God endowment

A bit like a “principle of unpredictability” – Heisenberg’s indeterminacy relation.

Quantum mechanical mathematics refers to the force-bearing particles as arising out of nothing but this is not the case either in O K or otherwise. The power is carried by living energy, the divine, through the spirit to the spirit of the mind and from here to the realization of consciousness.

God’s understanding cannot be transferred or transformed from one individual to another. God’s self-realization is fusing of its own nature, power and quality, without outside influence.

Since God’s will is, that we His living creatures, should become as perfect as He is, this presupposes that we the created possess the ability and qualities that enable us to see through the infinity of eternity with our inherent spirit, in order to find the origin of the spiritual perfection of the god spirit in its full form. When we connect the outer with the inner, perfection emerges. It is not the invisibility that prevents us but only our own imperfection as this in its life path through the labyrinth of life must be developed through experience and realization towards perfection in perfect coexistence with the perfection of divinity.

The interweaving between the mind of the deity the Spirit and the created creatures is like a web of deity, intertwined, connected from above and below, through an ever-existing transmuting energy, exchanging cognition and insight into the energy exchanges of the internal interrelating nodes. The energy flow, like the sea, is always present with influence and reception. We are all connected, from the first nanosecond of creation to the lasting infinity of eternity. Through cognition and experience, the power, strength, and light (the ultimate handover of love) are developed and transmitted for sharing between all receiving centers, which are classified, verified as suitable for continuation and sharing. In this way, the consciousness of the deity grows in its own perfection and strength. Each of us, at our own pace, must strive to self-realize the essential core power of the consciousness of divinity. We are supplied with indescribable amounts of energy, but the management is up to us. The voluntariness of the spirit is a central element (a gift) in the inner transformation of transmutation. No one is forced into anything; the exchange of unconditional love is ultimate unconditional.

Man is like the individual living cells in the gigantic being of God… When we breathe in the Spirit, we live in harmony with the Creator and when we exhale the Spirit, we act in accordance with the experience of all experimental life. The inherent Spirit has now undergone a transmutation, been transformed, reshaped, processed, adapted, and prepared for innovation of whatever kind.

On this both our Father lives through us, with us and in any cooperation

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gudforståelse

Gud er forståelig til det menneskelige sind, men udelukkende til det enkle individualiseret.

Lidt ligesom et”uforudsigeligheds princip”- Heisenbergs ubestemmelighedsrelation.

Kvantemekanisk. matematik omtaler de kraftbærende partikler som opstående ud af intet men dette er ikke tilfældet hverken i O K eller på anden vis. Kraften bæres af levende energi, den guddommelige, gennem ånden til sindets ånd og herfra til bevidsthedens erkendelse.

Guds forståelse kan ikke overføres eller transformeres fra et individ til et andet. Guddoms selvrealisering er fusionerende af egen natur, kraft og kvalitet, uden udefrakommende indvirkning.

Da Guds vilje er, at vi hans levende skabninger skal blive lige så perfekte som han er, så forudsætter dette, at vi de skabte besidder evne og egenskaber som gør os i stand til at gennemskue evighedens uendelighed med vores iboende ånd, for derved at finde oprindelsen til gudåndens åndelige perfektion i sin fulde udformning. Når vi forbinder det yderste med det inderste, fremkommer fuldkommenheden. Det er ikke usynligheden som forhindrer os men udelukkende vores egen ufuldkommenhed idet denne i sin livsbane gennem livets labyrint skal udvikles gennem erfaring og erkendelse mod fuldkommengørelse i perfekt sameksistens med guddoms fuldkommelsen.

Sammenfletningen mellem guddoms Åndens sind og de skabte skabningers  er som et guddoms net, sammenvævet, forbundet fra oven og nedefter, igennem en altid bestående transmuterende energi, udvekslende erkendelse og indsigt i de interne interrelaterende  knudepunkters energi udvekslinger. Energistrømmen, er som havet, altid tilstedeværende med påvirkning og modtagelse. Vi er alle forbundet, fra skabelsens første nanosekund til evighedens vedvarende uendelighed.  Gennem erkendelse og erfaring udvikles og overføres kraften, styrken og lyset (kærlighedens ultimative  overdragelse)  til deling mellem samtlige modtage centre, som er klassificeret, verificeret som egnede til videreførelse og deling. På denne måde vokser guddoms bevidstheden i sin egen fuldkommenhed og styrke. Hver enkelt af os, må i eget tempi, bestræbe os på at selvrealisere guddoms bevidsthedens essentielle kernekraft. Vi tilføres ubeskrivelige mængder af energi, men forvaltningen er op til os. Åndens frivillighed er et centralt element ( en begavelse)  i transmutationens indre forvandling. Ingen tvinges til noget; udvekslingen af ubetinget kærlighed er ultimativ betingelsesløs.

Mennesket er som de enkelte levende celler i Guds gigantiske væsen… Når vi ånder Ånden ind, lever vi i harmoni med Skaberen og når vi ånder Ånden ud, handler vi i overensstemmelse med erfaring af alt eksperimentalt liv. Den iboende Ånd har nu gennemgået en transmutation, er forvandlet, omformet, bearbejdet, tilpasset og forberedt på nyskabelse uanset hvilken slags.

På denne både leve vores Far gennem os, med os og i ethvert samarbejde, uanset om vi er bevidste om dette eller handler i modstrid til enhver konceptualiseret forståelse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gud er ikke en religion

G-faktor

Kære Erik Rasmussen

I relation til din artikel, Politiken søndag d. 6 Januar under debat.

Hele analogien mellem en nedfaldende asteroide og klimaforandringerne er ganske god og yderst velskrevet, godt argumenteret og sammensat.

Når jeg skriver til dig, så er det for nærmere at betragte det alvorlige ansvar og hele problemstillingen som udgør den store forskel i verdens samfundets reaktionsmønstre. Selve transformation af civilisationens levevis, adfærd, forbrug og vaner. Selve den M-faktor du omtaler – den mentale. Selve spørgsmålet ”Hvad kræver det at få et meget differentieret verdenssamfund med meget forskellige forudsætninger og behov til indenfor relativt få år at ændre livsform og indarbejdede vaner.

Dit svar hertil, at det kræver en meget bred vifte af forpligtende og ambitiøse initiativer, der skal bindes sammen i den samme fælles forståelse og indsigt, som asteroide kunne skabe. Den kendsgerning at det ikke kun er det enkelte menneske som skal ændre adfærd, tankegang og begrebsforståelse men at et globalt og splittet verdenssamfund, skal gøre det samtidig. (Mere eller mindre indenfor en generation).

Denne drejebog eller ”rulebook” er ganske rigtig en tekst som der er et stærkt behov for at få formuleret. Ja, den skal være retningsgivende og vejledende for de løsninger og kommunikative visdoms pointer og greb, som er nødvendige for at skabe de grundlæggende M-faktorer, som kan ændre den kosmiske (globale) forståelse i menneskeheden.

De mentale begrænsninger – at tage det ultimative opgør med en sindsforvirret livsform, en adfærd der bremser den progressive sunde livsforståelse og eksistentiel åndelige vækst, som er løsningen der forener jordens befolkning i et enestående og tæt  koordinerende samarbejde om at  bringe menneskeheden gennem klimakrisen og frem mod en  harmonisk og sand udvikling af hele verdens befolkning.

Tillad mig at uddybe begrebet M-faktor til ”mistrivsel, mord & manipulation”.

At vi. dvs samfundet ved en hel del om hvad der forebygger psykisk mistrivsel, synes åbenbart ikke at have nogen gavnlig effekt på børn og de unge, siden mistrivslen er i vedvarende stigende vækst på alle parameters indenfor dysfunktionalitet, men især identitet, personlighedsforståelse og selve modnings processen.

At mistrivslen har mangesidige facetter, synes at signalere at hovedårsagen er noget mere dybtliggende, men naturligvis er der også forældre, som i uvidenhed forvalter deres forældrerolle så mangelfuldt, at dette alene medfører mistrivsel.

Den omtalte forskning om nære, tætte voksenrelationer og deltagelse i sunde fællesskaber, synes altså ikke at kunne modvirke mistrivslens udbredelse blandt landets mange børn og unge.(Selvom disse naturligvis alle er en hjælp.)  De foreslåede forbedringer med større tryghed i hjemmene, tilstrækkelig personale i vuggestuer, børnehaver og en nedprioritering af præstationsorienterede læringskultur, samt særlige hensyn til at indgå i fællesskaber for børn med særlige behov, fremstår som nogle ydre og yderst minimale forebyggelses tiltag og ideen med at tage udgangspunkt i det, vi ved om forebyggelse og vedtage en national handlingsplan, der sigter på at vende udviklingen, vil kun medføre positive og funktions normale modne børn og unge såfremt vi ikke stikker hoved i jorden men med eksistentiel fornuft, visdom og åndelig indsigt erkender at menneske indeholder og består af meget mere end krop og hjerne.

