altid spørger om ting og mennesker og steder – så ville du nok finde denne bog svært at sætte fra dig. Jeg har læst og genlæst den i over 35 år, og jeg kan stadig  finde svar, og så får jeg. flere spørgsmål og derefter, sikker nok endnu flere svar. Tjek den ud på nettet på www.urantiabook.org! her er et kort til at komme i gang . Hav en god dag! “

B:

Our runner up is Ms. Pamela Chaddock. Her winning entry went like this: “This book? It changed my life! I call The Urantia Book a love letter from God because it opened up the entire universe to me, giving me purpose and direction. The book reveals with great authority the Father’s loving plan, including our Paradise destiny and the history of our planet, Urantia. It harmonizes science, religion, and philosophy, and the last 900 pages clarify the life and teachings of Jesus and his life-giving gospel of God’s love for all his children. I believe God so loves our world that he continues to reveal himself to us!”

Vores runner up er Ms Pamela Chaddock. Hendes Vinderforslaget gik sådan her:?!.

“Denne bog har ændrede mit liv, jeg kalder Urantia Bogen et kærlighedsbrev fra Gud, fordi den åbnede  hele universet op til mig, og giver mig et formål og  retning.  Bogen afslører med stor autoritet Faderens kærlig plan, herunder vores Paradis skæbne og historien om vores planet, Urantia.. Den harmoniserer videnskab, religion og filosofi, og de sidste 900 sider afklarer  Jesus liv og lære  og hans livgivende evangelium om Guds kærlighed til alle sine børn. Jeg tror at Gud elsker vor verden, at han fortsætter med at åbenbare sig for os! “C:

And in 3rd place we have Jo Ann Wiedman
“It’s a gift from the angels to all the people of Earth. In consistently positive terms, it describes the unconditional love of our Father God for each of us, and informs us we live in a friendly and well organized universe. This book assures us we have nothing to fear, fills in lost chapters of our planetary history, and gives us an in-depth and soul satisfying account of the entire life and teachings of Jesus.”


Og på 3. pladsen har vi Jo Ann Wiedman

“Det er en gave fra englene til alle mennesker på Jorden. I konsekvent positive vendinger beskriver den vor Fader Guds ubetingede kærlighed for hver af os, og informerer os om , at vi lever i et venligt og velorganiseret univers. Denne bog forsikrer os at vi  intet har at frygte, udfylder i vort planetariske historie de tabte kapitler og giver os en dybtgående og opfyldt sjæle  betragtning af hele livet og Jesu lære. “

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Et hemmeligt Kærligheds ønske

At udtrykke sin kærlighed i dette universernes univers, hvor skønheder af enhver slags vandre lige forbi dig, hver gang du gå en tur i det offentlige rum, er lidt af en livs udfordring.

Selvom et smil kan gøre underværker, svæver det som oftest blot gennem luften mellem jer for at falde til jorden som et vissent blad.

Jeres øjne kan mødes et sted i rummet imellem jer, som en tilfældig sammenkobling, der aldrig bliver til virkelighed, i svæver i hver jeres egen retning.

Du kan række hånden ud, sådan lidt diskret og berører et anonym område på ærmet eller ryggen, som at sætte ens usynlig mærke, hun vil vandre videre men i al stilfærdighed, uopdaget og ubevidst.

Måske burde man gå direkte hen og fortælle hende at skønheden udstråler fra hendes sjæl som lyset fra vores nærmeste stjerne, men man ved godt at kommer man for tæt på brænder man bort på ganske få sekunder.

At forære hende det uventede, en levende blomst, en gave, eller blot en overraskelse er måske en mulighed, men hvordan kommer man så tæt på at denne handling kan gennemføres uden at man bliver en uønsket pestilens eller stalker.

Bedre er det vel heller ikke om man sendte hende et brev, hvori man bekendtgjorde sine følelser, thi følte hun intet, hørte man jo intet og følte hum blot det mindste ville hun højst tænkeligt ikke reagere af frygt for det ukendte.

At udveksle adresser siddende ved bordet burde være en mulighed, men yderst sjældent fører dette til andet end forglemmelse.

