Breve til Min Datter

Til Min Datter

I anledning af Dagen, på foranledning af situationen og som følge af relationen mellem os, sender jeg hermed en lille erindring, som forhåbentlig kan bringe harmoni og skønhed tilbage i vores liv.

Virkeligheden er forandringer, ændringer og uforudsigeligheder, men således som den fremstår i dag med alt hvad vi hører i medierne og den vedvarende og pågående påvirkning af det menneskelige sinds begrebsopfattelser, synes det essentielt at familien holder sammen trods diverse forskelle og mindre divergerende indsigter i kosmisk virkelighed.

Det som skal bringe os alle fremad er ikke en egoistisk kærlighed til selvforherligelse og såret stolthed, men uselvisk og ærlig sandhed om livets kendsgerninger og dets betydning, ikke kun her og nu, men i al fremtid – ja selv ind i evigheden vil relationen og dens værdi være med os, hvis vi blot vil dette.

I en højere betydning og dybere mening er det mit ønske at du og dine vil finde viljen og vejen til at opløfte og ophæve den uafklaret tavshed som du de sidste 180 dage har påberåbt dig og opretholdt som et værn mod det som jeg repræsenterer.

Du er naturligvis i din gode ret til at afvise dette, uanset hvilken begrundelse du måtte finde gyldig – dette er din ret, og din alene, men hvad end årsagen er, så er den næppe mere betydningsfuld end selve det at kærlighed er det største i verden, ja i hele universet og at giveren, kilden, den første årsag i sin egen egenskab af at være Skaberen af denne, kan ønske sig en større gave end at hans skabte væsener lære at dyrke denne i næstekærlighedens navn.

Sender hermed en stemme, som gennem sit virke har spredt denne forståelse vidt og bredt på denne planet og det er mit inderste håb at du vil lytter med et åbent sind. (især 14).

Tiden her på kloden er kort, heftig og voldsom, besværlig, vanskelig og lærerig, men essentielt handler det om at modnes, om at selvudvikle næstekærlighed, og lære at praktisere denne. Dette er ikke umiddelbart let i et samfund hvor psykisk manipulation, hjernevask, begrebs forvirring, falskhed, løgn, bedrag florerer i alle medier og hvor samfundets sociale institutioner er gennemsyret af selvforherligelses selvtilfredsstillelse på alle mulige niveauer og hvor de højeste værdier er mammon og egoistisk glorifikation.

Det er essentiel og vores eget ansvar, hvorvidt vi vælger at ville vores Skaber (Faders) vilje eller vores egen. Men det er en kosmisk kendsgerning at vælger vi Faderens vilje, så fører vejen til udødelighed mens vælger vi vores egen, så er den endelig. Faderen tvinger ingen, absolut ingen til at tro noget som helst, hverken om sig selv, fra sig selv eller af sig selv, hans døtre eller sønner eller nogen anden i hele den himmelske administration, kun formanes vi som skabte væsener, hans børn, skabninger til at udvise visdom, respekt og indsigt i livets faktuelle realiteter. Disse er netop hvad der er nødvendigt, for at opløfte, udvikle og fører os fremad, indad og opad mod guddommeligheden. Valget er vores, vejen er hans, viljen er frit stillet.

Som du godt ved, så er din far fokuseret og seriøst koncentreret på at bringe Urantia Bogen frem til virkelighed på Dansk og derfor tager jeg snart skridt til at ændre mine økonomiske dispositioner i testamentet.

På nuværende tidspunkt er anden gennemgang mere end 50 % gennemført, dvs. at såfremt den nuværende proces, tempo kan holdes, så vil der være en faktisk færdiggørelse inden Januar 2018. Dette vil betyde at jeg kan starte tredje fase af tilblivelsen og dette vil medføre overføring af kapital til Urantia Foundation, eller rettere en deponering af frigivet kapital til trykning af en Dansk udgave, engang indenfor en udefinerbar nærmere fremtid.

Hvorvidt du vælger at relatere til dette arbejde med at bringe en Dansk tekst op til den standard som er påkrævet før en eventuel udgivelse, må være dit eget valg, men det ville glæde mig om du havde motivation og lyst til at påbegynde en dansk gennemlæsning.

Selve verdens situationen, med alt hvad der foregår, men især den danske mentalitet har brug for nye tanker, koncepter og visdom, for at kunne udvikle en mere moden skønhed, godhed og sandhed, som kan inspirere de kommende generationer til at søge kærligheden i deres egen individuelle sjæle og personlighed og ikke i religiøse organisationer og kulter eller for at falde i begrebs fortvivlelse og desperation over livets tilsyneladende umuligheder og kompleksitet.

Det er vores opgave at hjælpe, at tjene vores næste og kun gennem kundskab, forståelse og visdom kan det menneskelige sind opnå udødelighed og nå frem til guddommeligheden og selve guddommen.

Det er ikke alene ved troen på Gud at mennesket udvikles; denne udgør kun en relativ mindre del af erkendelse af kosmisk virkelighed men snarere er det den menneskelige viljebeslutning om at ville samstemme, samarbejde, synkronisere og i sidste ende fusionere sin egen vilje med Skaberen af den selv samme personlighed og sind som viljen har sin oprindelse fra. Troen er menneskets teoretiske intellektuelle begrebsopfattelse om Gud, men denne er ikke i stand til at udvikle individet, den kan kun psykologisk bevidne, at bevidstheden er bevidst om relationen mellem mennesket og Gud.

Hver enkelt individualitet må af egen fri vilje beslutte, vælge hvorvidt de ønsker at samarbejde med den iboende del af Faderen, Tankeretteren som gennem sit virke fra det guddommelige niveau influerer den menneskets personlighed med visdom og indsigt, men den handle aldrig mod din frie vilje. Du må selv beslutte på det bevidste niveau hvorvidt du ønsker at vælge at koordinere din vilje med Tankeretterens forslag. Tankeretteren påvirker på et ubevidst niveau din indsigt og erkendelse, men den diktere ikke hvad du skal, det er din personligheds frie valg.

Hele konceptet om Tankeretteren vil blive mere klart for dig senere i din fremtidige udvikling, det er ikke muligt her i brevet at redegøre i detaljer.

Men grundlæggende kan jeg oplyse at mens Tankeretteren er selve det guddommelige (en del af det, af Gud) så er den upersonlig og i dens relation til det menneske i hvem den er iboende, er der en gensidig udveksling af erfaring. Mennesket modtager guddommelighed mens Retteren modtager personlighed og efterfølgende i din kommende fremtid, næste liv eller næste igen vil i sammensmelte og blive til et nyt væsen, du vil blive en guddommelig personlig identitet med rodfæste i din egen personlighed og med guddommelig erkendelse som strækker sig til det Højeste, hvorfra du stammer. Din bevidsthed vil være udviklet, udvidet og forstørret på mangfoldig vis. Du vil opnå guddommelig bevidsthed, mens Retteren opnår menneskelig personlighed.

En tidligere menneskelig personlig identitet iklædt guddommelighedens kåbe som er sammensmeltet med en guddommelig upersonlig enhed af den Højeste. Denne symbiose, fusion, synkronisering, metamorfose, forvandling og forandring er vores evolutionære fremadskridende udvikling. Fravælger vi denne gave, ved af egen fri vilje at nægte erkendelse af Gud, (i sin totale enhed og uendelighed) uanset hvor kompleks hele dette guddoms begreb, end syntes at se ud fra en jordisk synsvinkel, så fører det evolutionære liv med alle dets erfaringer, værdier, betydninger og indsigt og forhold intet med sig, men afsluttes når kroppens energiers ophører med deres livsfunktioner.

Selvbevidsthedens udvikling fra det materielle niveau til gudsbevidsthedens åndelige niveau er en proces. Således som selvets levende opstigningsvej er fra menneske til Gud, så er den Højeste den levende vej fra den finite bevidsthed til transcendens af bevidstheden, selv til indsigt i det absonitte.

Det dødelige menneske, der er et skabt væsen, er ikke præcis ligesom det Højeste Væsen, som er guddommelig, men menneskelig udvikling minder i visse henseender om den Højestes vækst. Mennesket vokser bevidst fra det materielle mod det åndelige gennem kraft, styrke og udholdenhed af deres egne beslutninger. Det vokser også når dets Tankeretter udvikler nye måder at nå ned fra det åndelige til de nuværende sjæleniveauer, og når sjælen en gang fødes begynder den at vokse af sig selv.