Kroppen kender vi som en dødelig mekanisme, hvis automatiske styring og regulering varetages af hjernen. Sindet som fungerer og bevæger sig gennem hjernevævets trillioner af neuroner og elektrokemiske forbindelser, styret af menneskets identitet, dets ego, personlighed og frie vilje har i lighed med kroppen og hjernen brug for næring, så væksten af ånd og sjæl kan ekspandere og udvikle sig mod højere, dybere og mere værdifulde guddommelige mål, end den materialistiske præstations orienterede læringskultur har at tilbyde.

Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt. Gudbevidsthed  (G-faktor) er henvist til myndighederne, hvor kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende behov er at fastholde folket i uvidenhed og kontrol.

Statsmyndigheden understøtter ”falsk viden”. Landets idrætsorganisationer støtter e-sport økonomisk, hvis eneste formål er at optræne børn og unge i mord, drab og vold. TV-medierne underholder folk med forbrydelser, gangstere og alle typer kriminelle handlinger hver aften på skærmen.  Børn og unge vokser op i samfundet hvor selvudvikling, selvregulering og selvforståelse er færdigheder som ikke er værdige at beskæftige sig med. Åndelig forståelse, studier i personlighedsvækst og guddommeligheds forståelse er alle emner som ingen læreinstitutioner i dag må undervise i. Samfundet har anerkendt den klassiske videnskab som leverandør af alle svar på alle svære spørgsmål, uanset om disse er af guddommelig oprindelse eller jordiske. Samfundet hyller og opmuntre til hårdt fysisk arbejde, mens eliten tillades at snylte og bedrage.

Samfundets forskellige helligdage, er alle uden oprigtig rod i menneskehedens historie. Alle er i større eller mindre grad manipuleret, tilpasset på at styrke kapitalinteresser og en forbrugerisme i overflod.

Samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger et men lever selv efter helt andre regler. Ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier.

Børn, unge amt voksne, som vokser op i sådan et samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimuleret til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet af kreative tankeprocesser, skabende udviklings synteser og hele konceptet om gud algoritmens fravær, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter er grundlæggende den væsentligste årsag til den alvorlige mistrivsel  (mentale sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den interlektuelle elite  er velvidende om. Så i fald at en drejebog virkelig skal indeholde både en national såvel som  international handlingsplan, så må frygten for personlig selvudviklende guddommelighed anerkendes på lige fod med alle de andre fag mennesket bør beherske for at blive samfunds koordinerende og adfærds funktionel i den højeste potens. Samfundets administrative retsorganer bør inkorporerer den gyldne regel, ligeledes skal samtlige børn- og ungdoms institutioner, samt samfundets generelle adfærds og lovssystemer, så som færdselsloven o.a. praktisere denne regel, som grundlæggende bør være den retningsgivende moral i alle sammenhænge. Hvis den ene kræver total frihed medfører dette total slaveri for en anden.

At kun så få kan gennemskue dette sociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende, hvad angår samfundets og menneskenes fremtid. At hykleriet har fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke har opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran forloren, forfalsket og forførisk religions forståelse, hvis formål ikke er at praktisere næstekærlighed i alle dens mange organer, får tårerne frem i mine øjne og kan gøre mig skeptisk for hvor lang tid der skal gå, før vi forstår alvoren og fatter hvad der er absolut nødvendigt.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge om hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed. Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selv samme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evne udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere. Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod så er det essentielt at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse mens det er her også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden. Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende. Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for evig eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål er meget mere væsentlige end et karaktertal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke hernede.

Her er ikke tale om religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, nemlig af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.” 

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og videnskab på lige vilkår, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig, åndelig selvudvikling. Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højest og dybest indsigt i disse forhold, ville det største flertal af Danmarks børn og unge kunne vokse i selvværd, værdi og visdom.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.
Tlf: 65968020 / 9166 6011


Gud er ikke en religion, eller religiøs, men en personlig erfaring af enhver, iboende i mennesket og som efter egen opfattelse og begrebsforståelse kan betegnes som et individuelt forhold, som en tilstand af kosmisk bevidsthed, relaterende til åndelig indsigt, visdom og/eller religiøs spiritualitet.

Twitter

Gud er ikke en religion, eller religiøs, men en personlig erfaring, iboende i mennesket og som efter egen begrebsforståelse kan betegnes som et individuelt forhold, som en tilstand af kosmisk bevidsthed, relaterende til åndelig indsigt, visdom og/eller religiøs spiritualitet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Truth

Sandhed, Skønhed, Godhed og Sandhedens Ånd

Sandhedens Ånd ankom fyrre dage efter, at Jesus var genopstået på Urantia for tyve århundreder siden. Det er en normal overdragelsesgave fra alle gavers Fader. Det er Guds måde og vilje på verdener som vores, manifesteret gennem vores overdragelsessønner, Michaels. Michael inkarnerede her og blev kendt som Jesus. Han er nu forsørger og opretholder af Sandhedens Ånd i millioner af verdener i ‘lokaluniverset’. Hans Åndstrøster leder gradvist og ømt disse verdener ind i en tidsalder med “lys og liv”, ja endda perfektion.

…Da Jesus var på jorden, levede han sit liv som én personlighed – Jesus fra Nazareth. Som den “nye lærers” iboende ånd har Mesteren siden pinse været i stand til at leve sit liv på ny i oplevelsen af ​​enhver troende i sandheden… s. 2062

Sandhedens Ånd bor inde i dig ligesom Retteren. Det er Michaels tilstedeværelse og guide indeni. Men SoT er forbundet med skønhed, hvem vidste det?

Guddommelig sandhed vil modtage bekræftelsen, “overbevisningen”, af Sandhedens Ånd. Og at give ud af sandhed gør dig glad. Kvaliteten af ​​den sandhed, du lever og giver, er målestokken for dine åndelige fremskridt. At blive personlig perfekt levende sandhed er tidernes højeste mål. Denne Sandheds Ånd dukker op, efter at religion, filosofi og videnskab har løftet samfundet til det niveau, hvor åbenbaret sandhed kan genkendes, studeres og tilpasses det lokale liv. Men sandhedens rødder fører altid tilbage til Paradiset, hvor sandhed, skønhed og godhed eksisterer i absolut perfektion – i Faderen. De er de konceptuelle søjler i Guds karakter og natur, som du bygger rammerne på for at forstå og til sidst leve åndelig virkelighed.

Sandhedens Ånd er, hvad navnet antyder. Det er en personlig, altid parat, altid sand guide til at hjælpe dig med at vælge den bedste vej til det guddommelige skinner på Paradiset, til perfektion af sandhedsindsigt. Det opretholder din sandhedssøgende sjæl, mens du erhverver dig grundlæggende kosmisk uddannelse her i kødet. Næste stop – Mansion Worlds – hvor du vil deltage i skoler for sandhed, godhed og skønhed. Denne Ånd vil også opholde sig der hos dig.

… Sandhedens overdragelsesånd, som investerer det menneskelige sind på Urantia, reagerer fejlfrit på sandheden – det levende ånds forhold mellem alle ting og alle væsener, når de er koordineret i den evige opstigning mod Gud…. s. 647

Denne åndelige hjælper er langt mere end en magnet, der trækker dig til sandheden og Guds vilje, den er også levende skønhed, en facilitator af hengivenhed, en ven, en mindsker af selvhævdelse og en fremmer af åndelig filosofi. Faders natur bliver din natur, når du bedre genkender og implementerer sandheden om denne levende filosofi.

…Ånden, som min Fader og jeg vil sende til verden, er ikke kun Sandhedens Ånd, men også den idealistiske skønheds ånd…. s. 1732

Dine æstetiske følsomheder er afledt af Sandhedens Ånd, der konspirerer med det iboende fragment af Gud og Helligånden for at skabe din erkendelse og erhvervelse af åndelige værdier – skønhed, sandhed og godhed. Faktisk er selve din sjæls substans en ophobning af smukke åndelige værdier udtrykt gennem din unikke personlige udfoldelse ud i evigheden. At udvikle en smuk sjæl er den eneste metode til at transcendere døden og opnå evigheden. Ægte kunst, fremragende musik og meningsfulde historier forskønner livet og afspejler fars kreativitet, følsomhed og formål.

Jesus fulgte Guds vilje, og som Michael udøste en altomfattende, kærlig ånd, der nærer, trøster, oplyser, forskønner, letter venlighed og gør menneskeheden om i Guds billede, billedet af levende Sandhed, Godhed og Skønhed.

