Religiøsitet – religion

Jeg er religiøs men har ingen religion. Jeg kender Gud en lille smule, forstår min Faders kærlighed og kan svagt skimte omridset af hans skabelse og evne til at aktualiser sine potentialer.

Som Skaber af alle universets univers personligheder, både de guddommelige perfekte og hele skalaen af varianter frem til de førstefødte, nemlig os mennesker, så er det ikke så bemærkelsesværdigt, at vi hans jordiske væsener, de uperfekte opstigende har, en lang forunderlig og magisk eventyr rejse foran os.

Gennem hele menneskehedens evolution har vi både modtaget og fået åbenbaringer af forskellige slags. Lige fra himmelske nedstigninger af himmelske væsener, som administrativ planetprins til guddommelige Sønner af den Evige Søn og ind i mellem Guds egne Materielle Søn og Datter til en lokalunivers Nødhjælpssøn af Melkisedek klassen.

Ligeledes har Guds Ånd, den iboende, som findes i os alle, også gennem tiden inspireret mange menneskesind til på det personlige niveau, at udtrykke begrebsforståelse og kosmisk bevidsthed om mange af de emner som vi menneskebørn gennem tiden har forsøgt at finde dybdeborende svar til. Flere store verdensreligioner har deres oprindelse i det personlige udtryk og fortolkning fra inspirerende menneskesind, som på egen naturlig måde har været i nærkontakt med det guddommelige fragment, også betegnet Tankeretteren. Men når en sådan lære, meget ofte i kølvandet på personens afrejse fra jorden, blive formidlet videre gennem etablering af en religion, så formindskes sandhedsværdien tilsvarende.

Det er kun på det personlige niveau at menneskets religiøsitet (åndelighed) kan udvikle sig.

Det er netop i samarbejde mellem det enkelte menneskets personlighed, dets vilje og den iboende Retter, Guds vilje, at den embryoniske sjæl i det væsentlige vokser i åndelig udvikling og bliver en realitet, der kan overleve døden.

Men uanset om jeg har berettet dette forhold for jer mange gange gennem tiden, så synes det store flertal af danskere, både når man læser dagspressen, ser TV eller taler med folk, helt at have fravalgt den eksistentielle åndelighed som er indbygget i vores skabelse og natur.

Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt.

Børn og unge overalt i samfundet bliver i en stærk stigende grad psykisk syge, med alle de dertil medfølgende problemer, både på de personlige, sociale og samfundsmæssige områder.

Børn, unge og voksne mistrives med bevidst vildledende information om menneskets sande værdier og dets forhold til deres guddommelige oprindelse og fremtid.

Titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier helt uegnet til mennesker.

Når selvtilfredshedslysten bliver styret af egocentreret kapital motiverende interesser, som alle uden ansvar handler i grådighed og ligegyldighedens navn, så nedbrydes samfundets moralske værdier, borgerne stimuleres negativt til selvdestruktion og det store flertal, folkemængderne vil ikke alene, uden sunde styrende myndigheder, kunne udvikle og opbygge det velfungerende demokrati som essentielt er grundlaget for et sundt samfund.

Et samfund, hvor sundhedsmyndighederne stimulere dets børn og unge til at dyrke døddræbende

e-sport, et samfund hvor mishandling og direkte ødelæggelse af menneskekroppen er lovliggjort, et samfund hvor ansvar og ret er bestemt af hvem man er, et samfund hvor politiske love gradbøjes efter behag, et samfund hvor magten tildeler sig privilegier på bekostning af folket, et samfund som bevidst promovere et bestemt livssyn mens det diskriminere mellem alle andre, et samfund baseret på udnyttelse uanset omkostninger, et samfund som i sin essens ikke har noget ideal, andet end kapital er dømt til at falde fra hinanden.

Når gudbevidsthed er underlagt myndighedernes fortolkning, hvor samtlige kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende selvstændighed er fasthold alene gennem økonomisk kontrol så fastholdes folk i uvidenhed og sindskontrol.

Samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger et men lever selv efter helt andre regler. Ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier.

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimuleret til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet af kreative tankeprocesser, samt skabende udviklings synteser forårsager at ”konceptet om gud algoritmens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Et sundt demokrati, bør frigive retten til at opretholde religions eller religiøse organisationer, som ene og alene bør bestå af de kræfter som dets troende har. (Ingen statsstøtte.) Den nuværende politik (forårsaget af en forfejlet, misfortolket og delvis falsk Kristendom, bibel fortolkning) for personlig selvudviklende guddommelighed vil forsvinde såfremt man anerkender konceptet om retten til personlig selvudvikling, både på det materielle såvel som på det åndelige niveau, på lige fod med alle andre fag, som mennesker bør beherske (i større eller mindre grad) for at blive samfunds koordinerende og adfærds funktionel i den højeste potens.

Undervisning i gudsforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte og samfundet.

Samfundets administrative retssystem bør inkorporerer den gyldne regel, ligeledes skal samtlige børne- og ungdoms institutioner, samt samfundets generelle adfærds- og retssystem o.a. praktisere denne regel, som grundlæggende bør være den retningsgivende moral i alle sammenhænge. Hvis den ene kræver total frihed medfører dette total slaveri for en anden.

At kun så få kan gennemskue dette asociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende, hvad angår samfundets og menneskenes fremtid. Selve det demokratiske system, om individets selvbestemmelse, er i fare. At hykleriet har fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke har opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran forloren, forfalsket og forførisk religions forståelse,(Støttet økonomisk af samfundskapital.) hvis formål ikke er at praktisere næstekærlighed i alle dens mange organer, kan gøre mig yderst skeptisk for hvor lang tid der skal gå, før vi forstår alvoren og fatter hvad der er absolut nødvendigt.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds huse, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge om hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed.

Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selv samme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evne udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere.

Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod, så er det essentielt, at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse højere oppe i universet mens det er her, også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem selv som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden.

Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende.

Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for sin evige eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål er meget mere væsentlige end et karakter tal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke, i den relative korte periode man opholder sig her.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og videnskab på lige vilkår, som alle de andre fag, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig, åndelig selvudvikling. Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højeste og dybeste indsigt i disse forhold, ville samfundets samlet sygdomsstatistikker falde markant, og det største flertal af Danmarks børn og unge ville kunne vokse i selvværd, værdi og visdom.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

 

 

 

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s