At være på bølgelængde, et øjebliks kredsløbs kortslutning mellem 2 ens tanker kan sagtens skabe en ide der dog næppe bliver patenteret.

At udveksle vores 7 milliliter kropsvæske i et tilfældigt rum er aldrig andet en dyrisk ligegyldighed.

Behøves man overhovedet at udtrykke sin kærlighed, på en eller anden måde? Er det ikke lige som om at uanset hvordan og hvorledes dette gøres – så er det mangelfuldt og ufuldkommen.

Ville det ikke være bedre om man dybt i sit hjerte, sind, sjæl og ånd gemte den næstekærlighed som bevæger sig som elektriske vibrationer gennem ens krop og hoved, for i sidste instans at blive krystalliseret i ens personlighed som uopnåelig og guddommelig

Måske skulle man blot gå hen til hende, om ikke falde på knæ i blind tilbedelse, men åben og ærlig udtrykke ønsket om at I kunne mødes igen en anden gang.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Til Martin Krasnik

Som født af en jødisk mor og søn af en arabisk far, uden selv at være jøde – da det hele er en national identitetisk hjemmestrikket ego filosofi, synes jeg at dit interview med Lars var flot. Nu mangler du den anden halvdel, nemlig min – så her er en tilsvarende invitation til et interview med en gøgler af folk og Guds nåde , der ikke er hverken dansker, jøde eller arabisk, der gennem samtlige knap 70 år har klaret sig selv på kanten af alting og stadig gør. Med Liv, Lys & Kærlighed Gøgleren Chango i ChangHigh cirkus…Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alternative tanker

ALTERNATIVE TANKER

Den ideelle stat fungerer under indflydelse af tre stærke og koordinerede motivationer:

 1. Kærlighedsloyalitet, afledt af realiseringen af menneskets broderskab.
 2. Intelligent patriotisme, baseret på kloge idealer.
 3. Kosmisk indsigt, fortolket i form af planeternes fakta, behov og mål.
  —————————–

Der er ti trin eller faser, til udviklingen af en praktisk og effektiv form for repræsentativ regering, og disse er:

 1. Personlig frihed. Slaveri, livegenskab, og alle former for menneskelig trældom skal forsvinde.
 2. Tankefrihed. Medmindre et frit folk uddannes – lære at tænke intelligent og planlægge klogt – frihed gør normalt mere skade end gavn.
 3. Lovlighed. Frihed kan nydes, når de menneskelige herskere vilje og luner erstattes af juridiske bestemmelser baseret på den vedtagne forfatning.
 4. Ytringsfrihed. Repræsentativ regering er utænkelig uden frihed for alle udtryksformer for menneskelige ønsker og meninger.
 5. Sikkerhed af egendom. Ingen regering kan bestå i lang tid, hvis den ikke kan sikre retten til privat ejendom i enhver form. Mennesket kræver retten til at anvende, administrere, give, sælge, leje og testamentere sin personlige ejendom.
 6. Retten til at indgive andragender. Repræsentativ regering forudsætter borgernes ret til at blive hørt. Det privilegium at indgive andragender er forbundet med gratis statsborgerskab.
 7. Retten til at herske. Det er ikke nok til at blive hørt; andragende ret bør udvides til en faktisk deltagelse i offentlige aktiviteter.
 8. Valg. Repræsentativ regering forudsætter en intelligent, effektiv og altomfattende vælgerskare. Karakteren af ​​en sådan regering vil altid blive bestemt af karakter og evnen af dem, der komponere den. Efterhånden som civilisation skrider frem sker en effektiv modificering, omgruppering og andre differentieringer af valgretten, men den forbliver altomfattende for begge køn.
 9. Kontrol af offentligt ansatte. Ingen borgerlig regeringsførelse er effektivt, medmindre borgerne har adgang til og udnytte indsigtsfulde måde at styre og overvåge bestyrelser og offentlige embedsmænd.
 10. Intelligent og uddannet repræsentantskab. Demokratiets fortsatte eksistens er afhængig af succesfuld repræsentativ regering, og dette er igen bestemt af praksis i de offentlige kontorer til kun at vælge de personer, der er professionelt uddannet og intellektuelt kompetente, socialt loyale og med moralsk karakter. Kun ved sådanne bestemmelser kan folkets regering af folket og for folket bevares.