Guddom er enhed, eksistentiel i Treenigheden, erfaringsbaseret i den Højeste, og i de dødelige mennesker, som er realiseret i fusion med Retteren. Tankeretterens tilstedeværelse i det dødelige menneske afslører den grundlæggende enhed i universet, for mennesket, den lavest mulige type af universpersonlighed, indeholder i sig selv et egentlig fragment af den højeste og evige virkelighed, af selve den oprindelige Fader til alle personligheder.

Når et menneske vælger evig overlevelse, bliver det medskaber af sin skæbne; og i denne opstigende dødeliges liv, finder den finite Gud en øget realisering af sin personlighed og en udvidelse af sin erfaringsmæssige overherredømme. Mennesket bliver medskaber af sin egen overlevende sjæl, i kraft af dette samarbejde. Hvis et væsen afviser den evige karriere,(samarbejdet)  oplever den del af den Højeste, som var afhængige af dette skabte væsens valg, en uundgåelig forsinkelse, et tab, som skal kompenseres ved udskiftning eller tilsvarende erfaring; vedrørende den ikke overlevende personlighed, absorberes den i skabelsens over​​sjæl, og bliver en del af den Højestes Guddom.

Hvert menneske kan kun bevæge sig åndeligt fremad eller gå baglæns. Ingen kan stå stille på stedet i evighed. Det er derfor vigtigt at vejlede universets nye kosmiske statsborgere i vejen fremad mod guddommeliggørelse (guddommelighed) og fusionen med Retteren. Det er ikke så vigtigt hvad du bliver i dette liv som hvad du stræber efter at opnå.

I hvert barn leve et fuldt vokset menneske, og i det modne moderne menneske, der kender Gud, lever en fremadsøgende sjæl. Det er essentielt at mennesket har en visionær fremtid foran sig, den som intet ser, er forblændet af sin egen uvidenhed og åndelige dovenskab. Mennesket må nære og gøde sin sjæls nysgerrighed, vande sin personlighed med livets vand og håbe gennem tro og erfaring, at den åndelige vækst med tiden vil øge og fremme visdommen og kundskaben til indholdet af universernes univers. Videnskabens sorte huller i den fysisk materie i rummet er intet andet end den naives egen illusion af de samme sorte huller i vedkommendes begrebsforståelse om kosmos sammensætning. Sammenhængen mellem Gud, mennesket og storuniverset er af en sådan karakter og natur, at for at forstå helheden, må vi begynde at forstå os selv og det er kun gennem udvikling, mentalt, sindsmæssigt, intellektuelt, åndeligt, sjæleligt og personligt, at vi på alle niveauer må finde de kendsgerninger, fakta som er virkelige og af værdi for vores vækst.

Samarbejdet og den senere fremkommende fusion mellem det jordiske mennesker og den guddommelige Tankeretter, vil gøde og udvikle menneskets sjæl, så denne, når dagen kommer, hvor kroppens vitale dele ophører med at fungere og når Tankeretteren forlader legemet, vil være klar (være modnet) til genoplivning på næste niveau af dets kosmiske udvikling. Hele denne modnings proces er ubevidst, i den forstand at mennesket ikke selv præcis ved hvilken status dets sjæl har opnået. Formaningen om at stræbe efter perfektion, således som Gud er perfekt, er den gyldne rettesnor. Næstekærlighedens budskab om at elske sin næste viser vejen og tydeliggør måden og mønstret for hvorfor dette er metoden.

Den menneskelige personlighed kan virkelig ødelægge sin egen individualitet, som tilhører menneskets status som skabt væsen, og selvom alt, som var værdifuldt i sådan en kosmisk selvmorders liv bevares, overlever disse kvaliteter ikke som en individuel skabning. Den Højeste vil igen finde et nyt udtryk i de oprettede universer, men aldrig igen som den pågældende person. En ikke-opstigende unik personlighed vender tilbage til den Højeste som en dråbe vand vender tilbage til havet. En opstigende personlighed, som ærligt, i sandhed og med visdom har samarbejdet efter bedste evne og med oprigtighed med Tankeretteren (gudelementet iboende mennesket) vil ved dødens indtræden få frigivet sjælen med dertil hørende kvaliteter, som efterfølgende opstigningen vil blive rekonstitueret i et nyt legeme på næste niveau. De værdier og den personlighed der har overlevet, vil være din nye identitet, ikke en fremmed, men dig, dit sande væsen med dets guddommelige tilføjelse. Herfra fortsætter din åndelige og guddommelige fremadskridende udvikling mod den planlagte fusion med Retteren. Du og Retteren vil blive som et nyt væsen, sammensmeltet, forenet, fusioneret til et åndeligt guddommeligt væsen med guddommelige potentialer og præget, påvirket og influeret med din personlighed. Du vil blive et unikt individualiseret udtryk for kombinationen mellem et engang jordisk menneske og den evige guddom. Du vil blive den du var, er og altid vil være. Et barn, en skabning, et væsen med oprindelse i Gud den Højeste. Din fysiske rejse fra et encellet væsen, uden personlighed, identitet og sjæl til et åndeligt individ, med personlig guddommelighed iboende din sjæl, vil bekræfte din evige eksistens og den skønhed, godhed og kærlighed, som flyder som levende energi gennem dit væsen og natur. En rejse, et eventyr som uanset dets længde kun lige er begyndt, men som vil fører dig i din søgen til Faderen, Skaberen og Opretholderen af universernes univers, hvis bopæl er Paradis Øen, og med hvem du i al evighed vil relatere til i din kosmiske eksistens, som datter til og af.

Denne tekst er send, for på bedste vis at informere om, hvad der er essentielt. Den er langtfra fyldestgørende men er snarere et ekstrakt heraf med henblik på eftertanke og fordybelse.

I familieskabets lys anmoder jeg dig i kærlighed om at gennemtænke ovenstående informationer, reflektere og forholde dig til betydningerne og værdien af den sandhed de indeholder.

Din jordiske far

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”
Jean Ascher

Den 12. feb. 2018 kl. 14.26 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:
 Med behørig forståelse for din tavshed  sender jeg alligevel nedenstående tekst til orientering. Jeg finder det betydningsfuldt at du bekendtgøres med disse kosmiske fakta og deres virkelighed i denne verden med direkte relation til din søn og hans udvikling.  At han bliver 8 i næste måned ved jeg naturligvis godt, så måske er det lidt for sent, men dette har ingen indflydelse på selve iboelsen, men kun på din forståelse set baglæns tilbage i tiden. Din far.

108: 2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.

Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt – evnen til moralsk valg.

Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.

Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.

Den 17-02-2018 kl. 11:08 skrev min datter
Der er uendeligt lys og kærlighed i Catjaya og Benji. Set tilbage og set frem. De er allerede orienterede. Påtag dig ej den mentale byrde at bevise noget for nogen. Vær i essensen. I er og kommer til guddommelig kilde. Ekspansion er i værk. Kontrakt fuldført.

At du i egen selvforståelse postulere og fremfører en begrebsopfattelse i direkte modstrid til det synspunkt du fremlægger, illustrerer kun begrebsopfattelsens uholdbarhed. Hvorledes kan du være i essensen, når du fejlagtigt anklager din far for at bevise noget til nogen, når du ikke selv illustrerer, at du er kommet til nogen guddommelig kilde. Guddommelighed er ikke noget guddommen så at sige, levere på et guldfad til alle individer.  Uagtet at Tankeretteren  er en gave fra selvsamme Guddom, så gør denne intet for at hjælpe dig og din sjæl fremad, såfremt  du som selvstændig individ ikke hver dag og altid af egen fri vilje samarbejder. Du har retten til at fravælge, og derved opnår du konsekvensen af et sådan fravalg.

At du og din søn indeholder uendeligt lys og kærlighed, er ikke det samme som at fremstå at du anvender det. Det lys og den kærlighed som alle er begavet med, kan ikke virke, når ejeren af boligen hvori lyset er, ikke ved hvordan, hvornår og hvorledes dette lys virker og fungere optimalt. Den evolutionære proces af den menneskelige sjæls udvikling, er en levende voksende udvidelse af individets kosmiske bevidsthed og livs visdom,  og ikke en øjeblikkelig karma gave der bringer individet i en lyksalig evig guddommeligheds tilstand, på rekord tid. Der er ingen smutveje til guddommelighed og perfektion.