…Og så må vi klart erkende, at hverken den gyldne regel eller læren om ikke-modstand nogensinde kan forstås korrekt som dogmer eller forskrifter. De kan kun forstås ved at efterleve dem, ved at realisere deres betydninger i den levende fortolkning af Sandhedens Ånd, som styrer et menneskes kærlige kontakt med et andet… s. 1950

Handlingen med at vælge Sandhedens Ånd har den godartede bivirkning, at den trækker dig til andre. Det er en pålidelig bestemmelse af visdom, men også en bringer af broderskab. Sandhedens Ånd viser dig, hvordan du bedst anvender den “gyldne regel”. Denne regel, når den bruges i lyset af Sandhedens Ånd, er faderen til alle gode familier og moderen til global broderkærlighed.

…Den efterfølgende overdragelse af overdragelsessønnernes ånd, på Urantia kaldet Talsmanden eller Sandhedens Ånd…. s. 190

Når du føler indre trøst, modtager du tjeneste fra denne Åndsbegavelse, som Jesus efterlod. Da han forlod Urantia som person, blev hans større identitet og indflydelse derefter fuldstændigt befriet som Michael, en der kan være i åndelig fællesskab med dig og alle, overalt i dette univers. Men hvordan bliver Trøstens Ånd din?

…Dyr har viden, men kun mennesket besidder visdomskapacitet. Sandheden gøres tilgængelig til det visdomsbegavede individ ved at overdrage et sådant sind af Faderens og Sønnernes ånder, Tankeretteren og Sandhedens Ånd…. s. 1112

Sandhedens Ånd var beregnet til at indtage Jesu plads i alle liv efter hans bortgang. Han er med dig selv nu, og han bliver og arbejder i samklang med dit Iboende Fragment af Fader og Helligånden. Jesu Sandhedsånd, Faderfragmentet og Helligånden fungerer altid som én. Guddommen er enhed. Sandhedens Ånds vejledning virker ikke uafhængigt af andre indre åndelige påvirkninger, selvom den tjener på unikke måder – Gud er forenet! Inden i jer fungerer en sandhed treenighed, der tjener som én.

…Serafernes plejende personlighed, den iboende Retters Guds tilstedeværelse, Helligåndens omsluttede handling og Sandhedens Ånds Søn-bevidsthed er alt sammen guddommeligt korreleret til en meningsfuld enhed af åndelig tjeneste i og til en dødelig personlighed…. s. 1245

Dine engle, Helligånden og Sandhedens Ånd er ikke de samme, men mærkeligt nok ligger centrum for Sandhedens Ånd i Helligånden, Michaels evige ægtefælle og englenes Moder. Der er ingen uenighed om formål eller råd fra disse guddommelige indbyggere, de arbejder som én. Og disse åndelige påvirkninger samarbejder intimt med det iboende Faderfragment for at frembringe åndens frugter i dig. Men Sandhedens Ånd leder, trøster, beroliger og opmuntrer dig.

Uden disse iboende åndelige påvirkninger ville du være ude af stand til at se ud over dyreniveauet, meget mindre søge, finde og tilbede en usynlig og transcendent sandhedsgud. Uden dem ville du være ude af stand til at vurdere værdien eller fortjenesten af ​​en livsfilosofi. Du ville ikke være i stand til at skelne de klogeste valg til gavn for dig selv, menneskeheden eller Gud. De er dine venner og åndelige assistenter, som du til sidst forguder og tilbeder.

Sandhedens Ånd er en levende åndelig indflydelse, ikke en tro eller en doktrin, ikke en død filosofi eller en teori, ikke en mekanisme eller et koncept. Det lever og føles som om Michael/Jesu person er tilgængelig indeni, for det er sandheden.

Sandhedens Ånd er heller ikke et våben til at angribe udviklede religiøse praksisser. I stedet viser det, hvordan man tilbyder sandhed på en måde, der løfter i stedet for fordømmer, som virker for og ikke imod din guddommelige ledelse og menneskehedens bedre interesser. Og hvis konflikt er uundgåelig, vil Sandhedens Ånd tale til dig, endda trøste dig. Men Sandhedens Ånd er ikke en vare, der skal pakkes, købes eller sælges. Den er levende i dig, kun i den grad, du dyrker en åndelig omgang med sandheden og dens værdier – kohorter, godhed og skønhed.

“…Som min Fader har givet mig af sin ånd, sådan vil jeg give jer af min ånd. Og denne Sandhedens Ånd, som jeg vil skænke dig, skal vejlede og trøste dig og til sidst føre dig ind i al sandhed…s.1948

Ordet sandhed bliver ligesom kærlighed meget ofte brugt forkert. Mange gange foreslår en mere præcis anvendelse af sproget, at ordet fakta skal bruges. Viden og fakta er underlagt individuel fortolkning. At leve sandheden er en åndelig oplevelse af værdier, der perfektionerer og et glædeligt udtryk for guddommelig lighed, det definerer dit forhold til Gud. Sandhedens Ånd bringer klarhed i valget mellem fakta og sandhed, samtidig med at den vokser din karakter ved at hjælpe dig med at finde perfektion i evigheden fra sortering og akkumulering af virkelige værdier i tid. De åndelige foranstaltninger til et så fantastisk komplekst, personligt, mangfoldigt, forenet og grundigt administreret univers som vores er ikke blot dekorationer eller tilbehør. De gør det muligt at have enhver tænkelig gave og service, man ansvarligt kan bruge. Og med disse gaver finder du personlig lykke og familienytte ved frit at give dem væk.

… Jesus var sandheden åbenbaret i kødet, og han lovede at sende sin Sandheds Ånd ind i alle sine børns hjerter efter hans tilbagevenden til Faderen i himlen…. s. 1594

Denne Sandheds Ånd kom ned til Urantia kort efter, at Jesus ‘drak den bitre bæger’ og opstod fra døden, og da Fader i Paradis havde godkendt det. Da Sandhedens Ånd kom, overhalede den apostlene, disciplene og alle sandhedselskere – som en smuk vind. Fyrre dage efter opstandelsesmorgen, den 18. maj, sendte Michael, en Paradissøn med Faders velsignelse, sin Sandheds Ånd til alle på Jorden. Dette beredte vejen for, at Fader Fragments kunne bo i alle, der har vist evnen til at træffe moralske valg.

…Universets Moderånd deltager også i denne overdragelse af Sandhedens Ånd, og samtidig med den udsender den overdragelsespåbud fra Tankeretterne. Derefter vil alle normalsindede viljeskabninger i den verden modtage Justere, så snart de når en alder af moralsk ansvar, åndeligt valg…. s. 596

Men din moralske bevidsthed og din opfattelse af Sandhedens Ånd er ikke det samme. Moralsk udvikling lopment er en naturlig, evolutionær proces, der bringer dig til det punkt, hvor du modtager Sandhedens Ånd og den guddommelige beboer. Moralen udvikler sig kontinuerligt i individet og gruppen, men Sandhedens Ånd og Paradise Piloten bliver skænket i massevis og pludseligt. Og deres råd ændrer sig, vakler eller viger ikke tilbage.

…Sandhedens Ånd beskæftiger sig primært med åbenbaringen af ​​Faderens åndelige natur og Sønnens moralske karakter. Skabersønnen åbenbarede i kødet Gud for mennesker; Sandhedens Ånd i hjertet åbenbarer Skabersønnen for mennesker… s. 2062

Selv de, der ikke kender til Faderens indbyggere, drages til sandheden af ​​Michaels Åndsbegavelse, forudsat at der er endda et flimren af ​​interesse for sandheden. Denne Ånd forlader aldrig; den er faktisk tilgængelig for dig hele vejen til Paradiset, og altid i en form, du kan fatte. Den svæver omkring dig selv nu og ønsker at undervise i sandhed, give oplysning og inspirere dig videre på den lange rejse hjem.

En af Jesu hovedmissioner var at “udgyde” Sandhedens Ånd, så Faderen kan bo i dig, og at hjælpe dig til at kende rigtigt fra forkert i en verden, der byder på så mange forvirrende valg, som ofte er fyldt med alvorlige konsekvenser. Da Guddommelighed har det største af alle perspektiver, kommer det største råd derfra. Men den største begrænsning for at modtage Sandhedens Ånd er din personlige evne til sandhed. Hvad er dit? Og vil du øge det? Da Sønnen kom til denne verden, var han en levende sandhed. At leve af Guds sandhed for evigt hævede standarden for sandhed. Og det åbnede døren til åndelig frihed for hele menneskeheden, fordi sandheden sætter mennesker fri – fri fra uvidenhed om Gud, den største og mest kærlige af alle levende realiteter. Sandhedens Ånd, som Michael har skænket, lærer, at den kæreste af alle friheder er at have valget mellem at acceptere eller afvise en evig rolle i livet og tjenesten i universets familie med guddommelig udfoldelse og suveræn præstation.

