God consciousness / Gud bevidshed

In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”

“Nonsense,” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”

The first replied, “Nonsense. And moreover, if there is life, then why has no one ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery, there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”

“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her, this world would not and could not exist.”

Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”

Maybe this was one of the best explanations of the concept of GOD.

I en mors mave var to babyer. Den ene spurgte den anden: “Tror du på livet efter fødslen?” Den anden svarede: “Hvorfor, selvfølgelig. Der skal være noget efter levering. Måske er vi her for at forberede os på, hvad vi bliver senere.”

“Pludder,” sagde den første. ”Der er intet liv efter fødslen. Hvilken slags liv ville det være?”

Den anden sagde: “Jeg ved det ikke, men der vil være mere lys end her. Måske går vi med benene og spiser fra munden. Måske vil vi have andre sanser, som vi ikke kan forstå nu.”

Den første svarede: ”Det er absurd. At gå er umuligt. Og spiser vi med munden? Latterlig! Navlestrengen leverer næring og alt, hvad vi har brug for. Men navlestrengen er så kort. Livet efter fødslen skal logisk set udelukkes.”

Den anden insisterede: “Nå, jeg tror, ​​der er noget, og måske er det anderledes, end det er her. Måske får vi ikke brug for denne fysiske ledning længere.”

Den første svarede: ”Pludder. Og desuden, hvis der er liv, hvorfor er der så aldrig kommet nogen tilbage derfra? Levering er livets afslutning, og i efterleveringen er der intet andet end mørke og stilhed og glemsel. Det fører os ingen vegne.”

“Nå, jeg ved det ikke,” sagde den anden, “men vi skal helt sikkert møde mor, og hun vil tage sig af os.”

Den første svarede ”Mor? Tror du virkelig på mor? Det er til grin. Hvis mor eksisterer, hvor er hun så nu?”

Den anden sagde: “Hun er overalt omkring os. Vi er omgivet af hende. Vi er af hende. Det er i hende, vi lever. Uden hende ville og kunne denne verden ikke eksistere.”

Den første sagde: “Nå, jeg ser hende ikke, så det er kun logisk, at hun ikke eksisterer.”

Hvortil den anden svarede: “Nogle gange, når du er i stilhed, og du fokuserer og lytter, kan du opfatte hendes tilstedeværelse, og du kan høre hendes kærlige stemme, kalder ned oppefra.”

Måske var dette en af ​​de bedste forklaringer på begrebet GUD.

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s