Du taler om ekspansion er i værk og Kontrakt fuldført, men tillad mig i al beskedenhed at  informere dig om, at sådanne kortfattede udtryk uden relation til noget, ikke er en tilkendegivelse af guddommelighed eller  højere indsigt i den kosmiske bevidstheds udvikling og integration med det guddommelige. Den proces du, som menneske påbegynder her  på planeten er ikke en færdigpakket  guddoms uddannelse, hvis indhold sådan kan absorberes og anvendes  alene ud fra den kendsgerning at du er beriget med det guddommelige lys, Tankeretteren fra selve guddommen. Det er en  lang lærings proces, som strækker sig  langt udover dette korte liv hernede, og selvom mennesket har frie valg af egen fri vilje indbygget i deres guddommelige natur, så er dette ikke det samme som at samarbejdet med Tankeretteren er fuldført på kontrakt, sådan pr. definition på forhånd. Du kan leve og dø hernede uden på nogen måde at have udviklet din udødelige sjæl. Gud tvinger ingen til noget som helst og ej heller udøver og behøver bevidste personligheder med indsigt i disse forhold, at bevise disse kosmiske kendsgerninger, (som i øvrigt er ubeviselige for andre, da alle forhold til Gud er personlige.)  men det at de deles med andre, er en næstekærlighedsgave, som i sig selv kun illustrere graden af bevidsthedens indsigt i selvsamme forhold.

Ingen mennesker er i essensen, alene  fordi de er mennesker. (Vi er ikke skabt som fuldkomne i absolut essens.)  Den kosmiske fusion, sammensmeltning, sjælelig og åndelig integration mellem det guddommelige og det menneskelige, som essensen udgør i sin rette forståelse er noget individet af egen fri vilje skal udvikle i samarbejde med Tankeretteren og denne proces er selve den  guddommelige forudsætning og  grundlag for individets  udvikling af en udødelig sjæl som kan rejse videre, når den dag kommer hvor dette er tilfældet. De værdier og sandheder som sjælen beriges med, mens den befinder sig her på planeten er essentielle for sjælens  opstigning til næste niveau.  Såfremt man ikke er klar til næste klasse, når tiden kommer, udsættes opstigningen til et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke en negativ  handling, kun en udsættelse, som i sidste instans, når den tid kommer, vil være til gavn ved ens genopvækkelse, med alt hvad dette medfører af nye impulser, oplevelser og  videre fremadskridende  udvikling. Denne såkaldte udsættelse, eller forsinkelse forringer ikke individets opnåelse af guddommelig perfektion, men medfører kun at afstanden og relationerne mellem andre øges, grundet den  differentieret udviklingsproces på de næste niveauer. Den personlige guddommelige fremadskridende udvikling i universet er individuel. Du kan godt samarbejde i grupper, men din personlige erfaring og opnåelse af indsigt er individuel og du bevæger dig fremad som sådan.

Fra kapitel 1:
Alle de oplyste verdener anerkender og tilbeder den Universelle Fader, den evige skaber og uendelige opretholder af hele skabelsen. I univers efter univers har vilje skabningerne begivet sig ud på den lange, lange rejse mod Paradiset, i den evige eventyrrejses fortryllende kamp for at nå frem til Gud Faderen. Det transcendente mål for tidens børn er at finde den evige Gud, at forstå den guddommelige natur, at genkende den Universelle Fader. Guds fortrolige skabninger har kun en højeste ambition, kun et fortærende ønske, og det er at bliver som ham i deres egen sfære, som han er i sin personligheds Paradis fuldkommenhed og i hans universelle sfære af retfærdigt overherredømme. Fra den Universelle Fader som bebor evigheden, er der fremkommet det højeste bud, “Vær fuldkomne, som jeg er fuldkommen.” I kærlighed og barmhjertighed har (min kursiv) Paradisets budbringere båret denne guddommelige formaning ned gennem tidsaldrene og ud igennem universerne, selv til lave væsener af dyrisk oprindelse som de menneskelige racer på Urantia.

Mener du virkelig at sådan en formaning, har noget som helst at gøre med at bevise noget for nogen ?  Når en af Paradisets budbringere således ankommer og  oplyser  om denne  formaning og de dertil knyttede informationer ?

Men som tidligere oplyst, så er du berettiget til helt og holdent at afvise enhver sådan tanke. bevidst eller ubevidste. Du kan sågar afvise udødelighed som  det rene vrøvl og dysfunktionel  mental  hjerne fantasi. Ja selve vores guddommelige forældres guddommelige egenskaber (med hvad dertil er af kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed)  kan kastes bort, som råddent affald. Ingen i hele universet af universer tvinger hverken dig eller dine til andet end hvad du/I selv ønsker, alle valg er dine egne personlige. Du står kun ansvarlig overfor egne handlinger, mens konsekvenserne blot er selve resultatet. af disse handlinger.

Det er sørgeligt at erfare at du i egen selvoptaget vildfarelse har valgt at fravælge kosmisk udvikling og at du i denne sammenhæng  påfører din søn  denne sindsforvirring er yderst bedrøveligt. For hvad medfører dette ikke i fremtiden for jer begge ???.

din Far

Den 9. aug. 2018 kl. 11.39 skrev Yourantiaman <Yourantiaman@mail.dk>:

Hej min Datter

Da situationen nu er den at du har fravalgt din far, så anmoder jeg venligst om at såfremt du stadig har en lille ethjuler som Benji engang  havde lyst til at lære men som nu henligger ubrugt at du tilbage sender denne, da din far har andre børn i verden som har lyst til denne leg.

Skulle du i modsætning til min hukommelse allerede have afleveret denne ethjuler, undskylder jeg for forglemmelsen.

Jean din tidligere far.

Ja dette skrives  med forståelse om at du hans tidligere har fravalgt enhver relation og da dette er dit eget frie valg, så har jeg intet andet tilbage end at ønske dig fortsat et godt liv uden en far.

At du har en oprindelse i mit kød og blod gør dig  ikke til evigt familiemedlem. Dit frie valg om at stoppe al kommunikation og relation  betyder at du i ånden ikke længere er min datter, selv om jeg som kødelig og dødelig menneske har lagt æg til din skabelse. Dit frie valg er dit ene og alene og ønsker du ikke  en relation, af værdi og mening, så er du din egen på egen hånd i livets labyrint. Jeg kan ikke længere hjælpe dig, når du ikke selv frivilligt ønsker dette.

Jean – gøgleren af folk og Guds nåde
Den 10-08-2018 kl. 17:59 skrev min Datter

Kære Far

Jeg har bedt om pause, uden vished for hvor længe. Fordi du de sidste par år har valgt at angribe mig med dine ord. Det er ikke sundt og det har jeg frabedt mig.

Kærlig hilsen Catjaya

Sendt fra min iPad

12 august

Hej min Datter

Yderst besynderligt at du anvender samme sprogbrug og metode som du fejlagtigt påstår jeg anvender.

Enten må du, pga. alder og senilitet været dybt begravet i den kvindelige overgangsalder, eller også må din lange social baseret psykologi forståelse og uddannelse ikke virke længere når du ikke opfatter og kan erkende at man ikke kan anklage andre for noget som man selv på samme måde anvender.
Du har over flere gange, over lang tid tidligere, i meget klare vendinger beskrevet, omtalt, udtrykt og brugt denne metode til “angreb” hver gang jeg har forsøgt at tale med dig om snesevis af relevante emner i dit liv.
Det faktum at du ikke bryder dig om indsigt, vejledning, orientering eller kritik fra mig, hvad enten dette handler om lejlighed, telefon, bil, barn,opdragelse, arbejde eller andre mere seriøse filosofiske og åndelige erkendelser, illustrerer helt klart at du ikke selv har orden i eget sind og at du i mangel herpå udtrykker din frabedelse af, at jeg din far omtaler emner, indsigter og forståelse, som i din optik er i modstrid med dine, gør at du på den nuværende måde udtrykker dette som usundt og som følge af denne følelse foretrækker at fravælge udvekslingen.

Vi behøver ikke at være enige om meget, men alene det forhold at du SLET ikke er modtagelig og åben for indsigt i de forskellige emner, som du kommer i berøring med i dit liv og som jeg gennem tiden (min liv) har været involveret i før du end blev født og efter, gør at du blokerer for deling af forståelse og dette frembringer dine egne “angreb”….. som du på “Ipadisk vis” sender til mig, i din selvbestaltet fornærmethed og som særdeles korte deklamationer.