Sandheden lærer det reversible aksiom, at “det virkelige er det gode, og det gode er det virkelige.” Den skønhed er et kreativt udtryk for levende sandhed og guddommelig godhed, uanset hvilken slags væsen der udtrykker det. Men hvordan udnytter du dine åndelige ressourcer dybt, disse guddommelige værdier? Bøn og erfaring er en potent kombination, når de blandes med tilbedelse af den Gud, som ønsker at lære dig sandheden.

At tilbede er at takke Fader for hans nedstigende Sønner, som begiver sig ud i tid/rum og leverer til dig, den opstigende, de levende idealer om sandhed, skønhed og godhed. Sandhedens Ånd giver også den åndelige ramme for de planetariske fremskridt, der fører til afslutningen på menneskehedens lange søgen efter utopisk fred i globalt broderskab.

…Åndelig filosofi, åndelige realiteters visdom, er begavelsen af ​​Sandhedens Ånd…. s. 1108

Lige siden pinse har Sandhedens Ånd været en usvigelig åbenbarer, trøster, rådgiver, kærlig ven og klog filosof for enhver sjæl, der hilser den velkommen. Du er aldrig tvunget til at acceptere guddommelig hjælp, men Sandhedens Ånd er altid tilgængelig for at pege dig væk fra fejl – usandhed og hen imod SANDHEDENs Fader i Paradiset.

Ægte religiøs oplevelse bliver mere almindelig og mere dybtgående i verdener, hvor Sandhedens Ånd er blevet skænket. Det får udvidet religiøs erfaring til at smelte sammen med de iboende åndelige guider for at give dig det filosofiske grundlag for en uindtagelig tro. Tro hviler på ægte religiøs erfaring og åbenbaringer af guddommelig sandhed, personlig og epoke.

…På pinsedagen brød Jesu religion alle nationale restriktioner og racemæssige lænker. Det er for evigt sandt: “Hvor Herrens ånd er, er der frihed.” På denne dag blev Sandhedens Ånd den personlige gave fra Mesteren til enhver dødelig… s. 2063

Det er ikke velkendt, at pinseoverdragelsen markerede afslutningen på muligheden for åndsinvasion, såkaldt ‘dæmonisk besiddelse’ af oprørsånder. Udgydningen af ​​Mesterens Sandhedsånd afsluttede også effektivt Lucifer-oprøret. Og da denne Pinseånd blev indviet, blev sociale og religiøse fremskridt fremskyndet, ubegrænset menneskeligt potentiale blev frigivet. Urantia har gjort flere åndelige, sociale og materielle fremskridt i de sidste to tusinde år end i nogen lignende periode før.

Sandhedens Ånd er det lokale udtryk for Universel Sandhed og en anden kilde til din visdom. Den tilbyder den åndelige hjælp, der er nødvendig for at skabe en retfærdig karakter, der vil tillade dig at gå videre i visdom, kærlighed og tjeneste over tid og i evighed. Du ejer aldrig denne Ånd, men den er en af ​​dine personlige, loyale og trofaste ledsagere på den lange tur til Paradis.

Når du tillader det, forvandler Sandhedens Ånd dig og giver dig en vejledning til at kende og gøre Faderens vilje. Og det bekræfter altid, at du er et Guds barn, da det stemmer overens med Faderens tilstedeværelse i dig, den “stille, lille stemme”, den, der kommer fra Paradiset. Skønhed, sandhed og goodness er guddommeligt sammenflettede begreber, der forsøger at formidle fars virkelige og delvist fattelige natur. Når du kender én, vil du også indse de to andre. Balance og symmetri i udvikling er en forudsætning for fuld realisering. Åndelig, konceptuel og materiel balance er afgørende for sjælens fremskridt i forståelsen af ​​denne trio. Sandhedens Ånd er den store åbenbarer af Guds natur, og den natur er bedst kendt og realiseret af en sjæl i lige stræben efter perfektion i godhed, sandhed og skønhed.

…Universal skønhed er anerkendelsen af ​​refleksionen af ​​Paradisøen i den materielle skabelse, mens den evige sandhed er Paradissønnernes særlige tjeneste, som ikke kun skænker sig selv til de dødelige racer, men endda udgyder deres sandheds Ånd over alle folkeslag . Guddommelig godhed vises mere fuldstændigt i den kærlige tjeneste for den Uendelige Ånds mangfoldige personligheder… s. 647

Sandhedens Ånds arbejde er at lede dig ind i større åndelige realiteter og kærlig tjeneste. At følge denne vejledning får dig til at afsløre nye skønheder ved at leve og lære, for Gud, dig selv og andre. Når du underviser og efterlever sandheden, vokser du straks i forståelse og kapacitet til endnu større sandheder og mere raffinerede udtryk for skønhed. Sandhedens Ånd multiplicerer din effektivitet som lærer, og den øger din forståelse af det centrale budskab, Jesus bragte til Urantia – at Gud er alles kærlige Fader, og alle er familie.

…”I skal elske hinanden med en ny og opsigtsvækkende hengivenhed, ligesom jeg har elsket jer. Du vil tjene menneskeheden med en ny og fantastisk hengivenhed, ligesom jeg har tjent dig. Og når mennesker ser, at I så elsker dem, og når de ser, hvor inderligt I tjener dem, vil de indse, at I er blevet trosfæller i Himmeriget, og de vil følge efter Sandhedens Ånd, som de ser i jeres liv , til at finde evig frelse.”…. s. 2044

Kosmisk kærlighed vokser, tilpasser sig og ændrer sig altid, selv i en verden som vores, hvor ondskaben har slået rod. Du skal vælge kærlighed, sandhed, godhed og skønhed, uanset hvilken verden du befinder dig i, uanset hvilke omstændigheder du finder. Dette er ascenderens udfordring. Men dette valg vil ikke, kan ikke, blive påtvunget dig. Når du vælger Sandhedens Ånd som din guide, bliver den et lys og en trøst for evigt, men især når konflikter og problemer kommer. Og fra dette valg udvides din evne til åndelig erkendelse, ofte på problemernes vinger.

…Den nye lærer er overbevisningen om sandhed, bevidstheden om og visheden om sande betydninger på virkelige åndeniveauer. Og denne nye lærer er ånden af ​​levende og voksende sandhed, ekspanderende, udfoldende og tilpasningsdygtige sandhed… s. 1949

Da Sandhedens Ånd kom ned på Urantia på pinsedagen, vidste apostlene det. Peter forkyndte det, og de gik alle til templet i Jerusalem for at sprede den gode nyhed med ny kraft og overbevisning. Alle siden da har haft adgang til Sandhedens Ånd, fordi den aldrig er forældet.

Sandhedens Ånd er altid mere end tilstrækkelig til at guide dig gennem hver ny vanskelighed med en vis overbevisning. Og den blev designet, så hver generation vil blive ledt til at gentage evangeliets frelsende sandhed, der erklærer, at Gud er vores ultimative Fader.

…Denne ånds første mission er naturligvis at fremme og personliggøre sandheden, for det er forståelsen af ​​sandheden, der udgør den højeste form for menneskelig frihed. Dernæst er det formålet med denne ånd at ødelægge den troendes følelse af forældreløshed. Efter at Jesus var blandt mennesker, ville alle troende opleve en følelse af ensomhed, hvis ikke Sandhedens Ånd var kommet til at bo i menneskers hjerter… s. 2060

Når du bliver opmærksom på tilstedeværelsen af ​​Sandhedens Ånd, har du indledt venskab og fællesskab med Michaels og Guds åndepersonlighed. At være bevidst om Michael er at være Gud-bevidst i forbindelse med Helligånden, fordi Guddommen er sømløs i nærvær og udadvendthed.

Sandhedens Ånd er for alle, men uberettiget frygt, erhvervede fordomme og fejlagtige forudtænkte modeller for sandhed fordrejer dens effektivitet, mening og potentiale. Når du fjerner disse begrænsende faktorer, bliver du mere indstillet på guddommelighed på alle niveauer, og afstemning med Guddommelighed er oplysning, tjeneste og evigt liv.

Denne Sandheds Ånd behøver ingen shaman, ingen præst, ingen mellemmand. Den er din nu som en personlig religiøs oplevelse. Du behøver ikke søge det i ensomhed, i et tempel eller efter en offerceremoni. Og Sandhedens Ånd findes i enhver sand religion, i dens centrum, uanset dens navn. Denne sandhedslærer blev skabt for at dæmpe selviskhed og fremme uselviskhed, fra individet til hele civilisationen. Det kan hjælpe med at forhindre krig og medvirke til fødslen af ​​sandt og varigt menneskeligt broderskab, fordi Sandhedens Ånd også er en fremmer af menneskelig hengivenhed, mellem personer, mellem stater og nationer, mellem hvert medlem af den menneskelige og kosmiske familie ily.

