De 7 ALTERNATIVER

De 7 ALTERNATIVER.
Grundlæggende er nedenstående ideer og koncepter baseret på den fundamentale forståelse at ethvert menneske bør være hovedansvarligt for sit eget liv og dets konsekvenser.
Selvopretholdelse er første prioritet. Selvansvar den anden og forståelse af den Gyldne regel om at udvise Næstekærlighed til alle uanset race, køn eller udseende. At give med respekt og modtage med taknemmelighed.
1.
Gør det lovpligtig at stemme ved alle valg.
Alle borger har pligt, medansvar som det demokratiske styre har krav på. Det er ikke demokratisk at være sofavælger – et fravalg af retten til at være medbestemmende er ikke demokratisk – demokrati kræver medansvar og alle borgere bør være forpligtigede i egenskab af at være borger i et demokratisk samfund. Alle stemmer er i grundprincippet lige værdifulde. Den borger der seriøst mener at fravalget er en demokratisk ret har ikke forstået demokratiet. Uvidenhed er ikke en undskyldning for fravalg- det er kun dumhed.
Repræsentativ regering forudsætter en intelligent, effektiv og altomfattende vælgerskare. Karakteren af en sådan regering vil altid blive bestemt af karakter og evnen af dem, der komponere den.
Efterhånden som samfundet ændres sker der en effektiv modificering, omgruppering og andre differentieringer af valgretten, men den skal forbliver altomfattende og påkrævet for begge køn. Nægtelse straffes med bøder eller beskæring i offentlige ydelser.
2.
Gør personlig frihed, tankefrihed, ytringsfrihed og lovlighed til juridiske bestemmelser baseret på den vedtagne Grundlov.
Slaveri, og alle former for menneskelig trældom skal forsvinde fra dagligdagen, arbejdslivet og fra manipuleret lovgivning.
Giv (lær) et frit folk uddannelse – lære dem at tænke intelligent og planlægge klogt – frihed gør ofte mere skade end gavn når den forvaltes uden visdom.
Frihed er et privilegium, der kan nydes, når de menneskelige leders vilje og luner erstattes af juridiske bestemmelser baseret på den vedtagne forfatning.(Er Grundloven mangelfuld skal den opdateres)
Repræsentativ regering er utænkelig uden frihed for alle udtryksformer for menneskelige ønsker og meninger.
3.
Gør retten til retfærdighed til lov.
Ingen regering kan bestå i lang tid, hvis den ikke kan sikre retten til privat ejendom i enhver form. Mennesket kræver retten til at anvende, administrere, give, sælge, leje og testamentere sin personlige ejendom.
Retten til at indgive andragender (klage). En repræsentativ regering forudsætter borgernes ret til at blive hørt. Det privilegium at indgive andragender er forbundet med gratis statsborgerskab. Det er ikke nok at blive hørt; andragendes ret bør udvides til faktisk deltagelse i de offentlige processer.
Kontrol af offentligt ansatte. Ingen regeringsførelse er effektivt, medmindre borgerne har adgang til og udnytter indsigtsfulde måder at styre og overvåge bestyrelser og offentlige embedsmænd.

4.
Gør demokrati til et ideal gennem lovgivningen.
Indfør lovregulerede nærdemokrati med egen bestemmelsesret.
Selvforvaltende forældreråd, for sociale forhold, skoler, uddannelsesinstitutioner. Deltagelse bør være lovpligtig og minimum 2 år. Turnus ordninger så alle i samfundet opnår erfaringer indenfor fælles nærdemokrati. . Deltagelse er uden vederlag, dog kan direkte udgifter dækkes. Deltagelse skal betragtes som en borgerpligt. Nægtelse straffes med bøder eller beskæring i offentlige ydelser.
Demokrati er ikke en stemme hvert fjerde år. Demokrati forpligter enhver borger til løbende at danne sig en holdning til samfundets udvikling, indenfor alle områder. Borgerne bør have adgang til løbende at kunne tilkendegive deres holdning og indstilling gennem et udarbejdet, velfungerende elektronisk stemme demokratisystem.
Uddannelse er en livsomspændende aktivitet; den skal fortsætte gennem hele livet, så borgerne gradvis kan opleve indsigt, forståelse, kundskab og visdom, som er:
1. Kendskabet til de faktuelle forhold og ting i samfundet.
2. Realisering af betydninger, meninger og begreber.
3. Vurdering af værdier uanset om disse er åndelige, materielle eller mentale.
4. Arbejde adel – Selvopretholdelse bør være en pligt for alle som kan..
5. Motivations mål – moral og etik.
6. Kærlighed til at hjælpe sin næste – Næstekærligheds karakteren bør udbredes blandt borgerne.
7. Kosmisk indsigt – åndelig dømmekraft baseret på erfaringsmæssig visdom..