Ja, såfremt du virkelig ønsker PAUSE, så får du gerne dette ønske opfyldt, enten de næste mange måneder, år eller resten af dit liv.
Du er ikke tvunget til at relatere det mindste til din kødelige, dødelige far og da du ej heller synes særlig motiveret til at ville relatere til vores guddommelige “Fader & Skaber”, hverken overfor dig selv eller din søn, så respektere jeg dette valg.
At du svigter dig selv og alle omkring dig, forbliver ene og alene dit problem, men det er yderst sørgeligt at kunne konstatere at udviklingen som voksen ikke har ført dig frem til en modenhed som indebære eviggørende livslange værdier og kvaliteter som er værd at bevare. Livet leves gennem selvuddannelse, erfaring og indsigt som fører til modenhed, forståelse og visdom og disse egenskaber bringer skønhed, godhed og sandhed ind i sindet, sjælen og personligheden gennem den levende ånds energi i at beherske de udfordringer som vi alle møder på vores vandring, enten på 2 ben eller et hjul, når vi bevæger os fremad på livets vej gennem den jordiske labyrint.

Din far…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Døden er da noget vi taler om”….(Annonce i søndags Politiken 26 maj 2019)


 Til Underisningsministeriet, EMU Danmarks Læringsportal

og

Østifterne, Mary Fonden, Børn, unge & sorg. Politiken, Ekstra Bladet og Jyllandsposten.

————————-

Det er helt absurd at anmode skoleelever fra 6 -10 klasse om at skrive om emnet “Døden er da noget vi taler om”….(Annonce i søndags Politiken 26 maj 2019) .. når alt undervisning vedr. døden som begreb er forbudt at tale om i skolen. ja i alle danske undervisningsinstitutioner.

De fysiske sider, sygdom, hjertet og hjernens  funktions ophør og selve begravelsen er der jo ikke meget at skrive om. Så tanker om døden i relation til livet er alle knyttet til en filosofisk/ religiøs opfattelse og da dette emne  er forbudt i undervisningsinstitutionerne, så vil elevernes viden og kundskab om døden og de dertil hørende  opfattelser om livets videreudvikling, genopstandelse og personligheden og sjælens  evolutionære  fremgang  på næste niveau være emner som eleverne slet ikke er orienteret om på tilstrækkelig vis til at kunne udrede en fornuftig indsigt.

Når døden kun behandles som noget fysisk, følelsesmæssigt så er det ikke noget disse elever egentlig kan forholde sig til, idet den etableret videnskab allerede  i tekst har formuleret dette yderst grundigt.

Når den spirituelle og åndelige side af livet ikke anerkendes som værende en kosmisk realitet, så vil  artiklerne fra eleverne være mangelfulde og når al åndelig religiøsitet er fjernet fra elevernes dagligdag via forbud om indlæring af disse emner, så har eleverne ikke meget at byde ind med.
Når gudforståelse, guddommeligheds begreb og andre kosmiske emner er forbudt i social pædagogiske sammenhænge i  alle danske undervisnings institutioner, så vil elevernes åndelige og filosofiske  niveau være meget mere end handicappet i dets forståelse af de værdier og kvaliteter, som døden er en mindre del af.
Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt.  Gudbevidsthed  (G-faktor) er henvist til myndighederne, hvor kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende behov er at fastholde folket i uvidenhed og kontrol. At kristendommen er indskrevet i Grundloven, burde, set i lyset af Jesu opstandelse, være et emne, ikke som kristendom, men som gudforståelse, man havde anerkendt som emne i børn og unge menneskers  uddannelsesforløb. Fravælgelsen af gudbevidstheds forståelse er en faktor som ikke alene påvirker ethvert ungt  udviklende sind men ligefrem påfører et sådan sind  mental forvirring og  kan over en længere periode nedbryde sund tænkning og fremkalde  både  psykiske  såvel som fysiske sygdomme med uhelbredelige årsager af livslang varighed.

Så når statsmyndigheden/systemet understøtter ”falsk viden” uretfærdighed og korruption. Når landets idrætsorganisationer støtter e-sport økonomisk, hvis eneste formål er at optræne børn og unge i mord, drab og vold. Når TV-medierne underholder folk med forbrydelser, gangstere og alle typer kriminelle handlinger hver aften på skærmen. Når børn og unge vokser op i samfundet hvor selvudvikling, selvregulering og selvforståelse er færdigheder som ikke er værdige at beskæftige sig med. Når åndelig forståelse, studier i personlighedsvækst og guddommeligheds forståelse som alle er emner, som ingen læreinstitutioner i dag må undervise i. Når samfundet har anerkendt den klassiske videnskab som leverandør af alle svar på alle  spørgsmål, uanset om disse er af guddommelig oprindelse eller jordiske. Når videnskaben ikke anerkender  en levende gud og når statsmagten og værdisætterne i dette land fratager børn og unge muligheden for at arbejde og udvikle spirituelle og åndelige værdier, så er det i direkte modstrid til den lærdom som Jesu fortalte om, men alligevel påberåber man sig kristendommen som en  grundlæggende institution i samfundet.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge,  hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed. Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selvsamme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evner udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere. Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod så er det essentielt, at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse mens det er her også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden. Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med og mod højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende. Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for evig eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål og værdier er meget mere væsentlige end et karaktertal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke hernede.

Her er ikke tale om religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den person, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling,  af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem ” vil være bedst egnet og kvalificeret til at træde ind i døden og gennemgå den transformation  som vil hjælpe vedkommende til at overleve og genopstå på næste niveau. Jesu underviste også at der er et liv efter døden, så hvorfor nægter samfundet at forholde sig til dette.

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og åndsvidenskab på lige vilkår, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig åndelig selvudvikling. Det skabte liv og sjælens åndelige udvikling er lige som den fysiske død, en faktuel kendsgerning som ethvert menneske burde undervises i.

Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højest og dybest indsigt i disse forhold, ville det største flertal af Danmarks børn og unge kunne vokse i selvværd, værdi og visdom. De ville således blive blomsten på den kommende generation, fyldt med genialitet, kreativitet og  de højeste værdier af medmenneskelighed, næstekærlighed.

Dette brev må gerne videre sendes til jeres samarbejdspartnere : Østifterne, Mary Fonden, Børn, unge & sorg. Politiken, Ekstra Bladet og Jyllandsposten.


Det står jer frit at offentliggøre teksten.Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”


Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden.
Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.
Tlf: 65968020 / 9166 6011

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Til Min Datter

(På foranledning af Benjis 9 års fødselsdag)

Sender en lille hilsen, selv om tonen måske er et niveau over hvad du egentlig kan tåle men hvem ved hvad..??? ! …Men det kan nu konstateres at den funktionalitet og næstekærlighed der engang var tilstede, sådan helt  umotiveret mellem os tilsyneladende er fordampet ud i de tågede dysfunktionelle illusioner.

At din søn, efter en så længerevarende tidsperiode, på over 3 år,  hvori du som ansvarlig voksen, kunne have beriget ham med oplevelser og meget andet, har befundet sig i et åndeligt mørke, hvor hverken Gud eller hans morfar har været en eksistentiel del af hans liv og hvor du samtidig har ruget på kvalme, afsky og fornægtelse af enhver kontakt med de 2 omtalte personligheder, så finder jeg det påkrævet at tilbagelevere et lille minde.

Der er mange minde man kunne sende retur, men dette ene siger nok rigeligt.

At du, således har valgt som du har gjort, er DIT VALG, ingen andres, men at praktisere det på din søns vegne er en fatal katastrofe, som vil følge dig i alle dine dage her på Urantia, såfremt du ikke vælge at ændre dette.

Du er i din gode ret, ja, selv med Guds erkendelse og hans frie vilje, til at fravælge dit slægtskab, både i kødet som i ånden, men det fritager dig ikke fra selvansvar overfor dit afkom. Når Benji således vokser op uden relation til nogle af de største personlige mænd som er i hans liv, så er du den ansvarlige. Dit moderinstinkt med dennes kærlige omsorg og pleje burde være i stand til at formidle begrebsforståelse og visdom til den unge sjæl som du har bragt ind i verden.

Verden er ikke din til selvforvaltning på egen hånd, men en kort tidsperiode i rummet, hvori vi alle befinder os, før vi alle uundgåeligt skal videre….men hvor vil du hen og hvor kan du  guide og lede den unge uerfarne sjæl, som du  tilsyneladende efter bedste evne, eller mangel på samme, ikke er i stand til at hjælpe, ene og alene fordi du i din egen natur og væsen har fravalgt din guddommelige oprindelse, din sjæls åndelige udvikling med henblik på næste niveau og dermed  din personligheds overlevelse, din skæbne. Vores Fader har i egen selvforståelse af personlighedens åndelige natur (personlighed kommer fra gud ) og dennes næstekærlighed  til sine skabninger nemlig givet enhver retten til af fravælge overlevelse efter det dødelige liv. Lidt underfundigt synes du måske men sandt. Det er aldrig et krav, pligt eller befaling at nogen skal tro på noget som helst.. enhver har universel ret til at fravælge sig et evigt liv. Men du har ingen ret til at gøre dette på vegne af din søn, ved at undlade at informere ham om hans guddommelige oprindelse og dermed hans fremtidige kosmiske skæbne.