Sandhedens Ånd er ikke en sorgfuld ånd, men en af ​​glæde. Det er en klogt kræsen og trofast overvågning af fars gode vilje. Åndelig godhed og glædelig tilfredshed forbedrer sundhed, tænkning og forhold. Denne Ånd hjælper dig ikke kun med at kende sandheden, den fremmer også lykke, vedvarende glæde og sund livsstil. Efterhånden som selviskhed forvandles til uselviskhed, anerkendes og udføres Guds vilje, din tjeneste, “når du går forbi.” Og det er altid sandt, smukt og godt.

…Og det bragte overdragelsen af ​​Sandhedens Ånd til verden og dens folk det sidste af den åndelige begavelse designet til at hjælpe i den opstigende søgen efter Gud…. s. 2062

***

…Når du er startet på den evige livsvej, har accepteret opgaven og modtaget dine ordrer om at rykke frem, frygt ikke farerne ved menneskelig glemsomhed og dødelig ustabilitet, vær ikke besværlig med tvivl om fiasko eller forvirrende forvirring, vakl ikke og sætter spørgsmålstegn ved din status og status, for i hver mørk time, ved hver korsvej i den fremadrettede kamp, ​​vil Sandhedens Ånd altid tale og sige: “Dette er vejen.” s. 383

***

Rick Warren

UBRON


Truth, Beauty, Goodness, and The Spirit of Truth

The Spirit of Truth arrived forty days after Jesus was resurrected on Urantia twenty centuries ago. It is a normal bestowal gift from the Father of all gifts. It is God’s way and will on worlds like ours, manifested through our Bestowal Sons, the Michaels. Michael incarnated here and became known as Jesus. He is now the provider and sustainer of the Spirit of Truth on millions of worlds of the ‘local universe’. His Spirit Comforter is gradually and tenderly leading these worlds into an age of “light and life”, even perfection.

…When Jesus was on earth, he lived his life as one personality–Jesus of Nazareth. As the indwelling spirit of the “new teacher,” the Master has, since Pentecost, been able to live his life anew in the experience of every truth-taught believer…. p.2062

The Spirit of Truth lives inside you like the Adjuster. It is Michael’s presence and guide within. But the SoT is connected to beauty, who knew?

Divine truth will receive the validation, the “conviction”, of the Spirit of Truth. And giving out truth makes you happy. The quality of the truth you live and give is the measure of your spiritual progress. Becoming personal perfect living truth is the supreme goal of the ages. This Spirit of Truth appears after religion, philosophy and science have lifted society to that level whereon revealed truth can be recognized, studied and adapted to local life. But the roots of Truth always lead back to Paradise where truth, beauty and goodness exist in absolute perfection–in the Father. They are the conceptual pillars of God’s character and nature on which you build the framework to comprehend and eventually live spiritual reality.

The Spirit of Truth is what the name suggests. It is a personal, ever ready, ever true guide to assist you in choosing the best route to the divine shining on Paradise, to perfection of truth discernment. It sustains your truth-seeking soul while you acquire basic cosmic education here in the flesh. Next stop–the Mansion Worlds–where you will attend schools of truth, goodness, and beauty. This Spirit will sojourn there with you too.

…The bestowal Spirit of Truth which invests the human minds of Urantia is unerringly responsive to truth–the living spirit relationship of all things and all beings as they are co-ordinated in the eternal ascent Godward…. p.647

This spirit helper is far more than a magnet drawing you to truth and God’s will, it is also living beauty, a facilitator of affection, a friend, a diminisher of assertiveness, and a promoter of spiritual philosophy. Father’s nature becomes your nature as you better recognize and implement the truth of this living philosophy.

…The spirit which my Father and I shall send into the world is not only the Spirit of Truth but also the spirit of idealistic beauty…. p.1732

Your aesthetic sensibilities are derived from the Spirit of Truth that conspires with the indwelling fragment of God and the Holy Spirit to bring about your realization and acquisition of spiritual values–beauty, truth and goodness. Indeed, the very substance of your soul is an accumulation of beautiful spiritual values expressed through your unique personal unfolding out into eternity. Developing a beautiful soul is the only method of transcending death and attaining eternity. Real art, superb music and meaningful stories beautify life and reflect Father’s creativity, sensibilities, and purposes.

Jesus followed God’s will, and as Michael poured out an all-encompassing, loving spirit that nourishes, comforts, enlightens, beautifies, facilitates friendliness, and makes humanity over in God’s image, the image of living Truth, Goodness, and Beauty.

…And so must we clearly recognize that neither the golden rule nor the teaching of nonresistance can ever be properly understood as dogmas or precepts. They can only be comprehended by living them, by realizing their meanings in the living interpretation of the Spirit of Truth, who directs the loving contact of one human being with another…. p.1950

The act of choosing the Spirit of Truth has the benign side-effect of drawing you to others. It is a reliable determiner of wisdom, but also a bringer of fraternity. The Spirit of Truth shows you how best to apply the “golden rule”. This rule, when used in light of the Spirit of Truth, is the father of all good families and the mother of global brotherly love.

…The subsequent bestowal of the spirit of the bestowal Sons, on Urantia called the Comforter or the Spirit of Truth…. p.190

When you feel inner comfort, you are receiving ministry from this Spirit endowment Jesus left behind. When he departed Urantia as a person, his greater identity and influence were then fully liberated as Michael, one who can be in spirit communion with you and everyone, everywhere in this universe. But how does the Spirit of Comfort become yours?

…Animals have knowledge, but only man possesses wisdom capacity. Truth is made accessible to the wisdom-endowed individual by the bestowal on such a mind of the spirits of the Father and the Sons, the Thought Adjuster and the Spirit of Truth…. p.1112

The Spirit of Truth was intended to take Jesus’ place in all lives subsequent to his passing. He is with you even now, abiding and working in unison with your Indwelling Fragment of Father and the Holy Spirit. Jesus’ Truth Spirit, the Father Fragment and the Holy Spirit always work as one. Deity is unity. The Spirit of Truth’s guidance does not work independently of other internal spiritual influences even if it ministers in unique ways—God is unified! Indeed, within you operates a Trinity of Truth, ministering as one.

…The ministering personality of the guardian seraphim, the God presence of the indwelling Adjuster, the encircuited action of the Holy Spirit, and the Son-consciousness of the Spirit of Truth are all divinely correlated into a meaningful unity of spiritual ministry in and to a mortal personality…. p.1245

Your angels, the Holy Spirit and the Spirit of Truth are not the same, but oddly, the focal center of the Spirit of Truth resides in the Holy Spirit, Michael’s eternal mate and Mother of angels. There is no disunity of purpose or advice from these divine indwellers, they work as one. And these spirit influences intimately co-operate with the indwelling Father Fragment to produce the fruits of the spirit in you. But the Spirit of Truth ever leads, consoles, soothes and cheers you.

Without these indwelling spiritual influences, you would be unable to see beyond the animal level, much less seek, find and worship an invisible and transcendent God of Truth. Without them you would be incapable of estimating the value or merit of a philosophy of living. You would be unable to discern the wisest choices for the benefit of self, humanity, or God. They are your friends and spiritual assistants whom you eventually adore and worship.

The Spirit of Truth is a living spiritual influence, not a belief or a doctrine, not a dead philosophy or a theory, not a mechanism or a concept. It lives and is felt as if the person of Michael/Jesus is available within, because that is the truth.

Neither is the Spirit of Truth a weapon to attack evolved religious practices. Instead it shows how to offer truth in a way that lifts instead of condemns, that works for and not against your divine leading and the better interests of humanity. And if conflict is unavoidable, the Spirit of Truth will speak to you, even comfort you. But the Spirit of Truth is not a commodity to be packaged, bought or sold. It is alive in you, only to the degree that you cultivate a spiritual association with truth and its values-cohorts, goodness, and beauty.

“…As my Father has given me of his spirit, so will I give you of my spirit. And this Spirit of Truth which I will bestow upon you shall guide and comfort you and shall eventually lead you into all truth….p.1948

The word truth, like love, is very often misapplied. Many times, a more accurate application of language suggests the word fact be employed. Knowledge and facts are subject to individual interpretation. Living the truth is a spiritual experience of values perfecting and a joyful expression of divine likeness, it defines your relationship to God. The Spirit of Truth brings clarity in choosing between facts and truth, at the same time it grows your character by helping you find perfection in eternity from sorting and accumulating real values in time. The spiritual provisions for such a fantastically complex, personal, diverse, unified and thoroughly administered Universe as ours are not mere decorations or accessories. They make it possible to have every imaginable gift and service one can responsibly use. And with these gifts you find personal happiness and family usefulness by freely giving them away.