Mens demokratiet er et ideal, er det et produkt af civilisationen, ikke af evolutionen. Gå langsomt! Vælg omhyggeligt! for demokratiet indebærer nemlig følgende farer:

 1. Forherligelse af middelmådighed.
 2. Valg af de fattige og uvidende herskere.
 3. Manglende kendskab til de grundlæggende oplysninger om samfundets evolution.
 4. Faren for almindelig valgret i hænderne på uuddannede og dovne flertal.
 5. Slaveri af den offentlige mening; flertallet har ikke altid ret.

Flertallet ved måske nok lidt mere men dette er ikke ensbetydende med at de ved det rigtige.
————————–

Økonomi, samfund, og regeringen må udvikle sig, hvis de skal forblive. Statiske forhold på en evolutionær verden er tegn på forfald; kun de institutioner, der bevæger sig fremad med den evolutionære strøm fortsætter.

Det progressive program for en ekspanderende civilisation omfatter:

 1. Bevarelse af individuelle frihedsrettigheder.
 2. Beskyttelse af hjemmet.
 3. Fremme af økonomisk sikkerhed.
 4. Forebyggelse af sygdomme.
 5. Obligatorisk uddannelse.
 6. Obligatorisk beskæftigelse.
 7. Rentabel udnyttelse af fritid.
 8. Pleje af de uheldigt.
 9. Raceforbedring.
 10. Fremme af videnskab og kunst.
 11. Fremme af filosofi-visdom.
 12. Forøgelse af kosmisk indsigt-spiritualitet.

Disse fremskridt indenfor civilisationens færdigheder fører direkte til realiseringen af de højeste menneskelige og guddommelige mål som de dødelige stræber efter – opfyldelsen af menneskehedens broderskab i samfundet og den personlig tilstand af gudsbevidsthed, som åbenbares i det højeste ønske hos hvert individ om at gøre den himmelske Faderens vilje.

Uddannelse er en livsomspændende aktivitet; den skal fortsætte gennem hele livet, så menneskeheden gradvis kan opleve de opstigende niveauer af dødelige visdom, som er:

 1. Kendskabet tiltingene.
 2. Realisering af betydninger.
 3. Vurdering af værdier.
 4. Arbejde adel – pligt.
 5. Motivationens mål-moral.
 6. Kærlighed til tjenestegerninger – karakter.
 7. Kosmisk indsigt – åndelig dømmekraft.
  ——————

Staten skal adskilles fra alt religion. Alt religiøsitet er en personlig anliggende og  såfremt flere af samme overbevisning ønsker at etablere/realisere en fysisk aktivitet, så bør samtlige økonomiske  udgifter og andet hvile på selve gruppens motivering og  ikke på statsøkonomien.
Staten skal IKKE finansiere spirituel begrebsforståelse og åndelig indsigt. Lovgivningen kan understøtte borgernes  motivering  men bør ikke tage parti.

Staten kan opmuntre/understøtte/lovmæssigt til åndelig indsigt, visdom, kundskab og filosofi af enhver slags uanset kilde, men bør ikke  prioritere nogen mere end andre.
Frihed til sociale, politiske og religiøse aktiviteter. bør være grundlæggende i en ideal stat

Et moralsk samfund bør stræbe efter at bevare selvrespekten for dets borgere og give ethvert normalt individ en passende mulighed for selvrealisering. En sådan plan for fremgang i samfundet vil afstedkomme et kulturelt samfund af den højeste orden. Udviklingen af samfundet bør fremmes ved statslige tilsyn, som udøver et minimum af regulerende kontrol. Den stat er bedst som koordinerer mest og regulerer mindst