Når jeg skriver som jeg gør og har gjort tidligere, så er dette kærligt ment, uagtet at du desinficerer teksten som værende ubehøvlet, beskidt og frastødende. Men hvornår desinficerer du egen adfærd?

Jeg erkender (indrømmer) gerne at jeg ikke selv er fejlfri eller perfekt på alle områder af livets  menneskelige sider, at jeg til tider sikkert kan virke hård og fastlåst i mine meninger og indsigt. Det er dog min overbevisning at vi begge har gavn og glæde af at kunne lægge denne familie tavshed bag os på en behagelig og retmæssig måde. Er vi enige om dette!

Du har i samtlige 3 år besvaret samtlige af mine henvendelser med ultra korte instantgram tweets hvis indhold ikke var andet end affejning af kontakt, Ja du har behandlet din far som var han intet andet end skidt på gulvet.. Hvad er du egentlig så vred over? Jeg har aldrig gjort dig noget ondt eller dårligt. Tværtimod har jeg stået ved din side når du havde brug for det og også ved din moders. Jeg har støttet dig i mangt og meget gennem alle årene og alligevel oppebærer du en holdning, indstilling og adfærd som tilkendegiver din afsky ved mig. Som far og menneske kan jeg vel ikke være så afskrækkende og afskyelig, at al kontakt er udelukket. eller hvad!

Det er som om at jeg ikke har en ret til at udtale mig om noget som helst vedrørende Benji og dig. Som om at børneopdragelse er noget du ved meget bedre end din far. Din social pædagogiske/psykologiske samfunds uddannelse er ikke i sig selv nogen kvalifikation, når denne  administreres så lemfældigt og aggressiv som du udviser, ved helt  at nægte enhver kontakt til  mig. Men naturligvis er dette dit valg- det er jeg enig med dig i, men et sådan er helt unaturligt. Lige så unaturligt som at fortælle din søn at universets skaber og alt tilhørende hertil er illusorisk og at drengen selv må finde et svar på hvorledes liv, kærlighed og sandhed er blevet virkelig.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter. Vi bør begge tænke på at vi også i næste liv skal ses, kunne tale sammen og være venner.

DET evolutionære menneske finder det vanskeligt fuldt ud at forstå betydningen og få mening ud af ondskab, fejl, synd og uretfærdighed. Mennesket er langsom til at forstå, at perfektion og ufuldkommenhed som modsætning producerer potentiel ondskab; at sandhed og løgn som står i konflikt med hinanden skaber forvirrende fejl; at den guddommelige begavelse af fri vilje valg resulterer i synd og retfærdighed i de divergerende verdener; at den vedvarende forfølgelse af guddommelighed fører til Guds rige, i modsætning til dets fortsatte afvisning, hvilket fører til de ugudelige områder.

Guderne skaber hverken ondskab eller tillade synd og oprør. Potentiel ondskab er eksisterende i tid i et univers, der omfatter differentielle niveauer af betydninger og værdier på perfektion. Synd er potentielt i alle verdener, hvor ufuldkomne væsener er begavet med evnen til at vælge mellem godt og ondt. Selve konfliktforholdet mellem sandhed og usandhed, kendsgerning og løgn, udgør potentialitet for fejl. Det bevidste valg af det onde udgør synd; forsætlig afvisning af sandheden er fejl; den vedvarende udøvelse af synd og fejl er ugudelighed.

Realiseringen af det udødelige selv, sjælen i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, (ved midt 5 års alderen) hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber med sindet som kaptajn, er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, samt kapital, gennem den vedvarende skuffelse.

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og dette fravær forårsager, at ”den falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi nødvendigvis er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. ( Et andet ”alternativt end Alternativets”. Hvis du kan læse mellem linjerne på Alternativets fb sider vil du forstå forskellen.) Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg i min ungdom befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafiker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist  med mere end 2000 forestillinger overalt i Danmark og Europa og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør af Urantia Bogen o.a og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser  i internettets største og mest avancerede virtuel verden, SecondLife, med mere end 250 forestillinger i cyberspace, matrixen  samt senere som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21 (sådan cirka nogenlunde) :-)), dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

(Hvorvidt du finder denne beretning for fantasifuld og dybt alarmerende, har ingen relevans for mig som sådan, idet jeg allerede for år tilbage nåede en vis kosmisk forståelse, som er en del af den proces ethvert menneske gå igennem, om blot de vil dette, hvor indsigten i Guds væsen og natur dvs. den guddommelige sandhed nåede en kvalitetsstyrke, som forårsagede tvivlens udslettelse og dette medførte en klarere erkendelse som bekræftede fusionsglimtets realitet.)

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. (Uanset din tvivl herom.) Men hvis du virkelig er i tvivl om Urantia Bogens ægthed, så bør du igangsætte din egen undersøgelse, før du begynder at vurdere dens troværdighed.

Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. (Dette forringer ikke dens troværdighed men tværtimod forstærker det selve tekstens indhold. Der findes dog en forklaring fra de himmelske åbenbarer, hvorfor bogen ikke er tilknyttet (årsagen hertil)  et menneskeligt navn.) Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, en medfødt egenskab, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. En selvgenererende energi, som individet behersker efter evne og talent, men som selv ateisterne må erkende er til stede i den menneskelige natur, uagtet hvorledes man filosofisk vælger at betragte den. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Hvor svært kan det være at præsentere sit barn for livets (kærlighedens) højeste og dets mest værdifulde! Har barnet ikke ret til at blive oplyst om disse kvaliteter og kvantiteter af livets mange sider! Hvem er vi? og hvem bliver vi? såfremt vi hemmeligholdt sådan en viden!

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en prøvetid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.

Den dødelige karriere, sjælens evolution, er ikke så meget en prøvetid som en uddannelse. Troen på overlevelsens øverste værdier er kernen i religion. Den ægte religiøse oplevelse består i foreningen af højeste værdier og kosmiske betydninger som en realisering af universel virkelighed.

Sindet kender til kvantitet, virkelighed, betydninger. Men kvalitet – værdier – dem føler man. Det, der føles er den gensidige skabelse af sindet, der kender, og den tilhørende ånd, som virkeliggør det.

I det omfang, at menneskets udviklende fremtids sjæl bliver gennemsyret af sandhed, skønhed og godhed som værdirealisering af gudsbevidsthed, i det samme omfang bliver det fremkommende væsen uforgængeligt. Hvis der ikke er overlevende evige værdier i den udviklende menneskesjæl, så er eksistensen som dødelige uden betydning, og livet i sig selv er en tragisk illusion. Men det er altid sandt: Hvad du begynder i tiden vil du sikkert slutte i evigheden – hvis det er værd at fuldføre.

Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran os.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig (dette er ikke det samme som at sige at det er gud.) ( Det, at noget er guddommeligt, er intet andet end at det har sin oprindelse i guddommen) og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

(Guddommelige skabninger med evigheds oprindelse, kan tilsvarende fejle ligesom os.)(Men det sker knap så tit og ofte.)J)

Ja, det blev et langt brev. Tillykke med drengen. Håber han får en opvækst, der er gavnlig, frugtbar og nyttig for det liv som er foran ham. Alt andet ville være ærgerligt, bekymrende og yderst sørgmodigt, men livet er nu engang ubestemmeligt …den frie vilje, uanset hvem som har den, er netop af en sådan beskaffenhed at retten til at fejle, retten til at vælge det forkerte er tilstede i os alle.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til dig og mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FUSIONSGLIMTET

I begyndelsen, engang langt tilbage, før tiden og rummet var en eksistentialitet og hvor den Absolutte og Ultimative, ene og alene i egen værdighed, fremstod som suveræn kærlighed, hvilende i harmonisk balance lige midt imellem evigheden og uendeligheden.

I dette perspektiv fremkom viljen til næstekærlighed, ønsket om at dele sig selv med ligesindede. Herfra udgik energien til skabelsen, primært til en sand dobbelthed, en ligestillede til sig selv. Med samme evner og egenskaber, men dog et afkom og samtidig opstod evighedens første årsag og centrum. Dernæst, som følge af dette fremkom den underfundige ånd som bandt dem sammen i en treenighed, hvorefter det syvfoldige opstod. I dette øjeblik blev jeg født.