…Jesus was the truth made manifest in the flesh, and he promised to send his Spirit of Truth into the hearts of all his children after his return to the Father in heaven…. p.1594

This Spirit of Truth descended on Urantia shortly after Jesus ‘drank the bitter cup’ and arose from death, and when Father on Paradise had approved. When the Spirit of Truth did come it overtook the apostles, disciples, and all truth lovers–like a beautiful wind. Forty days after resurrection morn, on May 18th, Michael, a Paradise Son with Father’s blessing, sent his Spirit of Truth to everyone on Earth. This prepared the way for Father Fragments to indwell everyone who has shown the capacity to make moral choices.

…The Universe Mother Spirit also participates in this bestowal of the Spirit of Truth, and concomitant therewith there issues the bestowal edict of the Thought Adjusters. Thereafter all normal-minded will creatures of that world will receive Adjusters as soon as they attain the age of moral responsibility, of spiritual choice…. p.596

But your moral consciousness and your perception of the Spirit of Truth are not the same. Moral development is a natural, evolutionary process that brings you to the point of reception of the Spirit of Truth and the Divine Indweller. Morality continuously evolves in the individual and the group, but the Spirit of Truth and the Paradise Pilot are bestowed en masse and suddenly. And their counsel does not change, waver or recede.

…The Spirit of Truth is concerned primarily with the revelation of the Father’s spirit nature and the Son’s moral character. The Creator Son, in the flesh, revealed God to men; the Spirit of Truth, in the heart, reveals the Creator Son to men…. p.2062

Even those who do not know of Father’s indwelling are drawn to truth by Michael’s Spirit endowment, providing there is even a flicker of interest in truth. This Spirit never leaves; indeed it is available to you all the way to Paradise, and always in a form you can grasp. It hovers around you even now, wanting to teach truth, give enlightenment, and inspire you onward in the long journey Home.

One of Jesus’ main missions was to “pour out” the Spirit of Truth so Father can indwell you, and to help you know right from wrong in a world that offers so many perplexing choices, often fraught with dire consequence. Since Divinity has the greatest of all perspectives, therefrom comes the greatest advice. But the biggest limitation to receiving the Spirit of Truth is your personal capacity for truth. What is yours? And do you want to increase it? When the Son came to this world, he was living truth. The actual living of God’s truth forever raised the standard for truth. And it opened the door of spiritual freedom for all humankind because truth sets humans free–free from ignorance of God, the greatest and most loving of all living realities. The Spirit of Truth Michael bestowed teaches that the dearest of all freedoms is having a choice of accepting or rejecting an eternal role in life and service in the Universe family of divine unfolding and Supreme achievement.

Truth teaches the reversible axiom that “the real is the good, and the good is the real.” That beauty is a creative expression of living truth and divine goodness, no matter which kind of being expresses it. But how do you tap deeply into your spiritual resources, these divine values? Prayer and experience are a potent combination when mixed with worship of the God whoever wants to teach you truth.

To worship is to thank Father for his descending Sons who venture out into time/space delivering to you, the ascender, the living ideals of truth, beauty, and goodness. The Spirit of Truth also provides the spiritual framework for the planetary progress that leads to the end of humanity’s long search for utopian peace of global fraternity.

…Spiritual philosophy, the wisdom of spirit realities, is the endowment of the Spirit of Truth…. p.1108

Ever since Pentecost the Spirit of Truth has been an unfailing revealer, comforter, adviser, affectionate friend and wise philosopher to every soul who welcomes it. You are never forced to accept divine help, but the Spirit of Truth is always available to point you away from error–untruth, and toward the Father of TRUTH on Paradise.

Genuine religious experience becomes more common and more profound on worlds where the Spirit of Truth has been bestowed. It causes expanding religious experience to coalesce with the indwelling spirit guides to provide you with the philosophical foundations of an impregnable faith. Faith rests on genuine religious experience and revelations of divine truth, personal and epochal.

…On the day of Pentecost the religion of Jesus broke all national restrictions and racial fetters. It is forever true, “Where the spirit of the Lord is, there is liberty.” On this day the Spirit of Truth became the personal gift from the Master to every mortal…. p.2063

It is not well known that the Pentecost bestowal marked the end of the possibility of spirit invasion, so called ‘demonic possession’ by rebel spirits. The pouring out of the Master’s Spirit of Truth also effectively terminated the Lucifer rebellion. And when this Pentecost Spirit was inaugurated, social and religious progress was quickened, limitless human potential was unleashed. Urantia has made more spiritual, social, and material progress in the last two thousand years than in any like period before.

The Spirit of Truth is the local expression of Universal Truth and another source of your wisdom. It offers the spiritual assistance needed to create a righteous character that will allow you to advance in wisdom, love, and service over time and in eternity. You never own this Spirit, but it is one of your personal, loyal, and faithful companions on the long trip to Paradise.

When you allow it, the Spirit of Truth transforms you and supplies the direction to know and do Father’s will. And it always affirms that you are a child of God as it consorts with the presence of the Father inside you, that “still, small voice,” the one that hails from Paradise. Beauty, truth and goodness are divinely intertwined concepts that attempt to convey Father’s real and partially fathomable nature. When you know one, you will also realize the other two. Balance and symmetry of development is a required for full realization. Spiritual, conceptual, and material balance are essential to soul progress in understanding this trio. The Spirit of Truth is the great revealer of God’s nature, and that nature is best known and realized by a soul in equal pursuit of perfection in goodness, truth, and beauty.

…Universal beauty is the recognition of the reflection of the Isle of Paradise in the material creation, while eternal truth is the special ministry of the Paradise Sons who not only bestow themselves upon the mortal races but even pour out their Spirit of truth upon all peoples. Divine goodness is more fully shown forth in the loving ministry of the manifold personalities of the Infinite Spirit…. p.647

The Spirit of Truth’s work is to lead you into greater spiritual realities and loving service. Following this lead causes you to reveal new beauties of living and teaching, to God, yourself, and others. As you teach and live truth, you immediately grow in understanding and capacity for even greater truths and more refined expressions of beauty. The Spirit of Truth multiplies your effectiveness as a teacher and it augments your comprehension of the central message Jesus brought to Urantia–that God is everyone’s loving Father, and all are family.

…“You shall love one another with a new and startling affection, even as I have loved you. You will serve mankind with a new and amazing devotion, even as I have served you. And when men see you so love them, and when they behold how fervently you serve them, they will perceive that you have become faith-fellows of the kingdom of heaven, and they will follow after the Spirit of Truth which they see in your lives, to the finding of eternal salvation.”…. p.2044

Cosmic love always grows, adapts, and changes, even on a world like ours where evil has taken root. You must choose love, truth, goodness, and beauty no matter what world you are on, no matter what circumstances you find. This is the ascender’s challenge. But this choice will not, cannot, be forced on you. When you do choose the Spirit of Truth as your guide, it becomes a light and comfort forever, but most especially when conflict and trouble comes. And from this choice your capacity for spiritual realization expands, often on the wings of trouble.

…The new teacher is the conviction of truth, the consciousness and assurance of true meanings on real spirit levels. And this new teacher is the spirit of living and growing truth, expanding, unfolding, and adaptative truth…. p.1949

When the Spirit of Truth descended on Urantia on the Day of Pentecost the apostles knew it. Peter declared it and they all went to the temple at Jerusalem to spread the good news with new vigor and conviction. Everyone since then has had access to the Spirit of Truth because it is never out-of-date.

The Spirit of Truth is always more than sufficient to guide you through each new difficulty with certain conviction. And it was designed so each generation will be led to restate the saving truth of the gospel that declares God is our Ultimate Father.

…The first mission of this spirit is, of course, to foster and personalize truth, for it is the comprehension of truth that constitutes the highest form of human liberty. Next, it is the purpose of this spirit to destroy the believer’s feeling of orphanhood. Jesus having been among men, all believers would experience a sense of loneliness had not the Spirit of Truth come to dwell in men’s hearts…. p.2060

When you become aware of the presence of the Spirit of Truth, you have initiated friendship and fellowship with the spirit personality of Michael and God. To be conscious of Michael is to be God-conscious in association with the Holy Spirit because Deity is seamless in presence and outworking.

The Spirit of Truth is for everyone, but unwarranted fears, acquired prejudices, and erroneous pre-conceived models of truth warp its effectiveness, meaning, and potential. As you remove these limiting factors, you become more attuned to divinity at every level, and attunement with Divinity is enlightenment, service, and life eternal.

This Spirit of Truth needs no shaman, no priest, no intermediary. It is yours now as a personal religious experience. You need not seek it in solitude, in a temple, or after a sacrificial ceremony. And the Spirit of Truth is found in every true religion, at its center, no matter its name. This teacher of truth was created to dampen selfishness and promote selflessness, from the individual to the whole of civilization. It can help prevent war and assist in the birth of true and lasting human fraternity because the Spirit of Truth is also a promoter of human affection, between persons, between states and nations, between every member of the human and cosmic family.

The Spirit of Truth is not a sorrowful spirit, but one of joy. It is a wisely discerning and faithful monitor of Father’s good will. Spiritual goodness and joyful satisfaction improve health, thinking, and relationships. This Spirit not only assists you in knowing truth, it also fosters happiness, enduring joy and healthful living. As selfishness is turned into selflessness, God’s will, your service, is recognized and done “as you pass by.” And that is always true, beautiful, and good.

…And so did the bestowal of the Spirit of Truth bring to the world and its peoples the last of the spirit endowment designed to aid in the ascending search for God…. p.2062

***

…Having started out on the way of life everlasting, having accepted the assignment and received your orders to advance, do not fear the dangers of human forgetfulness and mortal inconstancy, do not be troubled with doubts of failure or by perplexing confusion, do not falter and question your status and standing, for in every dark hour, at every crossroad in the forward struggle, the Spirit of Truth will always speak, saying, “This is the way.” p.383

***

Rick Warren
UBRON

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spirituel Strip Tease (CC performance)

1.

THE first image you can see on the chest of us – symbolizing a rainbow warrior and whether you are green, red, blue, yellow, black or white, we all live on the same one earth and should be able to agree in peace and brotherhood.

2.

The next picture symbolizes that we all live and have our lives in one body of flesh and blood and we would like to ask everyone to take good care of it, by not ingesting all possible toxins whether these can be smoked, drunk or ingested via syringe, for who wants to become a trash can.

3.

The next picture symbolizes that everyone lives on one land with many different animals in all sorts of shapes, colors and sizes and whether they are sitting on the scalp or sniffing at you, so BE CAREFUL of them – because without them we would not be here at all.

4.

The next picture you see on our chest – symbolize that we all live on one green planet, with trees and bushes, from which we all get our power and energy; So TAKE CARE of it so you and your children and grandchildren can live as healthy as you do today.

5.

The next picture symbolizes that we grow up on one planet with many different religions, philosophies and conceptual understandings and regardless of the fact that they all have their own perception and interpretation of friendship and charity, we ask you to become friends with those you do not know, as it is the only way we can have peace on earth. So say Hello to your neighbor.

6.

We all live on one earth, each with our own perception of what God is and what to call the Most High, but we want to tell you that God is so absolutely indifferent to whatever we all call him, her, this or that, as long as you live in harmony with the divine spirit and do the best you have learned..

7.

Finally, as a 74-year-old jester of the people and the grace of God,

I want to tell what I have learned in this my life.

Not something that fills thick books or is difficult to understand but which can be said in 7 simple sentences so that everyone regardless of age, color or gender can recognize themselves:

We all go out during the day under one sun, and warm our body and soul.

We all also go out at night, under a one moon, with or without a loved one in hand.

We all breathe one kind of air.

We all get our power and energy from one nature.

We all drink the same one water.

We are all brothers and sisters of one blood and

we are also all as one humanity, children of one and the same God.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I begyndelsen

I begyndelsen, engang langt tilbage, før tiden og rummet var en eksistentialitet og hvor den Absolutte og Ultimative, ene og alene i egen værdighed, fremstod som suveræn kærlighed, hvilende i harmonisk balance lige midt imellem evigheden og uendeligheden.

I dette perspektiv fremkom viljen til næstekærlighed, ønsket om at dele sig selv med ligesindede. Herfra udgik energien til skabelsen, primært til en sand dobbelthed, en ligestillede til sig selv. Med samme evner og egenskaber, men dog et afkom og samtidig opstod evighedens første årsag og centrum. Dernæst, som følge af dette fremkom den underfundige ånd som bandt dem sammen i en treenighed, hvorefter det syvfoldige opstod. I dette øjeblik blev jeg født.

Konceptualiseringen af kærlighedens uendelige variationer fremstod nu som potentielle fragmenter af personlighed, hvis potentiale kunne preaktualiseres i en kommende udviklende fremtid, gennem det uendelige rum, hvis tilblivelse var en konsekvens af syvfoldighedens tilblivelse.

Kærlighedens kredsløb flyder som en strøm ud fra evighedens centrum, indeholdende den samlede mængde af alle universelle værdier, som personligheden kræver for at opnå de essentielle kvaliteter som kan, skal og vil bringe identiteten fremad og indad mod sin perfekte fuldkommenhed. Viljen til at opnå guddommelighed og sammensmeltning med kærlighedens kilde.

Bevidsthed om denne begivenhed har jeg ikke. Jeg er ikke engang et embryon eller indeholder en eneste genetisk kode, der vil danne det fysiske grundlag for min fremkomst. Jeg er slet ikke hverken skabt i ånden eller i et legeme og hvem mine potentielle forældre vil blive er ej heller en kosmisk aktualitet. Jeg er en ukendt tanke i evighedens tilblivelse men kærlighedens sjæls kerne indeholder det ultimative for at jeg og alle andre kan blive virkeliggjort på rette måde, i rette tid og på rette vis.

Hvornår min rejse, som mytologisk koncept begyndte, ved jeg ikke og hvor lang tid der er gået fra starten og til mit første skrig er ligeledes ukendt. Alle de transcenderende processer fra tanke til baby og videre til personlighedens første vilje beslutning, er helt usynlig og ubevidst gemt bort i tidens historik. Da evigheden ingen begyndelse har i tid og rum, hvor min nuværende dualistiske livsbane forgår, så må jeg efter bedste evne og med min minimale visdom erkende, at min indtrædelse og tilsynekomst, mellem 2 atombomber, frembragt af en enlig mor, en kvinde som havde forladt sit jødiske tyske hjem og det meste af familien, flygtet til Danmark og videre til Sverige, hvor en ukendt orientalsk mand gør hende gravid, lover ægteskab og derefter forsvinder sporløst, er i august 45 tidspunktet, hvor verden er klar til denne begivenhed.

Ud af urkraften, den universelle, absolutte og ultimative fremkommer livets lys, som gnister der enten kan sætte en verden i brand eller vise vejen fremad mod højere guddommelige mål. Kærlighedens kraft har altid fyldt verden, med alt hvad der heri findes, selvom mennesket ikke altid ville have det eller ligefrem har modarbejdet dets tilstedeværelse.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter.

Livs transformationerne er utallige og lidt ligesom vinden hvirvler støvet op på landevejen eller som havets kraft skubber de dybere liggende lag op til overfladen, således strømmer kærlighedens energi ud fra evighedens centrum, ud mod universerne i tid og ud, hvor livets begyndelse opstår på alle de billioner af evolutionære planeter som cirkulerer rundt om centrum, selve Paradiset. I evigheden har tiden ingen virkelig relevans og da universerne i tid og rum er omkredset af uendeligheden, så sker begivenhederne i en harmonisk velafbalanceret og smuk proces, Alt i fuld overensstemmelse med kærlighedens ønske og vilje om at opnå maksimal godhed for det størst maksimalt mulige. Intet er overladt til tilfældigheder, selvom livets forunderligste veje tilsyneladende synes at indikere dette, så er intet tilfældigt. Livet har en årsag og en oprindelse og når vi som frie potentielle koncepter svæver som ultimatoner (1/100 af et elektron) gennem tyngdekraftens kredsløb for engang i fremtiden at opstå som frie personligheder i nutid, så er der en mening med dette.

Realiseringen af selvets sjæl i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, gennem den vedvarende skuffelse.

Når samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger ét men selv lever efter helt andre regler. Når ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier, så er der noget helt galt

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet forårsager, at ”det falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafikker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Et relativt ukendt fænomen, hvis indkøbspris og installation i bilen beløb sig til ca. 25.000,- kr. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser med mere end 300 forestillinger i cyberspace samt som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21, dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Nogle andre særlige usædvanligheder i mit liv er, at jeg aldrig har set en død, aldrig været til et sportsstævne, aldrig deltaget på en festival hvor jeg ikke optrådte, aldrig dyrket sex med beskyttelse, aldrig blevet gift og ej heller de sidste 30 år har været i biografen og at jeg kan gå med det samme tøj i årevis, blot det vaskes jævnlig. Har ingen tatoveringer eller andre selvdestruerende metaller hængende i mine kødelige dele, selvom min første uddannelse var til søs, hvor jeg sejlede verden rundt flere gange. Ens naturlige legeme, kan ikke forskønnes med tuschtegninger og metal. Sådanne handlinger er degraderende for den skønhed man er skabt i, uanset hvordan ens fremtoning end er.

Der har været sociale kampe, verbale stridigheder, flere endda mellem samfundet og mig. Uoverensstemmelser med skat, moms misforståelser, færdselsregulering, spildevands urimeligheder, forurenings problemer, våbenlovs idioti o.a. men alle disse sager, hvoraf nogle har strakt sig over flere år har dog aldrig ført til domsfældelse mod mig, men tværtimod givet mig medhold og alle er udkæmpet ene og alene mod systemet.

Kærligheden har været en oplevelse, som har præget mig gennem hele livet. Både de lidt sporadiske såvel som de længerevarende, men især om et vil jeg gerne berette. Det forhold sig således, at gennem de cirka 10 år hvor vi elskede hinanden, nedskrev hun sine erindringer og da den 400 siders kærlighedsroman, ”En cirkusprinsesses erindringer” kom tilbage fra tredje forlag med nogle skarpe bemærkninger om, at bogen var alt for følsom og intim, så brændte hun den. Jeg græd, da jeg mange år senere blev gjort opmærksom på denne historie.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Den danske oversættelse kan findes her:

https://www.urantia.org/da

http://urantia.nyc/dan01/toc.html?cc4840&cc4840

Af årsager, som er mig ubekendt, reagerede ingen af de mere end 50 personligheder, der modtog boggaven, på nogen måde. Frygten for kulter, sekter, hemmelige loger, ja næsten alt, der på nogen måde synes at relatere til religion, er ret udbredt blandt den brede danske befolkning og især i kultureliten, men sådan behøves det naturligvis ikke at være i al fremtid.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne som engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en dvaletid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.
Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran mig.

Det jeg gerne ville, nemlig forsøge at selvudvikle og uddanne min sjæl for at opnå et niveau, hvor jeg kunne modtage fusionsglimtet og dermed forlade jorden uden at dø, sådan rent fysisk. Jeg vil forberede min sjæl på næste niveau, allerede mens jeg stadig er her, ved at harmonisere mit indre væsen og natur med det guddommelige fragment som er iboende i mig og som beriger mig med guddommelighed mens jeg modsat beriger den med kærlig menneskelighed.

 Det er netop denne opgave eller test om man synes, der er udfordrende og prisværdig. Forsøget på at guddommeliggøre det menneske man er, samtidig med at man menneskeliggør den Guddommelige. For kan uddannede himmelske guddommelige Sønner kvalificere sig til at komme ned til os, således som Jesu af Nazaret og andre før ham gjorde, så skulle det vel også være muligt for os mennesker at uddanne og kvalificere os til en opstigning på guddommelig vis.

Det er sket tidligere og kan sagtens ske igen og selvom jeg ikke selv, hverken kan vurdere eller har indsigt i hvorvidt den vej jeg nu engang har valgt, vil fører mig mod dette mål, i et passende tempo med de rette kvalifikationer, så finder jeg eksperimentet eksperientiel muligt.

Der, hvor jeg i dag er, synes det at være muligt. Den erfaring og visdom som er opsamlet gennem hele livet, peger fremad og der er intet i min nuværende åndelige tilstand som på nogen måde signalerer eller indikerer at denne tanke om fusion med det guddommelige ikke er en kosmisk realitet.  Det er for mig meget mere end et eventyr eller en science fiction fantasi – det er selve den kosmiske virkelighed, hvorfra jeg kom og hvortil jeg nu forsøger at vende tilbage, dog ikke som en tanke men som en veluddannet semiguddommelig ånd.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father

My Father

by Jean Ascher

You were before I was born
You will always be
You are behind me, in me and always in front
You encircle reality, create it, yes you are the cosmic singularity itself
You are everywhere where no one is and you are in eternity where everyone comes
You hear each single voice, even the dumb and the deaf
You listen to the voice of the personality, the one who follows your will
You see everything, even the darkest shadow of darkness, while the light illuminates everyone there is in you
You know the unknown, even your own destiny
You know what everyone is looking for, even those who do not seek you
You understand the incomprehensible, even those who do not understand themselves
You are who you are by virtue of being the first source
You remain a mystery even for the wisest and the genius
You exist as the non-existent without an existence
You are the same yesterday, today and tomorrow
You are past, present and all future
You are the will, the strength and the power of our souls, even of the soulless
You are the ultimate personality in whom we all reflect, even those who are pure spirit
You give us all our highest wish unsaid, life free of charge,

even if it is the most precious gift we own

You enrich our consciousness with truth, beauty and goodness,

despite the fact that we destroy most things around us
You help the helpless, even those who think they do not need help
You uplift the sick minds, even those who in their own stupidity have caused the disease
You guide and teach everyone who is lost in life’s great, confused labyrinth, even those with compasses and maps
You support everyone with honesty, even the liars
You give love in equal amount to everyone no matter who and what they do

You are much more of all this than what my creativity can articulate

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Father—a Prayer

Let me travel in peace and harmony toward the Center of Eternity,

guided on my path between galaxies and all stars,

help in my evolutionary progression to be the one you decided a long time ago

and make my experiential experience to be one of beauty, goodness, and truth,

so that my conscious consciousness can turn to sharing and loving,

support my attempts to obtain self-mastery and perfection

and advise me of your light when trouble and darkness are near,

teach me to be patience and seek your wisdom so as a child of you, the Most High,

I do my service by offering my daily energy and all the power I have,

I want to share your divinity with you and dedicate the research of my soul by exposing you,

I accept the circumstances of universal reality and acknowledge the seriousness of your spirit, your will, your creativity and all your divine creations.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiaman 75 år

Selvstændig fri mand, med egen virksomhed indenfor underholdning søger tilsvarende personlighed med en kærlig sjæl og en varm ånd. Som kosmologisk søgende efter sandheder, livsvisdom og kundskab søger jeg en ligesindet som også arbejder med selvudvikling, hvad enten denne er autodidaktisk eller professionel.

Lider ikke af nogen lidelser, hverken fysisk, sjælelig, åndeligt eller spirituelt.
Indtager ingen stimulanser med henblik på beruselse, forgiftning eller opnåelse af kunstig bevidsthed, uanset om disse kan drikkes, ryges eller indtages intravenøst.

Ønsker at finde et menneske af hunkøn som forstår at værdsætte  en personlighed som den jeg er. En mand som kan lave mad, gøre rent, passe børn, ordne eget tøj, klare dagen af vejen med enhver slags fysisk arbejde, tjene til livets opretholdelse, uden at skulle belaste andre med dagligdagens almindelige fornødenheder og samfundets sociale infrastruktur,

Hvad jeg søger kan læses mellem linjerne og jeg finder det i øvrigt særdeles svært at definere en ukendt kærlighed med ord,  men hvis jeg skal ….er det nærmeste jeg kan komme vel en  ærlig naturlig kærlighed.
Ærlighed til kærlighedens sjæl iklædt naturlighedens og visdommens kåbe.

Absolut Selvstændig Fri M.
Kærligheden bydes velkommen i sindet og ikke i hjertet af kød og blod. Er 75 og har siden ungdommen søgt skønhed, godhed og sandhed, ikke kun i mennesket men i universet. Stadig aktiv, både i erhvervslivet som privat. Eget landsted, solceller og lidt fjerkræ. Sund og rask. Søger ærlighed til kærlighedens sjæl iklædt naturlighedens og visdommens kåbe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiamans lille profiltekst

Dybsindig, 75årig med interesse i kosmologi, filosofi og livsbaseret erfaring søger ukompliceret, individualistisk ligestillet dualitet, hvis essentielle værdier er kærlighed, i betydningen af at give og hvis søgen efter svar på menneskets mest underfundigste spørgsmål endnu ikke er stoppet.
Hverken golf, rødvin, papegøjer, museum, dans hele natten, film, koncerter, blomster, politik, grille i haven, vandreture eller meget andet relativt tidsfordrivende selvaktiverende aktiviteter har min interesse. Er primært involveret og engageret i beherskelse, forståelse og  implementering af livserfaring gennem sindskontrol og visdom.

Livserfaren selvstændig autodidaktisk sjæl med egen rede og diverse køretøjer på hjul.
Kosmisk bevidst og universel livsforståelse, uden at tilhører nogen jordisk organisation eller anden type kult.
75 år, og frit stillet i alle livets forhold. Uafhængig af enhver kunstig stimulans uanset art.
Er levende aktiv både i virkeligheden og i virtuality.
Arbejder på at forbedre migselv og verden, i en harmonisk koordineret sammenhæng..

Posted in Uncategorized | Leave a comment