Posted in Uncategorized | Leave a comment

URANTIGION

URAN = the heavens
URANOLOGY = study of  the heavens
URANOGRAPHY = maping of the heavens
URANOMETRY = measurement of the heaven
general: urania = heavenly
specific: urania = the heavenly 0ne
In The Urantia Book, the suffix  “tia” is indicative of impersonal, while “-ia” is more personal.
Specific: URANTIA = (Y)our heavenly place (i.e., in cosmos)
Ther Urantia Papers Co-ordinates Geology, Physics, Chemistry, Astronomy, Biology, Sociology, and Phychology.
URANTOLOGY = Studies of The Urantia Book

Urantigion : Harmonizing world religious perspectives and interpretations into a universal concept based on Equality, Liberty and Responsibility:
Definition:
Equality: Each human, irrespectively of gender, race, creed, work or personality, all has equal rights.  No one stand above an other human in the law  and no one can benefit except through his/her own personal labor and  work.

Liberty: Each human can practice his/her own liberty as long as he/she don’t  interfere with any other persons same liberty.

Responsibility: Each human must respect   (follow the agreed rules, give accept the  equal rights)  all other individual as well as the laws of the common human  government.

Peter Walker

Urania (Latin fr. Greek) “heavenly, heaven” (Greek) Ourania, Ouranios “heavenly” Ouranos – “heaven”

Uranian “Of, pertaining to, or concerned with the heavens, or the science of astronomy; astronomical”

Looking at the definition for tia, it comes from the original word “cy” which means:

-cy (-tia [Latin, Greek]) “signifying state, quality, office, rank”

I am not an etymologist, but looking at the context of the word “Urantia” I think it would have its origin as an adjective forming the actual use as a proper noun. Therefore, I postulated the meanings as follows:

u·ran’tia \yu̇·rān’shə\, adj. 1a: [L., fr. Gr.] of or belonging to the Heavens; b: having a heavenly status or quality

U·ran’tia \yu̇·rān’shə\, n. (cosmology) 1a: a name designating the planet Earth; b: the Earth within the Heavens

The final definition for Urantia, “the Earth within the Heavens,” has the words “Earth” and “Heavens” in proper case designating specific reference and location. Choosing the word “within” took some liberty of thought, but it anticipates what the revelators envisioned in formulating a meaning, that the future of Earth will evolve into a status of light and life. As such, Urantia would embody a state of “heaven on earth,” and in essence be a member of the Heavens in the eternal future of the grand universe.

A vintage dictionary is also invaluable for referencing changes in language. Even now, 84 years after the Papers were indicted, the English language is altering the meanings of certain words. For example, the word “universe,” which still includes the definition of “a galaxy or group of galaxies” as relevant to the Urantia Papers, is now different from the common definition used today that represents the millions of galaxies in their entirety, thanks in part to advances in astronomy.

Realizing the importance of a dictionary from the same period as the Urantia Papers, and knowing of the new library at the Foundation, I thought to donate one to their collection. After reviewing various options, I decided that Webster’s New International Dictionary: Second Edition was the ideal choice, having been first published in 1934, just one year prior to when the Urantia Papers were indicted.

But where would this oversized dictionary reside? I decided it needed a suitable stand as well, so I had one made by a craftsman in Oregon. The next time you visit Urantia Foundation, I hope you will enjoy perusing this dictionary and perhaps even think of me.

Given the evolution of language and the progress of our planet, it is inevitable that a unification of languages will occur. In Paper 55, discussing the golden ages of light and life, it states.

During this age of light and life the world increasingly prospers under the fatherly rule of the Planetary Sovereign. By this time the worlds are progressing under the momentum of one language, one religion, and, on normal spheres, one race. 55:3.1 (624.7)

Although the sun now sets on the British Empire, its legacy of spreading the English language throughout the world remains. Most likely, the English language will become the one language of Urantia, while continuing to be influenced by other languages and cultures. In time, standardization of the English language will bring about further unification and direction.

In the eras to come, avid students of The Urantia Book will reference the English language as it was used during the times of the creation of the Urantia Papers. Eventually, vintage dictionaries, such as the one now in the Foundation’s library, will be available online so that definitions of the English language from the twentieth century will be accessible to everyone.