Konceptualiseringen af kærlighedens uendelige variationer fremstod nu som potentielle fragmenter af personlighed, hvis potentiale kunne preaktualiseres i en kommende udviklende fremtid, gennem det uendelige rum, hvis tilblivelse var en konsekvens af syvfoldighedens tilblivelse.

Kærlighedens kredsløb flyder som en strøm ud fra evighedens centrum, indeholdende den samlede mængde af alle universelle værdier, som personligheden kræver for at opnå de essentielle kvaliteter som kan, skal og vil bringe identiteten fremad og indad mod sin perfekte fuldkommenhed. Viljen til at opnå guddommelighed og sammensmeltning med kærlighedens kilde.

Bevidsthed om denne begivenhed har jeg ikke. Jeg er ikke engang et embryon eller indeholder en eneste genetisk kode, der vil danne det fysiske grundlag for min fremkomst. Jeg er slet ikke hverken skabt i ånden eller i et legeme og hvem mine potentielle forældre vil blive er ej heller en kosmisk aktualitet. Jeg er en ukendt tanke i evighedens tilblivelse men kærlighedens sjæls kerne indeholder det ultimative for at jeg og alle andre kan blive virkeliggjort på rette måde, i rette tid og på rette vis.

Hvornår min rejse, som mytologisk koncept begyndte, ved jeg ikke og hvor lang tid der er gået fra starten og til mit første skrig er ligeledes ukendt. Alle de transcenderende processer fra tanke til baby og videre til personlighedens første vilje beslutning, er helt usynlig og ubevidst gemt bort i tidens historik. Da evigheden ingen begyndelse har i tid og rum, hvor min nuværende dualistiske livsbane forgår, så må jeg efter bedste evne og med min minimale visdom erkende, at min indtrædelse og tilsynekomst, mellem 2 atombomber, frembragt af en enlig mor, en kvinde som havde forladt sit jødiske tyske hjem og det meste af familien, flygtet til Danmark og videre til Sverige, hvor en ukendt orientalsk mand gør hende gravid, lover ægteskab og derefter forsvinder sporløst, er i august 45 tidspunktet, hvor verden er klar til denne begivenhed.

Ud af urkraften, den universelle, absolutte og ultimative fremkommer livets lys, som gnister der enten kan sætte en verden i brand eller vise vejen fremad mod højere guddommelige mål. Kærlighedens kraft har altid fyldt verden, med alt hvad der heri findes, selvom mennesket ikke altid ville have det eller ligefrem har modarbejdet dets tilstedeværelse.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter.

Livs transformationerne er utallige og lidt ligesom vinden hvirvler støvet op på landevejen eller som havets kraft skubber de dybere liggende lag op til overfladen, således strømmer kærlighedens energi ud fra evighedens centrum, ud mod universerne i tid og ud, hvor livets begyndelse opstår på alle de billioner af evolutionære planeter som cirkulerer rundt om centrum, selve Paradiset. I evigheden har tiden ingen virkelig relevans og da universerne i tid og rum er omkredset af uendeligheden, så sker begivenhederne i en harmonisk velafbalanceret og smuk proces, Alt i fuld overensstemmelse med kærlighedens ønske og vilje om at opnå maksimal godhed for det størst maksimalt mulige. Intet er overladt til tilfældigheder, selvom livets forunderligste veje tilsyneladende synes at indikere dette, så er intet tilfældigt. Livet har en årsag og en oprindelse og når vi som frie potentielle koncepter svæver som ultimatoner (1/100 af et elektron) gennem tyngdekraftens kredsløb for engang i fremtiden at opstå som frie personligheder i nutid, så er der en mening med dette.

Realiseringen af selvets sjæl i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, gennem den vedvarende skuffelse.

Når samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger på ét men selv lever efter helt andre regler. Når ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier, så er der noget helt galt

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet forårsager, at ”det falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafikker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Et relativt ukendt fænomen, hvis indkøbspris og installation i bilen beløb sig til ca. 25.000,- kr. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser med mere end 250 forestillinger i cyberspace samt som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21, dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Nogle andre særlige usædvanligheder i mit liv er, at jeg aldrig har set en død, aldrig været til et sportsstævne, aldrig deltaget på en festival hvor jeg ikke optrådte, aldrig dyrket sex med beskyttelse, aldrig blevet gift og ej heller de sidste 30 år har været i biografen og at jeg kan gå med det samme tøj i årevis, blot det vaskes jævnlig. Har ingen tatoveringer eller andre selvdestruerende metaller hængende i mine kødelige dele, selvom min første uddannelse var til søs, hvor jeg sejlede verden rundt flere gange. Ens naturlige legeme, kan ikke forskønnes med tuschtegninger og metal. Sådanne handlinger er degraderende for den skønhed man er skabt i, uanset hvordan ens fremtoning end er.

Der har været sociale kampe, verbale stridigheder, flere endda mellem samfundet og mig. Uoverensstemmelser med skat, moms misforståelser, færdselsregulering, spildevands urimeligheder, forurenings problemer, våbenlovs idioti o.a. men alle disse sager, hvoraf nogle har strakt sig over flere år har dog aldrig ført til domsfældelse mod mig, men tværtimod givet mig medhold og alle er udkæmpet ene og alene mod systemet.

Kærligheden har været en oplevelse, som har præget mig gennem hele livet. Både de lidt sporadiske såvel som de længerevarende, men især om et vil jeg gerne berette. Det forhold sig således, at gennem de cirka 10 år hvor vi elskede hinanden, nedskrev hun sine erindringer og da den 400 siders kærlighedsroman, ”En cirkusprinsesses erindringer” kom tilbage fra tredje forlag med nogle skarpe bemærkninger om, at bogen var alt for følsom og intim, så brændte hun den. Jeg græd, da jeg mange år senere blev gjort opmærksom på denne historie.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Den danske oversættelse kan findes her:

https://www.urantia.org/da

http://urantia.nyc/dan01/toc.html?cc4840&cc4840

Af årsager, som er mig ubekendt, reagerede ingen af de mere end 50 personligheder, der modtog boggaven, på nogen måde. Frygten for kulter, sekter, hemmelige loger, ja næsten alt, der på nogen måde synes at relatere til religion, er ret udbredt blandt den brede danske befolkning og især i kultureliten, men sådan behøves det naturligvis ikke at være i al fremtid.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne som engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en dvaletid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.
Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran mig.

Det jeg gerne ville, nemlig forsøge at selvudvikle og uddanne min sjæl for at opnå et niveau, hvor jeg kunne modtage fusionsglimtet og dermed forlade jorden uden at dø, sådan rent fysisk. Jeg vil forberede min sjæl på næste niveau, allerede mens jeg stadig er her, ved at harmonisere mit indre væsen og natur med det guddommelige fragment som er iboende i mig og som beriger mig med guddommelighed mens jeg modsat beriger den med kærlig menneskelighed.

Det er netop denne opgave eller test om man synes, der er udfordrende og prisværdig. Forsøget på at guddommeliggøre det menneske man er, samtidig med at man menneskeliggør den Guddommelige. For kan uddannede himmelske guddommelige Sønner kvalificere sig til at komme ned til os, således som Jesu af Nazaret og andre før ham gjorde, så skulle det vel også være muligt for os mennesker at uddanne og kvalificere os til en opstigning på guddommelig vis.

Det er sket tidligere og kan sagtens ske igen og selvom jeg ikke selv, hverken kan vurdere eller har indsigt i hvorvidt den vej jeg nu engang har valgt, vil fører mig mod dette mål, i et passende tempo med de rette kvalifikationer, så finder jeg eksperimentet eksperientielt muligt.

Der, hvor jeg i dag er, synes det at være muligt. Den erfaring og visdom som er opsamlet gennem hele livet, peger fremad og der er intet i min nuværende åndelige tilstand som på nogen måde signalerer eller indikerer at denne tanke om fusion med det guddommelige ikke er en kosmisk realitet.  Det er for mig meget mere end et eventyr eller en science fiction fantasi – det er selve den kosmiske virkelighed, hvorfra jeg kom og hvortil jeg nu forsøger at vende tilbage, dog ikke som en tanke men som en veluddannet semiguddommelig ånd.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Religiøsitet – religion

Jeg er religiøs men har ingen religion. Jeg kender Gud en lille smule, forstår min Faders kærlighed og kan svagt skimte omridset af hans skabelse og evne til at aktualiser sine potentialer.

Som Skaber af alle universets univers personligheder, både de guddommelige perfekte og hele skalaen af varianter frem til de førstefødte, nemlig os mennesker, så er det ikke så bemærkelsesværdigt, at vi hans jordiske væsener, de uperfekte opstigende har, en lang forunderlig og magisk eventyr rejse foran os.

Gennem hele menneskehedens evolution har vi både modtaget og fået åbenbaringer af forskellige slags. Lige fra himmelske nedstigninger af himmelske væsener, som administrativ planetprins til guddommelige Sønner af den Evige Søn og ind i mellem Guds egne Materielle Søn og Datter til en lokalunivers Nødhjælpssøn af Melkisedek klassen.

Ligeledes har Guds Ånd, den iboende, som findes i os alle, også gennem tiden inspireret mange menneskesind til på det personlige niveau, at udtrykke begrebsforståelse og kosmisk bevidsthed om mange af de emner som vi menneskebørn gennem tiden har forsøgt at finde dybdeborende svar til. Flere store verdensreligioner har deres oprindelse i det personlige udtryk og fortolkning fra inspirerende menneskesind, som på egen naturlig måde har været i nærkontakt med det guddommelige fragment, også betegnet Tankeretteren. Men når en sådan lære, meget ofte i kølvandet på personens afrejse fra jorden, blive formidlet videre gennem etablering af en religion, så formindskes sandhedsværdien tilsvarende.

Det er kun på det personlige niveau at menneskets religiøsitet (åndelighed) kan udvikle sig.

Det er netop i samarbejde mellem det enkelte menneskets personlighed, dets vilje og den iboende Retter, Guds vilje, at den embryoniske sjæl i det væsentlige vokser i åndelig udvikling og bliver en realitet, der kan overleve døden.

Men uanset om jeg har berettet dette forhold for jer mange gange gennem tiden, så synes det store flertal af danskere, både når man læser dagspressen, ser TV eller taler med folk, helt at have fravalgt den eksistentielle åndelighed som er indbygget i vores skabelse og natur.

Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt.

Børn og unge overalt i samfundet bliver i en stærk stigende grad psykisk syge, med alle de dertil medfølgende problemer, både på de personlige, sociale og samfundsmæssige områder.

Børn, unge og voksne mistrives med bevidst vildledende information om menneskets sande værdier og dets forhold til deres guddommelige oprindelse og fremtid.

Titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier helt uegnet til mennesker.

Når selvtilfredshedslysten bliver styret af egocentreret kapital motiverende interesser, som alle uden ansvar handler i grådighed og ligegyldighedens navn, så nedbrydes samfundets moralske værdier, borgerne stimuleres negativt til selvdestruktion og det store flertal, folkemængderne vil ikke alene, uden sunde styrende myndigheder, kunne udvikle og opbygge det velfungerende demokrati som essentielt er grundlaget for et sundt samfund.

Et samfund, hvor sundhedsmyndighederne stimulere dets børn og unge til at dyrke døddræbende

e-sport, et samfund hvor mishandling og direkte ødelæggelse af menneskekroppen er lovliggjort, et samfund hvor ansvar og ret er bestemt af hvem man er, et samfund hvor politiske love gradbøjes efter behag, et samfund hvor magten tildeler sig privilegier på bekostning af folket, et samfund som bevidst promovere et bestemt livssyn mens det diskriminere mellem alle andre, et samfund baseret på udnyttelse uanset omkostninger, et samfund som i sin essens ikke har noget ideal, andet end kapital er dømt til at falde fra hinanden.

Når gudbevidsthed er underlagt myndighedernes fortolkning, hvor samtlige kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende selvstændighed er fasthold alene gennem økonomisk kontrol så fastholdes folk i uvidenhed og sindskontrol.

Samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger et men lever selv efter helt andre regler. Ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier.

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimuleret til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet af kreative tankeprocesser, samt skabende udviklings synteser forårsager at ”konceptet om gud algoritmens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Et sundt demokrati, bør frigive retten til at opretholde religions eller religiøse organisationer, som ene og alene bør bestå af de kræfter som dets troende har. (Ingen statsstøtte.) Den nuværende politik (forårsaget af en forfejlet, misfortolket og delvis falsk Kristendom, bibel fortolkning) for personlig selvudviklende guddommelighed vil forsvinde såfremt man anerkender konceptet om retten til personlig selvudvikling, både på det materielle såvel som på det åndelige niveau, på lige fod med alle andre fag, som mennesker bør beherske (i større eller mindre grad) for at blive samfunds koordinerende og adfærds funktionel i den højeste potens.

Undervisning i gudsforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte og samfundet.

Samfundets administrative retssystem bør inkorporerer den gyldne regel, ligeledes skal samtlige børne- og ungdoms institutioner, samt samfundets generelle adfærds- og retssystem o.a. praktisere denne regel, som grundlæggende bør være den retningsgivende moral i alle sammenhænge. Hvis den ene kræver total frihed medfører dette total slaveri for en anden.

At kun så få kan gennemskue dette asociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende, hvad angår samfundets og menneskenes fremtid. Selve det demokratiske system, om individets selvbestemmelse, er i fare. At hykleriet har fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke har opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran forloren, forfalsket og forførisk religions forståelse,(Støttet økonomisk af samfundskapital.) hvis formål ikke er at praktisere næstekærlighed i alle dens mange organer, kan gøre mig yderst skeptisk for hvor lang tid der skal gå, før vi forstår alvoren og fatter hvad der er absolut nødvendigt.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds huse, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge om hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed.

Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selv samme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evne udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere.

Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod, så er det essentielt, at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse højere oppe i universet mens det er her, også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem selv som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden.

Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende.

Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for sin evige eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål er meget mere væsentlige end et karakter tal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke, i den relative korte periode man opholder sig her.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og videnskab på lige vilkår, som alle de andre fag, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig, åndelig selvudvikling. Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højeste og dybeste indsigt i disse forhold, ville samfundets samlet sygdomsstatistikker falde markant, og det største flertal af Danmarks børn og unge ville kunne vokse i selvværd, værdi og visdom.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Universets Højeste Lov

Køen.

Det begyndte for lang tid siden. Var vel omkring 15 år og sådan lidt meditativ, som en uvidende, små paranoid sky dreng nu engang kan være. Mændene i det lille selskab, hvori jeg befandt mig, talte, jeg sagde ikke noget. Der fløj meget gennem luften men særlig en sætning hæftede sig fast i mit sind. Ikke kun med hæfteklemmer og søm, men den borede sig dybt ind i min sjæl, længere end jeg overhoved havde forstand til at forstå. Den slog rod og gennem tiden gravede rødderne sig ind i mit hjerte, videre gennem enhver muskel, alle indvolde for til sidst at besætte min sjæl med sin magiske, mystiske refleksion om det nogensinde ville være muligt at forstå Gud.

Kroppen voksede, jeg blev selv en dag en ung mand, som havde en yderst usædvanlig interesse eller måske skulle man kalde det en besættelse. Jeg var søgende efter svar. Svar på livet, lyset og kærlighedens underfundigste spørgsmål. Jeg begyndte at læse. Hvorfra denne motivation egentlig stammede, havde jeg ingen anelse om, men en ting vidste jeg – ja at skulle jeg en dag finde nogle svar, så måtte disse være at finde i de dybere lag af menneskehedens kosmiske bevidsthed og kilden til erkendelse og visdom måtte nødvendigvis gå gennem lærdom og bøgerne var som flydende energi, elektriske kredsløb og livgivende vitaminpiller, som hver på deres egen måde bidrog til en udvidende  begrebsforståelse, en opløftende indsigt og ekspansion af samtlige hjerneceller i mit højelektriske sind.

Science fiction var døren der åbnede sig til fantasien, det ekstraordinære, det himmelske og trak mig ind i en verden af ukendte skabninger med en endnu mere bemærkelsesværdig natur og karaktertræk, egenskaber og talent. Her boede jeg i mange år, alt i mens jeg passede mit jordiske erhverv som kok, trappevasker, stik i rend dreng, alt muligmand og selvstændig transportchauffør.

Dagene forløb helt af sig selv, de flere er forblevet i forglemmelses kiste, mens aftnerne og mange nætter forløb med læsning af mange af verdens mere usædvanlige bøger og refleksioner over de mange nye tanker og begreber som opstod i forlængelse heraf. Jeg rejse, ikke kun til fjerne exoplaneter og beboede verdener. Jeg blev på det nærmeste løftet ud af jordens tunge semimørke tilstand, og kunne sekunder senere finde mig usynlig blandt himmelske væsener af enhver slags. Skyts & ærkeengle, censorer, tyngdekrafts budbringere, visdommens sindshjælpere, styrkeomformere, serafvogtere, etiske sensibilisere, konstellationsrådgivere,  åndekoordinatorer, transcendentale Finaliter, Treenigede Sønner, stjerneforskere, Livsbærere, ja selv Paradisets Moderånd, Gud den Højestes Ånd, Mysterieledsagere og Himmelske Beskyttere og mange mange flere.  Disse himmelske væsener og områder i universernes univers var udenfor enhver jordisk beskrivelse. Alene deres dimensioner og indbyrdes forhold var så komplekse, at det ville være lettere at beskrive hele den menneskelige hjernes elektrokemiske sammensætning med neuroner, elektroner og hele det forbundne intranetværk som forbandt dem til deres ejermand. Her levede jeg, blev undervist og uanset hvad jeg spurgte om, så var der en eller andet, et eller andet sted i dette gigantiske oversuperunivers, som var i stand til, på fyldestgørende og en yderst tilfredsstillende måde, der kunne besvare det, så jeg som menneskebarn kunne forstå det og dette gjorde mig lykkelig.

Årene gik, samfundet forandrede sig også men desværre ikke ret meget og ganske langsomt. Det var ikke selve den fysiske udvikling som var i sneglefart, snarere tværtimod men til gengæld den menneskelige sindstilstand med dens underudviklet sjæl, som manglede erkendelse og selvforståelse.  Ingen, eller næsten ingen var nu motiveret for fordybelse i højere åndelige spørgsmål. Praktisk taget så talte alle de selvbestaltede eksperter altid om menneskets fysiske og materielle sider og natur. Menneskene i landet var udråbt til et af de lykkeligste folk i verden, men graden af selvmords forsøg, psykiske sygdomme af enhver slags, lige fra stress og krigsskader til identitets og køns relaterede depressioner med frygt og angst steg i en ukontrollerende hastighed. Skolebørn og studerende manglede selvværd, livsforståelse og fandt ingen mening med ret meget af samfundets måde at regere sig selv på. Statsmagten og den etablerede videnskab havde sådan lidt efter lidt, udråbt livets mening til udelukkende at være fysisk eller med rette materiel og dødelig. Eksperterne, genierne og alle de velbeslåede elitære litterater havde som over en kam fastslået at religiøsitet, åndsforståelse og sjælelig udvikling var det rene vrøvl og nonsens’. Skolerne, aviserne, medierne og de højere læreanstalter havde alle fravalgt svarene på livets mysterium, dets oprindelse og menneskets skæbne. Man talte om algoritmer i relation til forholdet mellem mennesker og elektroniske medier men Gud algoritmen i livet mellem mennesker var på det nærmeste forbudt.

Staten eftergav millioner af kroner til gældskyldnere af enhver slags alt i mens den tillod sit eget skattesystem at blive plyndret for milliarder af pengegriske psykopatiske gangstere og lod endda sin egen danske bank svindle og hvidvaske for tilsvarende beløb, uden at en eneste blev stillet til ansvar.

Julen 2018.

Og nu stod de der alle sammen foran døren, pænt og nydelige, 2 og 2, i en lang række, hånd i hånd, familier og enlige, ventede med stor forhåbning til miraklet. De var der alle sammen, de pæne, nydelige og velfriserede, renvaskede og nybarberede. De rige, de vejbjergede og alle de fattige, småborgerlige, hjemløse og pensionisterne. I samme flok. De var der alle sammen, de vildfarende, de troende, tvivlerne, de ligeglade, de arrogante og kynikerne. De var der alle sammen, de veluddannede, studerende, lærerne, embedsmændene samt politikkerne og hele regeringen, samt kongehuset. Erhvervsfolkene og de selvstændige, de forkælede, hyklerne og de forstokkede, alle stod de der. De religiøse af enhver slags lige fra ateisterne, buddhisterne, cand. teologerne, davinisterne, egoisterne, de folkelige og ugudelige, hinduisterne, idealisterne, judaisterne, kommunisterne, kapitalisterne, katolikkerne, lovbryderne, mormonerne, de neoliberale, de okkulte, pave fanatikerne, quakerne, de radikaliserede, sikherne, teoretikerne, universalisterne, vegetarerne og alle andre unavngivne egocentrikere, i en lang kø som snoede sig ned ad vejen, rundt om hjørnet og hele vejen, endda flere gange rundt om jorden og hvor køen endte vidste ingen. Stemningen var lavmælt tale, lidt utålmodig og en smule nervøsitet men generelt opførte alle sig relativt anstændigt, mængden taget i betragtning.

Frygten havde på sin egen måde indtaget førstepladsen i de forventningsfulde sind, manipulations algoritmen fungerede perfekt og forbrugerismens umættelige behov var midlertidig tilfredsstillet gennem de sidste 30 dage, hvor der havde været hele 40 dages uhæmmet bombardement af alverdens nytteløse lort, som samlet set havde omsat og transformeret arbejdsløn til profit i en størrelse der langt oversteg sidste års forbrug.

Magtens absolutte elite holdt lav profil. De fleste var ikke engang i landet men havde fundet det fornuftigt at flytte deres overfede flæskestegs kroppe med dens for plumrede grødhoved til sydligere beliggende område, hvor ingen rigtig vidste hvad de egentlig foretog sig. her kunne man anonymt, i en kort stund nyde grådighedens rus blandet med russisk vodka og nogle shots kokain, mens hjernen bedøvet, fordrukken og fordærvet forsøgte at samle tankerne om hvordan man frelser sin sjæl fra sig selv. Værre kan det næppe blive. Disse selvdøde zombier med begærlighedens flakkende lys i øjenhulerne vil henslæbe deres liv i forglemmelsen illusion længe efter at den guddommelige iboende ånd har forladt dem. Ingen vil huske disse vrag.

Køen voksede, desto nærmere vi kom det aftale tidspunkt, hvor døren ville gå op. Hvad der befandt sig bag døren var ikke noget ukendt, særligt eller beundringsværdigt, tværtimod. Her boede landets største hyklede, de fuldblods troende, som i blind beundring for den sorte bibel, iklædt Isis sorte klæde med en halskrave som en hellig glorie rundt om det talerør som snart skulle forkynde verdens største løgne.

At en Guds Søn kom, underviste og overbragte et budskab om næstekærlighed, både til hinanden, familien og alle de fremmede. Et budskab om fælles Søn- og Datterskab i et Faderskab fra en gavmild Skaber af Liv, Lys og kærlighed var nu som tiden og evolutionen var gået blevet til en doktrin om frygt, afmagt og syndsforladelse. Og det var netop dette bedrag, den falske og forlorne helliggørelse som hyklerne opretholdte gennem statsmagtens anerkendelse og den medfølgende finansiering.

At kun så få kunne gennemskue dette sociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende hvad angår menneskehedens fremtid. At hykleriet havde fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke havde opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran kirken, fik tårerne frem i mine øjne.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, nemlig af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykt det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være?

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Christ message in Virtuality

May Light, Life & Love be with you all as we move forward on our path toward perfection and Paradise.

With Light, Life & Love will we move forward into higher perceptions of truth , beauty and goodness, toward perfection in spirit and personality.

With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don’t forget to “Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Juleinvitation

Denne  forblev ubesvaret af min datter og hendes mor i 10 dage..

Onsdag 19 Dec. 2018

Har dags dato fraskrevet hende fra særstatus i testamente.

Har ligeledes frataget hende fuldmagt til  konti.

Når familiemedlemmer fravælger hinanden, bliver de fremmede personer. Når familiemedlemmer afkræver bestemte adfærdsnormer fra hinanden brydes det kærlighedsbånd som tidligere knyttede dem sammen. Man er ikke tvunget til familie fællesskab, når der ingen kærlighed er tilstede. Så er det bedre at sætte hinanden fri og det er hvad jeg nu har gjort.

Dette var alt hun skrev 10 dage senere:

 

Kære far

Tak for invitationen til at mødes i julen. Vi kommer ikke. Jeg oplever 
ikke forudsætningerne for at mødes anderledes end sidst vi skrev. 

Og mange tak for pakken til Benji, fra dig, Søs og Kenan. 

Kh. Catjaya
Posted in Uncategorized | Leave a comment