5.
Gør valget af regeringens medlemmer betinget af intelligent og uddannet repræsentantskab
Demokratiets fortsatte eksistens er afhængig af succesfuld repræsentativ regering, og dette er igen bestemt af praksis i de offentlige kontorer til kun at vælge de personer, der er professionelt uddannet og intellektuelt kompetente, socialt loyale og med moralsk karakter. Kun ved sådanne bestemmelser kan folkets regering af folket og for folket bevares.
Mens demokratiet er et ideal, er det et produkt af civilisationen, ikke af evolutionen. Gå langsomt! Vælg omhyggeligt! for demokratiet indebærer nemlig følgende farer:
1. Forherligelse af middelmådighed.
2. Valg af de fattige og uvidende ledere.
3. Manglende kendskab til de grundlæggende oplysninger om samfundets evolution.
4. Faren for almindelig valgret i hænderne på uuddannede og dovne flertal.
5. Slaveri af den offentlige mening; flertallet har ikke altid ret. Flertallet ved måske nok lidt mere men dette er ikke ensbetydende med at de ved det rigtige.

6. Gør alt økonomisk profit demokratisk.
Fastsæt gennem lovgivningen at hverken banker, pensionsforeninger eller enhver anden social samfunds relaterende foretagende har ret til at kræve mere i fortjeneste end f.eks. 33 %
Fastsæt lovpligtig profit fortjeneste for industri virksomheder f. eks. 33 %, alt overskydende tilfalder staten/samfundet.
Industri virksomhederne kan naturligvis fastsætte deres salgs pris efter eget ønske, men beholder selv kun 33 % af profitten. De 67 % af profitten tilfalder staten ubeskåret.
Dette bør gælde for samtlige virksomheder der operere på dansk jord, uanset deres tilhørsforhold. Al afregning skal forblive på dansk jord. Hvad der fremstilles og tjenes, med udgangspunkt i Danmark, skal beskattes i Danmark.
Alle disse indkomne beløb anvendes i samfunds relaterende tjeneste, støtte, og hjælp i livets mange situationer..skoler, politi. Retssystemet osv.
Økonomi, samfund, og regeringen må udvikle sig, hvis de skal forblive. Statiske forhold på en evolutionær verden er tegn på forfald; kun de institutioner, virksomheder, der forstå at det er gennem lovgivning at alle økonomisk foretagende bliver etisk i fokus og at målsætningen bør være i overensstemmelse med samfundets grundlæggende ideer om at udvikle varer og produkter som tjener samfundet selv og dets borger bedst.

7.
Gør den nuværende “demokratiske” stat – i harmoni med de højeste demokratiske idealer, i alle dets organer og i den lovgivende forsamlings administration
Staten skal adskilles fra alt religion. Al religiøsitet er et personligt anliggende og såfremt flere af samme overbevisning ønsker at etablere/realisere en fysisk aktivitet, så bør samtlige økonomiske udgifter og andet hvile på selve gruppens motivering og ikke på statsøkonomien.
Staten skal IKKE finansiere spirituel begrebsforståelse og åndelig indsigt. Lovgivningen kan understøtte borgernes motivation men bør ikke tage parti.
Staten kan opmuntre/understøtte/lovmæssigt til åndsindsigt, visdom, kundskab og filosofi af enhver slags uanset kilde, men bør ikke prioritere nogen mere end andre.
Frihed til sociale, politiske og religiøse aktiviteter. bør være grundlæggende i en ideal stat
Et moralsk samfund bør stræbe efter at bevare selvrespekten for dets borgere og give ethvert normalt individ en passende mulighed for selvrealisering. En sådan plan for fremgang i samfundet vil afstedkomme et kulturelt samfund af den højeste orden. Udviklingen af samfundet bør fremmes ved statslige tilsyn, som udøver et minimum af regulerende kontrol. Den stat er bedst som koordinerer mest og regulerer mindst
—————– Alternativt slogan: > Med Liv, Lys & Kærlighed forandrer vi Danmark.—————-

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s