“Døden er da noget vi taler om”….(Annonce i søndags Politiken 26 maj 2019)


 Til Underisningsministeriet, EMU Danmarks Læringsportal

og

Østifterne, Mary Fonden, Børn, unge & sorg. Politiken, Ekstra Bladet og Jyllandsposten.

————————-

Det er helt absurd at anmode skoleelever fra 6 -10 klasse om at skrive om emnet “Døden er da noget vi taler om”….(Annonce i søndags Politiken 26 maj 2019) .. når alt undervisning vedr. døden som begreb er forbudt at tale om i skolen. ja i alle danske undervisningsinstitutioner.

De fysiske sider, sygdom, hjertet og hjernens  funktions ophør og selve begravelsen er der jo ikke meget at skrive om. Så tanker om døden i relation til livet er alle knyttet til en filosofisk/ religiøs opfattelse og da dette emne  er forbudt i undervisningsinstitutionerne, så vil elevernes viden og kundskab om døden og de dertil hørende  opfattelser om livets videreudvikling, genopstandelse og personligheden og sjælens  evolutionære  fremgang  på næste niveau være emner som eleverne slet ikke er orienteret om på tilstrækkelig vis til at kunne udrede en fornuftig indsigt.

Når døden kun behandles som noget fysisk, følelsesmæssigt så er det ikke noget disse elever egentlig kan forholde sig til, idet den etableret videnskab allerede  i tekst har formuleret dette yderst grundigt.

Når den spirituelle og åndelige side af livet ikke anerkendes som værende en kosmisk realitet, så vil  artiklerne fra eleverne være mangelfulde og når al åndelig religiøsitet er fjernet fra elevernes dagligdag via forbud om indlæring af disse emner, så har eleverne ikke meget at byde ind med.
Når gudforståelse, guddommeligheds begreb og andre kosmiske emner er forbudt i social pædagogiske sammenhænge i  alle danske undervisnings institutioner, så vil elevernes åndelige og filosofiske  niveau være meget mere end handicappet i dets forståelse af de værdier og kvaliteter, som døden er en mindre del af.
Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt.  Gudbevidsthed  (G-faktor) er henvist til myndighederne, hvor kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende behov er at fastholde folket i uvidenhed og kontrol. At kristendommen er indskrevet i Grundloven, burde, set i lyset af Jesu opstandelse, være et emne, ikke som kristendom, men som gudforståelse, man havde anerkendt som emne i børn og unge menneskers  uddannelsesforløb. Fravælgelsen af gudbevidstheds forståelse er en faktor som ikke alene påvirker ethvert ungt  udviklende sind men ligefrem påfører et sådan sind  mental forvirring og  kan over en længere periode nedbryde sund tænkning og fremkalde  både  psykiske  såvel som fysiske sygdomme med uhelbredelige årsager af livslang varighed.

Så når statsmyndigheden/systemet understøtter ”falsk viden” uretfærdighed og korruption. Når landets idrætsorganisationer støtter e-sport økonomisk, hvis eneste formål er at optræne børn og unge i mord, drab og vold. Når TV-medierne underholder folk med forbrydelser, gangstere og alle typer kriminelle handlinger hver aften på skærmen. Når børn og unge vokser op i samfundet hvor selvudvikling, selvregulering og selvforståelse er færdigheder som ikke er værdige at beskæftige sig med. Når åndelig forståelse, studier i personlighedsvækst og guddommeligheds forståelse som alle er emner, som ingen læreinstitutioner i dag må undervise i. Når samfundet har anerkendt den klassiske videnskab som leverandør af alle svar på alle  spørgsmål, uanset om disse er af guddommelig oprindelse eller jordiske. Når videnskaben ikke anerkender  en levende gud og når statsmagten og værdisætterne i dette land fratager børn og unge muligheden for at arbejde og udvikle spirituelle og åndelige værdier, så er det i direkte modstrid til den lærdom som Jesu fortalte om, men alligevel påberåber man sig kristendommen som en  grundlæggende institution i samfundet.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge,  hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed. Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selvsamme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evner udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere. Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod så er det essentielt, at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse mens det er her også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden. Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med og mod højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende. Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for evig eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål og værdier er meget mere væsentlige end et karaktertal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke hernede.

Her er ikke tale om religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den person, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling,  af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem ” vil være bedst egnet og kvalificeret til at træde ind i døden og gennemgå den transformation  som vil hjælpe vedkommende til at overleve og genopstå på næste niveau. Jesu underviste også at der er et liv efter døden, så hvorfor nægter samfundet at forholde sig til dette.

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og åndsvidenskab på lige vilkår, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig åndelig selvudvikling. Det skabte liv og sjælens åndelige udvikling er lige som den fysiske død, en faktuel kendsgerning som ethvert menneske burde undervises i.

Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højest og dybest indsigt i disse forhold, ville det største flertal af Danmarks børn og unge kunne vokse i selvværd, værdi og visdom. De ville således blive blomsten på den kommende generation, fyldt med genialitet, kreativitet og  de højeste værdier af medmenneskelighed, næstekærlighed.

Dette brev må gerne videre sendes til jeres samarbejdspartnere : Østifterne, Mary Fonden, Børn, unge & sorg. Politiken, Ekstra Bladet og Jyllandsposten.


Det står jer frit at offentliggøre teksten.Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”


Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden.
Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.
Tlf: 65968020 / 9166 6011

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s