Ultimately the revelation contained in The Urantia Book is not just about the words, but the insights they represent that transform concepts into spiritual meanings and values. Like music, it is not just the notes, but the changes between the notes, that constitute the unforgettable melody. One People of the World

One Love for One another

One Unity of Understanding

One Peace of Mind

One Law for Everyone

One World Government

One Earth to Mankind

One God in the Universe

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An answer to Quora

The One Essential conceptual cosmic factuality which the mortal mind, in its integreted fulness cant figure out, is The First Cause and Center of the universe of universes and all within. A 100% comprehension of The Most High, The Absolute, The Ultimate and the Unqualified Deity, is the personality we call God. There will in all eternity of our future journey through time and space and into the infinite eternity be a part of Our Fathers Soul which remain unknown to all minds. WE mortal can and do get close to perfection in our spiritual evolutionary journey inward, upward and toward The Paradise Isle. But never, no matter how spiritualized mature we get as cosmic citizens, there will be an element of uncomprehensible endowment (the strongest) within the Supreme Creator we cant grasp. The Creator withhold this as its personal preorgative, a creative element of its own deep nature.

The strongest is also called divine Love which emanate Light and Life.

For further understanding, knowledge and wisdom of such thoughts, permit me, without trying to convert, convince or turn you on, to suggest you to seek out The Urantia Book and read.

The day when God’s conception is recognized as a personal experience, imams, priests, rabbis, gurus, popes and other patriarchal religions fanatics are superfluous and absolutely unnecessary.
It is absolutely religious conceptual confusion to assume that other than one can dictate one’s concept of God. The relationship of the personal God is always personal, never a collective relationship.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Guds indsigt –

”Og her er et mysterium: Jo tættere mennesket nærmer sig Gud gennem kærlighed, desto større er virkeligheden – virkeligheden – for dette menneske.

Jo mere mennesket trækker sig fra Gud, jo mere nærmer han sig ikke-virkelighed – ophør med eksistensen.

Når mennesket indvier sin vilje til udførelsen af Faderens vilje, når mennesket giver Gud alt det, han har, så gør Gud det menneske mere end han er. “

En virkelig sandhed – dybt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.” 29. jan. 2019

Det er yderst særpræget, i min begrebsverden, at spirituelt motiverede personligheder, finder behag i fælles meditation, som jo er stilhed sammen med andre. (Tanke refleksion) Dette kan efter min bedste indsigt bedst ske alene. Når jeg meditere,  reflektere jeg med min indre Tankeretter dvs, den stemme som taler med mig, når jeg taler med mig selv, enten i anden eller tredje person.

Hvorvidt det at dele livssyn med hinanden er særligt frugtbart, har jeg min tvivl om, jeg er meget mere  fokuseret på at uddanne og udvikle min sjæls guddommelige kvalifikationer, min personligheds  menneskelighed og min ånds guddommelighed.

Mine kllder til dette, er gennem studier/læsning af bøger, forfattet af andre, som på hver deres måde har fordybet sig i livets sværeste spørgsmål i en ærlig søgen efter sandheder, skønhed og godhed….eller mere præcis efter ægte næstekærlighed i sin egen essens. Implementering af den Gyldne Regel i ens eget liv. Dette er for mig det eksistentielle. Social samvær, fællesspisning med vegetarisk inspiration og forskellige øvelser i opmærksomhedstræning kan jeg godt selv finde ud af.

Det er udmærket at være interesseret i alle former for eksistentielle emner og fænomener, som kan vendes og drejes  når man mødes, men bedre var det om visdommens lys blev rettet mod  den mest værdifulde og højeste kilde som vi mennesker har adgang til i dag. Der findes i dag en epokegørende åbenbaringsbog, som de færreste kender, Urantia Bogen og jeg foreslå i al beskedenhed at dem af jer der virkelig ønsker at finde svar og visdom, tager et nærmere syn på denne kilde, fremfor at bruge debataftener på snesevis af menneskeskabte filosofier.

Men naturligvis er ethvert individ så absolut frit stillet til at fra- eller tilvælge hvad som helst, men tiden her på kloden er dog ikke uendelig,så jeg har personligt valgt at optimere tiden til det, der for mig er mest frugtbart og erfaringer har lært mig at dele denne min viden med andre. Dette hermed gjort.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment